Informacje dla kandydatów

Na mocy § 45 a Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prowadzenie postępowań w sprawie  z nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego należy do kompetencji Rad Dyscyplin Naukowych

Uprawnienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego
Zobacz
Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
Zobacz
załączniki do regulaminu nadawania stopnia doktora habilitowanego
Zobacz
Uchwała 53/2020-2021 z dnia 28.05.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
Zobacz

W związku z kompetencją Rady Doskonałości Naukowej, wyrażoną w art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), dotyczącą dokonywania oceny formalnej wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, przygotowując wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego należy kierować się wytycznymi sformułowanymi przez Radę Doskonałości Naukowej opublikowanymi pod adresem << Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego>>

 • Poradnik. Postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowaego

  Poradnik przygotowany i opublikowany przez Radę Doskonałości Naukowej na stronie https://www.rdn.gov.pl

  pobierz Poradnik habilitacja

Uchwała 52/2020-2021 z dnia 28.05.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
Zobacz
Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
Zobacz
załączniki do Regulaminu nadawania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
Zobacz
Etapy procedury nadawania stopnia naukowego doktora
Zobacz
 • Wytyczne do przygotowania rozprawy doktorskiej

  Zgodnie z Art.  187. Ustawy z dnia  20  lipca 2022 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (Dz.U.2021.478 t.j. z dnia 2021.03.1):
  1. Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.
  2. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne.
  3. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.
   
   
Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o wyznaczenie promotora
Zobacz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie kandydata na promotora
Zobacz
Załącznik nr 3 – oświadczenie kandydata o wyborze dyscypliny dodatkowej
Zobacz
Załącznik nr 4 – Wzór wniosku o przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się
Zobacz
Załącznik nr 5 – Arkusz kandydata
Zobacz
Załącznik nr 6 - protokół weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8PRK
Zobacz
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o współautorstwie
Zobacz
Załącznik nr 8 - wzór wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora
Zobacz
Załącznik nr 9 - kwestionariusz osobowy
Zobacz
Załącznik nr 10 - ramowy przebieg obrony doktorskiej
Zobacz
wzór oświadczenia o płatności- załącznik nr 1 do regulaminu nadawania stopnia doktora habilitowanego - kandydat
Zobacz
wzór oświadczenia o płatności- załącznik nr 2 do regulaminu nadawania stopnia doktora habilitowanego- jednostka
Zobacz
wzór oświadczenia o płatności - postępowanie o nadanie stopnia doktora - kandydat
Zobacz
wzór oświadczenia o płatności - postępowanie o nadanie stopnia doktora - jednstka
Zobacz
 • Dyscyplina Rolnictwo i Ogrodnictwo

  Przewodnicząca Rady Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

  Prof. dr hab. Barbara Kołodziej
  tel. 81-445-66-79
  e-mail: barbara.kolodziej@up.lublin.pl

  Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
  Mgr inż. Anna Szczepanowska, starszy specjalista, tel. 81-445-62-35
  e-mail: anna.szczepanowska@up.lublin.pl

 • Dyscyplina Weterynaria

  Przewodnicząca Rady Dyscypliny Weterynaria

  Prof. dr hab. Marta Kankofer
  tel. 81-445-66-08; e-mail: 
  marta.kankofer@up.lublin.pl
   
  Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
  Mgr inż. Agata Rutkowska, starszy specjalista, tel. 81-445-61-35
 • Dyscyplina Zootechnika i Rybactwo

  Rada Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo

  Przewodnicząca Rady Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo
  Prof. dr hab. Brygida Ślaska
  tel. 81-445-68-98; e-mail: brygida.slaska@up.lublin.pl

  Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
  Mgr inż. Urszula Polak,
  tel. 81-445-67-95, e-mail: urszula.polak@up.lublin.pl

 • Dyscyplina Inżynieria Mechaniczna

  Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

  Prof. dr hab. Dariusz Andrejko
  tel. 81-531-96-49
  e-mail: dariusz.andrejko@up.lublin.pl

  Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
  Mgr inż. Anna Gryta, specjalista, tel. 81-445-62-41
  e-mail: anna.gryta@up.lublin.pl

 • Dyscyplina Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

  Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

  Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
  tel. 81-532-06-44; e-mail: krzysztof.jozwiakowski@up.lublin.pl

  Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
  Mgr inż. Anna Gryta, specjalista, tel. 81-445-62-41
  e-mail: anna.gryta@up.lublin.pl

 • Dyscyplina Technologia Żywności i Żywienia

  Przewodniczący Rady Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia

  Prof. dr hab. Waldemar Gustaw
  tel. 81-462-33-06       
  e-mail: waldemar.gustaw@up.lublin.pl

  Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
  dr inż. Urszula Bojarska-Wójciszko, starszy specjalista, tel. 81-445-61-35
  e-mail: urszula.bojarska@up.lublin.pl

 • Dyscyplina Nauki Biologiczne

  Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne

  dr hab. Arkadiusz Matwijczuk prof. uczelni
  tel. 81-445-69-09
  e-mail: arkadiusz.matwijczuk@up.lublin.pl

  Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
  dr inż. Urszula Bojarska-Wójciszko, starszy specjalista, tel. 81-445-61-35
  e-mail: urszula.bojarska@up.lublin.pl