Rozprawy Naukowe

PEŁNE TEKSTY NIEKTÓRYCH PUBLIKACJI Z SERII ROZPRAWY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE SĄ DOSTĘPNE W RAMACH SERWISU WWW.IBUK.PL 

[ PUBLIKACJE

Rada Programowa Kadencja 2021–2025

prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk – przewodniczący Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
UP w Lublinie
dr hab. Elżbieta Harasim,
prof. uczelni
Wydział Agrobioinżynierii,
UP w Lublinie
dr hab. Anna Krzepiłko,
prof uczelni
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii,
UP w Lublinie
dr hab. Elżbieta Mielniczuk,
prof. uczelni
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, UP w Lublinie
dr hab. Siemowit Muszyński,
prof. uczelni
Wydział Biologii Środowiskowej,
UP w Lublinie
dr hab. Leszek Rydzak,
prof. uczelni
Wydział Inżynierii Produkcji,
UP w Lublinie
dr hab. Piotr Skałecki,
prof. uczelni
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, UP w Lublinie

 

 • Kadencja 2014–2020

  • dr hab. Anna Stachurska (UP w Lublinie) – przewodnicząca
  • dr hab. Marcin Arciszewski (UP w Lublinie)
  • dr hab. Barbara Baraniak (UP w Lublinie)
  • dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz (UP w Lublinie)
  • dr hab. Anna Golcz (UP w Poznaniu)
  • dr hab. Józef Horabik (Instytut Agrofizyki PAN, Lublin)
  • dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska (SGGW w Warszawie)
  • dr hab. Cezary Kwiatkowski (UP w Lublinie)
  • dr hab. Roman Lechowski (SGGW w Warszawie)
  • dr hab. Marzena Masierowska (UP w Lublinie)
  • dr hab. Sylwester Świątkiewicz (Instytut Zootechniki – PIB, Kraków)
 • Kadencja 2008–2013

  • prof. dr hab. Anna Stachurska (UP w Lublinie) – przewodnicząca
  • prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz (UP w Lublinie)
  • prof. dr hab. Jacek Dutkiewicz (Instytut Medycyny Wsi)
  • prof. dr hab. Józef Horabik (Instytut Agrofizyki PAN)
  • prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk (UP w Lublinie)
  • prof. dr hab. Ewa Kurek (UMCS)
  • prof. dr hab. Jan Kuś (IUNG w Puławach)
  • prof. dr hab. Jacek Kuźmak (Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy)
  • prof. dr hab. Zofia Machowicz-Stefaniak (UP Lublin)
  • prof. dr hab. Ryszard Maciejewski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
  • prof. dr hab. Ewa Makarska (UP w Lublinie)
  • prof. dr hab. Zbigniew Nozdryn-Płotnicki (UP w Lublinie)
  • prof. dr hab. Henryk Sobczuk (Politechnika Lubelska)
  • prof. dr hab. Bogdan Szostak (UP w Lublinie)
  • prof. dr hab. Ryszard Szyszka (KUL)
Zgłoszenie publikacji
Zobacz
Oświadczenie autora
Zobacz

Zasady przygotowania tekstów zamieszczanych w serii Rozprawy Naukowe

 • Wskazówki ogólne

  • Wydawnictwo przyjmuje prace oryginalne, tzn. dotychczas niepublikowane. Autor zobowiązany jest złożyć oświadczenie o oryginalności rozprawy. Zgodnie z obowiązującą ustawą o prawie autorskim (Dz.U. nr 24 z 23 lutego 1994 r.) materiały zaczerpnięte z publikacji innych autorów (tabele, ilustracje, zdjęcia) wymagają adnotacji o źródle ich pochodzenia, a w przypadku ilustracji i zdjęć, pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
  • Zgłoszenie rozprawy naukowej do planu wydawniczego powinno nastąpić nie później niż do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia pracy w Wydawnictwie UP.
  • Publikowane przez Wydawnictwo prace naukowe są recenzowane. Wyborem recenzentów wydawniczych i kwalifikacją rozpraw do druku zajmuje się Rada Programowa Rozpraw Naukowych.
  • Formalnościami związanymi z wyborem recenzentów i kontaktem z nimi zajmuje się wyłącznie Wydawnictwo i Rada Programowa.
  • Prace mogą być składane w języku polskim lub angielskim. Każda rozprawa musi zwierać następujące elementy w języku polskim i angielskim: tytuł rozprawy, tytuły tabel oraz teksty w tabelach i objaśnienia pod tabelami, podpisy pod rycinami (rysunki, wykresy, fotografie, mapy itp.), legendy pod rycinami.
  • Rozprawa powinna mieć następujący układ: Spis treści, Wstęp, Cel pracy, Przegląd piśmiennictwa, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski, Piśmiennictwo, Streszczenia w języku polskim i w języku angielskim. Rozdziały i podrozdziały powinny być numerowane.
  • Streszczenie, tzw. strukturalne, o objętości do 2 stron maszynopisu, powinno być zgodne z układem pracy.
  • Rozprawy naukowe należy składać w dwu egzemplarzach, gdyż wysyłane są do dwóch recenzentów. Należy załączyć także wersję elektroniczną.
  • Tekst poprawiony po recenzjach (ostateczna wersja rozprawy) należy dostarczyć do Wydawnictwa w formie wydruku w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej, załączając notę o Autorze, która zamieszczona będzie na czwartej stronie okładki.
   Wersja elektroniczna całej pracy powinna być zapisana w Wordzie. Dodatkowo należy dołączyć osobne, oryginalne pliki rysunków i fotografii.
 • Wskazówki szczegółowe - przygotowanie maszynopisu i postaci elektronicznej pracy

  Krój czcionki

  Times New Roman; dotyczy to całego tekstu, także tabel, wzorów oraz wszystkich elementów rysunków, schematów, algorytmów, wykresów itp.; pismo proste, bez pogrubień, pochyleń, podkreśleń, spacjowania.

  Wielkość czcionki

  Tekst podstawowy – 12 p.; tabele, opisy na rys. – 9 p.

  Interlinia – półtora wiersza.

  Wyróżnienia

  Pogrubienia (bold) stosować wyłącznie do tytułów oraz do uwypuklenia ważnych zwrotów i pojęć, a pismo pochyłe (italic, kursywa) do łacińskich nazw taksonów zwierząt i roślin oraz do nazw wszystkich zmiennych występujących nie tylko we wzorach, ale i w tekście. Należy włączyć automatyczne dzielenie wyrazów na sylaby przy przenoszeniu do kolejnych wierszy tekstu.

  Powołania w tekście pracy na pozycje piśmiennictwa

  Należy podać w nawiasach kwadratowych nazwisko autora i rok wydania danej publikacji.

  Przykład
  tylko jeden autor: [Wanke 1998],
  kilka pozycji jednego autora: [Wanke 1998, 1999a, 1999b],
  dwie pozycje różnych autorów: [Sulewska i in. 1997, Bilski 1999],
  jedna pozycja dwóch autorów: [Muzalewski i Olszewski 2000],
  Inny sposób odwołań: „Według Muzalewskiego i Olszewskiego [2000] …”, „Inny pogląd na te zagadnienia prezentuje Wanke [1998, 1999a], podając ….”

  Tabele – wymiary: 12,5 cm w poziomie i 19,5 cm w pionie. Należy unikać oddzielania poziomymi liniami pojedynczych wierszy. Napisy w główce tabeli we wszystkich kolumnach ustawiać na środku komórek, zarówno w pionie, jak i w poziomie.

  Wzory i symbole matematyczne – Wszystkie zmienne pisze się pismem pochylonym, ale liczby i cyfry – prostym. Jeżeli zachodzi potrzeba zastosowania greckich liter, należy je wstawić jako symbol (menu Wstaw/Symbol/Czcionka “Zwykły tekst”).

  Rysunki, fotografie, wykresy, schematy blokowe

  Maksymalny rozmiar – szerokość 12,5 cm, wysokość 19,5 cm. Teksty i oznaczenia na rysunkach wykonać czcionką Times New Roman 9 p, pismem prostym, wszelkie symbole oznaczające zmienne – pismem pochylonym (jak we wzorach). Do wykonywania wykresów powinno się używać programu Excel, pamiętając, aby wykresy nie miały obramowania, nie zawierały cieniowanego tła. 

  Bibliografię należy ułożyć alfabetycznie wg nazwisk autorów. Prace tego samego autora umieszczać w porządku chronologicznym, oznaczając publikowane w tym samym roku dodatkowo symbolami a, b, c itp. W opisach bibliograficznych stosować ogólnie przyjęte skróty nazw czasopism i wydawnictw.

  Przykład
  Grochowicz J., Mazur J., Borys B., 1996. Pęcznienie swobodne wybranych odmian łubinów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 443, 47-54.
  Grzesiuk S., Kulka K., 1981. Fizjologia i biochemia nasion. PWRiL, Warszawa.
  Kornarzyński K., Pietruszewski K., 2000. Metody pomiaru szybkości pobierania wody przez nasiona roślin uprawnych. Inż. Roln. 4 (15), 87-95.

Oświadczenie recenzenta
Zobacz


Zasady recenzowania publikacji w serii Rozprawy Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

(zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

 

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki autora.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Przestrzegana jest zasada, że autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process). Recenzent musi podpisać stosowne oświadczenie, że nie zna tożsamości autora, a jeśli jest mu znana, to nie występuje konflikt interesów, czyli że między recenzentem a autorem nie zachodzą:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa.
4. Recenzent jest zobowiązany do niewykorzystywania wiedzy na temat recenzowanej pracy przed jej publikacją.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia pracy do publikacji lub jej odrzucenia.
6. Autor otrzymuje dwie recenzje do wglądu i ustosunkowuje się do uwag recenzentów na piśmie.
7. Autor nie kontaktuje się bezpośrednio z recenzentem. Wszelkie kontakty między autorem i recenzentem do czasu opublikowania pracy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Wydawnictwa UP.
8. Nazwiska recenzentów ujawniane są dopiero w publikowanej pracy.