Świadczenia stypendialne w roku akademickim 2024/2025

 1. Student może ubiegać się o świadczenia stypendialne w formie:
 2. stypendium socjalnego
 3. stypendium dla osób niepełnosprawnych
 4. zapomogi
 5. stypendium rektora

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, zapomogi i stypendium rektora należy złożyć w Biurze Stypendiów Studenckich (ul. Langiewicza 6, DS. „CEBION”).

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy złożyć w Biurze ds. osób z niepełnosprawnościami  (ul. Akademicka 15 Agro II, pok. 112).

Terminy składania wniosków:

 1. do dnia 7 października 2024 r. – w przypadku studentów ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium rektora:
  – na rok akademicki 2024/2025
  – na semestr zimowy – gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr
 1. w okresie od listopada do czerwca – między 1 a 5 dniem miesiąca – w przypadku studentów ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych
 2. do dnia 5 marca 2025 r. – w przypadku studentów ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium rektora, którzy rozpoczynają studia drugiego stopnia od semestru letniego

Wniosek o przyznanie zapomogi można złożyć między 1 a 5 dniem każdego miesiąca (październik-czerwiec). Zapomoga może być przyznana studentowi, jeżeli zdarzenie losowe powodujące przejściowo trudną sytuację życiową nastąpiło w trakcie studiowania w UP, a od daty jego wystąpienia nie minęło więcej niż 6 miesięcy.

 

Student wypełniając wniosek zobowiązany jest do uzupełnienia oświadczenia zawierającego wykaz studiowanych kierunków oraz okres studiowania. Informacje zawarte w oświadczeniu zostaną zweryfikowane przez pracowników Biura Stypendiów Studenckich w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Łączny okres, przez który przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu:

– świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów, a na studiach drugiego stopnia – nie dłużej niż 7 semestrów

– wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopu oraz oczekiwania na powtarzanie semestru

– nie wlicza się kolejnych studiów pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego

– w przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów, semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr

Do powyższych limitów wlicza się okresy studiów i tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres do 12 semestrów studiowania.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia stypendialne tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów.

Decyzja o przyznaniu świadczenia stypendialnego wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego, został skreślony z listy studentów albo gdy upłynął łączny okres, przez który przysługują świadczenia.

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek. Wysokość tego dochodu ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych. W roku akademickim 2024/2025 wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1 570,50 zł. Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego przed złożeniem wniosku zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami ustalania i dokumentowania dochodu.

W przypadku studentów, którzy wykazują dochód przypadający na członka w rodzinie poniżej 600 zł niezbędne jest dołączenie do wniosku zaświadczenia wydanego przez ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny. W przypadku gdy student lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, komisja stypendialna albo odwoławcza komisja stypendialna może przyznać temu studentowi stypendium socjalne, jeżeli udokumentował źródła utrzymania rodziny. Nieudokumentowanie źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

Przyznawanie stypendium socjalnego studentowi pierwszego roku studiów drugiego stopnia trwającego jeden semestr i rozpoczynającego się od semestru letniego, który ukończył studia pierwszego stopnia w UP w Lublinie w tym samym roku akademickim w którym podejmuje studia drugiego stopnia w UP w Lublinie – odbywa się na podstawie oświadczenia studenta (załącznik nr 8), że nie nastąpiła zmiana jego sytuacji materialnej i rodzinnej (uzyskanie i utrata dochodu), które student dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.

Student, który ukończył studia pierwszego stopnia w innej uczelni i podejmuje studia drugiego stopnia w UP w Lublinie od semestru letniego, ma obowiązek złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego wraz z kompletem załączników obowiązujących w danym roku akademickim w UP w Lublinie.

 

STYPENDIUM REKTORA

Student ubiegający się o przyznanie stypendium rektora składa następujące dokumenty:

1.załącznik nr 10 zawierający adnotacje pracownika dziekanatu,

2. w przypadku ubiegania się o stypendium na podstawie dodatkowych osiągnięć:
– załącznik nr 10a w przypadku studenta przyjętego na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego
– załącznik nr 10b w przypadku osiągnięć naukowych
– załącznik nr 10c w przypadku osiągnięć artystycznych
– załącznik nr 10d w przypadku osiągnięć sportowych

Załączniki należy uzupełnić na podstawie załącznika nr 11. Każde wpisane osiągnięcie należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami (patrz zał. nr 11). Student zobowiązany jest do ponumerowania złożonych wraz z wnioskiem załączników i ułożenia ich w kolejności chronologicznej.

Osiągnięcia nie spełniające wymogów formalnych nie będą punktowane, np.:
1. brak dokumentów z informacjami wymaganymi przy danym osiągnięciu
2. załączenie zaświadczenia niezgodnego ze wzorem w przypadku, gdy jest dostępny (np. zaświadczeni dot. popularyzacji nauki/sztuki/sportu)
3. zakwalifikowanie oraz wpisanie osiągnięcia do niewłaściwej kategorii/podkategorii