Stypendia i pomoc materialna

Komunikaty:

06.10.2021

Wsparcie finansowe dla studentów

Zobacz więcej
23.09.2021

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2021/2022

Zobacz więcej
08.07.2021

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Zobacz więcej
08.07.2021

Informacja dla osób przyjętych na I rok studiów - stypendia

Zobacz więcej
11.01.2021

Pomoc materialna na I roku drugiego stopnia

Zobacz więcej
10.08.2020

STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Zobacz więcej
17.02.2020

Program stypendialny NAWA

Zobacz więcej
08.10.2019

Stypendia ministra na rok akademicki 2019/2020

Zobacz więcej
12.09.2019

STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Zobacz więcej
05.10.2016

Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych

Zobacz więcej
 • Wykaz dokumentów

  Dokumenty do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć w zależności od indywidualnej sytuacji w rodzinie studenta. Obowiązkiem studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego jest rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym, przedstawienie i udokumentowanie swojej sytuacji materialnej

  Wydziałowa komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny.

  Wydziałowa komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym jest mowa wyżej, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny. Nieudokumentowanie źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

  W przypadku dostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu niekorzystania z pomocy społecznej, uznaje się jako niedołączenia do wniosku wymaganego zaświadczenia i odmawia przyznania stypendium socjalnego.

  WYKAZ DOKUMENTÓW

 • Zasady ustalania dochodu

  Dochód rodziny studenta stanowi sumę dochodów neto uzyskanych przez studenta i członków rodziny studenta. W przypadku, gdy członek rodziny studenta uzyskuje dochody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, dochód ten pomniejsza się o należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (9%).

  Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że przy jej ustalaniu:
  1) uwzględnia się dochody osiągane przez:
  a) studenta,
  b) małżonka studenta,
  c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
  d) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
  2) nie uwzględnia się:
  a) świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust 1 i art. 420 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  b) stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach:
   – funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  – niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  – umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych,
  c) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty,
  d) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa  art. 21 ust 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.)

  dochód z gospodarstwa rolnego

  dochody uzyskiwane za granicą

  alimenty

  samodzielność finansowa

  dochód utracony i uzyskany

 • Wysokośc stypendium

  wysokość stypendium socjalnego uzależniona jest od dochodu netto na jedną osobę w rodzinie
  dochód: 0,00-200,00 zł  stypendium: 1000 zł miesięcznie
  dochód: 200,01-400,00 zł  stypendium: 900 zł miesięcznie
  dochód: 400,01-600,00 zł  stypendium: 800 zł miesięcznie
  dochód: 600,01-800,00 zł  stypendium: 700 zł miesięcznie
  dochód: 800,001-1051,70 zł  stypendium: 600 zł miesięcznie

O stypendium rektora może ubiegać się student, który uzyskał za poprzedni rok studiów średnią ocen nie niższą niż 4,0, lub posiada osiągnięcia naukowe i uzyskał w tej kategorii co najmniej 40 punktów lub posiada osiągnięcia artystyczne i uzyskał w tej kategorii co najmniej 40 punktów, lub posiada osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym i uzyskał w tej kategorii co najmniej 40 punktów oraz został wpisany na kolejny rok studiów i uzyskał wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów w terminach określonych w regulaminie studiów.

O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty.

Stypendium może pobierać nie więcej niż 10% studentów danego kierunku studiów

Listy rankingowe sporządza się odrębnie dla każdego roku studiów. O miejscu na liście rankingowej decyduje suma punktów uzyskanych za poszczególne osiągnięcia. Punkty za poszczególne osiągnięcia sumuje się.

Wyodrębnia się trzy przedziały:

 • przedział I – stanowi 20% osób o największych osiągnięciach spośród studentów zakwalifikowanych do uzyskania stypendium na podstawie miejsca na liście rankingowej
 • przedział II – stanowi 30% osób o największych osiągnięciach spośród pozostałych studentów, nie zakwalifikowanych do przedziału I, zakwalifikowanych do uzyskania stypendium na podstawie miejsca na liście rankingowej
 • przedział III – stanowią pozostali studenci, nie zakwalifikowani do przedziału I lub przedziału II, zakwalifikowani do uzyskania stypendium na podstawie listy rankingowej.

