Koła naukowe

1. Opiekun SKN składa wniosek do prorektora ds. studenckich i dydaktyki w sprawie zarejestrowania SKN (załącznik nr 1) i podaje następujące dane:

 • nazwę i siedzibę SKN,
 • listę założycieli w liczbie co najmniej pięciu osób ( imię i nazwisko, wydział, kierunek, rok studiów, własnoręczny podpis),
 • numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail osoby upoważnionej do reprezentowania SKN w postępowaniu rejestracyjnym,
 • zgodę nauczyciela akademickiego na sprawowanie opieki nad SKN,
 • opinię Dziekana Wydziału i Kierownika jednostki organizacyjnej, przy której SKN ma działać

2. Do wniosku należy dołączyć Regulamin SKN

Regulamin powinien określać:

 • nazwę i siedzibę SKN,
 • cele oraz sposoby ich realizacji,
 • zasady nabywania i utraty członkostwa,
 • sposób powoływania opiekuna SKN, zakres kompetencji,
 • sposób reprezentacji SKN,
 • tryb uchwalania regulaminu i jego zmian,
 • tryb podjęcia decyzji o rozwiązaniu SKN.

3. Opiekunem SKN może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Opiekuna SKN powołuje prorektor ds. studenckich i dydaktyki

4. Przez siedzibę należy rozumieć jednostkę organizacyjną, przy której SKN zamierza działać.

5. O podjętej decyzji w sprawie rejestracji SKN prorektor ds. studenckich i dydaktyki zawiadamia
na piśmie założycieli SKN, Dziekana Wydziału, Kierownika jednostki organizacyjnej oraz opiekuna.

6. Biuro Rektora prowadzi rejestr SKN. Rejestr zawiera następujące dane:

 • nazwa SKN,
 • data rejestracji i numer rejestru,
 • siedziba organizacji i ewentualnie adres,
 • imiona i nazwiska członków zarządu z podaniem danych kontaktowych
 • informacja o złożeniu sprawozdania z działalności
 • informacja o zawieszeniu lub rozwiązaniu SKN

7. Do rejestru SKN załącza się dokumentację uzyskaną w trakcie postępowania rejestracyjnego.

8. SKN są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania na piśmie prorektora ds. studenckich i dydaktyki o zmianach regulaminu oraz o zmianach w składzie SKN. Do informacji należy załączyć dokumentację potwierdzającą dokonanie zmian.

9. Opiekun SKN w terminie do dnia 30 października każdego roku składa prorektorowi ds. studenckich i dydaktyki sprawozdanie z działalności SKN za ubiegły rok akademicki.

10. Rozwiązanie SKN następuje na podstawie decyzji członków SKN, podjętej zgodnie z postanowieniami regulaminu. SKN przekazuje informację o rozwiązaniu również kierownikowi jednostki organizacyjnej oraz opiekunowi.

11. Rozwiązanie SKN skutkuje wykreśleniem z rejestru.

12. Sprawy organizacyjne związane z prowadzeniem rejestru i działalnością SKN prowadzi Biuro Rektora

Załącznik nr 1 -Wzór wniosku o zarejestrowanie SKN
Zobacz

Wykaz Studenckich Kół Naukowych działających w UP w Lublinie – stan na rok 2024

Kontakt w sprawie rejestracji kół: Mgr Iwona Joć
Biuro Rektora
tel. 81 445 69 99

Nazwa Koła Naukowego Rok rejestracji Opiekun Koła Naukowego Wydział
SKN Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki 11.03.1986 dr hab. Witold Chabuz, prof. uczelni Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Koło Naukowe Biologów 21.03.1986 dr hab. Bożena Denisow Wydział Biologii Środowiskowej
SKN Ogrodników Działa od 1964 roku Rejestracja od 21.03.1986 dr Karolina Pitura Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
SKN Medyków Weterynaryjnych 17.12.1993 dr hab. Marta Wójcik profesor uczelni Wydział Medycyny Weterynaryjnej
SKN Ekologów 11.10.1996 dr inż. Barbara Banach-Albińska Wydział Biologii Środowiskowej

Studenckie Koło Naukowe Chłodnictwa

03.01.1997 dr Marek Domin Wydział Inżynierii Produkcji
SKN Inżynierii Spożywczej 15.01.1997 prof. dr hab. Agnieszka Wójtowicz Wydział Inżynierii Produkcji
SKN Technologii Żywności 18.11.1998 dr Anna Wirkijowska Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
SKN Informatyków ZAWIESZONE SKN 31.10.2000 dr inż. Arkadiusz Miaskowski Wydział Inżynierii Produkcji

SKN Eksploatacji i Zarządzania w Technice Rolniczej

09.11.2001 dr inż. Artur Przywara

Wydział Inżynierii Produkcji

SKN Biogeochemików 05.07.2002 dr hab. Monika Skowrońska Wydział Agrobioinżynierii
SKN Komputerowego Wspomagania Projektowania – CAD 09.05.2005 dr inż. Zbigniew Krzysiak Wydział Inżynierii Produkcji
MSKN Architektury i Ekologii Krajobrazu ZAMKNIĘCIE SKN 20.03.2006 dr Agnieszka Kułak, dr Malwina Michalik-Śnieżek Wydział Agrobioinżynierii
SKN Turystyczno-Krajoznawcze 24.03.2006 dr Agata Kobyłka Wydział Agrobioinżynierii
SKN Ochrony Środowiska ZAMKNIĘCIE SKN 08.01.2007 prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 SKN Biotechnologów Roślin 10.03.2005 dr Michał Nowak Wydział Agrobioinżynierii
SKN Biotechnologii Zwierząt 20.06.2006 dr Sebastian Knaga Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
SKN Biotechnologów 08.01.2007 dr Hubert Szczerba, dr inż. Iwona Nidźwiedź Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
SKN Komputerowe Projektowanie Procesów Inżynierii Spożywczej – CAE 25.11.2008 dr hab. Zbigniew Kobus Wydział Inżynierii Produkcji
SKN Inżynierii Środowiska ZAMKNIĘCIE SKN NA WYDZIALE 15.12.2009 dr Marta Bik-Małodzińska Wydział Agrobioinżynierii
SKN Architektury Krajobrazu 15.11.2010 dr Seweryn Malawski Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
SKN Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Żywności 15.03.2011 dr inż. Paulina Kęska Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
SKN Ekoenergetyków 18.04.2011 dr Magdalena Kachel-Jakubowska Wydział Inżynierii Produkcji
Geodezyjne Koło Naukowe Equator 05.05.2011 dr Andrzej Mazur Wydział Inżynierii Produkcji
SKN Dietetyków 13.06.2012 dr Małgorzata Kostecka Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
SKN Sztuki 04.07.2012 dr sztuki Paulina Hortyńska Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 Międzywydziałowe Koło Naukowe  Herba Medica 24.10.12 dr n.farm. Magdalena Walasek Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
SKN Transportu i Spedycji 14.01.13 dr Tomasz Słowik Wydział Agrobioinżynierii
SKN Leśników 14.01.13 dr inż. Katarzyna Masternak, dr inż. Joanna Gmitrowicz-Iwan Wydział Agrobioinżynierii
SKN Biochemików Żywności i Żywienia 6.03.2013 dr inż. Małgorzata Sierocka Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
SKN Gospodarki Wodno-Ściekowej ZMIANA SKN NA SEKCJĘ 04.04.2013 prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski Wydział Inżynierii Produkcji
SKN Rachunkowości i Finansów 17.06.2013 dr Anna Kobiałka Wydział Agrobioinżynierii
 SKN Gospodarki Przestrzennej 11.12.2013 dr Kamila Adamczyk-Mucha Wydział Agrobioinżynierii
SKN Ochrony Roślin 07.01.2015 dr inż. Marek Kopacki Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
SKN Agronomów 01.04.2015 dr hab. Małgorzata Haliniarz Wydział Agrobioinżynierii
Fitochemiczne Studenckie Koło Naukowe 05.05.2015 dr Barbara Chilczuk Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Miedzywdziałowe SKN Zarządzania Jakością ZAWIESZENIE SKN 05.05.2015 mgr inż. Łukasz Kopiński Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
SKN Food Design 19.05.2015 dr inż. Agata Blicharz-Kania Wydział Inżynierii Produkcji
SKN Mikrobiologów Mikrobios 19.05.2015 dr hab. Justyna Bohacz profesor uczelni Wydział Agrobioinżynierii
SKN Zrównoważonego Rozwoju Personalnego 30.06.2015 dr inż Anna Kaczorowska Wydział Biologii Środowiskowej
Międzywydziałowe SKN Ergonomii i BHP 28.10.2015 dr Agnieszka Buczaj Wydział Inżynierii Produkcji
SKN Zarządzania i Ekonomii 28.10.2015 dr Agnieszka Dudziak, mgr inż. Emilia Osmólska Wydział Inżynierii Produkcji
SKN Roślinnych Kultur Tkankowych ZAWIESZENIE SKN 27.01.2016 dr inż. Marzena Parzymies Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
SKN Analityków Środowiska 7.04.2017 dr inż. Kamila Rybczyńska-Tkaczyk Wydział Agrobioinżynierii
SKN Biologii Molekularnej 17.01.2019 dr hab. Edyta Paczos-Grzęda Wydział Agrobioinżynierii
SKN Chorób Zwierząt Łownych i Wolno Żyjących 03.07.2019 dr n.wet. Zbigniew Bełkot Wydział Medycyny Weterynaryjnej
SKN Hydrobiologii i Ochrony Środowiska 06.11.2019 dr Wojciech Płaska Wydział Biologii Środowiskowej
SKN Inżynierii Środowiska 18.11.2019 prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski Wydział Inżynierii Produkcji
SKN Toksykologii Weterynaryjnej 27.11.2019 dr Agnieszka Chałabis-Mazurek Wydział Medycyny Weterynaryjnej
SKN Rybactwa i Akwarystyki 06.02.2020 dr hab. Jacek Rechulicz Wydział Biologii Środowiskowej
SKN Rozrodu Zwierząt 20.03.2020 dr n. wet. Roland Kusy Wydział Medycyny Weterynaryjnej
SKN Biologii, Hodowli i Użytkowania Drobiu 29.10.2020 dr inż. Kamil Drabik Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
SKN Enologów 12.01.2021 dr hab. Magdalena Kapłan Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Felinologiczne SKN 13.09.2021 dr inż. Justyna Wojtaś Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
SKN Hodowli i Biotechnologii Świń 08.10.2021 prof.dr hab. Marek Babicz Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
SKN Żywienia Zwierząt i Bromatologii 08.11.2021 prof. dr hab. Renata Klebaniuk Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
SKN Analityków Weterynaryjnych 05.01.2022 dr hab. Joanna Wessely-Szponder, prof. uczelni Wydział Medycyny Weterynaryjnej
SKN Entomologów DORCUS 20.01.2022 dr hab. Edyta Górska-Drabik Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
SKN ZOOLOGÓW 23.03.2022 dr Radosław Ścibior Wydział Biologii Środowiskowej
SKN Weterynarii Sądowej 06.06.2022 dr hab.n.wet. dr n.pr. Piotr Listos Wydział Medycyny Weterynaryjnej
SKN Proteomiki i Cytomiki 04.10.2022 dr Katarzyna Michalak Wydział Medycyny Weterynaryjnej

SKN Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych

https://up.lublin.pl/biologia/ksztalcenie/skn-zagrozen-zawodowych-i-srodowiskowych/

03.10.2022 prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
SKN Animaloterapii i Zoopsychologii 07.12.2022 dr Agnieszka Ziemiańka Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
SKN Biologii Eksperymentalnej 04.01.2023 dr hab. Aneta Strachecka, prof. uczelni Wydział Biologii Środowiskowej
SKN Analityków Żywności 25.04.2023 dr inż. Izabela Podgórsa-Kryszczuk, dr inż. Ewelina Zielińska Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
SKN Biologii Weterynaryjnej 17.05.2023 dr hab. Leszek Guz, prof.uczelni Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Studencka Akademia Fotograficzna 06.06.2023 Mgr Agnieszka Wasilak Dział Rekrutacji i Promocji
Międzywydziałowe SKN Genetyki Zwierząt 18.07.2023 dr Angelika Tkaczyk-Wlizło, dr Krzysztof Kowal Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
SKN Gastronomów “Gastronauci” 09.11.2023 dr hab.inż. Ewa Jabłońska-Ryś Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
SKN Dietoterapeutów i Psychodietetyków 20.11.2023 dr inż. Karolina Nowosad Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
SKN Behawioru Zwierząt 13.12.2023 dr inż. Wanda Krupa, dr lek. wet. Aleksandra Garbiec Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Dofinansowanie konferencji naukowych
Zobacz

„Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

Ministerstwo Edukacji i Nauki zakwalifikowało do finansowania następujące projekty złożone na konkurs w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w celu pomocy kołom w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Wsparcie w realizacji projektów sprawuje: Biuro Organizacji i Toku Studiów.

 

 • Studenckie Koło Naukowego Biologii, Hodowli i Użytkowania Drobiu - „Wzbogacenie środowiska jako element poprawy dobrostanu przepiórki japońskiej”

  • Wykonawcami projektu „Wzbogacenie środowiska jako element poprawy dobrostanu przepiórki japońskiej” są członkowie Studenckiego Koła Naukowego Biologii, Hodowli i Użytkowania Drobiu. Opiekę merytoryczną nad działaniami SKN pełnią: dr hab. Justyna Batkowska prof. uczelni oraz mgr inż. Kamil Drabik. Prace badawcze będą prowadzone w laboratoriach Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, a także w Stacji Dydaktyczno-Badawczej Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman. Koszt dofinansowania wynosi 54912 zł. Czas realizacji projektu: czerwiec 2021-czerwiec 2022.

  Przedmiotem projektu jest analiza możliwości wytworzenia elementów wzbogacenia klatek dla przepiórki japońskiej w aspekcie podnoszenia dobrostanu zwierząt. Celem pracy będzie ocena dobrostanu przepiórki japońskiej utrzymywanej w klatkach z dodatkowymi elementami wyposażenia. Przewidziane elementy wzbogacenia związane są z naturalnym behawiorem tych ptaków (przestrzeń gniazdowa, miejsce do kąpieli piaskowych) czy ich żerowaniem. Ocenie podlegać będą wskaźniki produkcyjne ptaków, parametry hematologiczne i biochemiczne krwi, prowadzone będą również obserwacje zachowania przepiórek zarówno w klatkach, jak i w trakcie testów behawioralnych. Relatywnie niewielkie rozmiary przewidzianych wzbogaceń pozwalają przypuszczać, że uzyskane wyniki wykażą potencjał adaptacyjny w środowisku produkcyjnym.

 • Studenckie Koło Naukowe Dietetyków - "Z alergią przez życie – program edukacyjny dla przedszkolaków"

  • Wykonawcami projektu „Z alergią przez życie – program edukacyjny dla przedszkolaków” są członkowie Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków. Opiekę merytoryczną nad działaniami SKN sprawuje dr Małgorzata Kostecka z Katedry Chemii Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii. Koszt dofinansowania wynosi 69800 zł. Czas realizacji projektu: czerwiec 2021-październik 2022.

  Przedmiotem projektu jest opracowanie i wprowadzenie do realizacji programu edukacyjnego dotyczącego alergii i nadwrażliwości pokarmowej, skierowanego do dzieci w wieku 3-6 lat, nauczycieli wychowania przedszkolnego, intendentów i innych pracowników przedszkoli, które są związane z funkcjonowaniem Miejskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin. Celem realizowanego projektu jest zwiększenie wiedzy rodziców i opiekunów na temat alergii i nietolerancji pokarmowej oraz rozpoznawanie zagrożeń poprzez prawidłową identyfikację żywności zawierającej alergeny i prawidłowe komponowanie zbilansowanej diety. Końcowym etapem będzie zaplanowanie i przeprowadzenie konkursu o tematyce “Z alergią przez życie” skierowanego do wszystkich placówek przedszkolnych województwa lubelskiego, którego celem będzie propagowanie wiedzy na temat alergenów i alergii oraz zwrócenie uwagi na dzieci z alergią pokarmową, które są obecne w grupie rówieśniczej. Ważnym aspektem realizowanego projektu będzie nabywanie przez członków SKN Dietetyków kompetencji potrzebnych do prowadzenia badań naukowych i promocja uzyskanych wyników badań poprzez opublikowanie prac naukowych zrealizowanych podczas projektu.

 • Fenologiczne Studenckie Koło Naukowe - „Redukcja poziomu stresu u kotów schroniskowych poprzez zastosowanie wzbogaceń środowiskowych”

  • Wykonawcami projektu „Redukcja poziomu stresu u kotów schroniskowych poprzez zastosowanie wzbogaceń środowiskowych” są członkowie Felinologicznego Studenckiego Koła Naukowego. Opiekę merytoryczną nad działaniami SKN pełni Pani dr Justyna Wojtaś z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. Koszt dofinansowania wynosi 52 000 zł. Czas realizacji 12 miesięcy.

  Problem bezdomności wśród kotów jest ciągle bardzo duży co sprawia, że schroniska dla bezdomnych zwierząt są przepełnione. Obecność kilku kotów na jednym niewielkim terytorium sprawia, że są one chronicznie zestresowane koniecznością walki o zasoby. Można zredukować ten przewlekły stres przede wszystkim zwiększając liczbę zasobów (wzbogacając ich środowisko).

  Celem projektu jest ocena wpływu różnego rodzaju wzbogaceń środowiska na poprawę poziomu dobrostanu oraz skuteczności adopcji kotów schroniskowych. Od kotów przebywających w wybranych schroniskach na terenie kraju pobrane zostaną włosy celem analizy poziomu kortyzolu. Następnie do ich środowiska wprowadzone zostaną różnego rodzaju wzbogacenia środowiska. Po kilku miesiącach ponownie pobrane zostaną włosy od tych samych kotów w celu porównania poziomu kortyzolu przed i po wzbogaceniu środowiska.

  Studenci, członkowie Felinologicznego Studenckiego Koła Naukowego, biorąc czynny udział w projekcie, nabędą wprawy w pracy ze zwierzętami w środowisku ich przebywania, nauczą się nieinwazyjnego sposobu pobierania materiału biologicznego oraz zdobędą umiejętność skutecznej obserwacji kotów, interpretacji ich zachowań i oceny poziomu dobrostanu kotów.

 • Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Spożywczej - „Techniczne i technologiczne aspekty produkcji wzbogacanych bezglutenowych przekąsek ekstrudowanych”

  • Wykonawcami projektu „Techniczne i technologiczne aspekty produkcji wzbogacanych bezglutenowych przekąsek ekstrudowanych” są członkowie Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Spożywczej. Opiekę merytoryczną nad działaniami SKN sprawuje Pani prof. dr hab. Agnieszka Wójtowicz z Wydziału Inżynierii Produkcji. Koszt dofinansowania wynosi 69 000 zł. Czas realizacji 12 miesięcy.

  Przedmiotem projektu jest opracowanie założeń technicznych i technologicznych do wytwarzania bezglutenowych przekąsek wzbogacanych dodatkiem różnych owoców, o podwyższonej wartości odżywczej.

  Celem prac badawczych będzie wytworzenie nowych produktów przekąskowych oraz  przeprowadzenie badań cech fizykochemicznych surowców i wzbogacanych przekąsek w zależności od zastosowanych receptur i warunków obróbki technologicznej umożliwiające opracowanie i wytworzenie nowych prozdrowotnych i funkcjonalnych przekąsek z surowców roślinnych z różnym udziałem wybranych owoców. Wprowadzając owoce do receptur produktów przekąskowych możemy kreować ich unikatowe cechy jakościowe, wpływać na poprawę kondycji organizmu i nadawać specyficzne właściwości żywieniowe, stanowiące o zaletach żywności prozdrowotnej czy funkcjonalnej.

  Przedmiot projektu jest zgodny z zakresem krajowych inteligentnych specjalizacji dotyczących produkcji żywności wysokiej jakości i uwzględnia opracowanie innowacyjnych produktów pod względem składu, wartości odżywczej oraz biodostępności składników, doskonalenie istniejących oraz wprowadzanie nowych, innowacyjnych technologii produkcji i przetwórstwa żywności oraz działania zmierzające do minimalizacji stopnia przetworzenia żywności oraz możliwie pełnego zachowania składników odżywczych i korzystnych substancji bioaktywnych, a także działania zmierzające do maksymalizacji udziału naturalnych surowców i ograniczenia stosowania dodatków do żywności.

  Zaplanowane prace badawcze pozwolą na zwiększenie wiedzy w obszarach traktowanych za priorytetowe dla rozwoju polskiej nauki i gospodarki, tj. w zakresie zwiększania jakości produktów spożywczych i podnoszenia konkurencyjności oraz efektywności sektora spożywczego. Realizacja projektu pozwoli na zaproponowanie gotowych rozwiązań na nowe produkty i może być skierowana do potencjalnych firm zainteresowanych rezultatami zaplanowanych prac badawczych.

  Cele szczegółowe projektu obejmują:

  – opracowanie receptur surowcowych nowych bezglutenowych produktów przekąskowych z dodatkami owocowymi podwyższającymi ich wartość żywieniową i nadającymi atrakcyjność sensoryczną;

  – przeprowadzenie procesu wytwarzania ekstrudatów przekąskowych z zastosowaniem zmiennych warunków procesu ekstruzji do uzyskania bezpośrednio ekspandowanych przekąsek bezglutenowych oraz analiza stabilności i energochłonności w zależności od zastosowanych warunków procesu oraz użytych komponentów;

  – badania laboratoryjne dotyczące wybranych cech fizykochemicznych wytworzonych w różnych warunkach procesowych produktów przekąskowych w celu zweryfikowania wpływu surowców i dodatków oraz warunków ekstruzji na cechy wyrobów gotowych do spożycia;

  – analiza uzyskanych rezultatów pod kątem optymalizacji warunków wytwarzania dla konkretnych receptur i opracowanie zaleceń techniczno-technologicznych na potrzeby rozwoju produktów i technologii w celu przygotowania rezultatów projektu do ewentualnego wdrożenia opracowanych rozwiązań na rynek.

 • Studenckie Koło Naukowe Chorób Zwierząt Łownych i Wolno Żyjących - „Wpływ pozyskiwania mięsa bażantów na zanieczyszczenie tuszek bakteriami z rodzaju Campylobacter”

  Wykonawcami projektu „Wpływ pozyskiwania mięsa bażantów na zanieczyszczenie tuszek bakteriami z rodzaju Campylobacter” są członkowie Studenckiego Koła Naukowego Chorób Zwierząt Łownych i Wolno Żyjących. Opiekę merytoryczną nad działaniami SKN sprawuje Pan dr n. wet. Zbigniew Bełkot z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

  Koszt dofinansowania wynosi 69 990 zł. Czas realizacji 12 miesięcy.

  Bakterie z rodzaju Campylobacter spp. stanowią najczęstszą przyczynę zatruć pokarmowych u ludzi. Bażant jako gatunek ptactwa w zależności od sposobu utrzymania i miejsca życia może stanowić gatunek drobiu rzeźnego czy też ptactwa łownego. Mięso bażantów ze względów dietetycznych, zdrowotnych i smakowych stanowi coraz częstszy obiekt zainteresowania konsumentów, poszukujących tzw. zdrowych produktów żywnościowych.

  Ubój bażantów fermowych w warunkach krajowych odbywa się z reguły poza rzeźnią, mięso z takich osobników rzadko przeznaczane jest do obrotu handlowego a głównie wykorzystywane jest na potrzeby własne konsumenta. Brak stałego nadzoru sanitarno-weterynaryjnego w tego typu uboju stanowi dodatkowy argument przemawiający za dokładnym poznaniem mikroflory zasiedlającej przewód pokarmowy i zanieczyszczającej tuszki bażantów. Jakość mikrobiologiczna tuszek bażantów wolno żyjących zależy od obróbki po odstrzeleniu, którą przeprowadzają najczęściej sami myśliwi. Mięso drobiowe pochodzące od ptaków ubijanych w rzeźni jest pod stałym nadzorem sanitarno-higienicznym w odniesieniu do występowania bakterii z rodzaju Campylobacter. Natomiast mięso bażantów ze względu na specyfikę pozyskania nie zawsze podlega procedurom urzędowej kontroli. Szybka identyfikacja Campylobacter, jako głównego zagrożenia mikrobiologicznego pochodzącego z mięsa drobiowego, zmniejszałaby możliwość zatruć pokarmowych u ludzi i umożliwiałaby uzyskiwanie bezpiecznego produktu, który spełniałby kryteria mikrobiologiczne niezbędne do wprowadzania takiego mięsa do obrotu handlowego.

  W jakości zdrowotnej gotowego produktu bakterie chorobotwórcze mają szczególne znaczenie stanowiąc, potencjalne źródło zatruć pokarmowych. W dostępnej literaturze brak jest wystarczającej ilości badań naukowych, potwierdzających istotny wpływ warunków środowiskowych, sposobu utrzymania i pozyskania bażantów (ubój lub odstrzał przez polowanie łowieckie) na obecność bakterii z rodzaju Campylobacter spp. w tuszkach bażantów. Brak jest również badań, które wskazywałby dokładny rozdział gatunkowy bakterii z rodzaju Campylobacter kolonizujących przewód pokarmowy bażantów pochodzących z krajowych ferm  hodowlanych i naturalnego środowiska polno-leśnego.

  Badania przeprowadzone zostaną na 180 osobnikach bażantów (Phasianus colchicus) pochodzących z dwóch różnych środowisk po 90 osobników – bażanty hodowlane (fermowe) – utrzymywane w wolierach hodowane przez człowieka, żywione paszami gospodarczymi i traktowane według przepisów sanitarno-weterynaryjnych jako drób rzeźny oraz bażanty wolno żyjące wychowane w środowisku polno-leśnym traktowane jako ptactwo łowne. Zwierzęta zostaną podzielone na dwanaście grup badawczych po 15 osobników w każdej z nich. Sześć grup stanowiły będą bażanty fermowe pochodzące z różnych gospodarstw o zróżnicowanej ilościowo i technologicznie hodowli w podziale na tuszki bez obróbki i po obróbce poubojowej, kolejne sześć grup stanowiły będą bażanty łowne pochodzące z różnych terenów łowieckich, o zróżnicowanym biotopie środowiskowym, również w podziale na tuszki przed i po obróbce po odstrzeleniu. Z każdego badanego osobnika pobrane zostaną cztery próbki: a) wymaz z kloaki bezpośrednio po uboju lub pozyskaniu łowieckim (odstrzeleniu) – jako zanieczyszczenie przyżyciowe przewodu pokarmowego mające na celu ustalić nosicielstwo bakterii rodzaju Campylobacter spp., kolejne trzy próbki pobrane zostaną b) ze skóry szyi, c) ze skóry okolicy kloaki oraz z głębokich partii mięśni piersiowych. Trzy kolejne próbki pobrane będą z tuszki bażantów metodą niszczącą, z pominięciem wymazów. Dodatnie wyniki próbek pobranych ze skóry świadczyć będą o zanieczyszczenia bakteriami z rodzaju Campylobacter spp. przyżyciowo lub w czasie obróbki poubojowej wykonywanej ręcznie, natomiast pobranie próbek z głębokich partii mięśni ma na celu potwierdzenie lub wykluczenie ogólnego stanu chorobowego u badanych ptaków.

  Głównym celem zaplanowanych badań jest porównanie zanieczyszczenia bakteriami z rodzaju Campylobacter tuszek bażantów pochodzących z dwóch różnych środowisk – bażanty hodowlane (fermowe) utrzymywane w wolierach hodowane przez człowieka, żywione paszami gospodarczymi i traktowane według przepisów sanitarno-weterynaryjnych jako drób rzeźny oraz bażanty wolno żyjące wychowane w środowisku polno-leśnym traktowane jako ptactwo łowne.

  Celem badań jest również określenie jaki wpływ mają czynniki środowiskowe, żywieniowe, wielkość i zagęszczenie hodowli i rodzaj biotopu (łowiska) na zanieczyszczenie bakteryjne i porównanie intensywności zanieczyszczenia bakteryjnego w tuszkach przed i po obróbce poubojowej, świadczące o wpływie tego procesu na zanieczyszczenie końcowe gotowego produktu jakim jest mięso bażantów.

  Na pobranym materiale przeprowadzone zostaną badania mikrobiologiczne według schematu przewidzianego w PN-EN ISO 10272-1: 2017-08 – Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Campylobacter spp. Identyfikacja przynależności bakterii do danego rodzaju i gatunku potwierdzonych morfologicznie szczepów zostanie przeprowadzona przy użyciu spektrometru mas Ultrafle Xtreme z oprogramowaniem MALDI-Biotyper 3.0. Ostateczna identyfikacja gatunkowa zostanie wykonana przy użyciu metod genetycznych z wykorzystaniem PCR.

  Studenckie Koło Naukowe Chorób Zwierząt Łownych i Wolno Żyjących działa od 2019 roku. Jest jedynym kołem naukowym w kraju zajmującym się chorobami zwierząt łownych i wolno żyjących. Zrzesza dosyć liczną (18 osób) grupę studentów, głownie kierunku weterynaria ale również kierunku leśnictwo oraz zielarstwo i fitoprodukty. Pomimo krótkiego okresu działalności, Koło odniosło duże sukcesy zarówno w pisaniu prac naukowych jak i prezentowaniu wyników badań na wielu konferencjach naukowych. Osiągnięte przez studentów  z koła naukowego sukcesy wynikają z dużego zaangażowania, pracowitości i systematyczności. Uzyskane w projekcie środki pozwolą dużej grupie studentów zrzeszonych w kole naukowym na wykonanie oryginalnych badań, naukę pobierania prób i wykonanie samodzielne badań, a także zaprezentowanie uzyskanych wyników na konferencjach naukowych i w pracach badawczych. Podjęta tematyka badań konsultowana była ze wszystkimi członkami koła i spotkała się z dużym entuzjazmem wśród uczestników. Natomiast umiejscowienie koła naukowego (Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia) i zainteresowania badawcze opiekuna dr Zbigniewa Bełkota (specjalizacja z Chorób Zwierząt Nieudomowionych) gwarantują rzetelne wykonanie zaplanowanych w projekcie badań.

 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Herba Medica - „Optymalizacja metod uprawy pojemnikowej oraz oznaczenie zawartości substancji bioaktywnych w wybranych roślinach zielarskich”

  Wykonawcami projektu pt. „Optymalizacja metod uprawy pojemnikowej oraz oznaczenie zawartości substancji bioaktywnych w wybranych roślinach zielarskich” są studenci Międzywydziałowego Koła Naukowego Herba Medica. Opiekę merytoryczną nad działaniami MKN sprawuje dr n. farm. Magdalena Walasek-Janusz (Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa). Opiekę merytoryczną nad zadaniami agrotechnicznymi sprawuje dr inż. Rafał Papliński (Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa). Koszt dofinansowania wynosi  50 000 zł. Czas realizacji 12 miesięcy (28.04.2023  – 28.04.2024).

  Nr projektu SKN/SP/569569/2023 – SKN/6/2023

  Współcześnie coraz więcej osób chętnie sięga po świeże zioła i coraz częściej można spotkać w kuchni lub na balkonie zioła uprawiane w doniczkach. Skłaniając się za tą tendencją coraz więcej firm stara się produkować zarówno gotowe zioła w doniczkach jak i mieszanki ziół do samodzielnego wysiewu i uprawy w warunkach domowych. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie optymalizacji metody uprawy pojemnikowej roślin zielarskich (tymianku, bazylii oraz majeranku) stanowiących jedne z najczęściej stosowanych przypraw oraz podstawę produkcji zielarskiej terenów Lubelszczyzny. Projekt ma na celu opracowanie optymalnych warunków uprawy, określenie najlepszego terminu pozyskiwania materiału roślinnego bogatego w olejki eteryczne oraz inne składniki aktywne oraz określenie właściwości prozdrowotnych poprzez ocenę aktywności antyoksydacyjnej. Ważnym aspektem projektu jest także zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami oceny zawartości składników aktywnych w materiale roślinnym, ze szczególnym uwzględnieniem metody chromatografii cieczowej (HPLC), chromatografii cienkowarstwowej (TLC) oraz chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrem mas (GC-MS). Uzyskane wyniki optymalizacji metod w ramach niniejszego projektu zostaną przeprowadzone z uwzględnieniem praktycznego aspektu, który będzie mógł być wykorzystany przez producentów sektora zielarskiego działających na terenach Lubelszczyzny. Ponadto studenci uczestniczący w realizacji projektu zdobędą doświadczenie w planowaniu, przeprowadzaniu analiz laboratoryjnych a także będą mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w konferencjach oraz przygotowania publikacji do renomowanych czasopism o zasięgu międzynarodowym.

 • Studenckie Koło Naukowe Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych – „Monitorowanie zagrożeń w środowisku pracy hodowcy w świetle przepisów bhp oraz ochrony środowiska”

  Wykonawcami projektu pt. „Monitorowanie zagrożeń w środowisku pracy hodowcy w świetle przepisów bhp oraz ochrony środowiska” są studenci Studenckiego Koła Naukowego Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych. Opiekę merytoryczną nad działaniami SKN sprawuje prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek oraz mgr inż. Katarzyna Karpińska z Katedry Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska. Koszt dofinansowania wynosi  60 000 zł. Czas realizacji 12 miesięcy (29.04.2023  – 29.04.2024).

  Nr projektu SKN/SP/569532/2023 – SKN/7/2023.

  Przedmiotem projektu jest monitorowanie środowiska hodowlanego w fermie krów mlecznych pod względem występowania czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych z wykorzystaniem mobilnego laboratorium pomiarowego. Otrzymane wyniki zostaną poddane modelowaniu. Uzyskane wyniki pozwolą ocenić warunki pracy hodowcy w fermie w odniesieniu do przepisów bhp oraz przepisów ochrony środowiska. W kolejnym etapie przeprowadzona zostanie analiza rozwiązań mogących przyczynić się do zmniejszenia występujących zagrożeń, co przełoży się na zmniejszenie presji fermy na środowisko, poprawę warunków pracy hodowcy i podniesienie dobrostanu zwierząt. W oparciu o prowadzony monitoring jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia gazowego oraz aerozolu biologicznego planowane jest opracowanie zaleceń dla hodowców możliwych do wdrożenia do praktyki hodowlanej.

 • Studenckie Koło Naukowe Toksykologii Weterynaryjnej - „Wykorzystanie alternatywnego materiału badawczego w toksykologii weterynaryjnej”

  Wykonawcami projektu pt. „Wykorzystanie alternatywnego materiału badawczego w toksykologii weterynaryjnejsą studenci Studenckiego Koła Naukowego Toksykologii Weterynaryjnej. Opiekę merytoryczną nad działaniami SKN sprawują dr Agnieszka Chałabis-Mazurek  oraz dr Rafał Olchowski z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.  Prace badawcze zostaną przeprowadzone w laboratoriach Katedry Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska. Koszt dofinansowania wynosi 10 012 zł. Czas realizacji 12 miesięcy. Nr projektu SKN/SP/569987/2023.

  Przedmiotem projektu jest zbadanie możliwości zastosowania alternatywnego materiału diagnostycznego (tj. włosy, paznokcie, pióra) do analizy toksykologicznej weterynaryjnej i weterynarii sądowej. Głównym celem projektu jest opracowanie i walidacja procedur oznaczania wybranych metali ciężkich i półmetali w materiałach alternatywnych (tj. włosy, paznokcie, pióra) pobranych  zarówno od zwierząt towarzyszących, jak i wolnożyjących oraz określenie skuteczności wykorzystania alternatywnych materiałów diagnostycznych w toksykologii weterynaryjnej, w oparciu o porównanie z materiałami podstawowymi (tj. krew, mocz). Ważnym aspektem realizowanego projektu będzie nabywanie przez członków Koła szeregu kompetencji „miękkich” oraz umiejętności niezbędnych podczas pracy naukowo-badawczej, w tym prezentowania wyników badań, przygotowania manuskryptu artykułu naukowego,  a także nawiązywania współpracy z innymi grupami badawczymi.

Gratulujemy Studenckim Kołom Naukowym i życzymy dalszych sukcesów.

Dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków budżetu państwa w ramach programu “Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje”.