Etyka publikowania

 • Etyka Publikowania w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

  Etyka publikowania w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest oparta na zaleceniach COPE – Committee on Publication Ethics wersja PL | wersja ENG

  Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

  Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

  Od autorów wymaga się oświadczenia o oryginalności dzieła i ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji z  podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, merytorycznego opracowania wyników, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

  Autor jest zobowiązany podać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych.

  Artykuł jest recenzowany z zachowaniem procedury podwójnej anonimowości, tzw. double blind review process. Recenzent jest zobowiązany do zachowania obiektywizmu oraz tajemnicy na temat recenzowanego artykułu, a w przypadku wykrycia plagiatu jest zobowiązany poinformować o nim redakcję.

  Redakcja informuje, że jest zobowiązana do demaskowania wszystkich przypadków nierzetelności naukowej, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, tj. instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszenia edytorów naukowych itp. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

  Takie zjawiska, jak autor-widmo, autor gościnny czy honorowy, plagiat i autoplagiat są przeciwieństwem rzetelności w nauce i przejawem nieetycznej postawy pracownika naukowego.

  Autor-widmo (ghost-writing) – ktoś wykonuje większą część pracy związaną z powstaniem publikacji, a jego tożsamość jako współautora nie jest ujawniona, nie został także wymieniony w podziękowaniach załączonych do pracy.

  Autorstwo gościnne lub honorowe (guest authorship, honorary authorship) – autor zostaje przypisany do publikacji, podczas gdy rzeczywisty wkład jego pracy jest nieznaczny lub nieistotny.

  Plagiat – użycie danych z czyjejś pracy bez ujawnienia źródła wykorzystanych informacji.

  Autoplagiat – użycie danych z własnej, wcześniej opublikowanej pracy bez ujawnienia źródła wykorzystanych informacji.

 • The ethics of publishing in Publishing House of University of Life Sciences in Lublin

  The ethics of publishing in Publishing House of University of Life Sciences in Lublin is based on recommendations by COPE – Committee on Publication Ethics  English | Polish

  In science, reliability is one of its quality foundations. Readers should be certain that the authors of publications present the results of their work in a clear, reliable and honest way, independently of whether they are the direct authors or they were aided by a specialized entity (a physical or a legal person).

  The authors are required to make a statement about the originality of their work and to disclose the contribution of individual authors in the publication, including their affiliation and contribution, i.e. information, who is the author of the concepts, assumptions, methods, substantive development of results, although the author submitting the manuscript bears the main responsibility.

  The author is obliged to provide information about the sources of the publication financing, contribution of scientific and research institutions, associations and others.

  The paper is reviewed following the procedures so-called double blind review process. The reviewer is obliged to maintain objectivity and secrecy about the reviewed paper, and in the case of plagiarism detection, he is obliged to inform the editorial office about it.

  Editors inform that they are obliged to unmask all cases of scientific misconduct, including notifying relevant entities, i.e. institutions employing authors, scientific societies, associations of scientific editors, etc. The editors will document any manifestations of scientific misconduct, especially violations of ethical rules in science.

  Such phenomena as ghost-writing, guest authorship or honorary authorship, plagiarism and auto-plagiarism are the opposite of reliability in science and the unethical attitude of a researcher.

  Ghost-writing – someone does most of the work related to the publication, and his identity as a co-author is not disclosed, nor was he mentioned in the acknowledgments attached to the work.

  Guest authorship, honorary authorship – an author is assigned to the publication, while the actual contribution of his work is insignificant or irrelevant.

  Plagiarism – use of data from someone’s work without revealing the source of the information used.

  Auto-plagiarism – use of data from someone’s own, previously published work without revealing the source of the information used.