Równe traktowanie

Baza wiedzy

(wszystkie linki otwierają się w nowym oknie)

Akty prawne powszechnie obowiązujące (polskie i międzynarodowe)

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483)
Zobacz
Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z dnia 3 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 254, poz. 1700)
Zobacz
Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320)
Zobacz
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1668)
Zobacz
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
Zobacz
Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r.o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. 2005 Nr 17 poz. 141)
Zobacz
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Zobacz
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553) ( art. 118, 119, 256, 257)
Zobacz
Uchwała nr 113 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030
Zobacz

Akty prawne wewnętrzne

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia „Planu Równości Płci dla Uniwersytetu Przyrodniczego na lata 2023-2025”
Zobacz
Plan Równości Płci dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2023-2025
Zobacz
Zarządzenie nr 109 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury dostosowania procesu kształcenia do potrzeb studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami oraz znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
Zobacz
Załącznik Nr 3 do Regulaminu Pracy- Obowiązek równego traktowania w zatrudnieniu oraz zapobieganie mobbingowi
Zobacz
(wszystkie linki otwierają się w nowym oknie)
Strona Komisji Europejskiej. Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne
Zobacz
Europejska sieć organów ds. równości (strona w j.angielskim)
Zobacz
Rzecznik Praw Obywatelskich
Zobacz
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Zobacz
Państwowa Inspekcja Pracy (interwencje w sytuacji dyskryminacji w zatrudnieniu)
Zobacz
Państwowa Inspekcja Pracy - Informacje dla pracodawców (.pdf)
Zobacz
Państwowa Inspekcja Pracy - Poradnik stop dyskryminacji (.pdf)
Zobacz
(wszystkie linki otwierają się w nowym oknie)
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Zobacz
Amnesty International Polska
Zobacz
Fundacja Avalon
Zobacz
Fundacja Humanity in Action, Polska
Zobacz
Polska Akcja Humanitarna
Zobacz
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Zobacz
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Zobacz
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Zobacz
Centrum Praw Kobiet
Zobacz
Fundacja Instytut Otwarta Przestrzeń
Zobacz
Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
Zobacz
Stowarzyszenie Homo Faber
Zobacz
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Zobacz
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM
Zobacz
Stowarzyszenie Nigdy Więcej
Zobacz
Stowarzyszenie Praw Człowieka im. Haliny Nieć
Zobacz
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Zobacz
Stowarzyszenie Lambda
Zobacz
(wszystkie linki otwierają się w nowym oknie)

Materiały wideo

Wykład: Mobbing i trudne sytuacje w miejscu pracy - dr n. hum. Agnieszka Mościcka-Teske Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS
Zobacz
Webinar: Uprawnienia rodzicielskie wg nowelizacji Kodeksu pracy 2023
Zobacz
webinar: Jak wspierać osoby doświadczające dyskryminacji w szkole
Zobacz
Każdy inny, wszyscy równi - rozmowy o dyskryminacji osób z niepełnosprawnością Mariola Mazurek-Pawełek
Zobacz
Dyskryminacja ze względu na wiek na polskim rynku pracy
Zobacz
Jak przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji w pracy?
Zobacz
Autyzm - piękniejszy umysł
Zobacz

Podcasty

Podcast NCN- "Raport o funkcjonowaniu kobiet i mężczyzn w nauce "Kobiety i mężczyźni w nauce
Zobacz
Podcast: Molestowanie seksualne, stalking, gwałt - jak rozumieć nadużycia seksualne i im zapobiegać?
Zobacz

Artykuły, poradniki

Kurs: Zrozumieć autyzm
Zobacz
Poradnik: Jak mówić i pisać o grupach narażonych na dyskryminację
Zobacz
Poradnik: Cyberbullying – nękanie w sieci
Zobacz
Artykuł: Społeczność LGBTQ w miejscu pracy – wyzwanie dla zarządzania różnorodnością
Zobacz
Artykuł: Dyskryminacja, akceptacja i niewidzialność nauczycielek nieheteronormatywnych na przykładzie wypowiedzi nauczycielek pracujących w kilku polskich szkołach
Zobacz
Artykuł: Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji
Zobacz
Artykuł: Dyskryminacja pracowników w starszym wieku –wybrane zagadnienia
Zobacz
Artykuł: Różnorodność a równość. Projekty wielokulturowości w perspektywie socjologicznej
Zobacz
Książka-Raport: Równość w UE 20 lat po pierwszym wdrożeniu dyrektyw w sprawie równego traktowania
Zobacz
Artykuł: Osoby w spektrum autyzmu są narażone na dyskryminację, przemoc i wykluczenie
Zobacz
Autyzm, Zespół Aspergera –STOP wobec dyskryminacji osób zaburzonych
Zobacz
Artykuł: Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami
Zobacz

Artykuły z bazy: Biblioteka Nauki

(artykuły dostępne z sieci UP w Lublinie/po zalogowaniu)

Artykuły na temat rasizmu
Zobacz
Artykuły na temat dyskryminacji ze względu na płeć
Zobacz
Artykuły dotyczące dyskryminacji osób z niepełnosprawnością
Zobacz
Artykuły dotyczące dyskryminacji ze względu na orientację seksualną
Zobacz

Kampanie społeczne

Kampania Przeciw Homofobii
Zobacz
Kampania społeczna: Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym
Zobacz