Informacja dla osób przyjętych na I rok studiów – stypendia

 

Osoby przyjęte na  I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na rok akademicki 2021/2022 mogą ubiegać się o następujące formy pomocy materialnej:

1.      stypendium socjalne – przysługuje, jeżeli dochód netto na jedną osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty: 1051,70 zł

2.       stypendium dla osób niepełnosprawnych – przyznawane na podstawie aktualnego orzeczenia
o niepełnosprawności

3.       stypendium rektora – może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

– laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego

– medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski

4.       zapomoga – może być przyznana z tytułu zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację życiową

Student kształcący się na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia tylko na jednym kierunku.

Świadczenia, o których mowa wyżej przysługują na studiach pierwszego stopnia, na studiach drugiego stopnia
i jednolitych magisterskich nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

                – magistra, magistra inżyniera albo równorzędny
– licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia

 

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Stypendiów Studenckich, ul. Langiewicza 6 w terminie do

 5 października 2021 r.

Informacji udzielają pracownicy Biura Stypendiów Studenckich. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT