Publikacje dydaktyczne i monografie

Wykaz publikacji dydaktycznych i monografii
Zobacz
Formularz zgłoszenia
Zobacz
 • Zgłoszenie publikacji – formalności

  Prosimy o składanie wypełnionego formularza zgłoszenia publikacji na początku roku kalendarzowego (do 15 lutego). Zgłoszenia można także składać w ciągu całego roku, pierwszeństwo mają jednak publikacje ujęte w planie wydawniczym.

 • Wskazówki techniczne

  1. W Wydawnictwie należy złożyć maszynopis w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.

  2. Krój pisma – Times New Roman – dla całej publikacji (tekstu, tabel, wzorów, rysunków oraz wykresów). Wielkość tekstu podstawowego – 12 punktów, w tabelach i podpisach rysunków – 9 punktów. Interlinia 1,5 wiersza.

  3. Maksymalna wielkość tabel i rysunków – 12,5 × 19,5 cm.

  4. Pogrubienia – stosowane wyłącznie w tytułach i w celu ewentualnego uwypuklenia ważnych pojęć. Kursywa – nazwy łacińskie oraz wszystkie zmienne (nie tylko we wzorach i na wykresach, ale i w tekście). Prosimy nie stosować podkreśleń.

  5. Wersja elektroniczna pracy powinna być zapisana w Wordzie. Należy do niej dołączyć osobne oryginalne pliki rysunków i fotografii.

  6. Rysunki, schematy, wykresy powinny być opracowane jako osobny zapis elektroniczny (pliki źródłowe) w programach pracujących w środowisku Windows (np. w programach Excel, Corel Draw, Photoshop). Proszę nie stosować na wykresach cieniowanego tła ani obramowania.

  7. Wymagana rozdzielczość fotografii – minimum 300 dpi. Konieczne jest wskazanie autora fotografii.

  8. Materiały zaczerpnięte z publikacji innych autorów muszą być opatrzone adnotacją o źródle (w przypadku ilustracji, w tym fotografii, potrzebna jest pisemna zgoda właściciela praw autorskich).

  9. Powołania w tekście na pozycje z piśmiennictwa należy podać w nawiasach kwadratowych, w kolejności chronologicznej, umieszczając nazwisko autora i rok wydania publikacji, np. „[Kowalski i Lewandowski 2000, Lewandowski 2001a, 2001b, Zalewski i In. 2001]” lub „zdaniem Lewandowskiego [2001a]”.

  10. Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym. W przypadku kilku prac tego samego autora wydanych w jednym roku należy je oznaczyć literami, np. 2015a, 2015b.

  Piśmiennictwo

  Na opis bibliograficzny książki składa się: nazwisko autora i inicjały imion, rok wydania, tytuł, skrócona nazwa wydawnictwa (nieobowiązkowo), miejsce wydania, np.

  Greń J., Kowalski Z., 1972. Statystyka matematyczna. PWN, Warszawa.

  Opis bibliograficzny rozdziału w książce powinien zawierać numery stron rozdziału, np.

  Bagieńska A., 2007. Inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego. W: K. Pieck, E. Skrzypek (red.), Wiedza w gospodarstwie, społeczeństwie, przedsiębiorstwach. PWE, Warszawa, 98–115.

  Na opis bibliograficzny artykułu składa się: nazwisko autora i inicjały imion, rok wydania, tytuł artykułu, skrócony tytuł czasopisma wraz z numerem tomu czy zeszytu, numery stron artykułu, np.

  Chełkowski Z. (red.), 1966. Introdukcja troci do rzeki Gowienicy. Gosp. Ryb. 1(2), 18-19.

  W opisie publikacji elektronicznej należy podać szczegółowy adres internetowy i datę dostępu lub aktualizacji, np.

  PZW, 2015. Wylęg pstrąga potokowego. Polski Związek Wędkarski, https://www.pzw.org.pl/zakrzowek [dostęp: 4.10.2015].

  Jeżeli publikacja ma przypisany numer DOI, należy go koniecznie podawać, np.

  Bertamini M., Nedunchezian N., 2003. Photoinhibition of photosynthesis in mature and Young leaves of grapevine (Vitis vinifera L.). Plant Sci. 164, 635–644, https://doi.org/10.1016/S0168-9452(03)00018-9

Zasady recenzowania publikacji dydaktycznych i monografii

1. Do oceny publikacji dydaktycznych i monografii powołuje się niezależnych recenzentów spoza jednostki autora.

2. Przestrzegana jest zasada, że autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process), a recenzent musi podpisać stosowne oświadczenie. W przypadku gdy tożsamość autora jest znana recenzentowi, deklaruje, że nie występuje konflikt interesów, czyli że między recenzentem a autorem nie zachodzą:

 1. bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
 2. relacje podległości zawodowej,
 3. bezpośrednia współpraca naukowa.

3. Recenzent jest zobowiązany do niewykorzystywania wiedzy na temat recenzowanej pracy przed jej publikacją.

4. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia pracy do publikacji lub jej odrzucenia. Szczegółowe uwagi recenzent umieszcza w recenzowanym egzemplarzu.

5. Autorzy otrzymują recenzje do wglądu i ustosunkowują się do nich na piśmie.

6. Autorzy nie kontaktują się bezpośrednio z recenzentem. Wszelkie kontakty między autorem i recenzentem do czasu opublikowania pracy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Wydawnictwa UP.

7. Nazwisko recenzenta ujawniane jest dopiero w opublikowanej pracy.

Oświadczenie recenzenta
Zobacz

Starsze tytuły publikacji dydaktycznych i monografii można jeszcze znaleźć w księgarniach wymienionych w zakładce Sprzedaż. 

Agrotechnika i jakość cech roślin uprawnych – B. Sawicka, 2000

Białka ostrej fazy u zwierząt – pod red. K. Kostro, 2003

Chemia ogólna z elementami chemii nieorganicznej – I. Jackowska, J. Piotrowski, 2000

Chemia ogólna w zadaniach dla studentów uczelni rolniczych – M. Bojanowska, 2007

Choroby zakaźne zwierząt. Cz.III – Choroby trzody chlewnej z element. zoonoz – Z. Gliński, K. Kostro, 2004

Ćwiczenia z toksykologii żywności – J. Truchliński, 2001

Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb – S. Baran, 1996

Działy wybrane układu zasilania silników spalinowych – E. Krasowski, 1999

Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa – W. Oktaba, 1998

Enzymy amylolityczne i inne hydrolazy o-glikozydowe – B. Achremowicz, 2000

Epidemiologia weterynaryjna – Z. Gliński i inni, 2002

Higiena środowiska zwierząt hodowlanych. Wybrane zagadnienia. – L. Tymczyna i inni, 2003

Informatyka. Przewodnik do ćwiczeń z informatyki – M. Wesołowska –Janczarek, 1996

Język rosyjski. Wybór tekstów z ćwiczeniami dla studentów wydz. Zootechnicznego. Wyd. II – A.Baran, 1999

Komputerowe systemy doradztwa w produkcji roślinnej i zwierzęcej – Z. Siarkowski, A. Marczuk, 2002 r.

Leśnictwo – L. Drozd, 2000

Litosfera i jej ochrona – M. Misztal, 2003

Marketing mix w przedsiębiorstwie – A. Baruk, 2001

Maszynoznawstwo ogrodnicze – H. Bichta, 1999

Maszyny do czyszczenia i sortowania nasion – J. Grochowicz, 1994

Maszyny i urządzenia transportowe. Ćwiczenia laboratoryjne dla studentów specjalności technika rolnicza. – Z. Burski, 2001

Mechanizacja produkcji zwierzęcej – A. Kwieciński, 1999

Metody statystyki matematycznej w doświadczalnictwie – W. Oktaba, 2000

Motoryzacyjne zanieczyszczenia środowiska – J. Merkisz, W. Piekarski, T. Słowik, 2005

Napędy hydrauliczne, pneumatyczne i sterowanie – E. Krasowski, 2000

Nawożenie roślin ogrodniczych – J. Nurzyński, 2008

Ocena stanu degradacji i rekultywacji gleb – S. Baran, 2000

Ochrona środowiska przyrodniczego. Wybrane zagadnienia – E. Bielińska, B. Futa, 2008

Ochrona zdrowia zwierząt. Wybrane zagadnienia – L. Saba, 2000

Ogólna uprawa roślin. Materiały pomocnicze do ćwiczeń – M. Wesołowski (red.), 2007

Podstawowe problemy ochrony środowiska z elementami ekologii – M. Misztal, 1999

Podstawowe terminy z motoryzacji rolnictwa – H. Krasowska, 2000

Podstawy doradztwa w agrobiznesie gospodarstw rolniczych – Cz. Michałowski, 1998

Podstawy hodowli i produkcji zwierzęcej – B. Szostak, T. Gruszecki, 2004

Podstawy produkcji roślinnej. Przewodnik dla studentów Wydz. Biologii i Hodowli Zwierząt – M. Wesołowski, A. Woźniak, 2006

Podstawy rachunkowości – A. Jagiełło, 2000

Profesorowie Wydziału Rolniczego UMCS w latach 1944-1955 we wspomnieniach uczniów – F. Pawłowski, 1994

Przewodnik do ćwiczeń z biochemii z elementami biofizyki – J. Truchliński, 1998

Przewodnik do ćwiczeń z chemii analitycznej dla studentów wydziału zootechnicznego – R. Gąszczyk, 1998

Przewodnik do ćwiczeń z chemii żywności – B. Baraniak, 2005

Przewodnik do ćwiczeń z inżynierii genetycznej – K. Kowalczyk, 2006

Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii – K. Gostkowska, 2012

Przewodnik do ćwiczeń z nawożenia roślin ogrodniczych – Z. Michałojć, J. Nurzyński, 2006

Przewodnik do ćwiczeń z pojazdów rolniczych. Cz. I – W. Piekarski, 2000

Przewodniki do ćwiczeń z przetwórstwa zbożowo- młynarskiego – D. Dziki, J. Laskowski, 2004

Przewodnik do ćwiczeń ze szczegółowej uprawy roślin wyd. IV – M. Wilczek (red.), 2003

Roman Prawocheński – E. Sasimowski, 2006

Schorzenia przemiany węglowodanowo-tłuszczowej u przeżuwaczy wyd. II – J. Filar, 2004

Składowanie produktów roślinnych – B. Achremowicz, 1999

Słownik angielsko-polski, polsko-angielski statystyki matematycznej i teorii eksperymentu – W. Oktaba, U. Bronowicka-Mielniczuk, J. Mielniczuk, 2004

Statystyka matematyczna. Wykłady i ćwiczenia – Z. Hanusz, J. Tarasińska, 2006

Systemy komputerowe, symulacja, modelowanie w środkach transportu rolniczego – Z. Burski, E. Krasowski, 2000

Ślazowiec pensylwański. Uprawa i wykorzystanie – B. Styk, 2006

Tabele do ćwiczeń z użytkowania maszyn rolniczych wyd. V – E. Lorencowicz, 2004

Teksty rosyjskie i ćwiczenia dla studentów ochrony środowiska wyd. III – M. Wójcik, W. Roszczenko, 2005

Uśmiech rośliny – K. Rudzka-Przychoda, 2003

Wstęp do teorii procesu produkcji w gospodarstwach rodzinnych – D. Niezgoda, 1996

Wybrane zagadnienia z fitopatologii wyd. III – D. Pięta, 2004

Wybrane zagadnienia z genetyki i hodowli owiec i kóz – M. Pięta, 1997

Wybrane zagadnienia z utylizacji i unieszkodliwiania odpadów – S. Baran, 1999

Wycena środowiska przyrodniczego – B. Kościk, 2000

Zadania z fizyki – S. Pietruszewski, 1996

Zarys agrotechniki roślin rolniczych – T. Kęsik, 1997

Zarys mechanizacji ogrodnictwa – F. Bieganowski, 1999

Zarys mikrobiologii rolniczej wyd. III – A. Szember, 2001

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie – A. Baruk, 2002

Zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej – E. Niedokos, 1995

Zbiór zadań z teorii maszyn i mechanizmów – Z. Rotter, 1996

Zbiór zadań ze statystyki matematycznej – M. Wesołowska – Janczarek, 2000

Zestawienie i ocena pracy rolniczych agregatów maszynowych – K. Tomaszewski, 1998

Zielnik Sokratesa – T. Chabrowski, 2005