Związki Zawodowe Solidarność

Trochę historii

Struktury zakładowe Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zostały założone w Akademii Rolniczej w Lublinie we wrześniu 1980. 18 września na zebraniu pracowników w auli „Agro” została wyłoniona grupa inicjatywna. W ciągu tygodnia siedem osób zorganizowało zebranie informacyjne, które z woli zebranych trzystu pracowników przekształciło się w zebranie założycielskie. Dwieście pięćdziesiąt osób zadeklarowało wolę wstąpienia do nowego związku i wybrało 21-osobowy Komitet Założycielski. Prace organizacyjne prowadzone na wszystkich wydziałach i w jednostkach administracyjnych zaowocowały przystąpieniem do Związku 1000 osób czyli 2/3 stanu zatrudnienia. Delegaci wybrani na zebraniach organizacji wydziałowych zebrali się 13 stycznia 1981 roku na Walnym Zebraniu Delegatów, które wybrało Komisję Uczelnianą i jej przewodniczącego, komisję rewizyjną oraz delegata na zebranie regionalne.

W 1980 roku rozpoczęliśmy działalność, którą przerwał stan wojenny. Przez siedem lat działaliśmy jako tajna komisja zakładowa, która już jesienią 1988 roku podjęła próbę sądowej legalizacji działalności. Oczywiście wyrok był negatywny i dopiero rezultat ustaleń „okrągłego stołu” otworzył możliwość  podjęcia legalnej działalności.

W ciągu ostatnich trzydziestu lat nasi delegaci brali udział w pracach organizacji wyższego szczebla: Krajowego Zjazdu Delegatów, Regionalnego Zebrania Delegatów, Krajowej i Regionalnej Sekcji Nauki. Stałe kontakty z przedstawicielami innych komisji zakładowych umożliwiały koordynację działań i wpływ na decyzje organów państwa dotyczących spraw pracowniczych, a zwłaszcza praw pracowników szkolnictwa wyższego.

W ciągu 40 lat istnienia pracami związku kierowali wybierani w bezpośrednich wyborach na zebraniach delegatów przewodniczący:

Lech Szafrański – przewodniczący Komitetu Założycielskiego (25.09.1980 – 13.01.1981), przewodniczący Komisji Uczelnianej (1981), przewodniczący Komisji Uczelnianej (1998 – 2018), którego społeczna działalność zaowocowała przyznaniem w 2021 roku  prestiżowego medalu Wolność i Solidarność;

Andrzej Pleszczyński – przewodniczący Komisji Uczelnianej (1989 -1992);

Wacław Mitrus – przewodniczący Komisji Uczelnianej (1992 – 1998);

Roman Lalak – przewodniczący Komisji Uczelnianej od 2018.

O finansach

Jako organizacja zakładowa finansujemy działalność sekcji branżowych (Krajowej i Regionalnej Sekcji Nauki) oraz Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”. Na ten cel przeznaczamy, zgodnie ze statutem, 45% naszej składki. Pozostała część  umożliwia działalność organizacji zakładowej, głównie udzielanie zasiłków statutowych i losowych naszym członkom. Obowiązująca uchwała finansowa Krajowego Zjazdu Delegatów obliguje każdego członka do uiszczania składki. Wysokość składki wynosi 0,82% wynagrodzenia brutto pracownika i 0,5% emerytury lub renty byłego pracownika.

Rola i działania

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UP w Lublinie  uczestniczy aktywnie w pracach związanych ze sprawami pracowniczymi. Posiada swoich przedstawicieli w organach kolegialnych i komisjach doradczych w Uczelni. Współpracuje z Władzami Uczelni w sprawach ustaleń zapisów Statutu, regulaminów: pracy, wynagrodzeń, spraw socjalnych. Zarząd Komisji  reaguje również na sprawy bieżące związane z działalnością Uczelni  oraz zmiany w prawach pracowniczych.

Jeśli chcesz mieć coś do powiedzenia i oczekujesz skuteczności w egzekwowaniu praw pracowniczych, to wstępuj, działaj i wzmacniaj siłę Związku swoim zaangażowaniem.

WŁADZE I PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI ZAKŁADOWEJ
NA LATA 2023 – 2028

PREZYDIUM

Roman Lalak — Przewodniczący KU
Marek Ścibisz — v-ce Przewodniczący KU
Magdalena Michońska — Skarbnik
Anna Machnacz-Rolla — Sekretarz
Krystyna Węcławska — członek Prezydium

KOMISJE:

  1. BHP i stosunku pracy

Marek Ścibisz – Przewodniczący
Agata Drabik
Elżbieta Kosik
Monika Kwiecień

  1. Socjalnych i wynagrodzeń

Monika Osypiuk — Przewodnicząca
Magda Drabowicz-Żybura
Justyna Drozd
Marzena Kopińska
Iwona Szymczyk

  1. Kontaktów zewnętrznych i rozwoju Związku

Tomasz Chmurski
Ewelina Kapitan
Marta Nowak

KOMISJA REWIZYJNA

Michał Rudaś — Przewodniczący
Zofia Krajewska
Ewa Stępień
Cezary Winiarczyk

DELEGACI NA WZD REGIONU Środkowo-Wschodniego

Roman Lalak
Marek Ścibisz

DELEGACI NA WZD Regionalnej Sekcji Nauki (RSN)

Ewelina Kapitan
Marek Kopacki
Roman Lalak
Barbara Maniak
Marek Ścibisz

SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY UP W LUBLINIE

dr inż. Marek Ścibisz
tel. 81 531 96 94
e-mail:

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Komisji Uczelnianej (KU 8/07.05.2024), dofinansowanie do wypoczynku w roku 2024 wynosi 100 zł dla członka związku.

Wypłata świadczenia w sekretariacie NSZZ “Solidarność” p.430 Rektorat lub na konto, po przesłaniu skanu podpisanego wniosku na adres komisji.

Do pobrania:
Wniosek dofinansowania wakacyjnego 2024 (.docx)

Przyjmujemy zgłoszenia kandydatów na Społecznego Inspektora Pracy (SIP)
Zobacz
Pielgrzymka do miejsca kultu Michała Archanioła w Miejscu Piastowym - zapisy
Zobacz
Zaproszenie na imprezę integracyjną 30.06.2023 r.
Zobacz
Koleżanka Grażyna Ziółkowska uhonorowana Krzyżem Wolności i Solidarności
Zobacz
Informacja o podwyżkach od 2022
Zobacz
Życzenia świąteczne i noworoczne 2022
Zobacz
Manifestacja „Marsz Godności”, 17.11.2022 – dlaczego protestujemy!
Zobacz
Życzenia Wielkanocne od Komisji Zakładowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Zobacz
Uchwała Komisji Zakładowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w spawie solidarności z Narodem Ukraińskim
Zobacz
Życzenia noworoczne
Zobacz
Akcja protestacyjna
Zobacz
Odznaczenie Leszka Szafrańskiego
Zobacz
Uchwała 9
Zobacz
O akcji protestacyjnej do JM Rektora
Zobacz
Postulaty akcji protestacyjnej
Zobacz
Akcja protestacyjna - treść uchwały Komisji Zakładowej
Zobacz
Jednorazowy dodatek 2021
Zobacz
o BHP
Zobacz
Wyniki Ankiety Pracowniczej przeprowadzonej przez NSZZ Solidarność
Zobacz
Dofinansowanie wakacyjne 2021
Zobacz
31 marca zmarł nasz kolega Jan Magierski
Zobacz
Działalność NSZZ w listopadzie i grudniu 2020
Zobacz
Opinia na temat zmian w statucie 2020
Zobacz
O Regulaminie Wynagrodzeń Pracowników
Zobacz
Informacja Związków Zawodowych
Zobacz
Apel - sytuacja epidemiologiczna
Zobacz
Stanowisko związków dotyczące oceny nauczycieli akademickich
Zobacz
Zaproszenie na wycieczkę
Zobacz
Pismo do JM Rektora w sprawie nierówności płacowych
Zobacz
Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne
Zobacz
WAŻNE!!! Opinia i uwagi Związków Zawodowych działających w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na temat powstającego Statutu UP Lublin
Zobacz
Wniosek o dofinansowanie wakacyjne
Zobacz
Deklaracja członkowska
Zobacz

1. Zasady korzystania z zasiłków i dofinansowań:

  • członek związku nabywa praw do korzystania z zasiłków statutowych z chwilą przyjęcia w poczet związku
  • członek związku nabywa praw do dofinansowań do różnych form wydarzeń na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie po upływie pół roku od dnia przyjęcia do związku.

2. Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania 1 raz w semestrze do dowolnej formy wydarzeń, których organizatorem jest Dział Socjalny UP w Lublinie:

  • zajęcia sportowe – 30 zł* do karnetu
  • wydarzenia kulturalne – od 10 do 30 zł*
  • wycieczki – od 50 zł (krajowa) do 100 zł* (zagraniczna)
  • istnieje także możliwość dofinansowania wyjazdów turystycznych organizowanych przez Komisję Uczelnianą lub grupę członków związku

3. Dofinansowanie wakacyjne (w wysokości 100 zł) realizowane jest corocznie, naprzemiennie dla członków związku lub dzieci członka związku (do 0 do 18 lat a dla uczących się do 25 roku) , po złożeniu wniosku.
*Wysokość dofinansowania może być zmieniona uchwałą KU

4. Wysokość zasiłków statutowych dla członków związku:

z tytułu zgonu członka związku 800 zł
z tytułu zgonu współmałżonka członka związku pozostającego na jego utrzymaniu lub rodziców 500 zł
z tytułu zgonu teściów członka związku 300 zł
z tytułu urodzenia dziecka 800 zł

Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność” http://www.solidarnosc.org.pl/

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” http://www.solidarnosc.org.pl/lublin/

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/pl/

Sekretariat:

Magdalena Michońska, p. 430 w budynku Rektoratu

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

tel. 81 445 66 82

e-mail: