Składanie wniosków

Prosimy o przygotowywanie wniosków  zgodnie z  aktualnie obowiązującymi wzorami formularzy. Wyjaśnienia odnośnie uzupełniania poszczególnych pól w formularzach znajdują się w przypisach (stopka strony)

Wnioski należy złożyć lub przesłać na adres   sekretariatu  LKE ul. Akademicka 13, pok. 465  –       2 egzemplarze wniosku z kompletem podpisów. Nie należy drukować streszczenia nietechnicznego

zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące poprawności pisania streszczeń nietechnicznych do wniosków o zgodę na wykonywanie procedur

Na adres należy przesłać wniosek w wersji word (bez podpisów ) oraz streszczenie nietechniczne w wersji excel. Wniosek i nietechniczne streszczenie przesyłane e-mailem na adres Komisji mają być w formie edytowalnej – jako pliki *.doc, *.docx lub *.rtf. Format *.pdf nie jest  akceptowany.

Wnioski należy złożyć na co najmniej 10 dni przed zebraniem zgodnie  z terminarzem .  Wnioski złożone w późniejszym terminie będą rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Komisji.

 

Razem z wersją papierową wniosku konieczne jest złożenie  formularza potwierdzającego zgodność wersji elektronicznej z papierową  Formularz zgodności wersji elektronicznej z papierową

W przypadku składania korekty/ponowionej wersji wniosku należy dołączyć pismo przewodnie z wyjaśnieniem zakresu zmian wprowadzonych we wniosku, w odniesieniu do uwag Komisji.

Jeśli Użytkownik uważa, że  informacje zawarte we wniosku składanym do Lokalnej Komisji Etycznej,  stanowią w jakimkolwiek zakresie tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.);  powinien wraz z wnioskiem złożyć stosowne oświadczenie w tej sprawie. (przykładowe oświadczenie)

UWAGA!

Podania o przedłużenie terminu doświadczenia prosimy składać z uwzględnieniem terminów posiedzeń  LKE. O zachowaniu ciągłości doświadczenia decyduje data posiedzenia   LKE na którym rozpatrywany jest wniosek o przedłużenie, a nie data złożenia podania. Należy złożyć oryginał wniosku o przedłużenie terminu doświadczenia (wzór podania)   oraz przesłać wersję elektroniczną na adres sekretariatu.

Zgodnie z  Art.  42 art  Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 465) Doświadczenia przeprowadza się po uzyskaniu zgody lokalnej komisji wydawanej na wniosek użytkownika.

Ponadto zgodnie z art.  48 ust. 2 i 3  Lokalna komisja przekazuje wnioskodawcy uchwałę o udzieleniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia albo uchwałę o odmowie udzielenia zgody na przeprowadzenie doświadczenia w terminie 40 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania określone w art. 44 ust. 1 albo art. 46 ust. 2. Jeżeli jest to uzasadnione złożonością lub wielodyscyplinarnym charakterem doświadczenia, lokalna komisja może raz przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, nie więcej jednak niż o 15 dni roboczych, zawiadamiając o tym wnioskodawcę przed upływem tego terminu i wskazując przyczyny uzasadniające to przedłużenie.

W związku z powyższym wnioski, w których planując termin rozpoczęcia  badań nie uwzględniono czasu przewidzianego w Ustawie na  ocenę wniosku oraz wydanie uchwały przez Komisję  nie spełniają wymagań formalnych.