ERASMUS+

Przed rozpoczęciem procedury aplikacyjnej na wyjazdy STA i STT zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

 • Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akad. 2021/22
 • Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych w roku akad. 2021/22
 • Zasady finansowania wyjazdów pracowników w celu prowadzenia zajęć i w celach szkoleniowych w roku akad. 2021/22
 • Harmonogram działań STA
 • Harmonogram działań STT

Odbywanie mobilności pracowniczych możliwe jest w różnych trybach finansowanych na następujących zasadach:

 • wyjazd do uczelni/instytucji zagranicznej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub odbycia szkolenia – przyznaje się finansowanie na 5 dni roboczych+2 dni podróży oraz ryczałt na koszty podróży
 • wyjazd do uczelni/instytucji zagranicznej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub odbycia szkolenia w formie online – przyznaje się finansowanie na 5 dni roboczych+2 dni podróży oraz ryczałt na koszty podróży
 • mobilność mieszana, tzw. blended mobility – wyjazd do uczelni/instytucji zagraniczne połączony z częściowo zdalną realizacją mobilności – przyznaje się finansowanie na dni robocze, w których pracownik faktycznie przebywał w jednostce zagranicznej
 • mobilność w pełni zdalna – prowadzenie zajęć dydaktycznych lub uczestnictwo w szkoleniu w całości on-line – brak grantu z uwagi na brak wyjazdu, mobilność w pełni zdalna możliwa tylko w roku akad. 2020/21
 • Uczelnie partnerskie

  Poniżej znajdziecie Państwo listę uczelni partnerskich, z którymi nasza uczelnia ma podpisaną umowę na wymianę studentów i pracowników.  Lista ta jest na bieżąco aktualizowana. Zachęcamy Państwa również do poszerzania naszej oferty poprzez samodzielne inicjowanie umów z uczelniami, z którymi moglibyśmy rozpocząć owocną współpracę.
   
   
  LISTA UCZELNI: [ Uczelnie partnerskie Erasmus+ 2021/22 excel
   
  Proponowane kody dziedzin nauki ISCED dla danego kierunku studiów UP w Lublinie [ wykaz kierunków studiów z kodami ISCED ]

  Jeżeli nie będą Państwo mogli dopasować proponowanych przez nas kodów dziedzin nauki ISCED zalecamy zapoznanie się z dokumentami w kolejności:

  1) Lista kodów ISCED – F 2013 (International Standard Classification of Education) UNESCO

  2) Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji: Kierunki kształcenia 2013

 • Lista uczelni z ECHE

  Przedstawiamy Państwu listę wszystkich uczelni działających w programie Erasmus+. Dokument ten zawiera kody uczelni potrzebne do uzupełnienia dokumentów zgłoszeniowych.  Jeśli uznają Państwo, że warto rozpocząć  współpracę z instytucją, która nie  jest na naszej liście uczelni partnerskich, prosimy o kontakt z biurem.

   

Przedstawiamy Państwu wysokość stypendium przyznawaną pracownikom w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym przyjazdy ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstw (STA) oraz wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) w roku akademickim 2020-21. W poniższej tabeli przedstawione są stawki dzienne podzielone na 3 grupy docelowe:

 

Kraje należące do danej grupy

Mobilność trwająca nie dłużej niż 14 dni Mobilność trwająca powyżej 14 dni
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 180 € 126 €
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 160 € 112 €
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 140 € 98 €

Ryczałt na koszty podróży

W ramach przyznanego przez NA dofinansowania wypłacamy Państwu ryczałt na koszty podróży. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym (pod uwagę należy wziąć odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie strony).

Do obliczenia odległości zobowiązani jesteśmy stosować kalkulator odległości opracowany przez KE i udostępniony na stronie programu Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

Odległość Kwota
od 10 do 99 km: 20 € na uczestnika
od 100 do 499 km: 180 € na uczestnika
od 500 do 1 999 km: 275 € na uczestnika
od 2 000 do 2 999 km: 360 € na uczestnika
od 3 000 do 3 999 km: 530 € na uczestnika
od 4 000 do 7 999 km: 820 € na uczestnika
8 000 km lub więcej: 1500 € na uczestnika

Szczegółowe informacje w dokumencie: Zasady finansowania wyjazdów pracowników na rok 2020-21

Uczestnik mobilności zobowiązany jest do uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego ważnego w kraju pobytu:

 • w krajach UE – karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub indywidualne prywatne ubezpieczenie o równorzędnym zakresie do EKUZ,
 • w krajach nie będących w UE – indywidualne prywatne ubezpieczenie o równorzędnym zakresie do EKUZ.

W przypadku, gdy uczestnik nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w polskim NFZ również jest zobowiązany do wykupienia indywidualnego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem swojego ubezpieczenia.

Kartę EKUZ można uzyskać samodzielnie w lubelskim oddziale NFZ (ul. Nadstawna 2-4 w Lublinie, karta EKUZ wydawana jest „od ręki”)

lub za pośrednictwem biura programu Erasmus+ (warunek – złożenie dokumentów w terminie nie później niż 2 miesięcy przed rozpoczęciem mobilności) p. 309, budynek Biblioteki Głównej UP w Lublinie. 

W tym celu należy złożyć w biurze (lub przesłać mailem na adres email anna.debska@up.lublin.pl) uzupełnione dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii (druk US-3) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 podpisuje tylko Prorektor ds. Rozwoju Uczelni 

 2. SCAN (w wersji elektronicznej) lub oryginał (w Biurze programu E+) wypełnionego i podpisanego przez pracownika Wniosku do NFZ o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA

Kartę EKUZ można odebrać przed mobilnością osobiście w Narodowym Funduszu Zdrowia (okazując dowód osobisty).

Karta EKUZ może również zostać przez NFZ wysłana pocztą na wskazany przez Państwa adres we wniosku do NFZ (w przypadku podania adresu biura programu Erasmus+ karta EKUZ będzie do odbioru w biurze).

Minimalny zakres ubezpieczenia Pracownika wyjeżdżającego w celach dydaktycznych/szkoleniowych powinien obejmować: 

– ubezpieczenie zdrowotne (koszty leczenia (Karta EKUZ lub prywatna polisa równorzędna z EKUZ),

– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW do wykupienia we własnym zakresie),

Zaleca się dodatkowo wykupienie OC.

Skan posiadanego ubezpieczenia przed odbiorem grantu należy przesłać na adres email: anna.debska@up.lublin.pl

Serwis MSZ Odyseusz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca do zgłaszania wyjazdów zagranicznych w Systemie Odyseusz

 • w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Państwem kontakt,
 • udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną,
 • a także – jeśli wyrażą Państwo taką wolę – może być wykorzystany do informowania o możliwości rejestracji do udziału w wyborach za granicą

Warto zapoznać się z dokumentem:
ERASMUS+ pakiet informacyjny MSZ

FAQ
Zobacz

Dokumenty niezbędne do realizacji mobilności

Wyjazdy dydaktyczne STA

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA - Staff Mobility for Teaching Assignments)
Zobacz więcej

Wyjazdy szkoleniowe STT

Wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT - Staff Mobility for Training)
Zobacz więcej