Usługi Badawcze

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie realizuje usługowe prace badawcze i wdrożeniowe na zlecanie podmiotów zewnętrznych. Zakres usług jest ustalany z zainteresowanym podmiotem.

PRACE USŁUGOWE I EKSPERTYZY:

ZEZWOLENIE na zawarcie umowy dotyczącej wykonania pracy
Zobacz
UMOWA do prac zleconych i ekspertyz
Zobacz
UMOWA do prac zleconych i ekspertyz w języku angielskim
Zobacz
KALKULACJA wstępna
Zobacz
PROTOKÓŁ zdawczo-odbiorczy
Zobacz

PRACE NAUKOWO-BADAWCZE, ROZWOJOWE I WDROŻENIOWE:

ZEZWOLENIE na zawarcie umowy dotyczącej wykonania pracy
Zobacz
ZEZWOLENIE na realizację prac w ramach POROZUMIENIA
Zobacz
UMOWA do prac naukowo badawczych
Zobacz
UMOWA do prac naukowo-badawczych w języku angielskim
Zobacz
ZAKRES
Zobacz
HARMONOGRAM
Zobacz
KALKULACJA wstępna
Zobacz
PROTOKÓŁ zdawczo-odbiorczy
Zobacz

Wszystkie umowy zlecenia zawierane z osobami nie będącymi pracownikami UP w Lublinie muszą być zgłoszone do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Przekroczenie tego terminu powoduje poważne naruszenie przepisów o ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym. W związku z powyższym należy zgłosić się do Kwestury (pok. 158) w terminie 5-ciu dni od zawarcia umowy w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

 

Od dnia 01.01.2021 r. zgodnie z art. 36 ust.17 u.s.u.s UP w Lublinie ma obowiązek informowania Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zawartych umowach o dzieło. Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:
• zawartych z własnym pracownikiem,
• wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
• zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

W związku z powyższym wszyscy Kierownicy Jednostek organizacyjnych UP oraz inne osoby, które sporządzają umowy o dzieło dla osób spoza Uczelni zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszenia umowy o dzieło ZUS RUD.

DRUK FORMULARZA ZUS RUD
Zobacz
UMOWA O DZIEŁO
Zobacz
UMOWA ZLECENIE
Zobacz

ZARZĄDZENIA:

Zarządzenie nr 130 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lubliniez dnia 25 listopada 2020 r.w sprawie dodatku zadaniowego, dodatku projektowego i dodatku za działalność usługową, przyznawanych pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Zobacz
zm. zarządzeniem 151/2020
Zobacz

DODATEK ZADANIOWY:

Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego
Zobacz
Wniosek o wstrzymanie wypłaty/ zawieszenie wypłaty/ zmniejszenie wysokości dodatku zadaniowego
Zobacz

DODATEK PROJEKTOWY:

Wniosek o przyznanie dodatku projektowego
Zobacz
MIESIĘCZNA KARTA CZASU PRACY W RAMACH PROJEKTU
Zobacz
Wniosek o wstrzymanie wypłaty/ zawieszenie wypłaty/ zmniejszenie wysokości dodatku projektowego
Zobacz

DODATEK ZA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ:

Wniosek o przyznanie dodatku za działalność usługową z zakresu działalności badawczej
Zobacz
Protokół wykonania czynności powierzonych w ramach realizacji pracy usługowej z zakresu działalności badawczej
Zobacz

DODATEK ZA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ:

Wniosek o przyznanie dodatku za działalność usługową
Zobacz
Wniosek o wystawienie faktury (.doc)
Zobacz
Wniosek o wystawienie faktury (.pdf)
Zobacz