Świadczenia stypendialne dla osób przyjętych na I rok studiów drugiego stopnia

Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, który trwa jeden semestr i rozpoczyna się od semestru letniego, może ubiegać się o przyznanie świadczeń stypendialnych w postaci: stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi.

 

Wnioski o przyznanie świadczeń stypendialnych (stypendium socjalne, stypendium rektora, zapomoga) można złożyć w następujący sposób:

  1. osobiście w siedzibie Biura Stypendiów Studenckich, ul. Langiewicza 6 pok. 15, 17 lub 18 lub
  2. wysyłając wniosek listem poleconym na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dział Organizacji i Toku Studiów
Biuro Stypendiów Studenckich
Langiewicza 6
20-035 Lublin

 

Student ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych składa wniosek  w Biurze ds. osób z niepełnosprawnościami, ul. Akademicka 15 (Agro II) pok. 210 lub wysyła na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Biuro ds. osób z niepełnosprawnościami
ul. Akademicka 15 Agro II pok. 210
20-950 Lublin

 

Dokumenty zostaną sprawdzone i w przypadku braków w dokumentacji bądź jakichkolwiek niejasności, student otrzyma wezwanie do uzupełnienia wniosku.

 

Termin składania wniosków o przyznanie świadczeń stypendialnych upływa z dniem 6 marca 2023 r.

 

Od miesiąca kwietnia do czerwca wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi  można składać między 1 a 5 dniem każdego miesiąca.

 

Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego składa następujące dokumenty:

  1. wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (załącznik nr 5) – należy wpisać rodziców i rodzeństwo uczące się (do 26 roku życia) i pozostające na utrzymaniu rodziców. Student zobowiązany jest do wpisania swoich danych, numeru konta, informacji o: studiach na innych kierunkach, ukończeniu studiów oraz wszystkich studiowanych kierunkach
  2. oświadczenie dotyczące aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej (załącznik nr 9)

 

Student ubiegający się o przyznanie stypendium rektora składa następujące dokumenty:

  1. w przypadku ubiegania się o stypendium tylko w kategorii „wyróżniające wyniki w nauce” (średnia ocen) – załącznik nr 11 zawierający adnotacje pracownika dziekanatu. Student zobowiązany jest do wpisania swoich danych, numeru konta, informacji o: studiach na innych kierunkach, ukończeniu studiów oraz wszystkich studiowanych kierunkach. W dziale II, III, IV wniosku należy wpisać: „nie dotyczy” oraz złożyć podpis
  2. w przypadku ubiegania się o stypendium w kategorii za: „osiągnięcia naukowe”, „osiągnięcia artystyczne”, „osiągnięcia sportowe” – załącznik nr 11 zawierający adnotacje pracownika dziekanatu. Student zobowiązany jest do wpisania swoich danych, numeru konta, informacji o: studiach na innych kierunkach, ukończeniu studiów oraz wszystkich studiowanych kierunkach. Wniosek należy wypełnić na podstawie załącznik nr 13. Każde wpisane we wniosku osiągnięcie należy potwierdzić odpowiednim dokumentem (patrz załącznik nr 13). Student jest zobowiązany do ponumerowania złożonym wraz z wnioskiem załączników oraz ułożenia ich w kolejności chronologicznej zaczynając od nr 1. W przypadku kategorii, za które student nie ubiega się o stypendium, należy wpisać: „nie dotyczy” i złożyć podpis

 

Student, który ukończył studia pierwszego stopnia w innej uczelni, zobowiązany jest do wniosku o przyznanie stypendium rektora dołączyć zaświadczenie z ukończonej uczelni potwierdzające średnią ocen uzyskaną na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

 

Student ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych składa następujące dokumenty:

  1. wniosek o przyznanie stypendium – załącznik nr 10
  2. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

 

Student zobowiązany jest do wpisania swoich danych, numeru konta, informacji o: studiach na innych kierunkach, ukończeniu studiów oraz wszystkich studiowanych kierunkach