Informacje dla kandydatów

Na mocy § 45 a Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prowadzenie postępowań w sprawie  z nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego należy do kompetencji Rad Dyscyplin Naukowych

Uprawnienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego
Zobacz
Uchwała nr 6/2023-2024 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
Zobacz
Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie obowiązujący od 1.11.2023
Zobacz

W związku z kompetencją Rady Doskonałości Naukowej, wyrażoną w art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), dotyczącą dokonywania oceny formalnej wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, przygotowując wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego należy kierować się wytycznymi sformułowanymi przez Radę Doskonałości Naukowej opublikowanymi pod adresem << Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego>>

 • Poradnik. Postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowaego

  Poradnik przygotowany i opublikowany przez Radę Doskonałości Naukowej na stronie https://www.rdn.gov.pl

  pobierz Poradnik habilitacja

 

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie obowiązujący do 31.10.2023
Zobacz
Uchwała nr 5/2023-2024 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
Zobacz
Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie- obowiązujący od 1.11.2023
Zobacz
Etapy procedury nadawania stopnia naukowego doktora
Zobacz
 • Wytyczne do przygotowania rozprawy doktorskiej

  Zgodnie z Art.  187. Ustawy z dnia  20  lipca 2022 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (Dz.U.2021.478 t.j. z dnia 2021.03.1):
  1. Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.
  2. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne.
  3. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.
   
   

Raz w roku w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbywa się uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych, podczas której  podczas której  Doktorzy składają  ślubowanie, a następnie wręczane są dyplomy doktorskie i habilitacyjne. 

Sporządzaniem dyplomów i wydawaniem odpisów dyplomów doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie  Przyrodniczym w Lublinie zajmuje się Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych.

Osobom, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego wydaje się oryginał dyplomu w języku polskim i jeden odpis dyplomu w języku polskim.

Odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski sporządzany/wydawany  jest na wniosek Zainteresowanego.

Na podstawie obowiązujących przepisów, za wydanie dyplomu pobierane są opłaty, które wynoszą:

  • 60 zł – za odpis w języku polskim,
  • 80 zł – za odpis w języku obcym.

Opłaty należy przekazać  na rachunek bankowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: Pekao SA 55 1240 5497 1111 0000 5011 6807

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz nazwę dokumentu, który ma zostać wydany.  (odpis dyplomu doktora/ odpis dyplomu doktora habilitowanego/ odpis w języku angielskim)

W ww. sprawach dotyczących dyplomów prosimy o kontakt z biurami poszczególnych Rad Dyscyplin << dane kontaktowe >>

Akty prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz.U. 2023 poz. 1422)
 1. Uchwała nr 7/2023-2024 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu doktora oraz wzorów dyplomu doktora habilitowanego wydawanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
 2. Zarządzenie 63/2021 z dnia 14.06.2021 w sprawie wysokości opłat za wydanie odpisów i duplikatów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych

Nostryfikacja to procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach, przeprowadzana przez odpowiednie krajowe jednostki.

Nostryfikacji podlega stopień naukowy i stopień w zakresie sztuki, nadany przez uprawnioną instytucję działającą poza UE, OECD lub EFTA i nie podlegający uznaniu za równoważny na podstawie umów międzynarodowych (podstawa prawna: art. 328 ust. 3  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022, poz. 574, z późn. zm.).

Podmiotami nostryfikującymi stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie są rady dyscyplin.

 Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie

 1. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz. U. 2018, poz. 1881).

 2. Zarządzenia nr 45 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Wniosek

Wniosek o uznanie stopnia naukowego za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym należy złożyć w  Dziale Ewaluacji Nauki Stopni Naukowych zgodnie z dyscypliną której dotyczy wniosek.

Dane kontaktowe do poszczególnych rad dyscyplin w ramach których Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie posiada uprawnienia do przeprowadzenia nostryfikacji:

Inżynieria Mechaniczna
Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka
Nauki Biologiczne
Technologia Żywności i Żywienia
Zootechnika i Rybactwo

Do wniosku należy załączyć:

W przypadku wnioskowania o uznanie stopnia naukowego doktora:

 1. dyplom potwierdzający nadanie stopnia doktora,
 2. dokumenty stanowiące podstawę nadania stopnia doktora,
 3. dyplom ukończenia studiów uprawniający do ubiegania się o nadanie stopnia doktora, o uznanie którego ubiega się Wnioskodawca;
 4. oświadczenie Wnioskodawcy zawierające informację o miejscu i dacie urodzenia oraz czy stopień naukowy, o uznanie którego ubiega się wnioskodawca, stanowił przedmiot postępowania nostryfikacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. potwierdzenie uiszczenia opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego

W przypadku wnioskowania o uznanie stopnia naukowego doktora habilitowanego:

 1. dyplom potwierdzający nadanie  stopnia doktora habilitowanego,
 2. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe stanowiące podstawę nadania tego stopnia,  
 3. dyplom potwierdzający nadanie stopnia naukowego uprawniający do wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego, o uznanie którego ubiega się wnioskodawca;
 4. oświadczenie Wnioskodawcy zawierające informację o miejscu i dacie urodzenia oraz czy stopień naukowy, o uznanie którego ubiega się wnioskodawca, stanowił przedmiot postępowania nostryfikacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. potwierdzenie uiszczenia opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego.

Dyplomy oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe  mogą zostać złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Sekretariat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
W przypadku, gdy złożona dokumentacja,   została sporządzona w języku innym niż polski, Wnioskodawca przedkłada jej tłumaczenie na język polski

Koszty

Opłata za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego wynosi 50% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2028 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zaokrąglona w dół do pełnych złotych.

Aktualnie opłata wynosi 3605 zł.

Dane do przelewu

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13

20-950 Lublin

Bank Pekao SA 55 1240 5497 1111 0000 5011 6807

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz informację, że jest to opłata za nostryfikację stopnia naukowego.

W przypadku pozostawienia wniosku bez rozpoznania, uiszczoną opłatę zwraca się na rachunek osoby ubiegającej się o nostryfikację.

Postępowanie

Na rozpatrzenie wniosku rada naukowa ma 90 dni kalendarzowych, przy czym nie wlicza się w to czasu, np. na uzupełnienie ewentualnych braków formalnych, oraz na przedłożenie tłumaczenia dokumentów na język polski.

Rada dyscypliny powołuje w drodze uchwały Zespół ds. Nostryfikacji Stopnia Naukowego (dalej określany jako Zespół ds. Nostryfikacji), składający się z 3 nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora i prowadzących badania naukowe w danej dyscyplinie

W przypadku stwierdzenia braku właściwości Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego  rada dyscypliny wydaje postanowienie o odmowie przeprowadzenia postępowania. Na postanowienie rady o odmowie przeprowadzenia postępowania wnioskującemu przysługuje możliwość złożenia zażalenia w terminie 7 dni.

Decyzja

 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku rada dyscypliny wydaje zaświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą.
 2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku rada dyscypliny wydaje decyzję o odmowie wydania zaświadczenia. Wnioskodawca zostanie powiadomiony o decyzji rady bezzwłocznie, listem poleconym na adres przedstawiony we wniosku.  

Wzory dokumentów:

 1. wzór wniosku o uznanie stopnia naukowego uzyskanego za granicą za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym doktora

 2. wzór wniosku o uznanie stopnia naukowego uzyskanego za granicą za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego
 3. wzór oświadczenia Wnioskodawcy wraz z informacją o miejscu i dacie urodzenia oraz czy stopień naukowy, o uznanie którego ubiega się wnioskodawca, stanowił przedmiot postępowania nostryfikacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej
 4. klauzula RODO

Raz w roku w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbywa się uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych, podczas której  podczas której  Doktorzy składają  ślubowanie, a następnie wręczane są dyplomy doktorskie i habilitacyjne. 

Doctorandae et Doctorandi Clarissimi!

Dissertationibus conscriptis et publice defensis, atque examinibus summa cum laude superatis, quae lege constituta sunt ad explorandam doctrinam eorum, qui doctoris nomen ac honores consequi student adiistis nos, ut Vos eo honore, quem appetiistis, in hoc sollemni consessu ornaremus.

Sed prius fides est danda, Vos tales semper futuros, quales Vos esse iubebit dignitas, quam obtinebitis, et nos  Vos fore speramus.

Spondebitis igitur:

Primum – nostrae Universitatis Rerum Naturalium Lublinensis, in qua summum in vestris disciplinis gradum ascenderitis, píam perpetuo memoriam habituros, eiusque res ac rationes, quoad poteritis, semper adiuturos;

Deinde – honorem eum, quem in Vos conlaturi sumus, integrum, incolumemque servaturos, neque umquam pravis moribus aut vitae infamia commaculaturos;

Postremo – vestrarum disciplinarum studia impigro labore culturos et provecturos non sordidi lucri causa, nec ad vanam captandam gloriam, sed quo magis veritas propagetur, et lux eius, qua salus humani generis continetur, clarius effulgeat;

Haec Vos ex animi vestri sententia spondebitis ac pollicebimini?

Spomdemus ac pollicemur

Nunc hoc fiat, ut omnes in Sceptrum Rectoris Magnifici Universitatis Rerum Naturalium Lublinensis spondeant.

Spondeo ac polliceor

Itaque iam nihil impedit, quominus honores, quos obtinere cupitis, Vobis impertiamus.

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o wyznaczenie promotora
Zobacz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie kandydata na promotora
Zobacz
Załącznik nr 3 – oświadczenie kandydata o wyborze dyscypliny dodatkowej
Zobacz
Załącznik nr 4 – Wzór wniosku o przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się
Zobacz
Załącznik nr 5 – Arkusz kandydata
Zobacz
Załącznik nr 6 - protokół weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8PRK
Zobacz
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o współautorstwie
Zobacz
Załącznik nr 8 - wzór wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora
Zobacz
Załącznik nr 9 - kwestionariusz osobowy
Zobacz
Załącznik nr 10 - ramowy przebieg obrony doktorskiej
Zobacz
Załącznik nr 11– wniosek o przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego znajomość języka
Zobacz
wzór oświadczenia o płatności- załącznik nr 1 do regulaminu nadawania stopnia doktora habilitowanego - kandydat
Zobacz
wzór oświadczenia o płatności- załącznik nr 2 do regulaminu nadawania stopnia doktora habilitowanego- jednostka
Zobacz
wzór oświadczenia o płatności - postępowanie o nadanie stopnia doktora - kandydat
Zobacz
wzór oświadczenia o płatności - postępowanie o nadanie stopnia doktora - jednostka
Zobacz
 • Dyscyplina Rolnictwo i Ogrodnictwo

  Przewodnicząca Rady Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

  dr hab. Sylwia Andruszczak, prof. uczelni
  tel. 81-445-65-16
  e-mail:

  Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
  Mgr inż. Anna Szczepanowska, starszy specjalista, tel. 81-445-62-35
  e-mail:

 • Dyscyplina Weterynaria

  Przewodnicząca Rady Dyscypliny Weterynaria

  Dr hab. Iwona Puzio, prof. uczelni
  tel. 81-445-69-32; e-mail: 

  Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych

  Mgr Małgorzata Szlachetka, specjalista, tel. 81-445-62-35,
  e-mail:
  Mgr inż. Agata Rutkowska, starszy specjalista

 • Dyscyplina Zootechnika i Rybactwo

  Przewodnicząca Rady Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo

  Prof. dr hab. Brygida Ślaska
  tel. 81-445-68-98;
  e-mail:

  Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
  Mgr inż. Urszula Polak,
  tel. 81-445-67-95, e-mail:

 • Dyscyplina Inżynieria Mechaniczna

  Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

  Prof. dr hab. Dariusz Andrejko
  tel. 81-531-96-49
  e-mail:

  Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
  Mgr inż. Anna Gryta, starszy specjalista, tel. 81-445-62-41
  e-mail:

 • Dyscyplina Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

  Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

  Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
  tel. 81-532-06-44; e-mail:

  Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
  Mgr inż. Anna Gryta, starszy specjalista, tel. 81-445-62-41
  e-mail:

 • Dyscyplina Technologia Żywności i Żywienia

  Przewodniczący Rady Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia

  Prof. dr hab. Waldemar Gustaw
  tel. 81-462-33-06       
  e-mail:

  Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
  dr inż. Urszula Bojarska-Wójciszko, starszy specjalista, tel. 81-445-61-35
  e-mail:

 • Dyscyplina Nauki Biologiczne

  Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne

  dr hab. Arkadiusz Matwijczuk prof. uczelni
  tel. 81-445-69-09
  e-mail:

  Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
  dr inż. Urszula Bojarska-Wójciszko, starszy specjalista, tel. 81-445-61-35
  e-mail: