Food Quality in Digital Age

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Aktualności

09.04.2024

"FOOD Quality in Digital Age" - zaproszenie na wydarzenie networkingowe w Lublinie w ramach 3. międzynarodowej konferencji doktorantów pn. Environment-Plant-Animal-Product!

"FOOD Quality in Digital Age" - zaproszenie na wydarzenie...

Zobacz więcej
01.03.2024

Czwarta wizyta studyjna w ramach projektu “FOOD Quality in Digital Age” oraz zaproszenie na spotkanie networkingowe

Czwarta wizyta studyjna w ramach projektu “FOOD...

Zobacz więcej
23.10.2023

Partnerzy projektu „FOOD Quality in Digital Age” odwiedzili Serbię!

Partnerzy projektu „FOOD Quality in Digital Age” odwiedzili...

Zobacz więcej
28.09.2023

Trzecia wizyta studyjna w ramach projektu “FOOD Quality in Digital Age” oraz zaproszenie na spotkanie networkingowe!

Trzecia wizyta studyjna w ramach projektu “FOOD Quality in...

Zobacz więcej
24.08.2023

Nowa strona internetowa projektu „FOOD Quality in Digital Age”

Z przyjemnością informujemy, że uruchomiona została strona...

Zobacz więcej
06.07.2023

Obejrzyj film podsumowujący wizytę uczestników projektu „FOOD Quality in Digital Age” w Budapeszcie na Węgrzech!

Obejrzyj film podsumowujący wizytę uczestników projektu...

Zobacz więcej
16.06.2023

Uczestnicy projektu „FOOD Quality in Digital Age” odwiedzili Węgierski Uniwersytet Rolniczo-Przyrodniczy w Budapeszcie!

7-10 czerwca 2023 r. uczestnicy projektu „FOOD Quality in...

Zobacz więcej
16.06.2023

Nowa strona internetowa projektu „FOOD Quality in Digital Age”

Z przyjemnością informujemy, że uruchomiona została strona...

Zobacz więcej
05.06.2023

Druga wizyta studyjna w ramach projektu “FOOD Quality in Digital Age” oraz zaproszenie na wydarzenie networkingowe!

Informujemy, że w dniach 7 – 10 czerwca br. na...

Zobacz więcej
16.03.2023

Uczestnicy projektu “FOOD Quality in Digital Age” odwiedzili Uniwersytet Mendla w Brnie

W dniach 27 lutego – 2 marca br. na Uniwersytecie Mendla...

Zobacz więcej

Celem projektu jest stymulowanie procesów transformacji cyfrowej w rolnictwie, w szczególności w obszarze produkcji żywności, w regionie państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Serbii (V4+) poprzez połączenie wiedzy i doświadczenia pięciu uniwersytetów – z których każdy jest biegły w określonej, cyfrowej metodzie oceny jakości żywności – i otwarcie tej sieci na współpracę z lokalnymi i regionalnymi interesariuszami.

Sprawiedliwe i bardziej ekologiczne rolnictwo to jeden z kluczowych celów współpracy Serbii z krajami Grupy Wyszehradzkiej, ważny nie tylko z regionalnego, ale i europejskiego punktu widzenia. Rolnictwo w obu regionach posiada bardzo duży potencjał produkcyjny, o czym świadczą m.in. ilość użytków rolnych, liczba zwierząt gospodarskich i dostępna siła robocza. Zapotrzebowanie na ekonomiczne, efektywne, społecznie i ekologicznie zrównoważone techniki rolnicze wciąż rośnie, zwłaszcza dzisiaj, kiedy w związku z wojną na Ukrainie kwestia zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Europie stała się szczególnie paląca.

Technologie cyfrowe mogą zrewolucjonizować rolnictwo, pomagając rolnikom i producentom żywności w bardziej precyzyjnej, wydajnej i zrównoważonej pracy. Jednak absorpcja nowych technologii nie jest jednostajna i różni się w całym łańcuchu dostaw żywności – rolnictwo precyzyjne jest stosowane głównie na początku łańcucha dostaw. Uważamy, że istnieje potrzeba rozszerzenia wykorzystania metod rolnictwa precyzyjnego także wśród firm produkujących żywność. Aby było to możliwe, region V4+ potrzebuje dynamicznej, profesjonalnej sieci badawczo-innowacyjnej, która ułatwi i przyspieszy transformację cyfrową w rolnictwie, dostosowaną do warunków regionalnych i wykorzystującą regionalny potencjał.

Okres realizacji:

1 luty 2023 r. – 31 lipiec 2024 r.

Koordynator Projektu:

Prof. dr hab. Bartosz Sołowiej

Partnerzy Projektu:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Polska) – LIDER
Zobacz
Mendel University w Brnie (Czechy)
Zobacz
Uniwersytet w Belgradzie (Serbia)
Zobacz
Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (Słowacja)
Zobacz
Węgierski Uniwersytet Rolnictwa i Nauk Przyrodniczych (Węgry)
Zobacz

W ramach projektu utworzona zostanie sieć instytucji specjalizujących się w zakresie cyfrowej oceny jakości żywności, która umożliwi doktorantom i naukowcom wymianę wiedzy oraz najlepszych praktyk badawczych, a także przyczyni się do wzmocnienia regionalnego ekosystemu innowacji. Szczególny nacisk zostanie położony na zaangażowanie regionalnego biznesu we współpracę ze środowiskiem akademickim. Działania projektowe obejmą:

 • zbudowanie sieci specjalistów w zakresie innowacyjnych metod oceny jakości żywności opartych na technologiach cyfrowych;
 • wspólne badania naukowe, ilustrujące potencjał cyfrowych metod oceny jakości żywności;
 • wymianę wyników badań naukowych, prowadzonych na poszczególnych uczelniach;
 • przeprowadzenie 5-modułowego, międzynarodowego szkolenia dla naukowców i doktorantów na temat cyfrowych metod oceny jakości żywności;
 • upowszechnianie wiedzy na temat innowacyjnych metod oceny jakości żywności wśród regionalnych interesariuszy (i nie tylko);
 • zaangażowanie regionalnych interesariuszy (np. firm produkujących żywność) we współpracę ze środowiskiem akademickim w zakresie testowania i transferu technologii.

Projekt zapewni wsparcie regionalnemu sektorowi rolno-spożywczemu poprzez gromadzenie, udostępnianie i prezentację nowoczesnych metod oceny jakości produktów żywnościowych, umożliwiających precyzyjną produkcję, odpowiadającą na preferencje konsumentów i minimalizującą ilość odpadów żywnościowych.

ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. W razie potrzeby uzyskania informacji o swoich danych osobowych prosimy o kontakt:

 1. listownie na adres: ul. Akademickiej 13, 20-950 Lublin
 2. e-mail:

2. Inspektor danych osobowych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ul. Akademickiej 13, 20-950 Lublin
 2. e-mail:

3.  Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją projektu nr 22230075: FOOD Quality in Digital Age.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu nr 22230075: FOOD Quality in Digital Age, tj. w celu organizacji i prowadzenia działań projektowych, w celach informacyjnych i promocyjnych oraz w celu sprawozdawczości dla Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego;

Dane osobowe (tj. imię i nazwisko) będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu nr 22230075: FOOD Quality in Digital Age, w szczególności organizacji wydarzeń, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

 • zgoda na wykorzystanie wizerunku, w tym zdjęć i nagrań wykonanych podczas działań projektowych w celach informacyjnych, promocyjnych, upowszechniających i sprawozdawczych związanych z projektem nr 22230075: FOOD Quality in Digital Age

W celach informacyjnych, promocyjnych i upowszechniających, Państwa wizerunek, w tym zdjęcia i nagrania wykonane podczas działań projektowych mogą zostać opublikowane on-line (strona internetowa projektu, strona internetowa i media społecznościowe Uniwersytetu, strona internetowa i media społecznościowe Funduszu Wyszehradzkiego) i/lub w materiałach drukowanych i/lub artykułach prasowych. Mogą być również udostępnione Międzynarodowemu Funduszowi Wyszehradzkiemu w ramach sprawozdawczości związanej z projektem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w działaniach i realizacji projektu nr 22230075: FOOD Quality in Digital Age. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja ww. celu.

4.  Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy zawartej w ramach projektu nr 22230075: FOOD Quality in Digital Age pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, a Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim.

5.  Odbiorcy danych

Z uwagi na fakt, że działania są finansowane z dotacji w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zobowiązany jest do przedstawienia listy obecności, tj. imienia i nazwiska uczestników zajęć organizowanych w ramach ww. projektu oraz dokumentacji fotograficznej/ nagrań z działań projektowych Funduszowi Wyszehradzkiemu w celach sprawozdawczych i rozliczeniowych. W celach informacyjnych i promocyjnych Państwa wizerunek, w tym zdjęcia i nagrania wykonane podczas działań projektowych mogą zostać opublikowane on-line (strona internetowa projektu, strona internetowa i media społecznościowe Uniwersytetu, strona internetowa i media społecznościowe Funduszu Wyszehradzkiego) i/lub w publikacjach drukowanych i/lub artykułach prasowych.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, patrz poniżej;
 2. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 3. prawo do żądania sprostowania niedokładnych danych osobowych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 4. prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych, w szczególności w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od nas danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przenieść te dane do innego administratora danych lub zażądać od nas przeniesienia Twoich danych do innego administratora danych. Zrobimy to jednak tylko wtedy, gdy takie przekazanie będzie technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, tj. w formie elektronicznej, na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody;
 7. prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

 

Koordynator projektu: dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. Uczelni
Zakład Technologii Mleczarstwa i Żywności Funkcjonalnej, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
E-mail:
Tel. +48 81 462 33 50

Biuro Projektów Międzynarodowych
Tel. 81 445 62 36
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin