Wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT – Staff Mobility for Training)

Celem wyjazdu pracownika uczelni jest udział w szkoleniu (szkolenie praktyczne, warsztaty, seminarium, wizyta typu work shadowing – poznawanie pracy na danym stanowisku), które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia i które przyczynia się do podniesienia kompetencji pracownika. Szkolenie ma podnosić kwalifikacje bezpośrednio związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.

Celem wyjazdu nie może być udział w konferencji. Pracownicy mogą wyjeżdżać do zagranicznych instytucji, organizacji, przedsiębiorstw, instytucji kultury, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, aby podnosić swoje kompetencje, wymieniać doświadczenia, poszerzać wiedzę w danej dziedzinie, doskonalić umiejętności i kwalifikacje potrzebne w pracy.

W celu zorganizowania wyjazdu szkoleniowego pracownik powinien indywidulanie skontaktować się z instytucją przyjmującą. Proponujemy skorzystanie z bazy umów podpisanych w ramach programu Erasmus + z uczelniami zagranicznymi dostępnej na naszej stronie.

 

Odbywanie mobilności pracowniczych możliwe jest w różnych trybach finansowanych na następujących zasadach:

 • wyjazd do uczelni/instytucji zagranicznej w celu odbycia szkolenia – przyznaje się finansowanie na 5 dni roboczych pobytu + 2 dni podróży oraz ryczałt na koszty podróży
 • uczestnictwo w BIP (Blended Intensive Programme – Mieszane Programy Intensywne), w ramach których pracownicy będą podejmować krótkotrwałą mobilność fizyczną za granicą połączoną z obowiązkowym komponentem wirtualnym – finansowane jest 5 dni fizycznego pobytu w uczelni zagranicznej.

Przedstawiamy Państwu listę dokumentów, które należy złożyć przed wyjazdem:

Rok akademicki 2023-24:

 1. Wniosek wyjazdowy + RODO
 2. Indywidualny Program Szkolenia (Staff Mobility for Training) WAŻNE! Indywidualny Program Szkolenia powinien zawierać oryginalne podpisy: Uczestnika mobilności, Kierownika Jednostki oraz Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+, skan podpisu dopuszczalny jest jedynie ze strony uczelni/ instytucji zagranicznej – wszystkie podpisy powinny znajdować się na jednej, ostatniej stronie dokumentu)  Wskazówki jak poprawnie wypełnić Indywidualny Program Szkolenia 
 3. Oświadczenie o znajomości języka obcego STT
 4. Wniosek „green travel” (składane w przypadku podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu).
 5. Zapewnienie Kierownika Jednostki o realizacji planowanych zajęć dydaktycznych podczas pobytu nauczyciela w uczelni partnerskiej/ instytucji (jeżeli dotyczy) – dokument należy przygotować samodzielnie

 

Po zakwalifikowaniu na wyjazd Pracownik jest zobowiązany do złożenia Wniosku o delegowanie za granicę (delegację należy złożyć w Biurze Projektów Międzynarodowych, dr Małgorzata Cegiełko, tel. 81 445 60 15, szczegółowe informacje znajdą Państwo TUTAJ)

Wniosek o delegowanie za granicę należy przynieść do podpisu Koordynatora Projektu (mgr Izabela Wolska) – najpóźniej w dniu podpisania umowy na wyjazd.

 1. Wniosek o delegowanie za granicę – Pracownik

 

Wzór pisma o przełożenie mobilności na termin późniejszy (jeśli dotyczy, pismo należy dostarczyć do biura nie później niż 1 tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia mobilności)

Po powrocie zapraszamy Państwa do naszego biura z następującymi dokumentami rozliczeniowymi:

Rozliczenie mobilności z roku akad. 2023-24:

 1. Potwierdzenie pobytu STT (oryginał, dokument należy wypełnić komputerowo)
 2. Sprawozdanie z wyjazdu STT
 3. Tekst w formacie edytowalnym (2000-3000 znaków) opisujący Państwa mobilność oraz przybliżający pracownikom i studentom daną uczelnię/przedsiębiorstwo / klinikę, etc. (jakie możliwości otwierają się przed nimi jeśli pojadą na szkolenie/ praktykę, warunki życia, atrakcje turystyczne =CENNE WSKAZÓWKI DLA PRZYSZŁYCH STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW. Prosimy o załączenie zdjęć dobrej jakości w miarę możliwości. Tekst będzie wykorzystany w kwartalniku UP „Aktualności” i na stronie internetowej Erasmus UP w zakładce relacje z wyjazdów. Tekst proszę wysłać mailem w formacie edytowalnym na adres .
 4. Oświadczenie “green travel” po powrocie (składane w przypadku podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu tj. autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu)

 

Dostaniecie Państwo także:

 • Link do Indywidualnego raportu z wyjazdu ( EU Survey), który będzie trzeba wypełnić on-line

WYPELNIENIE TYCH  DOKUMENTÓW I DOSTARCZENIE OPISU MIEJSCA SZKOLENIA JEST WARUNKIEM ROZLICZENIA WYJAZDU