Konferencje naukowe

Uczestnictwo w konferencjach krajowych

Informuję, że udział w konferencjach krajowych zobowiązuje nauczycieli akademickich do czynnego w nich uczestnictwa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, za publikacje punktowane nie uznaje się m.in. materiałów konferencyjnych. W związku z tym do wniosku o wyjazd, wyjeżdżający powinien dołączyć streszczenie doniesienia i wskazać nazwę czasopisma punktowanego – ujednolicony wykaz.pdf, w którym planowane jest jego zamieszczenie.

[ aktualnie obowiązująca lista czasopism MNiSW

Zebrana liczba punktów m.in. za publikacje przez poszczególne Wydziały decyduje o kategoryzacji Wydziału, a co za tym idzie, wysokości otrzymywanej dotacji na badania. Otrzymywana dotacja z MNiSW na działalność statutową Uczelni powinna być przeznaczona głównie na badania naukowe, dlatego proszę o rozsądne decyzje dotyczące liczby osób delegowanych z Jednostki na konferencje krajowe. Przypominam, że publikacje wieloautorskie nie są podstawą do uczestnictwa wszystkich współautorów z danej Jednostki w konferencji. W celu usprawnienia obsługi osób wyjeżdżających na konferencje krajowe Centrum Nauki sporządziło druk wniosku, w którym zawarte są wszystkie niezbędne informacje dotyczące uczestnictwa w konferencji. Wypełnione Wnioski należy złożyć w Dziekanacie do akceptacji Dziekana Wydziału. Wnioski wypełnione ręcznie nie będą przyjmowane do realizacji.

ORGANIZOWANIE KONFERENCJI PRZEZ JEDNOSTKI NAUKOWE:

Zarządzenie 6/2016 z dnia 25.01.2016 zmieniające zarządzenie nr 2 z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie zasad organizowania konferencji, sympozjów przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Zobacz
Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie zasad organizowania konferencji, sympozjów i seminariów przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Zobacz

ORGANIZOWANIE KONFERENCJI PRZEZ JEDNOSTKI NAUKOWE:

WNIOSEK w sprawie organizacji konferencji
Zobacz
PLAN konferencji
Zobacz
KALKULACJA kosztów organizacji konferencji
Zobacz
SPRAWOZDANIE finansowe z konferencji
Zobacz
SPRAWOZDANIE merytoryczne z konferencji
Zobacz

DELEGOWANIE NA KONFERENCJE KRAJOWE / WYJAZDY SZKOLENIOWE:

WNIOSEK O DELEGOWANIE
Zobacz