Wysokość stypendium rektora:
I przedział – 1400 zł miesięcznie
II przedział – 1200 zł miesięcznie
III przedział – 1000 zł miesięcznie

Przed uzupełnieniem wniosku o przyznanie stypendium rektora proszę zapoznać się z zasadami oceny wniosków

wniosek o przyznanie stypendium rektora

wniosek o przyznanie stypendium rektora na I roku studiów I stopnia i I roku studiów jednolitych magisterskich

zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów

wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o przyznanie stypendium rektora

wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów

zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student/doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Ubiegając się o to świadczenie należy przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem.

Wysokość stypendium zależy od stopnia niepełnosprawności.

Wyróżnia się następujące stopnie niepełnosprawności:

 1. lekki – miesięczna wysokość stypendium: 350 zł dla studentów, 400 zł  dla doktorantów
 2. umiarkowany – miesięczna wysokość stypendium: 500 zł  dla studentów, 500 zł  dla doktorantów
 3. znaczny – miesięczna wysokość stypendium: 650 zł  dla studentów, 600 zł  dla doktorantów

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy traktuje się na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o częściowej niezdolności do pracy traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (.docx / 20,3 kB)
Zobacz

Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie mogą składać wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki, gdy wykazują się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Wnioski z pełną dokumentacją (poprawne pod względem formalnym i merytorycznym) należy składać do Biura Organizacji i Toku Studiów do 15 października 2021 r.   – ul. Akademicka 13, pokój 266. , tel. 81 445-68-85

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z poniższymi informacjami na temat stypendium.

1. Podstawa prawna

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

 • art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619) oraz
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 725).
 • rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. …).

2. Warunki otrzymania stypendium

 1. Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:
 • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami

lub

 • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
2. Stypendium nie przysługuje studentowi:

 • jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
 • posiadającemu tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

3. Rodzaje znaczących osiągnięć studenta
 

Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:

 1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Aktualny wykaz wydawnictw z dnia 22 lipca 2021 r. znajduje się w BIP MEiN. Publikacje w wydawnictwach spoza ww. wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku.
 2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy,
  Aktualny wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 18 lutego 2021 r. znajduje się w BIP MEiN.
  Publikacje w czasopismach lub materiałach z konferencji spoza ww. wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku.
 1. znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego,
 2. samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności, którego student jest autorem lub współautorem, na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową;
 3. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:

 1. autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu,
 2. autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu,
 3. znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym, scenicznym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli,
 4. znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 5. autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym;
 6. autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na zbiorowej wystawie zorganizowanej przez instytucję kultury o wysokim prestiżu lub w przestrzeni publicznej;
 7. indywidualną autorską wystawę plastyczną zorganizowaną przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;
 8. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:

 1. sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), co najmniej:
  1. szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
  2. ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
  3. szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
  4. trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
  5. pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
  6. miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
 2. rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
  1. uniwersjadzie,
  2. akademickich mistrzostwach świata,
  3. akademickich mistrzostwach Europy,
  4. Europejskich Igrzyskach Studentów.

4.     Sposób udokumentowania znaczących osiągnięć

Osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub regulaminy dotyczące ww. osiągnięć. Wykaz niezbędnych załączników został zamieszczony do pobrania na dole strony.

5.     Tryb składania wniosku o stypendium

Wnioskodawcą stypendium ministra jest wyłącznie Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

O przedstawieniu ministrowi wniosku o przyznanie danemu studentowi stypendium decyduje rektor, który może nie przesłać wniosku do ministerstwa w przypadku, gdy wniosek nie spełnia warunków formalnych lub nie zawiera żadnego ze znaczących osiągnięć wymienionych w rozporządzeniu.

6.     Okres, z którego mogą być podawane osiągnięcia we wniosku 

We wniosku można przedstawić wyłącznie osiągnięcia uzyskane do dnia 30 września 2021 r. Muszą to być osiągnięcia uzyskane w okresie studiów, a więc:

 1. w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – od dnia rozpoczęcia tych studiów
 2. w przypadku studenta studiów drugiego stopnia – od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia

W przypadku dotychczasowych stypendystów ministra, we wniosku można podać jedynie osiągnięcia uzyskane od 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra. We wniosku nie wolno wykazywać osiągnięć, które zostały uzyskane w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

7.     Tryb przekazania wniosku do ministra 

Wnioski są składane za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF).
Moduł składania wniosków o stypendium zostanie udostępniony w systemie ZSUN/OSF w dniu 1 października 2021 r. Wcześniej nie będzie możliwości zapoznania się z działaniem systemu.
Wniosek może złożyć wyłącznie rektor uczelni albo osoba przez niego upoważniona – wyłącznie przez system ZSUN/OSF.

Wnioski, które zostaną przesłane inną drogą niż przez system ZSUN/OSF (np. w postaci papierowej pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP), nie będą rozpatrywane.

8.     Termin składania wniosku
 

Rektor składa wnioski o przyznanie stypendiów do dnia 25 października 2021 r. Po tej dacie system ZSUN/OSF automatycznie zakończy nabór wniosków. Powyższy termin jest terminem prawa materialnego, a zatem złożenie wniosku po jego upływie nie wywołuje skutków prawnych. Wnioski przesłane z uchybieniem terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Ww. termin nie podlega również przywróceniu w trybie art. 58 Kpa.

9. Tryb przyznawania stypendium

1. Ocena wniosków
Wnioski o przyznanie stypendiów spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej, za pomocą metody punktowej. Na podstawie wyników oceny sporządza się listę rankingową wniosków o przyznanie stypendiów według liczby przyznanych punktów.

2. Kryterium formalne:
Stypendium dla studenta na rok akademicki (2021/2022) może zostać przyznane studentowi, który:

 • w poprzednim roku akademickim (2020/2021) zaliczył rok studiów oraz
 • uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (2021/2022).

Ww. wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (2021) został przyjęty na studia drugiego stopnia.
Ww. wyjątek dotyczy wyłącznie studentów studiów drugiego stopnia. Osoba przyjęta na I rok jednolitych studiów magisterskich nie może ubiegać się o stypendium na I roku tych studiów.

3. Kryteria oceny merytorycznej:
Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów uwzględnia się następujące kryteria:

 1. w przypadku osiągnięć naukowych dotyczących:
  1. monografii naukowej albo artykułu naukowego: rodzaj i formę, procentowy wkład autorski, liczbę punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy monografia naukowa albo artykuł naukowy,
  2. projektu badawczego: pełnioną rolę, okres uczestnictwa, liczbę referatów naukowych, monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych, zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub wdrożeń wyników działalności naukowej, będących wynikiem udziału w projekcie, prestiż konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt, innowacyjność i znaczenie projektu dla rozwoju danej dziedziny nauki,
  3. konferencji naukowej: zasięg, procentowy udział w powstaniu referatu naukowego, liczbę prelegentów posiadających co najmniej stopień doktora, innowacyjność badań naukowych będących tematyką referatu naukowego, prestiż organizatora,
  4. konkursu: zasięg, uzyskane miejsce, sposób wyłaniania laureatów, procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową, prestiż organizatora;
 2. w przypadku osiągnięć artystycznych dotyczących:
  1. dzieła artystycznego: rodzaj i formę,  prestiż wydawcy lub organizatora prezentacji, nowatorstwo, znaczenie dla kultury i sztuki, pełnioną rolę w wykonaniu lub prezentacji,
  2. konkursu, przeglądu lub festiwalu: zasięg, uzyskane miejsce, sposób wyłaniania laureatów, procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową, prestiż organizatora;
 3. w przypadku osiągnięć sportowych: miejsce uzyskane w zawodach, rangę zawodów, rodzaj rywalizacji, kategorię wiekową, udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę drużynową, obecność dyscypliny sportowej na najbliższych igrzyskach olimpijskich.

10. Termin rozpatrzenia wniosków oraz decyzje w sprawie stypendium
 

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2021/2022 zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 31 marca 2022 r. Podstawą przyznania stypendium jest lista rankingowa wniosków uszeregowana według liczby przyznanych punktów. Minister może przyznać maksymalnie 840 stypendiów. Stypendium zostanie przyznane osobom najwyżej ulokowanym na ww. liście rankingowej. Po rozpatrzeniu wniosków przez Ministra, do wnioskodawców oraz studentów zostaną przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium.

