ERASMUS+

Mobilności pracownicze w roku akad. 2023/2024 będą realizowane  z UMOWY KA 131-2023

Przed rozpoczęciem procedury aplikacyjnej na wyjazdy STA i STT zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Odbywanie mobilności pracowniczych możliwe jest w różnych trybach finansowanych na następujących zasadach:

 • wyjazd do uczelni/instytucji zagranicznej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub odbycia szkolenia – przyznaje się finansowanie na 5 dni roboczych + 2 dni podróży oraz ryczałt na koszty podróży
 • BIP (Blended Intensive Programme – Mieszane Programy Intensywne) – mobilność fizyczna za granicą (5 dni roboczych) z obowiązkowym komponentem wirtualnym – finansowany jest tylko fizyczny pobyt za granicą.  
 • Lista uczelni z ECHE

  Przedstawiamy Państwu listę wszystkich uczelni działających w programie Erasmus+. Dokument ten zawiera kody uczelni potrzebne do uzupełnienia dokumentów zgłoszeniowych.  Jeśli uznają Państwo, że warto rozpocząć  współpracę z instytucją, która nie  jest na naszej liście uczelni partnerskich, prosimy o kontakt z biurem.

   

Przedstawiamy Państwu wysokość stypendium przyznawaną pracownikom w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym przyjazdy ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstw (STA) oraz wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) w roku akademickim 2023-24. W poniższej tabeli przedstawione są stawki dzienne podzielone na 3 grupy docelowe:

Kraje należące do danej grupy

Mobilność trwająca nie dłużej niż 14 dni Mobilność trwająca powyżej 14 dni
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja 180 € 126 €
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy 160 € 112 €
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska* 140 € 98 €

* przyjazdy z zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w UP w Lublinie

Ryczałt na koszty podróży

W ramach przyznanego przez NA dofinansowania wypłacamy Państwu ryczałt na koszty podróży. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym (pod uwagę należy wziąć odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie strony).

Do obliczenia odległości zobowiązani jesteśmy stosować kalkulator odległości opracowany przez KE i udostępniony na stronie programu Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

Odległość Kwota “green travel”
od 0 do 99 km: 23 € na uczestnika  
od 100 do 499 km: 180 € na uczestnika 210 € na uczestnika
od 500 do 1 999 km: 275 € na uczestnika 320 € na uczestnika
od 2 000 do 2 999 km: 360 € na uczestnika 410 € na uczestnika
od 3 000 do 3 999 km: 530 € na uczestnika 610 € na uczestnika
od 4 000 do 7 999 km: 820 € na uczestnika  
8 000 km lub więcej: 1500 € na uczestnika  

„GREEN TRAVEL” – podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu.

Pracownikowi podróżującemu zrównoważonym (niskoemisyjnym) środkiem transportu będzie przyznany ryczałt na koszty utrzymania podczas podróży do maksymalnie 6 dodatkowych dni (3 dni przed i 3 dni po mobilności) w zależności od udokumentowanej liczby dni podróży i zgodnie z poniższymi widełkami (wg kalkulatora odległości programu Erasmus+ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm):

 • 100- 999 km ryczałt maks. do 2 dni podróży;
 • 1000-1999 km ryczałt maks. do 4 dni podróży;
 • 2000-2999 ryczałt maks. do 6 dni podróży.

Podróż zrównoważonym (niskoemisyjnym) środkiem transportu musi odbyć się w obie strony.

Na wniosek Pracownika Uczelnia może przyznać mniejszą liczbę dni, niż wynika z ustalonych widełek

Zasada ta nie ma zastosowania gdy pracownik zdecyduje się wydłużyć podróż w celach turystycznych.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie wymogów „green travel”  będzie oświadczenie (według wzoru BMA) podpisane przez osobę otrzymującą dofinansowanie na pokrycie kosztów podróży. Należy w oświadczeniu podać środek transportu oraz ilość dni podróży. Uczestnik zobowiązany jest przechowywać dowody podróży (bilety, rachunki za paliwo) i przedstawić je na żądanie Uczelni do wglądu.

Pracownicy „z mniejszymi szansami’ , tj. osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności mają możliwość otrzymać dodatkowe dofinansowanie wyjazdu z tytułu orzeczonej niepełnosprawności w wysokości równej przewidywanym dodatkowym kosztom wyjazdu bezpośrednio związanym z niepełnosprawnością. Więcej informacji znajduje się na stronie https://up.lublin.pl/edukacja/erasmus/erasmus-pracownik/kraje-programu-pracownik/  w zakładce Wyjazdy osób z mniejszymi szansami.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie: Zasady finansowania wyjazdów pracowników na rok 2023-24 UMOWA 2023.

Minimalny zakres ubezpieczenia Pracownika wyjeżdżającego w celach dydaktycznych/szkoleniowych powinien obejmować: 

– ubezpieczenie zdrowotne – koszty leczenia (Karta EKUZ – wyjazd do kraju UE lub w przypadku wyjazdu do kraju spoza UE – polisa o równorzędnym zakresie do EKUZ),

– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW do wykupienia we własnym zakresie),

 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC do wykupienia we własnym zakresie)

W przypadku, gdy uczestnik nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w polskim NFZ również jest zobowiązany do wykupienia indywidualnego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem swojego ubezpieczenia.

Zaleca się, również ubezpieczenie od utraty lub kradzieży dokumentów, biletów podróżnych i bagażu.

Zapis z  umowy pracownik-uczelnia:

“Uczestnik mobilności przyjmuje do wiadomości, iż na czas pobytu w kraju docelowym musi mieć zapewnione ubezpieczenie. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej. 

Ubezpieczenie ( ubezpieczyciel , numer polisy i warunki ubezpieczenia) przed podpisaniem umowy i odbiorem grantu należy dostarczyć do Biura Mobilności Akademickiej (mgr inż. Anna Dębska, 81 445 65 94).

Kartę EKUZ można uzyskać samodzielnie w lubelskim oddziale NFZ (ul. Nadstawna 2-4 w Lublinie, karta EKUZ wydawana jest “od ręki”, wystarczy zgłosić się w oddziale z dowodem osobistym)

lub za pośrednictwem biura programu Erasmus+ (warunek – złożenie w biurze dokumentów w terminie nie później niż 2 miesięcy przed rozpoczęciem mobilności) p. 309, budynek Biblioteki Głównej UP w Lublinie. 

W tym celu należy złożyć w biurze uzupełnione dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii (druk US-3) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 podpisuje tylko Prorektor ds. Rozwoju Uczelni 

 2. SCAN (w wersji elektronicznej) lub oryginał (w Biurze programu E+) wypełnionego i podpisanego przez pracownika Wniosku do NFZ o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA

 

Karta EKUZ wydawana za pośrednictwem Biura Mobilności Akademickiej wydawana jest tylko na okres maksymalnie 7 dni mobilności.

Kartę EKUZ można odebrać przed mobilnością osobiście w Narodowym Funduszu Zdrowia (okazując dowód osobisty).

Karta EKUZ może również zostać przez NFZ wysłana pocztą na wskazany przez Państwa adres we wniosku do NFZ.

Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie z orzeczoną niepełnosprawnością mogą uzyskać dodatkowe środki finansowe na mobilność z programu Erasmus+ na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z niepełnosprawnością (na podstawie poniesionych kosztów rzeczywistych – dodatkowe środki przyznawane są na dni robocze pobytu, tak jak w przypadku Pracownika).

Szczegółowe informacje i zasady można znaleźć w dokumencie:

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Biurze Mobilności Akademickiej niezwłocznie po zakwalifikowaniu na wyjazd i nie później niż dwa miesiące przed rozpoczęciem mobilności.
(mgr inż. Anna Dębska, , 81 445 65 94).

Decyzję o przyznaniu dodatkowych środków podejmuje Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

Wniosek musi być zaopiniowany przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ oraz przedstawiciela uczelnianej komórki zajmującej się osobami z niepełnosprawnością.

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami w UP w Lublinie
mgr inż. Magdalena Łukasik – Niezgoda
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Serwis MSZ Odyseusz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca do zgłaszania wyjazdów zagranicznych w Systemie Odyseusz

 • w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Państwem kontakt,
 • udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną,
 • a także – jeśli wyrażą Państwo taką wolę – może być wykorzystany do informowania o możliwości rejestracji do udziału w wyborach za granicą

Warto zapoznać się z dokumentem:
ERASMUS+ pakiet informacyjny MSZ

FAQ
Zobacz

Relacje z wyjazdów dydaktycznych STA i szkoleniowych STT Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

Dokumenty niezbędne do realizacji mobilności

Wyjazdy dydaktyczne STA

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA - Staff Mobility for Teaching Assignments)
Zobacz więcej

Wyjazdy szkoleniowe STT

Wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT - Staff Mobility for Training)
Zobacz więcej