Consumer of Organic Food in the Visegrad Group Countries

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Aktualności:

Zobacz wszystkie
05.12.2023

Inauguracja projektu “Consumer of Organic Food in the Visegrad Group Countries”

W dniach 17-19 listopada w Uniwersytecie Przyrodniczym...

Zobacz więcej

Celem projektu jest rozpoznanie i porównanie cech konsumentów żywności ekologicznej, ich decyzji zakupowych i zachowań w krajach Grupy Wyszehradzkiej, poprzez połączenie wiedzy i doświadczenia sześciu jednostek badawczych – z których każda specjalizuje się w metodach badawczych specyficznych dla rynku żywności ekologicznej oraz rozpowszechnianiu pozyskanych wyników w sektorze żywności ekologicznej – wśród lokalnych i regionalnych interesariuszy.

Rolnictwo ekologiczne przynosi korzyści gospodarcze i społeczne, dlatego jest jednym z podstawowych elementów zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie w świetle celów zrównoważonego rozwoju ONZ i Europejskiego Zielonego Ładu. W krajach V4 istnieją korzystne warunki do rozwoju przyjaznych środowisku metod produkcji ze względu na relatywnie niższy stopień chemizacji rolnictwa w porównaniu z krajami Europy Zachodniej. Za uzasadnienie wspierania produkcji ekologicznej uważa się jednak rosnący  popyt rynkowy na żywność ekologiczną, dlatego konieczne jest rozpoznanie i monitorowanie postrzegania i postaw konsumentów wobec żywności ekologicznej, ich decyzji zakupowych, zachowań i barier w zakupie żywności ekologicznej, szczególnie w okresie popandemicznym oraz w obliczu kryzysu wywołanego wojną na Ukrainie. Rynek żywności ekologicznej w krajach Grupy Wyszehradzkiej funkcjonuje w stosunkowo porównywalnych warunkach gospodarczych i społecznych, dlatego istotne będzie wskazanie podobieństw i różnic w tym zakresie, które można wykorzystać do opracowania rekomendacji. Istotne jest zatem badanie konsumpcji w celu wskazania instrumentów i rozwiązań, które będą stymulować popyt na żywność ekologiczną, a co za tym idzie, rozwój żywności ekologicznej wspierającej ochronę środowiska naturalnego. Ważne jest, aby konsumenci, zwłaszcza młodzi konsumenci, wchodzący na rynek i często ulegający wpływom w zakresie ich decyzje zakupowych, byli świadomi korzyści wynikających ze spożywania żywności ekologicznej oraz środowiskowych konsekwencji  ich decyzji konsumpcyjnych.

Okres realizacji:

1 października 2023 r. – 30 kwietnia 2025 r.

Koordynator Projektu:

dr Julia Wojciechowska-Solis

W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania wśród konsumentów grupy krajów V4. Konsorcjum sześciu jednostek badawczych poprzez nawiązanie współpracy przyczyni się do transferu wiedzy i kompetencji naukowców. Stworzy kolejne możliwości rozwoju i wymiany praktyk badawczych oraz przyczyni się do wzmocnienia więzi pomiędzy podmiotami biorącymi udział w projekcie. Szczególny nacisk jest położony na przekazanie pozyskanej w trakcie badania wiedzy interesariuszom.

Działania projektowe obejmą:

  • wspólne badania naukowe ilustrujące zachowanie konsumentów na rynku żywności ekologicznej V4;
  • wymianę wyników badań naukowych prowadzonych w poszczególnych krajach V4;
  • upowszechnianie wiedzy poprzez przeprowadzenie wykładów/warsztatów wśród regionalnych interesariuszy w każdym kraju V4, naświetlających problematykę badawczą zespołu;
  • opublikowanie opracowanych wyników w postaci monografii i artykułów naukowych dostępnych w Open Access;
  • zaangażowanie regionalnych interesariuszy (np. rolników, producentów żywności ekologicznej) we współpracę ze środowiskiem akademickim w zakresie stosowania dobrych praktyk.

Projekt zapewni wsparcie regionalnemu sektorowi żywności ekologicznej poprzez gromadzenie, udostępnianie i prezentację pozyskanych w takcie badań wyników, odpowiadających na pytania związane z zachowaniem konsumenta na rynku produktów ekologicznych, jego decyzjami nabywczymi.

Partnerzy projektu:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Polska) – LIDER
Zobacz
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Polska)
Zobacz
College of Polytechnics Jihlava (Czechy)
Zobacz
Czech University of Life Sciences in Prague (Czechy)
Zobacz
University of Economics in Bratislava (Słowacja)
Zobacz
Research Institute of Organic Agriculture (Węgry)
Zobacz

Koordynator projektu: dr Julia Wojciechowska-Solis
Zakład Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydział Agrobioinżnierii
E-mail:
Tel. +48 81 445 60 10

Biuro Projektów Międzynarodowych
Tel. +48 81 445 62 36
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin