Stypendia i pomoc materialna

Komunikaty:

11.09.2023

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024

Zobacz więcej
10.07.2023

ŚWIADCZENIA STYPENDIALNE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Zobacz więcej
01.02.2023

Zmiana progu dochodowego

Zobacz więcej
12.01.2023

Świadczenia stypendialne dla osób przyjętych na I rok studiów drugiego stopnia

Zobacz więcej
28.10.2022

Komunikat – termin składania wniosków o stypendium „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”

Zobacz więcej
04.10.2022

Przedłużenie terminu składania wniosków na stypendium JM Rektora

Zobacz więcej
22.09.2022

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023

Zobacz więcej
06.10.2021

Wsparcie finansowe dla studentów

Zobacz więcej
23.09.2021

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2021/2022

Zobacz więcej
11.01.2021

Pomoc materialna na I roku drugiego stopnia

Zobacz więcej
 • Wykaz dokumentów

  Dokumenty do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć w zależności od indywidualnej sytuacji w rodzinie studenta. Obowiązkiem studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego jest rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym, przedstawienie i udokumentowanie swojej sytuacji materialnej

  WYKAZ DOKUMENTACJI SŁUŻĄCEJ DO OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA

  1. zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27 (podatek według skali podatkowej, dotyczący m. in. pozarolniczej działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej), 30b (podatek od dochodu m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów), 30c (podatek liniowy od dochodu z działalności gospodarczej), 30e (podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości) i 30f (podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1128, z późn. zm.) w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie dla każdego pełnoletniego członka rodziny, zawierające informacje o:
   a) wysokości dochodu tj. przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz bez pomniejszania o należny podatek dochodowy;
   b) wysokości podatku należnego;
   c) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu,
  2. zaświadczenia właściwego organu (z ZUS-u, KRUS-u, zakładu pracy) albo oświadczenia członków rodziny, którzy osiągnęli dochód, zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie,
  3. w przypadku nieosiągania żadnych dochodów student oraz każdy z członków jego rodziny, który ukończył 18. rok życia, składa zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego o nieosiąganiu dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie lub oświadczenie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu,
  4. zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego o wysokości kwot otrzymanych na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie,
  5. zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie, zawierające informacje odpowiednio o:
   a) formie opłacanego podatku,
   b) wysokości przychodu,
   c) stawce podatku,
   d) wysokości opłaconego podatku,
  6. zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego lub oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o nieprowadzeniu działalności gospodarczej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu,
  7. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów, w tym niepodlegających opodatkowaniu, wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. c) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 615, 1265, 2140). Zgodnie z zapisami ww artykułu dochodami niepodlegającymi opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych są:
   – renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
   – renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
   – świadczenia pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
   – dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
   – świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osobom osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
   – ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
   – renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
   – zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
   – środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
   – należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywający czasowo za granicą-w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162),
   – należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
   – należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
   – dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne,
   – alimenty na rzecz dzieci,
   – stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
   – kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
   – należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
   – dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762),
   – dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
   – ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
   – ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
   – świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
   – dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
   – dochody uzyskane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
   – renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
   – zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
   – świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
   – pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021r. poz. 1915) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art.212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
   – kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
   – świadczenia pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1255),
   – świadczenie rodzicielskie,
   – zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
   – stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca,
   – przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,
   – przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. a, b i d oraz pkt 153 lit. a,  b i d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz art. 21 ust. 1 pkt 154 tej ustawy w zakresie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,
   – przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c, pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej według zasad określonych w art. 27 i art. 30c tej ustawy, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,
   – dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c i pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalone zgodnie z art. 5 ust.
  8. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej, w roku szkolnym/akademickim 2023/2024, rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do ukończenia 26. roku życia,
  9. kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację,
  10. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
  11. odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawienie dziecka pod opieką na przemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,
  12. odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne,
  13. odpisy wyroków zasądzonych alimentów w przypadku osoby pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony,
  14. zaświadczenie właściwego organu gminy o: posiadaniu bądź nieposiadaniu przez każdego członka rodziny gospodarstwa rolnego, wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach fizycznych i przeliczeniowych ogólnej powierzchni albo nakaz płatniczy lub oświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na którym ma być przyznane stypendium socjalne. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu,
  15. zaświadczenia z odpowiedniego Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieranych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz dodatkach z tytułu samotnego wychowywania dziecka – w przypadku, gdy student nie otrzymuje zasądzonych alimentów,
  16. zaświadczenia o rentach socjalnych, zasiłkach dla bezrobotnych, zasiłkach przedemerytalnych, pobieranym dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego i innych z odpowiednich instytucji i urzędów (aktualne – z miesiąca poprzedzającego złożenie dokumentów),
  17. zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta i studenta studiującego w systemie niestacjonarnym – aktualne z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy w kraju i poza jego granicami wraz z kopią zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego,
  18. zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia;
  19. kopie aktów zgonu rodziców (w przypadku, gdy jeden rodzic lub oboje nie żyją);
  20. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym albo znacznym) lub jego odpowiednik, w przypadku gdy na utrzymaniu studenta, jego małżonka lub rodziców studenta pozostaje dziecko lub dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
  21. kopia aktu urodzenia – w przypadku dziecka lub rodzeństwa, które nie uczęszcza do szkół (w wieku do 7 lat),
  22. odpis zupełny aktu urodzenia, w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
  23. kopia aktu ślubu studenta pozostającego w związku małżeńskim,
  24. orzeczenie sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
  25. orzeczenie sądu o umieszczeniu studenta lub członka rodziny studenta w pieczy zastępczej,
  26. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  27. prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie dziecka lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  28. umowa dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
  29. umowa zawarta w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
  30. dokument potwierdzający wysokość czynszu dzierżawnego,
  31. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
  32. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż ustalone w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd lub zaświadczenia komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
  33. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności z związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą-w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd,
  34. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu lub dokument określający datę uzyskania dochodu z jego wysokością z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty,
  35. zaświadczenie pracodawcy lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodów studenta lub członka rodziny studenta oraz zapłaconych za granicą: podatku dochodowym, składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne-w przypadku, jeśli osiągnął on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód,
  36. decyzja lub zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej o wysokości i okresie pobierania świadczenia rodzicielskiego,
  37. decyzja lub zaświadczenie z właściwego organu o wysokości i okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  38. zaświadczenie z Policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu-w przypadku zaginięcia członka rodziny studenta
 • Ustalanie dochodu

  ZASADY USTALANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA

  Podstawowe definicje

  Dochód rodziny – suma dochodów członków rodziny

  Dochód członka rodziny – przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie

  Gospodarstwo rolne – gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni łącznej przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy

  Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie – dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkoła wojskowa lub inna szkoła – jeżeli powyższe instytucje zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie

  Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa – wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej

  Szkoła – szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa oraz szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

  Szkoła ponadpodstawowa – czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, trzyletnia branżowa szkoła I stopnia, trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, dwuletnia branżowa szkoła II stopnia, szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku

  Szkoła wyższa – kształcenie na studiach I stopnia, II stopnia i studiach jednolitych magisterskich prowadzone przez uczelnię, w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce

  Skład rodziny studenta

  Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

  1. studenta
  2. małżonka studenta
  3. rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych studenta
  4. będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt. 1-3, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek

  Dziecko, o którym mowa w pkt 4 oznacza dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.

  Za opiekuna prawnego członka rodziny studenta uznaje się osoby, które do udowodnienia tego faktu mogą przedłożyć wyrok sądu rodzinnego. Wówczas dochody tych osób wlicza się do dochodu studenta. Za opiekuna prawnego członka rodziny nie uznaje się osoby, która wyrokiem sądu sprawuje kuratelę nad członkiem (członkami) rodziny studenta.

  Za opiekuna faktycznego uważa się osobę sprawującą stałą opiekę nad studentem, jeżeli student takiej opieki wymaga, ze względu na wiek, stan zdrowia lub stan psychiczny.

  Przez dzieci pobierające naukę do 26 roku życia rozumie się dzieci, które pobierają naukę w ramach realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych bądź studiują na studiach pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich – do ukończenia 26 roku życia.

  Student we wniosku przedstawia skład rodziny wg stanu na dzień składania wniosku.

  Rodzica lub rodziców studenta nie wlicza się do składu rodziny w przypadku gdy:

  1. rodzic lub rodzice są zobowiązani wyrokiem sądu do alimentów na rzecz studenta,
  2. rodzic lub rodzice nie żyją,
  3. ojciec jest nieznany,
  4. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub rodziców studenta zostało ustalone,
  5. student spełnia warunki samodzielności finansowej.

  W przypadku, gdy sąd zobowiązał jednego z rodziców studenta do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania studenta i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz studenta, do składu rodziny nie wlicza się rodzica, który nie jest zobowiązany do świadczenia alimentacyjnego.

  W przypadku, gdy student zawrze związek małżeński po roku kalendarzowym, z którego dokumentuje się dochody, w celu ustalenia prawa do stypendium socjalnego należy uwzględnić dochody małżonka za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie.

  W przypadku, gdy członek rodziny studenta ubiegającego się o świadczenie zaginął, student do wniosku dołącza zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny studenta. Ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego członka rodziny studenta, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie uwzględnia się tego członka rodziny.

  Umowa majątkowa zawarta przed zawarciem związku małżeńskiego jak i w trakcie małżeństwa przez studenta i jego małżonka oraz rodziców studenta w formie aktu notarialnego, ustanawiająca rozdzielność majątkową, nie zwalnia z obowiązku wspólnego utrzymania i nie zmienia zasad ustalania dochodu.

  Do składu rodziny studenta nie wlicza się:

  1. zstępnych (np. babci, dziadka studenta),
  2. dzieci pobierające naukę do 26 roku życia w szkołach doktorskich,
  3. rodziców małżonka studenta,
  4. konkubenta studenta lub konkubenta członka rodziny,
  5. członka rodziny, który jest umieszczony w pieczy zastępczej lub przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Jeżeli instytucja nakłada na osobę w niej przebywającą obowiązek ponoszenia w części lub w całości kosztów utrzymania, wówczas – niezależnie od sposobu, w jaki osoba finansuje te opłaty – nie jest dla osoby w niej przebywającej instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie,
  6. członka rodziny studenta, który zaginął

  Samodzielność finansowa

  Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

  1. ukończył 26. rok życia,
  2. pozostaje w związku małżeńskim,
  3. ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
  4. osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,
  5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa niżej, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z nie 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych, tj. 930,35 zł.

  Student samodzielny finansowo składa oświadczenie (załącznik nr 3), że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

  Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego oznacza pozostawanie na częściowym lub całkowitym utrzymaniu osoby, z którą się gospodarstwo domowe prowadzi. Na okoliczność wspólnego gospodarowania składają się także takie elementy jak np. ponoszenie kosztów i opłat za mieszkanie, opieka udzielana w chorobie, wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego czy też dysponowanie wspólnym dochodem z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb życiowych.

  Stałe źródło dochodu oznacza stały lub cykliczny dochód uzyskiwany przez 12 miesięcy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie świadczenia oraz przez wszystkie miesiące po tym roku do dnia złożenia wniosku w sprawie stypendium. Stałym źródłem dochodu może być m.in. wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło.

  Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie. Może on dokumentować dochody przedstawiając m.in.: zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło), decyzje o przyznaniu renty, wyrok sądowy zasądzający alimenty.

  Jeżeli student wychowywał się w rodzinie zastępczej, to za dochód do celów stypendialnych przyjmuje się tylko dochody uzyskane przez studenta, z wyłączeniem pomocy pieniężnej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

  W szczególnych przypadkach można uznać źródło dochodu jako stałe np. w sytuacji rozpoczęcia pracy przez studenta później niż w styczniu, pod warunkiem, że przy liczeniu miesięcznego dochodu studenta dochód z ostatniego roku podatkowego będzie traktowany jako dochód z 12 miesięcy.

  Jeżeli żaden z podanych warunków nie zostanie spełniony, ubiegając się o stypendium należy przedstawić dochody rodziców, którzy na podstawie przepisów prawa zobowiązani są do utrzymywania studiującego dziecka niezależnie od jego wieku i stanu cywilnego.   

  Fakt samodzielnego zamieszkiwania studenta poza domem rodzinnym nie zwalnia rodziców od obowiązku alimentowania w okresie studiów. Nie stanowi również podstawy do uznania dochodowości studenta za zerową.

  Dochody, których nie wlicza się do dochodów rodziny studenta:

  1. świadczenia otrzymywane przez studentów na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj.:

  – stypendium socjalne,

  – stypendium dla osób niepełnosprawnych,

  – stypendium rektora,

  – zapomogi,

  – stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,

  – stypendium za wyniki w nauce lub sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową lub samorządową osobą prawną,

  – stypendium ministra,

  – stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów wypłacane ze środków własnego funduszu uczelni,

  1. stypendia otrzymywane przez uczniów, studentów i doktorantów, w ramach:

  – funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

  – niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

  – umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych,

  1. świadczenia pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty,
  2. stypendia o charakterze socjalnym przyznawane przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.),
  3. dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które nie zostały wskazane w art. 3 ust. 1 lic c) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, m.in.: świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia z pomocy społecznej przysługujące na podstawie ustawy o pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.),
  4. dopłaty bezpośrednie dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej,
  5. kwoty alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz innych osób,
  6. dochody członka rodziny studenta, który został uznany za osobę zaginioną .

  Dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej

  W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokość 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 1 sierpnia każdego roku.

  Jeżeli osoba prowadząca działalność  opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym osiągała również dochody opodatkowane na zasadach ogólnych (np. z tytułu pobierania świadczeń w razie choroby lub innej pracy zarobkowej) wówczas dochody te sumuje się.

  Jeżeli członek rodziny w roku podatkowym wykazuje stratę z działalności gospodarczej, straty tej nie odejmuje się od dochodu rodziny. W takim przypadku przyjmuje się dochód równy „0”.

  Dochody z gospodarstwa rolnego

  Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. W przypadku powierzchni gruntów nie przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego, dochodu z gospodarstwa rolnego nie ustala się.

  W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

  Dochód z gospodarstwa rolnego wlicza się do dochodu członków rodziny niezależnie od tego, czy jest ono uprawiane czy nie.

  Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie świadczenia.

  Zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego (np. sprzedaż, zakup, darowizna) nie stanowi utraty ani uzyskania dochodu.

  W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych – dochody te sumuje się.

  Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem:

  1. oddanej w dzierżawę na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego. Umowa dzierżawy w tym przypadku jest to umowa pisemna zawarta – w przypadku renty stałej – co najmniej na 10 lat, a w przypadku renty okresowej – na okres wskazany w decyzji Prezesa KRUS o przyznaniu tej renty, której zawarcie potwierdził wójt, właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, osobie niebędącej:

  – małżonkiem rencisty,

  – osobą pozostającą z rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

  – małżonkiem osoby, o której mowa wyżej,

  1. gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną – fakt ten potwierdza umowa zawarta w formie aktu notarialnego,
  2. gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – fakt ten potwierdza umowa dzierżawy.

  Ustalając dochód uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na zasadach określonych wyżej dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

  Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

  Przy ustalaniu dochodu z gospodarstwa rolnego nie uwzględnia się dopłat bezpośrednich uzyskanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

  Alimenty

  Do dochodów rodziny studenta wlicza się kwotę zasądzonego świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka, studenta lub innego członka rodziny.

  W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu członka rodziny odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych na rzecz tej osoby.

  W przypadku gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje w wysokości niższej od ustalonej wyrokiem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym lub zatwierdzonym przez sąd – do dochodu rodziny stanowiącego podstawę ustalenia prawa do stypendium wlicza się alimenty, których wysokość ustala się na podstawie przekazów lub przelewów pieniężnych oraz zaświadczenia komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów lub o wysokości alimentów wyegzekwowanych.

  W przypadku braku możliwości egzekucji alimentów, student lub członek jego rodziny może zwrócić się z wnioskiem do Funduszu Alimentacyjnego o przyznanie i wypłatę świadczenia z Funduszu. Dochody z Funduszu Alimentacyjnego są nieopodatkowane i wliczane są do dochodu rodziny studenta.

  Alimenty otrzymywane przez studenta lub innych członków jego rodziny stanowią dochód rodziny studenta przy ocenie prawa do stypendium socjalnego. Jeżeli na rzecz studenta nie zostały zasądzone alimenty od rodziców lub jednego z nich, dochód rodziny ustala się na zasadach ogólnych określonych w art. 88 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. z uwzględnieniem dochodu rodziców studenta i będących na ich utrzymaniu dzieci, także w sytuacji, gdy student z nimi nie mieszka. Dokonując oceny sytuacji materialnej studenta można pominąć dochody rodzica w sytuacji, gdy student nie jest przez niego utrzymywany, a dokumentuje, że nie posiada prawnych możliwości uzyskania przez niego alimentów – np. powództwo o ustalenie alimentów zostało przez sąd oddalone albo sąd stwierdził wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

  W sytuacji, gdy na rzecz studenta nie zostały zasądzone alimenty od rodziców lub student nie ubiegał się o świadczenie alimentacyjne, student ma obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających ich sytuację dochodową, bez względu na to czy rodzice są rozwiedzeni czy w separacji. W przypadku braku dokumentów student zostaje wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie dokumentów skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

  W przypadku gdy rodzic studenta pozostaje nadal w związku małżeńskim z osoba zobowiązaną przez sąd do alimentacji, ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez rodzica zobowiązanego do alimentacji tylko kwotę alimentów. Ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie, nie uwzględnia się rodzica zobowiązanego do alimentacji.

  Dochody uzyskiwanie poza granicami RP

  W przypadku gdy w rodzinie dochód uzyskiwany jest za granicą a nie jest wykazywany przez urząd skarbowy, student powinien przedłożyć dokument (przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego), potwierdzający zatrudnienie za granicą i osiągnięty dochód.

  W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do stypendium socjalnego.

  W przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do stypendium socjalnego, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód.

  Utrata dochodu

  Za utratę dochodu uznaje się wyłącznie udokumentowaną utratę spowodowaną:

  1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
  2. utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2021 r., poz. 419 i 1621),
  5. wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniu jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, 1535 i 1621) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm),
  6. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  7. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
  8. utratą świadczenia rodzicielskiego,
  9. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  10. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

  W celu udokumentowania utraty dochodu, student zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające utratę dochodu, w szczególności:

  1. świadectwo pracy lub zaświadczenie płatnika dochodu lub zaświadczenie z Urzędu Pracy lub inny dokument potwierdzający fakt utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu wydany przez odpowiednie organy i instytucje (np. pracodawca, ZUS),
  2. w przypadku osiągania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej-oświadczenie członka rodziny o wysokości utraconego dochodu oraz zaświadczenie o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej lub zawieszeniu jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Nie stanowią utraty dochodu okoliczności niewymienione wyżej, w szczególności: przebywanie na urlopie bezpłatnym, zmiana warunków umowy, w tym zmniejszenie wymiaru etatu lub liczby przepracowanych godzin, zajęcie komornicze wynagrodzenia lub innego dochodu, grzywny, kary pieniężne, szkody rolnicze, zakończenie wypłacania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego np. w sytuacji przekroczenia kryterium dochodowego lub ukończenia 25. roku życia.

  W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia lub po tym roku, ustalając dochód nie uwzględnia się dochodu utraconego.

  W razie utraty dochodu prawo do stypendium ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

  Uzyskanie dochodu

  Za uzyskanie dochodu przyjmuje się wyłącznie dochód uzyskany w związku z:

  1. zakończeniem urlopu wychowawczego,
  2. uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
  5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
  8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  9. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

  W celu udokumentowania uzyskania dochodu student zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające jego uzyskanie, w szczególności:

  1. umowę o pracę lub zaświadczenie płatnika dochodu lub inny dokument potwierdzający fakt uzyskania dochodu wydany przez odpowiednie organy lub instytucje (np. pracodawca, ZUS),
  2. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,
  3. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,
  4. w przypadku uzyskania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej:
   a) dokument potwierdzający fakt rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16 b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
   b) oświadczenie członka rodziny o wysokości uzyskanego dochodu oraz liczbie miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,
   c) oświadczenie członka rodziny o wysokości uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.

  Nie stanowią uzyskania dochodu okoliczności niewymienione wyżej, w szczególności: ustalenie prawa do alimentów, zmiana wysokości wynagrodzenia lub wymiaru etatu, przyznanie odszkodowania.

  W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane jest stypendium, ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium.

  W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane jest stypendium, dochód ustala się na podstawie dochodu powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium.

  Student ma obowiązek zgłosić fakt uzyskania dochodu przez siebie lub członka rodziny w okresie pobierania stypendium. W przypadku, gdy dotychczasowy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do stypendium (lub jego zmniejszenie), nie przysługuje ono, lub jest zmniejszone od miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu od uzyskania dochodu.

  Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej jeżeli w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskano dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęto pozarolniczą działalność gospodarczą.

  Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej

  Komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego nie dołączy wydanego przez ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych zaświadczenia o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny.

  W przypadku gdy student, o którym mowa wyżej lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, komisja stypendialna albo odwoławcza komisja stypendialna może przyznać temu studentowi stypendium socjalne, jeżeli udokumentował źródła utrzymania rodziny.

  Nieudokumentowanie źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

  Przedstawione oświadczenia i zaświadczenia o dochodach rodziny studenta podlegają ocenie komisji stypendialnej, co do ich wiarygodności i rzetelności.

 • Wysokośc stypendium

  wysokość stypendium socjalnego uzależniona jest od dochodu netto na jedną osobę w rodzinie
  dochód: 0,00-200,00 zł  stypendium: 1300 zł miesięcznie
  dochód: 200,01-400,00 zł  stypendium: 1200 zł miesięcznie
  dochód: 400,01-600,00 zł  stypendium: 1100 zł miesięcznie
  dochód: 600,01-800,00 zł  stypendium: 1000 zł miesięcznie
  dochód: 800,001-1294,40 zł  stypendium: 900 zł miesięcznie

O stypendium rektora może ubiegać się student, który uzyskał za poprzedni rok studiów średnią ocen nie niższą niż 4,0, lub posiada osiągnięcia naukowe i uzyskał w tej kategorii co najmniej 40 punktów lub posiada osiągnięcia artystyczne i uzyskał w tej kategorii co najmniej 40 punktów, lub posiada osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym i uzyskał w tej kategorii co najmniej 40 punktów oraz został wpisany na kolejny rok studiów i uzyskał wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów w terminach określonych w regulaminie studiów.

O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty.

Stypendium może pobierać nie więcej niż 10% studentów danego kierunku studiów

Listy rankingowe sporządza się odrębnie dla każdego roku studiów. O miejscu na liście rankingowej decyduje suma punktów uzyskanych za poszczególne osiągnięcia. Punkty za poszczególne osiągnięcia sumuje się.

Wyodrębnia się trzy przedziały:

 • przedział I – stanowi 20% osób o największych osiągnięciach spośród studentów zakwalifikowanych do uzyskania stypendium na podstawie miejsca na liście rankingowej
 • przedział II – stanowi 30% osób o największych osiągnięciach spośród pozostałych studentów, nie zakwalifikowanych do przedziału I, zakwalifikowanych do uzyskania stypendium na podstawie miejsca na liście rankingowej
 • przedział III – stanowią pozostali studenci, nie zakwalifikowani do przedziału I lub przedziału II, zakwalifikowani do uzyskania stypendium na podstawie listy rankingowej.

Wysokość stypendium rektora:
I przedział – 1400 zł miesięcznie
II przedział – 1200 zł miesięcznie
III przedział – 1000 zł miesięcznie

Przed uzupełnieniem wniosku o przyznanie stypendium rektora proszę zapoznać się z zasadami oceny wniosków

wniosek o przyznanie stypendium rektora

Przed złożeniem wniosku o przyznanie stypendium rektora należy zgłosić się do dziekanatu w celu uzupełnienia średniej ocen. Wnioski bez adnotacji pracownika dziekanatu nie będą przyjmowane.

wniosek o przyznanie stypendium rektora na I roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich

zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora

odwołanie

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Ubiegając się o to świadczenie należy przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem.

Wysokość stypendium zależy od stopnia niepełnosprawności.

Wyróżnia się następujące stopnie niepełnosprawności:

 1. lekki – miesięczna wysokość stypendium: 800 zł
 2. umiarkowany – miesięczna wysokość stypendium: 1000 zł 
 3. znaczny – miesięczna wysokość stypendium: 1200 zł 

Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza: niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach; posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów; niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników

Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza: niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów

Lekki stopień niepełnosprawności oznacza: niepełnosprawność w stopniu lekkim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; częściową niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; posiadania orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów.

wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

odwołanie

Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie mogą ubiegać się o przyznanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki, gdy wykazują się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Studenci, którzy spełniają warunki określone w przepisach w celu weryfikacji osiągnięć proszeni są o kontakt z Kierownikiem Biura Organizacji i Toku Studiów mgr inż. Anną Woźniak, tel. (81) 445-68-85, e-mail: , pokój 266 (budynek Rektoratu) do 13 października 2023 r.

Po wstępnym sprawdzeniu dokumentacji Rektor podejmie decyzję o złożeniu wniosku do MEiN w sprawie przyznania stypendium.

Przygotowując dokumentację do wniosku o stypendium ministra należy zapoznać się z poniższymi informacjami:

 1. Podstawa prawna

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

 • art. 93, art. 359, art. 361 i art. 363 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 428).
 1. Warunki otrzymania stypendium

1 Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

 • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub
 • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych magisterskich. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra na rok akademicki 2023/2024 może zostać przyznane studentowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

 • w poprzednim roku akademickim (2022/2023) zaliczył rok studiów, oraz
 • uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (2023/2024).

Ww. wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (2023 r.) został przyjęty na studia drugiego stopnia.

2 Stypendium ministra nie przysługuje studentowi posiadającemu już tytuł zawodowy:

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendium nie przysługuje również studentowi, w przypadku którego łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów, z tym że w przypadku studiów:

 • pierwszego stopnia – gdy jest dłuższy niż 9 semestrów,
 • drugiego stopnia – gdy jest dłuższy niż 7 semestrów.
 • do ww. łącznego okresu wlicza się każdy rozpoczęty semestr, nawet jeżeli student przebywał w jego trakcie na urlopie od zajęć w uczelni. Wyjątkiem są semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego – nie są one wliczane do okresu, w którym przysługuje stypendium ministra.
 • w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających – zgodnie z przepisami prawa – 11 albo 12 semestrów, okres przysługiwania stypendiów ministra jest dłuższy o 2 semestry, a zatem wynosi łącznie 14 semestrów.
 • warunki są weryfikowane z systemem POL-on w trakcie oceny formalnej wniosków.
 1. Rodzaje znaczących osiągnięć studenta

Osiągnięcia naukowe oraz artystyczne wskazywane we wnioskach muszą być związane z odbywanymi studiami na danym kierunku. We wniosku nie należy wykazywać osiągnięć związanych np. z pracą zawodową, hobby lub innymi zainteresowaniami, drugimi studiami, etc.

Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:

 1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Aktualny wykaz wydawnictw z dnia 22 lipca 2021 r. znajduje się na stronie MEiN. Publikacje w wydawnictwach spoza ww. wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku.
 2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy. Aktualny wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 17 lipca 2023 r. znajduje się na stronie MEiN. Publikacje w czasopismach lub w materiałach z konferencji spoza w/w wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku.
 3. znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego,
 4. samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności, którego student jest autorem lub współautorem na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową,
 5. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:

 1. autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu,
 2. autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu,
 3. znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli,
 4. znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 5. autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym;
 6. autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na zbiorowej wystawie zorganizowanej przez instytucję kultury o wysokim prestiżu lub w przestrzeni publicznej;
 7. indywidualną autorską wystawę plastyczną zorganizowaną przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;
 8. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:

 1. sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599, z późn. zm.), co najmniej:
  a. szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
  b. ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
  c. szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
  d. trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
  e. pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
  f. miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
 2. rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
  a. uniwersjadzie,
  b. akademickich mistrzostwach świata,
  c. akademickich mistrzostwach Europy,
  d. Europejskich Igrzyskach Studentów.
 1. Sposób udokumentowania znaczących osiągnięć

Osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub regulaminy dotyczące osiągnięć. Oświadczenia mogą być podpisane tylko własnoręcznie albo elektronicznie.

5.Okres, z którego mogą być podawane osiągnięcia we wniosku

We wniosku należy przedstawić wyłącznie osiągnięcia uzyskane do dnia 30 września 2023 r.  w okresie studiów od dnia:

 1. rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
 2. rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
 3. 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra – w przypadku dotychczasowych stypendystów.

We wniosku nie należy wykazywać osiągnięć uzyskanych w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

6. Tryb składania wniosku o stypendium

Wnioskodawcą jest wyłącznie Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

O przedstawieniu Ministrowi wniosku o przyznanie danemu studentowi stypendium decyduje Rektor UP w Lublinie, który może nie przesłać wniosku do Ministerstwa w przypadku, gdy wniosek nie spełnia warunków formalnych lub nie zawiera żadnego ze znaczących osiągnięć wymienionych w rozporządzeniu.

Uwaga!  Ministerstwo nie rozpatruje wniosków złożonych indywidualnie przez studentów.

7. Termin składania wniosku przez Rektora

Rektor UP w Lublinie składa wnioski do Ministra Edukacji i Nauki w terminie do 25 października 2023 r. . Wnioski składa się za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumienia Finansowania (system OSF). Wnioski do sytemu OSF wprowadza Kierownik Biura Organizacji i Toku Studiów.

8. Termin rozpatrzenia wniosków oraz decyzje w sprawie stypendium

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2023/2024 będą rozpatrywane w terminie do dnia 31 marca 2024 r. Do otrzymania stypendium konieczne jest posiadanie statusu studenta i spełnianie warunków uzyskania stypendium w dniu wydania decyzji przez Ministra.

Po rozpatrzeniu wniosków przez Ministra, do uczelni oraz studentów zostaną przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium.

9. Wysokość i sposób wypłacania stypendium

Stypendium jest przyznawane na rok akademicki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17.000 zł. Wysokość stypendium zostanie ustalona w decyzji w sprawie przyznania stypendium.

Stypendium wypłaca studentowi uczelnia ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez Ministra.

Stypendium wypłaca się jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym uczelni – na wskazany przez studenta rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo w gotówce.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MEiN pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20232024-konkurs-sst04

Zapomoga przysługuje osobie, która przejściowo znajdzie się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej zdarzeniem losowym. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja życiowa nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną – w takim przypadku student/doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne.

Wniosek o przyznanie zapomogi powinien być szczegółowo uzasadniony i udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami potwierdzającymi zdarzenie losowe i ponoszone ewentualnie  z tym koszty (dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego, zaświadczenia lekarskie, imienne faktury, zaświadczenia z policji, straży pożarnej, ubezpieczyciela, inne dokumenty potwierdzające okoliczności we wniosku, np. protokoły oszacowania strat wystawiane przez urzędy gmin).

Z tytułu tego samego zdarzenia losowego student może otrzymać zapomogę tylko jeden raz.

Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego uprawniającego  do przyznania świadczenia lub zakończenia leczenia.

Wysokości zapomóg:

 1. nieszczęśliwy wypadek studenta – do 1500 zł
 2. nagła choroba studenta lub członka rodziny – do 2000 zł
 3. śmierć członka rodziny – 2000 zł
 4. klęska żywiołowa  – do 1500 zł
 5. urodzenie się dziecka studenta – 1500 zł
 6. kradzież o znacznej wartości na szkodę studenta – do 1000 zł
 7. inne zdarzenia – do 1000 zł

 

wniosek o przyznanie zapomogi

odwołanie

Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego studentów

 1. Studenci będący obywatelami RP

Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym

Student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego:

– jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:

 1. do ukończenia 26 lat – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach, opiekunach prawnych lub dziadkach, z tym, że wnuki mogą zostać zgłoszone tylko w razie, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 66 ust 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 2. bez ograniczenia wieku, jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach, wstępnych lub opiekunach prawnych
 3. bez ograniczenia wieku, jeśli małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na małżonku

– gdy posiada inny tytuł ubezpieczenia zdrowotnego, np. umowa o pracę, renta rodzinna itp.

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:

1. ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
2. w szczególnych wypadkach gdy nie ukończył 26 lat oraz żaden z członków rodziny nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Termin objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym
Student może zostać zgłoszony przez uczelnię do ubezpieczenia zdrowotnego z dniem immatrykulacji i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Termin wyrejestrowania z ubezpieczenia
Student zostaje wyrejestrowany z ubezpieczenia z dniem ukończenia szkoły wyższej albo skreślenia z listy studentów. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od ustania ubezpieczenia. Za datę ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego.
Podstawą do zgłoszenia studenta i członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię jest złożenia w Biurze Stypendiów Studenckich wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ.

Obowiązki ubezpieczonego:
Student zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o:

 1. powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego np. ze stosunku pracy,
  2. zmianie danych zawartych we wniosku,
  3. utracie statusu studenta,
  4. okolicznościach powodujących konieczność wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego zgłoszonych do tego ubezpieczenia członków rodziny.

Informację należy przekazać do Biura Stypendiów Studenckich niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, o których mowa wyżej. Student, w stosunku do którego wygasł tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, podlega wyrejestrowaniu z tego tytułu wraz z członkami rodziny.

 1. Studenci niebędący obywatelami RP

 

 1. Student będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uprawniony jest do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub – jeżeli nie posiada tytułu do ubezpieczenia w kraju zamieszkania – zgłaszany jest do ubezpieczenia przez uczelnię na zasadach obowiązujących studentów polskich (patrz Rozdział I).
 2. Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i nie podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), uznany za osobę pochodzenia polskiego lub posiadający ważna Kartę Polaka może zawrzeć umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia, o ile ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca uczelnia po wypełnieniu wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym oraz przedstawieniu umowy z NFZ (w ciągu 3 dni od jej podpisania).

Student, który nie spełnia warunków wymienionych w części I lub II, może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, samodzielnie opłacając składki.

Kontakt:
mgr inż. Ewa Rypulak
ul. Langiewicza 6 pok. 17
tel. 81 441 14 17
tel. 81 441 14 81 w. 115
e-mail:

 

Od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje nowy system kredytów studenckich. Zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. poz. 2468).

Nowy system kredytów studenckich przewiduje – podobnie jak dotychczas – udzielanie kredytu na okres studiów i rozpoczęcie jego spłaty dwa lata po ukończeniu studiów na dogodnych warunkach przy maksymalnie niskiej wysokości oprocentowania.

O kredyt będą mogli ubiegać się zarówno studenci, jak i doktoranci w szkołach doktorskich. Do czasu zakończenia kształcenia na studiach doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 (tj. do 2023 r.) uczestnicy tych studiów zachowują prawo do ubiegania się o kredyt.

Najważniejsze zmiany w zakresie udzielania kredytów studenckich:

 • zwiększono do 30 lat granicę wieku, do którego student może otrzymać kredyt;
  w przypadku doktorantów będzie to 35 lat; dotychczas kredyt mógł otrzymać student lub doktorant, który rozpoczął studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia;
 • do systemu kredytów studenckich zostały włączone spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które wraz z bankami komercyjnymi, będą udzielały kredytów studenckich;
 • wprowadzono zasadę, że o kredyt studencki można ubiegać się w dowolnym okresie studiów albo kształcenia w szkole doktorskiej, a wniosek jest rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty jego złożenia; dotychczas wnioski można było składać w terminie od 15 lipca do 20 października, a wniosek był rozpatrywany do 31 grudnia;
 • umożliwiono składanie wniosku o kredyt studencki również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej instytucji kredytującej, a nie jak dotychczas wyłącznie w formie papierowej;
 • wprowadzono sposób obliczania dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy analogiczny do sposobu obowiązującego przy ubieganiu się o stypendium socjalne w uczelni; według dotychczasowych przepisów sposób liczenia dochodu w przypadku kredytów studenckich różnił się od tego stosowanego w przypadku stypendium socjalnego;
 • zwiększono elastyczność procedury udzielania kredytów – niektóre kwestie związane z udzielaniem kredytu np. sposób aneksowania umowy czy sposób ustalenia rozpoczęcia spłaty, będą uregulowane bezpośrednio w umowie kredytowej; dotychczas przepisy określały procedury wypłaty i spłaty kredytu.

Wszystkie umowy zawarte do końca 2018 r. zachowują moc i od 1 stycznia 2019 r. będą do nich stosowane przepisy nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Kredyt studencki od 1 stycznia 2019 r.

Osoby uprawnione do kredytu

Kredyt studencki może otrzymać:

 • student, który nie ukończył 30 roku życia,
 • doktorant, który nie ukończył 35 roku życia.

Wniosek o kredyt może złożyć także osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej, z tym że wówczas musi przed podpisaniem umowy kredytowej przedłożyć w instytucji kredytującej zaświadczenie potwierdzające, że jest odpowiednio studentem lub doktorantem.

Składanie wniosków o kredyt

O kredyt można ubiegać się przez cały rok.

Wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, z tym że w przypadku wniosków złożonych do dnia 28 lutego 2019 r. podpisanie umowy kredytowej – z uwagi na konieczność dostosowania systemów instytucji kredytujących do nowych przepisów – nastąpi do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Wniosek o udzielenie kredytu można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w następujących instytucjach:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się:

 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok,
 • zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, doktorantem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej,
 • dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

We wniosku należy wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. Miesięczna transza kredytu studenckiego może wynosić 400, 600, 800 lub 1000 zł.

Zawarcie umowy

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2018/2019 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony w wysokości 2.500 zł (kwota netto).

Okres i warunki wypłacania kredytu

Kredyt studencki może być wypłacany studentom przez okres 6 lat, a w przypadku doktorantów – przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim.

Szczegółowe warunki wypłaty i spłaty kredytu określi umowa, która będzie zawierać m.in.:

 • okres, na jaki instytucja kredytująca udzieliła kredytu studenckiego,
 • datę rozpoczęcia wypłaty transz,
 • sposób weryfikacji przez instytucję kredytującą posiadania statusu studenta albo doktoranta,
 • sposób ustalenia przez instytucję kredytującą harmonogramu spłaty,
 • wysokość odsetek od kredytu studenckiego.

Poręczenia spłaty kredytu

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się o kredyt student może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W roku akademickim 2018/2019 Bank Gospodarstwa Krajowego może poręczyć kredyt w wysokości:

 • 100% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej, z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej, turnusowej lub okresowej – bez względu na dochód, nieprzekraczający jednak kwoty dochodu ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do otrzymania kredytu w danym roku akademickim,
 • 100% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1500 zł,
 • 90% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 2000 zł.
 • Szczegółowych informacji na temat ww. poręczeń udzielają wszystkie instytucje kredytujące.
 • O poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wiejskim. Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 1000 zł. O poręczenia Agencji można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz w SGB-Banku S.A.
 • Okres i warunki spłaty kredytu
 • Spłata kredytu studenckiego jest dokonywana w równych miesięcznych ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów. Liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu studenckiego.
 • W okresie pobierania transz kredytu oraz w trakcie okresu karencji odsetki od kredytu są spłacane w całości przez budżet państwa.
 • W okresie spłaty rat kredytu wysokość oprocentowania spłacanego przez kredytobiorcę wynosi 0,5 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Stopa ta wynosi obecnie 1,75% (styczeń 2019 r.). Pozostałą część odsetek pokrywa budżet państwa.

Zmniejszenie raty spłaty kredytu i zawieszenie spłaty

Wysokość miesięcznej raty może być zmniejszona do 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy. Na wniosek kredytobiorcy w przypadku trudnej sytuacji życiowej spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może być zawieszona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Umorzenie spłaty kredytu

Na wniosek kredytobiorcy kredyt studencki może zostać umorzony przez instytucję kredytującą:

 • w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1%,
 • w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5%,
 • w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10%,
 • – najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo szkół doktorskich, w danym roku akademickim.
 • Wniosek w tej sprawie należy złożyć w instytucji kredytującej wraz z zaświadczeniem potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów odpowiednio studiów albo szkół doktorskich.
 • Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy lub trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

Biuro Stypendiów Studenckich
ul. Langiewicza 6
20-035 Lublin

czynne dla studentów :
poniedziałek – piątek w godz. 7-15
sobota dla studentów studiów niestacjonarnych (podczas zjazdów) w godz. 9-13

Koordynator
mgr inż. Katarzyna Oleszek
ul. Langiewicza 6 pok.16
tel. 81 533 06 24
tel. 81 441 14 81 w. 109
e-mail:

Wydział Agrobioinżynierii
mgr Joanna Teter
ul. Langiewicza 6 pok. 18
tel. 81 441 14 18
tel. 81 441 14 81 w. 108
e-mail:

Wydział Biologii Środowiskowej
mgr inż Ewa Rypulak
ul. Langiewicza 6 pok. 17
tel. 81 441 14 17
tel. 81 441 14 81 w. 115
e-mail:

Wydział Inżynierii Produkcji
mgr inż. Ewa Rypulak
ul. Langiewicza 6 pok. 17
tel. 81 441 14 17
tel. 81 441 14 81 w. 115
e-mail:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
mgr inż. Dorota Kowalska
ul. Langiewicza 6 pok. 15
tel. 81 441 14 81 w. 127
e-mail:

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
mgr inż. Dorota Kowalska
ul. Langiewicza 6 pok. 15
tel. 81 441 14 81 w. 127
e-mail:

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
mgr Joanna Teter
ul. Langiewicza 6 pok. 18
tel. 81 441 14 18
tel. 81 441 14 81 w. 108
e-mail:

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
mgr inż. Ewa Rypulak
ul. Langiewicza 6 pok. 17
tel. 81 441 14 17
tel. 81 441 14 81 w. 115
e-mail:

studia doktoranckie
mgr Joanna Teter
ul. Langiewicza 6 pok. 18
tel. 81 441 14 18
tel. 81 441 14 81 w. 108
e-mail: