Ocena retrospektywna

OCENA RETROSPEKTYWNA

Zgodnie z art. 53 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych lokalna komisja, na podstawie dokumentacji przekazanej przez użytkownika, przeprowadza ocenę retrospektywną. Po zakończeniu doświadczenia, które podlega ocenie retrospektywnej, użytkownik niezwłocznie przekazuje lokalnej komisji dokumentację

Raporty użytkownika dla doświadczeń realizowanych na podstawie uchwał wydanych przez LKE do  31.12.2020 należy przesłać na adres Komisji, w terminie wskazanym w uchwale Lokalnej Komisji Etycznej na formularzu :

formularz oceny retrospektywnej (dotyczy uchwał wydanych do 31.12.2020)

  1. w wersji elektronicznej edytowalnej na adres .p
  2. w wersji papierowej, w dwóch egzemplarzach, podpisany przez Użytkownika (Kierownika Jednostki lub osobę upoważnioną) 

Raporty użytkownika dla doświadczeń realizowanych na podstawie uchwał wydanych przez LKE od  01.01.2021 należy przesłać na adres Komisji, w terminie wskazanym w uchwale Lokalnej Komisji Etycznej na formularzu:

formularz oceny retrospektywnej (dotyczy uchwał wydanych od 01.01.2021)

  1. w wersji elektronicznej (pik excel)  na adres .p
  2. pismo przewodnie podpisany przez Użytkownika (Kierownika Jednostki lub osobę upoważnioną) zawierające informację o przesłaniu raportu ocen retrospektywnej