ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Wnioski o przyznanie świadczeń stypendialnych (stypendium socjalne, stypendium rektora, zapomoga) na rok akademicki 2022/2023 można złożyć w następujący sposób:

 1. osobiście w siedzibie Biura Stypendiów Studenckich, ul. Langiewicza 6 pok. 15, 17 lub 18
 2. wysyłając wniosek listem poleconym korzystając z usług Poczty Polskiej lub firm kurierskich na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dział Organizacji i Toku Studiów
Biuro Stypendiów Studenckich
ul. Langiewicza 6
20-035 Lublin

Student ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych składa wniosek w Biurze ds. osób z niepełnosprawnościami (ul. Akademicka 15 pok. 210) lub wysyła na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Biuro ds. osób z niepełnosprawnościami
ul. Akademicka 15 Agro II pok. 210
20-950 Lublin

Dokumenty zostaną sprawdzone i w przypadku braków w dokumentacji bądź jakichkolwiek niejasności, student otrzyma wezwanie do uzupełnienia wniosku.

Do Biura może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przyjść studenci, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych Po załatwieniu sprawy student niezwłocznie opuszcza budynek.

Termin składania wniosków o przyznanie świadczeń (stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga) na rok akademicki 2022/2023 upływa z dniem 5 października 2022 r.

Od miesiąca listopada do czerwca wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi można składać w terminie między 1 a 5 dniem każdego miesiąca.

Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego składa następujące dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (załącznik nr 5) – należy wpisać rodziców
  i rodzeństwo uczące się (do 26 roku życia) i pozostające na utrzymaniu rodziców. Student zobowiązany jest do wpisania swoich danych, numeru konta, informacji o: studiach na innych kierunkach, ukończeniu studiów oraz wszystkich studiowanych kierunkach.
 2. Zaświadczenie z   Urzędu   Skarbowego  o   dochodach   za   2021   rok dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny (rodziców – oddzielnie dla matki i ojca). Zaświadczenie powinno zawierać: kwotę dochodu brutto, kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, kwotę składki na ubezpieczenie społeczne. W przypadku nieosiągania żadnych dochodów student oraz każdy z członków jego rodziny, który ukończył 18. rok życia, składa zaświadczenie z urzędu skarbowego o nieosiąganiu dochodu lub oświadczenie (załącznik nr 6)
 3. Zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny, którzy osiągnęli dochód zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 roku (ZUS, KRUS lub zakład pracy).
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej za rok 2021 i działów specjalnych produkcji rolnej lub oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej (załącznik nr 7) dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej podać formę opłaconego podatku, wysokość przychodu, stawkę podatku, wysokość opłaconego podatku w roku 2021.
 5. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu bądź nieposiadaniu gospodarstwa rolnego w roku 2021 (w ha fizycznych i przeliczeniowych) lub oświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego (załącznik nr 8) dla każdego z członków rodziny.
 6. Zaświadczenie z Urzędu Pracy lub oświadczenie potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem (wysokość netto zasiłku za pełny miesiąc) lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny: rodzice, student i rodzeństwo studenta studiujące w systemie niestacjonarnym pozostające na utrzymaniu rodziców.
 7. Jeżeli student otrzymuje alimenty – przedkłada aktualny wyrok sądowy o wysokości przyznanych alimentów, przekazy, przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów – w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku oraz zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, bądź zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2021.
 8. Zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymanych zasiłkach z Ośrodka Pomocy Społecznej.
 9. Zaświadczenia lub oświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa do szkół (aktualne z miesiąca września dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych i z października dla uczniów szkół wyższych).
 10. W przypadku rodzeństwa, które nie uczęszcza do szkół (w wieku do 7 lat) ksero aktu urodzenia bądź inny dokument.

Wydziałowa komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny.

Wydziałowa komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym jest mowa wyżej, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny. Nieudokumentowanie źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

W przypadku dostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu niekorzystania z pomocy społecznej, uznaje się jako niedołączenia do wniosku wymaganego zaświadczenia i odmawia przyznania stypendium socjalnego.

 

Student ubiegający się o przyznanie stypendium rektora składa następujące dokumenty:

 1. w przypadku ubiegania się o stypendium tylko w kategorii „wyróżniające wyniki w nauce” (średnia ocen) – załącznik nr 11 zawierający adnotacje pracownika dziekanatu. Student zobowiązany jest do wpisania swoich danych, numeru konta, informacji o: studiach na innych kierunkach, ukończeniu studiów oraz wszystkich studiowanych kierunkach. W dziale II, III, IV wniosku należy wpisać: „nie dotyczy” oraz złożyć podpis.
 2. w przypadku ubiegania się o stypendium w kategorii za „osiągnięcia naukowe”, „osiągnięcia artystyczne”, „osiągnięcia sportowe” – załącznik nr 11 zawierający adnotacje pracownika dziekanatu. Student zobowiązany jest do wpisania swoich danych, numeru konta, informacji o: studiach na innych kierunkach, ukończeniu studiów oraz wszystkich studiowanych kierunkach. Wniosek należy wypełnić na podstawie załącznik nr 13. Każde wpisane we wniosku osiągnięcie należy potwierdzić odpowiednim dokumentem (patrz zał. nr 13). Student jest zobowiązany do ponumerowania złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz ułożenia ich w kolejności chronologicznej zaczynając od nr 1. W przypadku kategorii, za które student nie ubiega się o stypendium, należy wpisać: „nie dotyczy” i złożyć podpis.

Student ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych składa następujące dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie stypendium – załącznik nr 10 oraz aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Student zobowiązany jest do wpisania swoich danych, numeru konta, informacji o: studiach na innych kierunkach, ukończeniu studiów oraz wszystkich studiowanych kierunkach.
 2. w przypadku studentów, których orzeczenie o niepełnosprawności straciło ważność po 8 marca 2020 r. – załącznik nr 10 – student zobowiązany jest do wpisania swoich danych, numeru konta, informacji o: studiach na innych kierunkach, ukończeniu studiów a także wszystkich studiowanych kierunkach oraz ostatnio wydane orzeczenie. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności, którego ważność upłynęła od 8 marca 2020 r. zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

W przypadku wysłania wniosku wraz z załącznikami drogą elektroniczną (skany dokumentów), student ma obowiązek dostarczyć do Biura Stypendiów Studenckich oryginały dokumentów (lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) w terminie uzgodnionym z pracownikiem odpowiedzialnym za dany kierunek studiów.