Terminy posiedzeń

UWAGA! 

Zgodnie z  Art.  42 art  Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 465) Doświadczenia przeprowadza się po uzyskaniu zgody lokalnej komisji wydawanej na wniosek użytkownika.

Ponadto zgodnie z art.  48 ust. 2 i 3  Lokalna komisja przekazuje wnioskodawcy uchwałę o udzieleniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia albo uchwałę o odmowie udzielenia zgody na przeprowadzenie doświadczenia w terminie 40 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania określone w art. 44 ust. 1 albo art. 46 ust. 2. Jeżeli jest to uzasadnione złożonością lub wielodyscyplinarnym charakterem doświadczenia, lokalna komisja może raz przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, nie więcej jednak niż o 15 dni roboczych, zawiadamiając o tym wnioskodawcę przed upływem tego terminu i wskazując przyczyny uzasadniające to przedłużenie.

W związku z powyższym wnioski, w których planując termin rozpoczęcia  badań nie uwzględniono czasu przewidzianego w Ustawie na  ocenę wniosku oraz wydanie uchwały przez Komisję  nie spełniają wymagań formalnych.

Wnioski złożone po wyznaczonym terminie będą rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Komisji.

planowany termin posiedzenia termin składania wniosków
26 lutego 2024 r. 16 lutego 2024 r.
18 marca 2024 r. 07 maca 2024 r.
08 kwietnia 2024 r. 28 marca 2024 r.
22 kwietnia 2024 r. 11 kwietnia 2024 r.
06  maja 2024  r. 25 kwietnia 2024 r.
27 maja 2024 r. 16 maja 2024 r.
17 czerwca 2024 r. 06 czerwca 2024 r.
15 lipca 2024 r. 04 lipca 2024 r.
02 września 2024 r. 22 sierpnia 2024 r.
23 września 2024 r. 12 września 204 r.