 1. Wysokość i sposób wypłacania stypendium

Stypendium jest przyznawane na rok akademicki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17.000 zł.  Wysokość stypendium zostanie ustalona w decyzji w sprawie przyznania stypendium.
Stypendium wypłaca studentowi uczelnia ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez Ministra. Stypendium wypłaca się jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym uczelni – na wskazany przez studenta rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo w gotówce.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20212022

Zapomoga przysługuje osobie, która przejściowo znajdzie się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej zdarzeniem losowym. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja życiowa nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną – w takim przypadku student/doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne.

Wniosek o przyznanie zapomogi powinien być szczegółowo uzasadniony i udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami potwierdzającymi zdarzenie losowe i ponoszone ewentualnie  z tym koszty (dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego, zaświadczenia lekarskie, imienne faktury, zaświadczenia z policji, straży pożarnej, ubezpieczyciela, inne dokumenty potwierdzające okoliczności we wniosku, np. protokoły oszacowania strat wystawiane przez urzędy gmin).

Z tytułu tego samego zdarzenia losowego student może otrzymać zapomogę tylko jeden raz.

Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego uprawniającego  do przyznania świadczenia lub zakończenia leczenia.

wniosek o przyznanie zapomogi (.docx / 23 kB)
Zobacz
odwołanie (.docx / 13,9 kB)
Zobacz

Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego studentów

 1. Studenci będący obywatelami RP

Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym

Student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego:

– jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:

 1. do ukończenia 26 lat – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach, opiekunach prawnych lub dziadkach, z tym, że wnuki mogą zostać zgłoszone tylko w razie, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 66 ust 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 2. bez ograniczenia wieku, jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach, wstępnych lub opiekunach prawnych
 3. bez ograniczenia wieku, jeśli małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na małżonku

– gdy posiada inny tytuł ubezpieczenia zdrowotnego, np. umowa o pracę, renta rodzinna itp.

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:

1. ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
2. w szczególnych wypadkach gdy nie ukończył 26 lat oraz żaden z członków rodziny nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Termin objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym
Student może zostać zgłoszony przez uczelnię do ubezpieczenia zdrowotnego z dniem immatrykulacji i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Termin wyrejestrowania z ubezpieczenia
Student zostaje wyrejestrowany z ubezpieczenia z dniem ukończenia szkoły wyższej albo skreślenia z listy studentów. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od ustania ubezpieczenia. Za datę ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego.
Podstawą do zgłoszenia studenta i członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię jest złożenia w Biurze Stypendiów Studenckich wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ.

Obowiązki ubezpieczonego:
Student zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o:

 1. powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego np. ze stosunku pracy,
  2. zmianie danych zawartych we wniosku,
  3. utracie statusu studenta,
  4. okolicznościach powodujących konieczność wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego zgłoszonych do tego ubezpieczenia członków rodziny.

Informację należy przekazać do Biura Stypendiów Studenckich niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, o których mowa wyżej. Student, w stosunku do którego wygasł tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, podlega wyrejestrowaniu z tego tytułu wraz z członkami rodziny.

 1. Studenci niebędący obywatelami RP

 

 1. Student będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uprawniony jest do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub – jeżeli nie posiada tytułu do ubezpieczenia w kraju zamieszkania – zgłaszany jest do ubezpieczenia przez uczelnię na zasadach obowiązujących studentów polskich (patrz Rozdział I).
 2. Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i nie podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), uznany za osobę pochodzenia polskiego lub posiadający ważna Kartę Polaka może zawrzeć umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia, o ile ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca uczelnia po wypełnieniu wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym oraz przedstawieniu umowy z NFZ (w ciągu 3 dni od jej podpisania).

Student, który nie spełnia warunków wymienionych w części I lub II, może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, samodzielnie opłacając składki.

Kontakt:
mgr inż. Ewa Rypulak
ul. Langiewicza 6 pok. 17
tel. 81 441 14 17
tel. 81 441 14 81 w. 115
e-mail: ewa.rypulak@up.lublin.pl

 

Od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje nowy system kredytów studenckich. Zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. poz. 2468).

Nowy system kredytów studenckich przewiduje – podobnie jak dotychczas – udzielanie kredytu na okres studiów i rozpoczęcie jego spłaty dwa lata po ukończeniu studiów na dogodnych warunkach przy maksymalnie niskiej wysokości oprocentowania.

O kredyt będą mogli ubiegać się zarówno studenci, jak i doktoranci w szkołach doktorskich. Do czasu zakończenia kształcenia na studiach doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 (tj. do 2023 r.) uczestnicy tych studiów zachowują prawo do ubiegania się o kredyt.

Najważniejsze zmiany w zakresie udzielania kredytów studenckich:

 • zwiększono do 30 lat granicę wieku, do którego student może otrzymać kredyt;
  w przypadku doktorantów będzie to 35 lat; dotychczas kredyt mógł otrzymać student lub doktorant, który rozpoczął studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia;
 • do systemu kredytów studenckich zostały włączone spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które wraz z bankami komercyjnymi, będą udzielały kredytów studenckich;
 • wprowadzono zasadę, że o kredyt studencki można ubiegać się w dowolnym okresie studiów albo kształcenia w szkole doktorskiej, a wniosek jest rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty jego złożenia; dotychczas wnioski można było składać w terminie od 15 lipca do 20 października, a wniosek był rozpatrywany do 31 grudnia;
 • umożliwiono składanie wniosku o kredyt studencki również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej instytucji kredytującej, a nie jak dotychczas wyłącznie w formie papierowej;
 • wprowadzono sposób obliczania dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy analogiczny do sposobu obowiązującego przy ubieganiu się o stypendium socjalne w uczelni; według dotychczasowych przepisów sposób liczenia dochodu w przypadku kredytów studenckich różnił się od tego stosowanego w przypadku stypendium socjalnego;
 • zwiększono elastyczność procedury udzielania kredytów – niektóre kwestie związane z udzielaniem kredytu np. sposób aneksowania umowy czy sposób ustalenia rozpoczęcia spłaty, będą uregulowane bezpośrednio w umowie kredytowej; dotychczas przepisy określały procedury wypłaty i spłaty kredytu.

Wszystkie umowy zawarte do końca 2018 r. zachowują moc i od 1 stycznia 2019 r. będą do nich stosowane przepisy nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Kredyt studencki od 1 stycznia 2019 r.

Osoby uprawnione do kredytu

Kredyt studencki może otrzymać:

 • student, który nie ukończył 30 roku życia,
 • doktorant, który nie ukończył 35 roku życia.

Wniosek o kredyt może złożyć także osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej, z tym że wówczas musi przed podpisaniem umowy kredytowej przedłożyć w instytucji kredytującej zaświadczenie potwierdzające, że jest odpowiednio studentem lub doktorantem.

Składanie wniosków o kredyt

O kredyt można ubiegać się przez cały rok.

Wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, z tym że w przypadku wniosków złożonych do dnia 28 lutego 2019 r. podpisanie umowy kredytowej – z uwagi na konieczność dostosowania systemów instytucji kredytujących do nowych przepisów – nastąpi do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Wniosek o udzielenie kredytu można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w następujących instytucjach:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się:

 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok,
 • zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, doktorantem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej,
 • dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

We wniosku należy wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. Miesięczna transza kredytu studenckiego może wynosić 400, 600, 800 lub 1000 zł.

Zawarcie umowy

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2018/2019 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony w wysokości 2.500 zł (kwota netto).

Okres i warunki wypłacania kredytu

Kredyt studencki może być wypłacany studentom przez okres 6 lat, a w przypadku doktorantów – przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim.

Szczegółowe warunki wypłaty i spłaty kredytu określi umowa, która będzie zawierać m.in.:

 • okres, na jaki instytucja kredytująca udzieliła kredytu studenckiego,
 • datę rozpoczęcia wypłaty transz,
 • sposób weryfikacji przez instytucję kredytującą posiadania statusu studenta albo doktoranta,
 • sposób ustalenia przez instytucję kredytującą harmonogramu spłaty,
 • wysokość odsetek od kredytu studenckiego.

Poręczenia spłaty kredytu

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się o kredyt student może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W roku akademickim 2018/2019 Bank Gospodarstwa Krajowego może poręczyć kredyt w wysokości:

 • 100% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej, z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej, turnusowej lub okresowej – bez względu na dochód, nieprzekraczający jednak kwoty dochodu ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do otrzymania kredytu w danym roku akademickim,
 • 100% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1500 zł,
 • 90% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 2000 zł.
 • Szczegółowych informacji na temat ww. poręczeń udzielają wszystkie instytucje kredytujące.
 • O poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wiejskim. Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 1000 zł. O poręczenia Agencji można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz w SGB-Banku S.A.
 • Okres i warunki spłaty kredytu
 • Spłata kredytu studenckiego jest dokonywana w równych miesięcznych ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów. Liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu studenckiego.
 • W okresie pobierania transz kredytu oraz w trakcie okresu karencji odsetki od kredytu są spłacane w całości przez budżet państwa.
 • W okresie spłaty rat kredytu wysokość oprocentowania spłacanego przez kredytobiorcę wynosi 0,5 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Stopa ta wynosi obecnie 1,75% (styczeń 2019 r.). Pozostałą część odsetek pokrywa budżet państwa.

Zmniejszenie raty spłaty kredytu i zawieszenie spłaty

Wysokość miesięcznej raty może być zmniejszona do 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy. Na wniosek kredytobiorcy w przypadku trudnej sytuacji życiowej spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może być zawieszona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Umorzenie spłaty kredytu

Na wniosek kredytobiorcy kredyt studencki może zostać umorzony przez instytucję kredytującą:

 • w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1%,
 • w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5%,
 • w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10%,
 • – najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo szkół doktorskich, w danym roku akademickim.
 • Wniosek w tej sprawie należy złożyć w instytucji kredytującej wraz z zaświadczeniem potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów odpowiednio studiów albo szkół doktorskich.
 • Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy lub trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

Biuro Stypendiów Studenckich
ul. Langiewicza 6
20-035 Lublin

Koordynator
mgr inż. Katarzyna Oleszek
ul. Langiewicza 6 pok.16
tel. 81 533 06 24
tel. 81 441 14 81 w. 109
e-mail: stypendia@up.lublin.pl
katarzyna.oleszek@up.lublin.pl

Wydział Agrobioinżynierii
mgr Joanna Teter
ul. Langiewicza 6 pok. 18
tel. 81 441 14 18
tel. 81 441 14 81 w. 108
e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl

Wydział Biologii Środowiskowej
mgr inż Ewa Rypulak
ul. Langiewicza 6 pok. 17
tel. 81 441 14 17
tel. 81 441 14 81 w. 115
e-mail: ewa.rypulak@up.lublin.pl

Wydział Inżynierii Produkcji
mgr inż. Ewa Rypulak
ul. Langiewicza 6 pok. 17
tel. 81 441 14 17
tel. 81 441 14 81 w. 115
e-mail: ewa.rypulak@up.lublin.pl

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
mgr inż. Dorota Kowalska
ul. Langiewicza 6 pok. 15
tel. 81 441 14 81 w. 127
e-mail: dorota.kowalska@up.lublin.pl

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
mgr inż. Dorota Kowalska
ul. Langiewicza 6 pok. 15
tel. 81 441 14 81 w. 127
e-mail: dorota.kowalska@up.lublin.pl

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
kierunek:
biotechnologia
gastronomia i sztuka kulinarna
technologia żywności i żywienie człowieka
mgr Joanna Teter
ul. Langiewicza 6 pok. 18
tel. 81 441 14 18
tel. 81 441 14 81 w. 108
e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl

kierunek
dietetyka
mgr inż. Dorota Kowalska
ul. Langiewicza 6 pok. 15
tel. 81 441 14 81 w. 127
e-mail: dorota.kowalska@up.lublin.pl

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
mgr inż. Ewa Rypulak
ul. Langiewicza 6 pok. 17
tel. 81 441 14 17
tel. 81 441 14 81 w. 115
e-mail: ewa.rypulak@up.lublin.pl

studia doktoranckie
mgr Joanna Teter
ul. Langiewicza 6 pok. 18
tel. 81 441 14 18
tel. 81 441 14 81 w. 108
e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl