Stypendia i pomoc materialna

Komunikaty:

11.01.2021

Pomoc materialna na I roku drugiego stopnia

Zobacz więcej
23.09.2020

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2020/2021

Zobacz więcej
10.08.2020

STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Zobacz więcej
05.08.2020

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Zobacz więcej
10.07.2020

Informacja dla osób przyjętych na I rok studiów - stypendia

Zobacz więcej
17.02.2020

Program stypendialny NAWA

Zobacz więcej
08.10.2019

Stypendia ministra na rok akademicki 2019/2020

Zobacz więcej
12.09.2019

STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Zobacz więcej
03.07.2019

STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Zobacz więcej
05.10.2016

Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych

Zobacz więcej

Regulamin świadczeń

Zgodnie z Zarządzeniem nr 24 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 lutego 2021 r. od 1 października 2021 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a także nowe wzory załączników.

 • Szczegóły

  Studenci IV roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz IV roku studiów niestacjonarnych kier. Dietetyka – korzystający ze świadczeń pomocy materialnej, którzy będą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia w UP w Lublinie mają prawo korzystania z pomocy materialnej od semestru letniego (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomoga).
  ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 
  Z uwagi na zagrożenie związane z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu uniknięcia kolejek i gromadzenia się interesantów w holu Biura Stypendiów Studenckich, umożliwia się składanie dokumentów w następujący sposób (zalecając korzystanie z formy pierwszej):
  1. Wysyłając wniosek listem poleconym korzystając z usług Poczty Polskiej lub firm kurierskich na adres:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
  Biuro Stypendiów Studenckich
  ul. Langiewicza 6
  20-035 Lublin
  Student ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych wysyła wniosek na adres:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
  stanowisko ds. osób niepełnosprawnych
  ul. Akademicka 15 Agro II pok. 9
  mgr inż. Magdalena Łukasik
  Dokumenty zostaną sprawdzone i w przypadku braków w dokumentacji bądź jakichkolwiek niejasności, student otrzyma wezwanie do uzupełnienia wniosku.
  2. Składając wniosek do umieszczonych w holu Biura Stypendiów Studenckich urn. Urny będą wystawione od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-15 (od 11 stycznia do 5 marca oraz między 1 a 5 dniem każdego następnego miesiąca) oraz w soboty w godzinach 9-13 (tylko w czasie zjazdów studentów studiów niestacjonarnych). Korzystając z tego sposobu, wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie. Po wrzuceniu dokumentów należy zarejestrować się na liście umieszczonej przy urnie (wpisać nr albumu i rodzaj stypendium). Wnioski wrzucone bez koperty nie będą rozpatrywane. Dokumenty zostaną sprawdzone i w przypadku braków w dokumentacji bądź jakichkolwiek niejasności, student otrzyma wezwanie do uzupełnienia wniosku.
  Wyłącznie w wyjątkowych i bardzo skomplikowanych sytuacjach będzie możliwość złożenia wniosku osobiście po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem Biura Stypendiów Studenckich.
  Do Biura może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przyjść studenci, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Każdy student przychodzący do Biura musi mieć zasłonięte usta i nos maską oraz zdezynfekowane ręce płynem znajdującym się przy wejściu do budynku. Po załatwieniu sprawy student niezwłocznie opuszcza budynek.
  Termin składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga) na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 upływa z dniem 5 MARCA 2021 r.

  Od miesiąca kwietnia wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi można składać w terminie między 1 a 5 dniem każdego miesiąca.

  Student, który ukończył studia pierwszego stopnia w innej uczelni i podejmuje studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie od semestru letniego ma prawo ubiegać się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga) na zasadach obowiązujących studentów UP w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

 • Stypendium socjalne

  Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego składa następujące dokumenty:
  1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (zał. nr 5) – należy wpisać rodziców i rodzeństwo uczące się (do 26 roku życia) i pozostające na utrzymaniu rodziców. Student zobowiązany jest do wpisania swoich danych, numeru konta, informacji o: studiach na innych kierunkach, ukończeniu studiów oraz wszystkich studiowanych kierunkach.
  2. Oświadczenie dotyczące aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej (zał. nr 9)

 • Stypendum rektora

  Student ubiegający się o przyznanie stypendium rektora składa następujące dokumenty:
  1. w przypadku ubiegania się o stypendium tylko w kategorii „wyróżniające wyniki w nauce” (średnia ocen) – załącznik nr 11 bez adnotacji pracownika dziekanatu. Student zobowiązany jest do wpisania swoich danych, numeru konta, informacji o: studiach na innych kierunkach, ukończeniu studiów oraz wszystkich studiowanych kierunkach. W dziale II, III, IV wniosku (na każdej stronie) należy wpisać: „nie dotyczy” oraz złożyć podpis.
  2. w przypadku ubiegania się o stypendium w kategorii za „osiągnięcia naukowe”, „osiągnięcia artystyczne”, „osiągnięcia sportowe” – załącznik nr 11 bez adnotacji pracownika dziekanatu. Student zobowiązany jest do wpisania swoich danych, numeru konta, informacji o: studiach na innych kierunkach, ukończeniu studiów oraz wszystkich studiowanych kierunkach. Wniosek należy wypełnić na podstawie załącznika nr 12. Każde wpisane we wniosku osiągnięcie należy potwierdzić odpowiednim dokumentem (patrz zał. nr 12). Student jest zobowiązany do ponumerowania złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz ułożenia ich w kolejności chronologicznej zaczynając od nr 1. W przypadku kategorii, za które student nie ubiega się o stypendium, należy na każdej stronie wniosku wpisać: „nie dotyczy” i złożyć podpis.

  Wszystkie wnioski złożone w terminie do 5 marca zostaną przekazane do dziekanatów w celu uzupełnienia średniej ocen oraz ustalenia aktualnego statusu studenta.

 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych

  Student ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych składa następujące dokumenty:
  1. wniosek o przyznanie stypendium – załącznik nr 10 oraz aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Student zobowiązany jest do wpisania swoich danych, numeru konta, informacji o: studiach na innych kierunkach, ukończeniu studiów oraz wszystkich studiowanych kierunkach.
  2. w przypadku studentów, których orzeczenie o niepełnosprawności straciło ważność po 8 marca 2020 r. – załącznik nr 10 – student zobowiązany jest do wpisania swoich danych, numeru konta, informacji o: studiach na innych kierunkach, ukończeniu studiów a także wszystkich studiowanych kierunkach oraz ostatnio wydane orzeczenie. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności, którego ważność upłynęła od 8 marca 2020 r. zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

 • Wykaz dokumentów

  Dokumenty do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć w zależności od indywidualnej sytuacji w rodzinie studenta. Obowiązkiem studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego jest rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym, przedstawienie i udokumentowanie swojej sytuacji materialnej

  WYKAZ DOKUMENTÓW

 • Zasady ustalania dochodu

  Dochód rodziny studenta stanowi sumę dochodów neto uzyskanych przez studenta i członków rodziny studenta. W przypadku, gdy członek rodziny studenta uzyskuje dochody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, dochód ten pomniejsza się o należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (9%).

  Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że przy jej ustalaniu:
  1) uwzględnia się dochody osiągane przez:
  a) studenta,
  b) małżonka studenta,
  c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
  d) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
  2) nie uwzględnia się:
  a) świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust 1 i art. 420 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  b) stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach:
   – funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  – niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  – umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych,
  c) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty,
  d) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa  art. 21 ust 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.)

  dochód z gospodarstwa rolnego

  dochody uzyskiwane za granicą

  alimenty

  samodzielność finansowa

  dochód utracony i uzyskany

 • Wysokośc stypendium

  wysokość stypendium socjalnego uzależniona jest od dochodu netto na jedną osobę w rodzinie
  dochód: 0,00-200,00 zł  stypendium: 850 zł miesięcznie
  dochód: 200,01-400,00 zł  stypendium: 750 zł miesięcznie
  dochód: 400,01-600,00 zł  stypendium: 650 zł miesięcznie
  dochód: 600,01-800,00 zł  stypendium: 550 zł miesięcznie
  dochód: 800,001-1051,70 zł  stypendium: 450 zł miesięcznie

O stypendium rektora może ubiegać się student, który uzyskał za poprzedni rok studiów średnią ocen nie niższą niż 4,0, lub posiada osiągnięcia naukowe i uzyskał w tej kategorii co najmniej 40 punktów lub posiada osiągnięcia artystyczne i uzyskał w tej kategorii co najmniej 40 punktów, lub posiada osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym i uzyskał w tej kategorii co najmniej 40 punktów oraz został wpisany na kolejny rok studiów i uzyskał wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów w terminach określonych w regulaminie studiów.

O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty.

Stypendium może pobierać nie więcej niż 10% studentów danego kierunku studiów

Listy rankingowe sporządza się odrębnie dla każdego roku studiów. O miejscu na liście rankingowej decyduje suma punktów uzyskanych za poszczególne osiągnięcia. Punkty za poszczególne osiągnięcia sumuje się.

Wyodrębnia się trzy przedziały:

 • przedział I – stanowi 20% osób o największych osiągnięciach spośród studentów zakwalifikowanych do uzyskania stypendium na podstawie miejsca na liście rankingowej
 • przedział II – stanowi 30% osób o największych osiągnięciach spośród pozostałych studentów, nie zakwalifikowanych do przedziału I, zakwalifikowanych do uzyskania stypendium na podstawie miejsca na liście rankingowej
 • przedział III – stanowią pozostali studenci, nie zakwalifikowani do przedziału I lub przedziału II, zakwalifikowani do uzyskania stypendium na podstawie listy rankingowej.

Wysokość stypendium rektora:
I przedział – 1200 zł miesięcznie
II przedział – 1 000 zł miesięcznie
III przedział – 800 zł miesięcznie

wniosek o przyznanie stypendium rektora

wniosek o przyznanie stypendium rektora na I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów

wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o przyznanie stypendium rektora

wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów

zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student/doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Ubiegając się o to świadczenie należy przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem.

Wysokość stypendium zależy od stopnia niepełnosprawności.

Wyróżnia się następujące stopnie niepełnosprawności:

 1. lekki – miesięczna wysokość stypendium: 350 zł dla studentów, 400 zł  dla doktorantów
 2. umiarkowany – miesięczna wysokość stypendium: 500 zł  dla studentów, 500 zł  dla doktorantów
 3. znaczny – miesięczna wysokość stypendium: 650 zł  dla studentów, 600 zł  dla doktorantów

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy traktuje się na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o częściowej niezdolności do pracy traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie mogą składać wnioski o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdy wykazują się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Wnioski wraz z pełną dokumentacją (poprawne pod względem formalnym i merytorycznym) należy składać do Biura Organizacji i Toku Studiów do 15 października 2020 r.  – ul. Akademicka 13, pokój 266.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z poniższymi informacjami na temat stypendium.

 1. Podstawa prawna

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

 • art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658).
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 2297) 
 1. Warunki otrzymania stypendium
 2. Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:
 • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub
 • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

 1. Stypendium nie przysługuje studentowi:
 • jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
 • posiadającemu tytuł zawodowy:
 1. a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 2. b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 3. Rodzaje znaczących osiągnięć studenta

Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:

 1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Publikacje w wydawnictwach spoza w/w wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku. Aktualny wykaz wydawnictw znajduje się na stronie BIP MNiSW.
 2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy. Publikacje w czasopismach lub w materiałach z konferencji spoza w/w wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku. Aktualny wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji znajduje się na stronie BIP MNiSW.
 3. znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego,
 4. autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową,
 5. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:

 1. autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu,
 2. autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu,
 3. znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli,
 4. znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 5. autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym;
 6. autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na wystawie lub w galerii o wysokim prestiżu albo w przestrzeni publicznej;
 7. indywidualną autorską wystawę plastyczną zorganizowaną przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;
 8. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:

 1. sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), co najmniej:
  a. szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
  b. ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
  c. szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
  d. trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
  e. pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
  f. miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
 2. rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
  a. uniwersjadzie,
  b. akademickich mistrzostwach świata,
  c. akademickich mistrzostwach Europy,
  d. Europejskich Igrzyskach Studentów.
 1. Sposób udokumentowania znaczących osiągnięć

Osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:

 1. w przypadku osiągnięć naukowych:
 2. stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN, eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI,
 3. oświadczenia  studenta o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy, wraz z opisem tego wkładu – w przypadku współautorstwa,
 4. oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu
 5. oświadczenie organizatora konferencji naukowej o wygłoszeniu referatu naukowego przez studenta lub programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego, zawierającego imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich uczelni,
 6. oświadczenia studenta o autorstwie i wygłoszeniu referatu naukowego

w przypadku osiągnięć artystycznych

 1. dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia;
 1. w przypadku osiągnięć artystycznych:
 1. broszury festiwalowej, plakatu filmowego albo programu koncertu, wystawy lub spektaklu,
  b. oświadczenia organizatora prezentacji dzieła artystycznego,
  c. dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej – również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia ;
 1. w przypadku osiągnięć sportowych – oświadczenia właściwego polskiego związku sportowego albo Akademickiego Związku Sportowego o uzyskanym przez studenta wyniku sportowym.
 1. Okres, z którego mogą być podawane osiągnięcia we wniosku

We wniosku należy wskazać wyłącznie osiągnięcia uzyskane w okresie studiów od dnia:

 1. rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
 2. rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
 3. 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)– do dnia 30 września 2020 r.

We wniosku nie należy wykazywać osiągnięć uzyskanych w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

6. Tryb składania wniosku o stypendium

Wnioskodawcą jest wyłącznie Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

O przedstawieniu Ministrowi wniosku o przyznanie danemu studentowi stypendium decyduje Rektor UP w Lublinie, który może nie przesłać wniosku do Ministerstwa w przypadku, gdy wniosek nie spełnia warunków formalnych (patrz pkt 2 oraz pkt 8 niniejszej informacji) lub nie zawiera żadnego ze znaczących osiągnięć wymienionych w rozporządzeniu.

Uwaga!  Ministerstwo nie rozpatruje wniosków złożonych indywidualnie przez studentów.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium ministra (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2019 r. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2019 r.) (do pobrania)

7. Termin składania wniosku przez Rektora

Rektor UP w Lublinie składa wnioski do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie do 25 października 2020 r. (do godziny 23:59). Wnioski składa się za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumienia Finansowania (system OSF).

8. Tryb przyznawania stypendium

1. Ocena wniosków:

Wnioski o przyznanie stypendiów spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej, za pomocą metody punktowej. Na podstawie wyników oceny sporządza się listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendiów według liczby przyznanych punktów.

2. Kryterium formalne:

Stypendium dla studenta na rok akademicki (2020/2021) może zostać przyznane studentowi, który:
1. w poprzednim roku akademickim (2019/2020) zaliczył rok studiów oraz
2. uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (2020/2021).
Ww. wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (2020) został przyjęty na studia drugiego stopnia.
Ww. wyjątek dotyczy wyłącznie studentów studiów drugiego stopnia. Osoba przyjęta na I rok jednolitych studiów magisterskich nie może ubiegać się o stypendium na I roku tych studiów.

3. Kryteria oceny merytorycznej:

Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów uwzględnia się następujące kryteria:

 1. w przypadku osiągnięć naukowych dotyczących:
 1. monografii naukowej albo artykułu naukowego: rodzaj i formę, procentowy wkład autorski, status i prestiż wydawcy, liczbę punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy monografia naukowa albo artykuł naukowy,
 2. projektu badawczego: pełnioną rolę, okres uczestnictwa, liczbę referatów naukowych, monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych, zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub wdrożeń wyników działalności naukowej, będących wynikiem udziału w projekcie, prestiż konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt, innowacyjność i znaczenie projektu dla rozwoju danej dziedziny nauki,
  c. konferencji naukowej: prestiż i zasięg, liczbę reprezentowanych uczelni, liczbę prelegentów posiadających co najmniej stopień doktora, innowacyjność badań naukowych będących tematyką referatu naukowego, status organizatora,
  d. konkursu: prestiż, uzyskane miejsce, procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową, liczbę uczestników, w tym liczbę zespołów, liczbę reprezentowanych uczelni i państw, status organizatora.
 1. w przypadku osiągnięć artystycznych dotyczących:
 1. dzieła artystycznego: rodzaj i formę, procentowy wkład w jego wykonanie lub autorstwo, status i prestiż wydawcy lub organizatora prezentacji, nowatorstwo, pełnioną rolę w wykonaniu lub prezentacji, okres trwania prezentacji,
  b. konkursu: prestiż, uzyskane miejsce, procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową, liczbę uczestników, w tym liczbę zespołów, liczbę reprezentowanych państw, status organizatora;
 1. w przypadku osiągnięć sportowych: miejsce uzyskane w zawodach, rangę zawodów, rodzaj rywalizacji, kategorię wiekową, udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę drużynową, obecność dyscypliny sportowej na najbliższych igrzyskach olimpijskich.

9. Termin rozpatrzenia wniosków oraz decyzje w sprawie stypendium

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2020/2021 są rozpatrywane w terminie do dnia 31 marca 2021 r.

Podstawą przyznania stypendium jest lista rankingowa wniosków uszeregowana według liczby przyznanych punktów.

Minister może przyznać maksymalnie 840 stypendiów.

Stypendium zostanie przyznane osobom najwyżej ulokowanym na ww. liście rankingowej.

Po rozpatrzeniu wniosków przez Ministra, do wnioskodawców oraz studentów zostaną przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium.

10. Wysokość i sposób wypłacania stypendium

Stypendium jest przyznawane na rok akademicki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17.000 zł. Wysokość stypendium zostanie ustalona w decyzji w sprawie przyznania stypendium.

Stypendium wypłaca studentowi uczelnia ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez Ministra.

Stypendium wypłaca się jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym uczelni – na wskazany przez studenta rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo w gotówce.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MNiSW pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 2297)

Zapomoga przysługuje osobie, która przejściowo znajdzie się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej zdarzeniem losowym. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja życiowa nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną –
w takim przypadku student/doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne.

Wniosek o przyznanie zapomogi powinien być szczegółowo uzasadniony i udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami potwierdzającymi zdarzenie losowe i ponoszone ewentualnie  z tym koszty (dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego, zaświadczenia lekarskie, imienne faktury, zaświadczenia z policji, straży pożarnej, ubezpieczyciela, inne dokumenty potwierdzające okoliczności we wniosku, np. protokoły oszacowania strat wystawiane przez urzędy gmin).

Z tytułu tego samego zdarzenia losowego student może otrzymać zapomogę tylko jeden raz.

Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego uprawniającego  do przyznania świadczenia lub zakończenia leczenia.

wniosek o przyznanie zapomogi

KOORDYNATOR
mgr inż. Katarzyna Oleszek
ul. Langiewicza 6 pok.16
tel. 81 533 06 24
tel. 81 441 14 81 w. 109
e-mail: katarzyna.oleszek@up.lublin.pl

Wydział Agrobioinżynierii
mgr Joanna Teter
ul. Langiewicza 6 pok. 18
tel. 81 441 14 18
tel. 81 441 14 81 w. 108
e-mail: joanna.teter@up.lulin.pl

Wydział Biologii Środowiskowej
mgr Joanna Teter
ul. Langiewicza 6 pok. 18
tel. 81 441 14 18
tel. 81 441 14 81 w. 108
e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl

Wydział Inżynierii Produkcji
mgr inż. Ewa Rypulak
ul. Langiewicza 6 pok. 17
tel. 81 441 14 17
tel. 81 441 14 81 w. 115
e-mail: ewa.rypulak@up.lublin.pl

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
mgr inż. Dorota Kowalska
ul. Langiewicza 6 pok. 14
tel. 81 441 14 81 w. 114
e-mail: dorota.kowalska@up.lublin.pl

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
mgr inż. Dorota Kowalska
ul. Langiewicza 6 pok. 14
tel. 81 441 14 81 w. 114
e-mail: dorota.kowalska@up.lublin.pl

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
mgr nż. Magdalena Koczy-Ścibura
ul. Langiewicza 6 pok. 15
tel. 81 441 14 81 w. 127
e-mail: magdalena.koczy@up.lublin.pl

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
ul. Langiewicza 6 pok. 15
tel. 81 441 14 81 w. 127
e-mail: magdalena.koczy@up.lublin.pl

studia doktoranckie
mgr Joanna Teter
ul. Langiewicza 6 pok. 18
tel. 81 441 14 18
tel. 81 441 14 81 w. 108
e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl

Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego studentów

 1. Studenci będący obywatelami RP

 

Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym

Student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego:

– jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:

 1. do ukończenia 26 lat – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach, opiekunach prawnych lub dziadkach, z tym, że wnuki mogą zostać zgłoszone tylko w razie, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 66 ust 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 2. bez ograniczenia wieku, jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach, wstępnych lub opiekunach prawnych
 3. bez ograniczenia wieku, jeśli małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na małżonku

 

– gdy posiada inny tytuł ubezpieczenia zdrowotnego, np. umowa o pracę, renta rodzinna itp.

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego student, który:

1. ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
2. w szczególnych wypadkach gdy nie ukończył 26 lat oraz żaden z członków rodziny nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Termin objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym
Student może zostać zgłoszony przez uczelnię do ubezpieczenia zdrowotnego z dniem immatrykulacji i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Termin wyrejestrowania z ubezpieczenia
Student zostaje wyrejestrowany z ubezpieczenia z dniem ukończenia szkoły wyższej albo skreślenia z listy studentów. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od ustania ubezpieczenia. Za datę ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego.
Podstawą do zgłoszenia studenta i członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię jest złożenia w Biurze Stypendiów Studenckich wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ.

Obowiązki ubezpieczonego:
Student zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o:

 1. powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego np. ze stosunku pracy,
  2. zmianie danych zawartych we wniosku,
  3. utracie statusu studenta,
  4. okolicznościach powodujących konieczność wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego zgłoszonych do tego ubezpieczenia członków rodziny.

Informację należy przekazać do Biura Stypendiów Studenckich niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, o których mowa wyżej. Student, w stosunku do którego wygasł tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, podlega wyrejestrowaniu z tego tytułu wraz z członkami rodziny.

 

 1. Studenci niebędący obywatelami RP

 

 1. Student będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uprawniony jest do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub – jeżeli nie posiada tytułu do ubezpieczenia w kraju zamieszkania – zgłaszany jest do ubezpieczenia przez uczelnię na zasadach obowiązujących studentów polskich (patrz Rozdział I).
 2. Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i nie podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), uznany za osobę pochodzenia polskiego lub posiadający ważna Kartę Polaka może zawrzeć umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia, o ile ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca uczelnia po wypełnieniu wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym oraz przedstawieniu umowy z NFZ (w ciągu 3 dni od jej podpisania).

Student, który nie spełnia warunków wymienionych w części I lub II, może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, samodzielnie opłacając składki.

Kontakt:
mgr inż. Ewa Rypulak
ul. Langiewicza 6 pok. 17
tel. 81 441 14 17
tel. 81 441 14 81 w. 115
e-mail: ewa.rypulak@up.lublin.pl

 

 

 

 

Od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje nowy system kredytów studenckich. Zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. poz. 2468).

Nowy system kredytów studenckich przewiduje – podobnie jak dotychczas – udzielanie kredytu na okres studiów i rozpoczęcie jego spłaty dwa lata po ukończeniu studiów na dogodnych warunkach przy maksymalnie niskiej wysokości oprocentowania.

O kredyt będą mogli ubiegać się zarówno studenci, jak i doktoranci w szkołach doktorskich. Do czasu zakończenia kształcenia na studiach doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 (tj. do 2023 r.) uczestnicy tych studiów zachowują prawo do ubiegania się o kredyt.

Najważniejsze zmiany w zakresie udzielania kredytów studenckich:

 • zwiększono do 30 lat granicę wieku, do którego student może otrzymać kredyt;
  w przypadku doktorantów będzie to 35 lat; dotychczas kredyt mógł otrzymać student lub doktorant, który rozpoczął studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia;
 • do systemu kredytów studenckich zostały włączone spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które wraz z bankami komercyjnymi, będą udzielały kredytów studenckich;
 • wprowadzono zasadę, że o kredyt studencki można ubiegać się w dowolnym okresie studiów albo kształcenia w szkole doktorskiej, a wniosek jest rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty jego złożenia; dotychczas wnioski można było składać w terminie od 15 lipca do 20 października, a wniosek był rozpatrywany do 31 grudnia;
 • umożliwiono składanie wniosku o kredyt studencki również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej instytucji kredytującej, a nie jak dotychczas  wyłącznie w formie papierowej;
 • wprowadzono sposób obliczania dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy analogiczny do sposobu obowiązującego przy ubieganiu się o stypendium socjalne w uczelni; według dotychczasowych przepisów sposób liczenia dochodu w przypadku kredytów studenckich różnił się od tego stosowanego w przypadku stypendium socjalnego; 
 • zwiększono elastyczność procedury udzielania kredytów – niektóre kwestie związane z udzielaniem kredytu np. sposób aneksowania umowy czy sposób ustalenia rozpoczęcia spłaty, będą uregulowane bezpośrednio w umowie kredytowej; dotychczas przepisy określały procedury wypłaty i spłaty kredytu.

Wszystkie umowy zawarte do końca 2018 r. zachowują moc i od 1 stycznia 2019 r. będą do nich stosowane przepisy nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Kredyt studencki od 1 stycznia 2019 r.

Osoby uprawnione do kredytu

Kredyt studencki może otrzymać:

 • student, który nie ukończył 30 roku życia,
 • doktorant, który nie ukończył 35 roku życia.

Wniosek o kredyt może złożyć także osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej, z tym że wówczas musi przed podpisaniem umowy kredytowej przedłożyć w instytucji kredytującej zaświadczenie potwierdzające, że jest odpowiednio studentem lub doktorantem.

Składanie wniosków o kredyt

O kredyt można ubiegać się przez cały rok.

Wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, z tym że w przypadku wniosków złożonych do dnia 28 lutego 2019 r. podpisanie umowy kredytowej – z uwagi na konieczność dostosowania systemów instytucji kredytujących do nowych przepisów – nastąpi do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Wniosek o udzielenie kredytu można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w następujących instytucjach:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się:

 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok,
 • zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, doktorantem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej,
 • dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

We wniosku należy wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. Miesięczna transza kredytu studenckiego może wynosić 400, 600, 800 lub 1000 zł.

Zawarcie umowy

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2018/2019 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony w wysokości 2.500 zł (kwota netto).

Okres i warunki wypłacania kredytu

Kredyt studencki może być wypłacany studentom przez okres 6 lat, a w przypadku doktorantów – przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim.

Szczegółowe warunki wypłaty i spłaty kredytu określi umowa, która będzie zawierać m.in.:

 • okres, na jaki instytucja kredytująca udzieliła kredytu studenckiego,
 • datę rozpoczęcia wypłaty transz,
 • sposób weryfikacji przez instytucję kredytującą posiadania statusu studenta albo doktoranta,
 • sposób ustalenia przez instytucję kredytującą harmonogramu spłaty,
 • wysokość odsetek od kredytu studenckiego.

Poręczenia spłaty kredytu

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się o kredyt student może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W roku akademickim 2018/2019 Bank Gospodarstwa Krajowego może poręczyć kredyt w wysokości:

 • 100% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej, z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej, turnusowej lub okresowej – bez względu na dochód, nieprzekraczający jednak kwoty dochodu ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do otrzymania kredytu w danym roku akademickim,
 • 100% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1500 zł,
 • 90% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 2000 zł.
 • Szczegółowych informacji na temat ww. poręczeń udzielają wszystkie instytucje kredytujące.
 • O poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wiejskim. Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 1000 zł. O poręczenia Agencji można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz w SGB-Banku S.A.
 • Okres i warunki spłaty kredytu
 • Spłata kredytu studenckiego jest dokonywana w równych miesięcznych ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów. Liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu studenckiego.
 • W okresie pobierania transz kredytu oraz w trakcie okresu karencji odsetki od kredytu są spłacane w całości przez budżet państwa.
 • W okresie spłaty rat kredytu wysokość oprocentowania spłacanego przez kredytobiorcę wynosi 0,5 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Stopa ta wynosi obecnie 1,75% (styczeń 2019 r.). Pozostałą część odsetek pokrywa budżet państwa.

Zmniejszenie raty spłaty kredytu i zawieszenie spłaty

Wysokość miesięcznej raty może być zmniejszona do 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy. Na wniosek kredytobiorcy w przypadku trudnej sytuacji życiowej spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może być zawieszona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Umorzenie spłaty kredytu

Na wniosek kredytobiorcy kredyt studencki może zostać umorzony przez instytucję kredytującą:

 • w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1%,
 • w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5%,
 • w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10%,
 • – najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo szkół doktorskich, w danym roku akademickim.
 • Wniosek w tej sprawie należy złożyć w instytucji kredytującej wraz z zaświadczeniem potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów odpowiednio studiów albo szkół doktorskich.
 • Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy lub trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.