ERASMUS+

Mobilności pracownicze w roku akad. 2022/2023 (wyjazdy od stycznia 2023) będą realizowane  z UMOWY KA 131-2022

Przed rozpoczęciem procedury aplikacyjnej na wyjazdy STA i STT zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Odbywanie mobilności pracowniczych możliwe jest w różnych trybach finansowanych na następujących zasadach:

 • wyjazd do uczelni/instytucji zagranicznej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub odbycia szkolenia – przyznaje się finansowanie na 5 dni roboczych+2 dni podróży oraz ryczałt na koszty podróży
 • mobilność mieszana, tzw. blended mobility – wyjazd do uczelni/instytucji zagraniczne połączony z częściowo zdalną realizacją mobilności – przyznaje się finansowanie na dni robocze, w których pracownik faktycznie przebywał w jednostce zagranicznej (minimalny czas pobytu to 2 dni robocze)
 • Uczelnie partnerskie

  Poniżej znajdziecie Państwo listę uczelni partnerskich, z którymi nasza uczelnia ma podpisaną umowę na wymianę studentów i pracowników.  Lista ta jest na bieżąco aktualizowana. Zachęcamy Państwa również do poszerzania naszej oferty poprzez samodzielne inicjowanie umów z uczelniami, z którymi moglibyśmy rozpocząć owocną współpracę.
   
  WAŻNE! część wyjazdów do Węgier jest obecnie wstrzymana. Pracownicy, którzy chcieliby wyjechać do Węgier w ramach programu Erasmus+ proszeni są o wcześniejszy kontakt z Biurem Mobilności Akademickiej.
   

  [ Uczelnie partnerskie Erasmus+ 2022/23 ] excel

   
  Proponowane kody dziedzin nauki ISCED dla danego kierunku studiów UP w Lublinie [ wykaz kierunków studiów z kodami ISCED ]

  Jeżeli nie będą Państwo mogli dopasować proponowanych przez nas kodów dziedzin nauki ISCED zalecamy zapoznanie się z dokumentami w kolejności:

  1) Lista kodów ISCED – F 2013 (International Standard Classification of Education) UNESCO

  2) Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji: Kierunki kształcenia 2013

 • Lista uczelni z ECHE

  Przedstawiamy Państwu listę wszystkich uczelni działających w programie Erasmus+. Dokument ten zawiera kody uczelni potrzebne do uzupełnienia dokumentów zgłoszeniowych.  Jeśli uznają Państwo, że warto rozpocząć  współpracę z instytucją, która nie  jest na naszej liście uczelni partnerskich, prosimy o kontakt z biurem.

   

Przedstawiamy Państwu wysokość stypendium przyznawaną pracownikom w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym przyjazdy ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstw (STA) oraz wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) w roku akademickim 2022-23. W poniższej tabeli przedstawione są stawki dzienne podzielone na 3 grupy docelowe:

Kraje należące do danej grupy

Mobilność trwająca nie dłużej niż 14 dni Mobilność trwająca powyżej 14 dni
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja 180 € 126 €
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy 160 € 112 €
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska* 140 € 98 €

* przyjazdy z zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w UP w Lublinie

Ryczałt na koszty podróży

W ramach przyznanego przez NA dofinansowania wypłacamy Państwu ryczałt na koszty podróży. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym (pod uwagę należy wziąć odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie strony).

Do obliczenia odległości zobowiązani jesteśmy stosować kalkulator odległości opracowany przez KE i udostępniony na stronie programu Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

Odległość Kwota „green travel”
od 0 do 99 km: 23 € na uczestnika  
od 100 do 499 km: 180 € na uczestnika 210 € na uczestnika
od 500 do 1 999 km: 275 € na uczestnika 320 € na uczestnika
od 2 000 do 2 999 km: 360 € na uczestnika 410 € na uczestnika
od 3 000 do 3 999 km: 530 € na uczestnika 610 € na uczestnika
od 4 000 do 7 999 km: 820 € na uczestnika  
8 000 km lub więcej: 1500 € na uczestnika  

„GREEN TRAVEL” – podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu.

Pracownikowi podróżującemu zrównoważonym (niskoemisyjnym) środkiem transportu będzie przyznany ryczałt na koszty utrzymania podczas podróży do maksymalnie 6 dodatkowych dni (3 dni przed i 3 dni po mobilności) w zależności od udokumentowanej liczby dni podróży i zgodnie z poniższymi widełkami (wg kalkulatora odległości programu Erasmus+ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm):

 • 100- 499 km ryczałt maks. do 2 dni podróży;
 • 500-1999 km ryczałt maks. do 4 dni podróży;
 • 2000-2999 ryczałt maks. do 6 dni podróży.

Podróż zrównoważonym (niskoemisyjnym) środkiem transportu musi odbyć się w obie strony.

Na wniosek Pracownika Uczelnia może przyznać mniejszą liczbę dni, niż wynika z ustalonych widełek

Zasada ta nie ma zastosowania gdy pracownik zdecyduje się wydłużyć podróż w celach turystycznych.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie wymogów „green travel”  będzie oświadczenie (według wzoru BMA) podpisane przez osobę otrzymującą dofinansowanie na pokrycie kosztów podróży. Należy w oświadczeniu podać środek transportu oraz ilość dni podróży. Uczestnik zobowiązany jest przechowywać dowody podróży (bilety, rachunki za paliwo) i przedstawić je na żądanie Uczelni do wglądu.

Pracownicy „z mniejszymi szansami’ , tj. osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności mają możliwość otrzymać dodatkowe dofinansowanie wyjazdu z tytułu orzeczonej niepełnosprawności w wysokości równej przewidywanym dodatkowym kosztom wyjazdu bezpośrednio związanym z niepełnosprawnością. Więcej informacji znajduje się na stronie https://up.lublin.pl/edukacja/erasmus/erasmus-pracownik/kraje-programu-pracownik/  w dokumencie  Zasady realizacji wyjazdów osób niepełnosprawnych KA131-2022.

Szczegółowe informacje w dokumencie: Zasady finansowania wyjazdów pracowników na rok 2022-23.

Uczestnik mobilności zobowiązany jest do uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego ważnego w kraju pobytu:

 • w krajach UE – karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) 
 • w krajach nie będących w UE – indywidualne prywatne ubezpieczenie o równorzędnym zakresie do EKUZ.

W przypadku, gdy uczestnik nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w polskim NFZ również jest zobowiązany do wykupienia indywidualnego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem swojego ubezpieczenia.

Kartę EKUZ można uzyskać samodzielnie w lubelskim oddziale NFZ (ul. Nadstawna 2-4 w Lublinie, karta EKUZ wydawana jest „od ręki”, wystarczy zgłosić się w oddziale z dowodem osobistym)

lub za pośrednictwem biura programu Erasmus+ (warunek – złożenie w biurze dokumentów w terminie nie później niż 2 miesięcy przed rozpoczęciem mobilności) p. 309, budynek Biblioteki Głównej UP w Lublinie. 

W tym celu należy złożyć w biurze uzupełnione dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii (druk US-3) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 podpisuje tylko Prorektor ds. Rozwoju Uczelni 

 2. SCAN (w wersji elektronicznej) lub oryginał (w Biurze programu E+) wypełnionego i podpisanego przez pracownika Wniosku do NFZ o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA

Kartę EKUZ można odebrać przed mobilnością osobiście w Narodowym Funduszu Zdrowia (okazując dowód osobisty).

Karta EKUZ może również zostać przez NFZ wysłana pocztą na wskazany przez Państwa adres we wniosku do NFZ (w przypadku podania adresu biura programu Erasmus+ karta EKUZ będzie do odbioru w biurze).

Minimalny zakres ubezpieczenia Pracownika wyjeżdżającego w celach dydaktycznych/szkoleniowych powinien obejmować: 

– ubezpieczenie zdrowotne (koszty leczenia (Karta EKUZ lub prywatna polisa równorzędna z EKUZ),

– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW do wykupienia we własnym zakresie),

 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC do wykupienia we  własnym zakresie)

Zapis z  umowy pracownik-uczelnia:

„Uczestnik mobilności przyjmuje do wiadomości, iż na czas pobytu w kraju docelowym musi mieć zapewnione ubezpieczenie. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej. Uczestnik mobilności przyjmuje do wiadomości, iż na czas pobytu w kraju docelowym musi mieć zapewnione ubezpieczenie

Skan posiadanego ubezpieczenia ( ubezpieczyciel , numer polisy i warunki ubezpieczenia) przed podpisaniem umowy i odbiorem grantu należy przesłać na adres email: anna.debska@up.lublin.pl lub dostarczyć osobiście do biura.

Serwis MSZ Odyseusz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca do zgłaszania wyjazdów zagranicznych w Systemie Odyseusz

 • w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Państwem kontakt,
 • udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną,
 • a także – jeśli wyrażą Państwo taką wolę – może być wykorzystany do informowania o możliwości rejestracji do udziału w wyborach za granicą

Warto zapoznać się z dokumentem:
ERASMUS+ pakiet informacyjny MSZ

FAQ
Zobacz

Relacje z wyjazdów dydaktycznych STA i szkoleniowych STT Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

Dokumenty niezbędne do realizacji mobilności

Wyjazdy dydaktyczne STA

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA - Staff Mobility for Teaching Assignments)
Zobacz więcej

Wyjazdy szkoleniowe STT

Wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT - Staff Mobility for Training)
Zobacz więcej