Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej w Lublinie

ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII ROLNICZEJ W LUBLINIE

Działalność Oddziału koncentruje się głównie na zadaniach statutowych oraz organizacji konferencji naukowych. Organizowane są regularne spotkania, podczas których omawiane są bieżące sprawy i kwestie naukowe związane z tematyką stowarzyszenia. Ponadto Oddział Lubelski jest współorganizatorem Międzynarodowych Sympozjów Naukowych pn. Zarządzanie Techniką i Procesami w Rolnictwie Zrównoważonym, które odbywają się co dwa lata oraz współpracuje przy organizacji Jubileuszowych Konferencji Wydziału Inżynierii Produkcji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, które odbywają się co pięć lat. W trakcie trwania roku akademickiego organizowane są 2-3 zebrania o charakterze seminaryjnym. Poświęcone są trzem grupom tematycznym związanym z działalnością członków Oddziału:

 • tematyka naukowa – omówienie aktualnie prowadzonych badań i wyników badań zakończonych,
 • organizacja nauki i badań – np. relacje z wyjazdów i staży zagranicznych,
 • praktyczne osiągnięcia i zastosowania inżynierii rolniczej – np. omówienie tendencji w rozwoju maszyn rolniczych na bazie pobytu na międzynarodowych targach techniki rolniczej.

Zebrania takie zapewniają wymianę myśli i doświadczeń, w szczególności ze względu na fakt, że wśród członków Oddziału są pracownicy innych instytucji naukowych, jak: Instytut Agrofizyki PAN, Uniwersytet w Siedlcach oraz Politechnika Lubelska. Członkowie PTIR Lublin angażują się również w sprawy Wydziału Inżynierii Produkcji i inicjują różne działania w zakresie naukowym i dydaktycznym.

[Strona internetowa Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej

[Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej w Lublinie]

ZARZĄD ODDZIAŁU W LUBLINIE

ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin

Prezes: Prof. dr hab. inż. Edmund Lorencowicz
e-mail:

 

 


Wiceprezes: Prof. dr hab. inż. Bohdan Dobrzański
e-mail:

 

 


Skarbnik: Dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz, profesor uczelni
e-mail:


Sekretarz: Dr inż. Sybilla Nazarewicz
e-mail:


Członek: Prof. dr hab. inż. Renata Różyło
e-mail:


Członek: Dr hab. inż. Zbigniew Kobus, profesor uczelni
e-mail:


Członek: Dr hab. inż. Joanna Szyszlak-Bargłowicz, profesor uczelni
e-mail:

Zarząd w kadencji 2020-2023, od lewej: prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira, prof. dr hab. inż. Renata Różyło – Sekretarz, prof. dr hab. inż. Bohdan Dobrzański – Wiceprezes, prof. dr hab. inż. Edmund Lorencowicz – Prezes, dr hab. inż. Zbigniew Kobus – Członek, dr hab. inż. Joanna Szyszlak-Bargłowicz – Członek, dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz – Skarbnik

 • W dniach 12-14 czerwca 2024 r. w Lublinie odbędzie się XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Zarządzanie Techniką i Procesami w Rolnictwie Zrównoważonym –  Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture (FMPMSA). Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć pod adresem: https://up.lublin.pl/fmpmsa/
 1. Prof. dr hab. Andrejko Dariusz
 2. Mgr inż. Batyra Henryk
 3. Mgr inż. Bosacka Alicja
 4. Prof. dr hab. Bzowska-Bakalarz Małgorzata 
 5. Dr inż. Caban Jacek
 6. Prof. dr hab. Dobrzański Bohdan
 7. Mgr inż. Drozd Paweł
 8. Dr inż. Dudziak Agnieszka
 9. Prof. dr hab. Dziki Dariusz
 10. Dr inż. Figurski Jarosław
 11. Dr inż. Góral-Kowalczyk Małgorzata
 12. Prof. dr hab. inż. Gugała Marek
 13. Dr hab. inż. Guz Tomasz
 14. Prof. dr hab. Horabik Józef
 15. Dr inż. Jabłonka Ryszard
 16. Dr hab. inż. Juściński Sławomir
 17. Dr hab. inż. Kachel-Górecka Magdalena, profesor uczelni
 18. Dr inż. Kapela Krzysztof
 19. Dr inż. Karpiński Paweł
 20. Dr hab. inż. Kobus Zbigniew, profesor uczelni
 21. Prof. dr hab. Kocira Sławomir
 22. Dr hab. inż. Koszel Milan, profesor uczelni
 23. Dr hab. inż. Kowalczyk-Juśko Alina, profesor uczelni
 24. Dr hab. inż. Kozłowicz Katarzyna, profesor uczelni
 25. Dr hab. inż. Kraszkiewicz Artur, profesor uczelni
 26. Dr inż. Krawczuk Anna
 27. Dr hab. inż. Kulig Ryszard, profesor uczelni
 28. Dr hab. inż. Kuranc Andrzej, profesor uczelni
 29. Prof. dr hab. Kusińska Elżbieta
 30. Prof. dr hab. Lorencowicz Edmund
 31. Dr hab. inż. Łysiak Grzegorz, profesor uczelni
 32. Dr hab. inż. Maj Grzegorz, profesor uczelni
 33. Prof. dr hab. Marczuk Andrzej
 34. Dr inż. Marczuk Tomasz
 35. Dr hab. inż. Mazur Jacek, profesor uczelni
 36. Dr inż. Milanowski Marek
 37. Dr inż. Misztal Wojciech
 38. Prof. dr hab. Nadulski Rafał
 39. Dr inż. Nazarewicz Sybilla
 40. Prof. dr hab. Niedziółka Ignacy
 41. Mgr inż. Ogrodniczek Jacek
 42. Prof. dr hab. Oniszczuk Tomasz
 43. Mgr inż. Osmólska Emilia
 44. Dr inż. Ostroga Katarzyna
 45. Dr hab. inż. Parafiniuk Stanisław, profesor uczelni
 46. Mgr Paszkowski Jarosław
 47. Dr inż. Pecyna Anna
 48. Dr inż. Przywara Artur
 49. Prof. dr hab. inż. Różyło Renata
 50. Dr hab. inż. Rydzak Leszek, profesor uczelni
 51. Dr inż. Sikorska Anna
 52. Prof. dr hab. Sobczak Paweł
 53. Dr inż. Sprawka Maciej
 54. Dr hab. inż. Starek-Wójcicka Agnieszka, profesor uczelni
 55. Dr inż. Stępniewski Andrzej
 56. Dr hab. Stoma Monika, profesor uczelni
 57. Dr hab. Szmigielski Marek
 58. Prof. dr hab. inż. Szymanek Mariusz
 59. Dr hab. inż. Szyszlak-Bargłowicz Joanna, profesor uczelni
 60. Prof. dr hab. Tanaś Wojciech
 61. Mgr inż. Tatarczak Jarosław
 62. Prof. dr hab. Tys Jerzy
 63. Dr hab. inż. Wasąg Zbigniew
 64. Dr inż. Wójcik Monika
 65. Prof. dr hab. Wójtowicz Agnieszka
 66. Dr hab. inż. Zając Grzegorz, profesor uczelni
 67. Dr hab. inż. Zarajczyk Janusz, profesor uczelni

 

Członkowie zagraniczni:

 1. Prof. Alex Adisa, Federal University of Agriculture, Abeokuta, Nigeria
 2. Dr Atanas Atanasov, profesor uczelni, Uniwersytet w Ruse, Bułgaria
 3. Dr Alaa Subr, College of Agricultural Engineering Sciences, Uniwersytet Bagdadzki, Irak
 • Po raz kolejny reprezentacja lubelskiego oddziału PTIR wzięła udział w Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Środowisko–Roślina–Zwierzę–Produkt”. 5. edycja wydarzenia odbyła się w dniu 18 kwietnia 2024 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W roli członków komisji konkursowej w sekcji Inżynierii Produkcji wystąpili: dr hab. inż. Janusz Zarajczyk, prof. uczelni, dr inż. Paweł Karpiński oraz dr inż. Monika Wójcik. Członkowie lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej postanowili przyznać wyróżnienie Pani Sylwii Bondyrze z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Panu Hubertowi Małyszkowi z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za poster zatytułowany “Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w rolnictwie na przykładzie monitoringu uprawy rzepaku ozimego”. Przedstawiona praca wpisuje się w nowoczesną koncepcję rolnictwa precyzyjnego, znaną również jako rolnictwo 4.0, która opiera się na prowadzeniu gospodarstwa rolnego z wykorzystaniem technologii cyfrowych do monitorowania i optymalizacji procesów produkcji rolnej. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym studentom.
 • W dniu 12 kwietnia 2024 roku odbyło się zebranie członków oddziału PTIR w Lublinie, na którym uczczono minutą ciszy pamięć prof. dr hab. inż. Kazimierza Zawiślaka. Podczas zebrania poruszono sprawy bieżące i organizacyjne. Na zakończenie dr inż. Paweł Karpiński przedstawił prezentację pt. “Drony w służbie rolnictwa”.
 • IX Walne Zebranie PTIR w Krakowie: 13 grudnia 2023 odbyło się w Krakowie IX Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej. Podsumowano na nim ostatnią kadencję Zarządu Głównego PTIR. Kadencja ta – zgodnie ze statutem, trwała cztery lata w latach 2019-2023. Na przewodniczącą zebrania wybrano Panią prof. Małgorzatę Bzowską (fot. 1).

Fot. 1. Zebranie prowadziła prof. Małgorzata Bzowska

Po przyjęciu porządku obrad oraz wyborze komisji skrutacyjno-wyborczej i wnioskowej głos zabrał Prezes prof. Rudolf Michałek (fot. 2).

Fot. 2. Prof. Rudolf Michałek – Prezes Zarządu Głównego, otwiera IX Walne Zebranie PTIR

W związku z jubileuszem setnej rocznicy przedstawił sylwetkę prof. Janusza Hamana – jego osiągnięcia i wpływ na rozwój inżynierii rolniczej w Polsce. Kolejno realizowano zaplanowany program zebrania. Przedstawiono sprawozdania programowe PTIR; z działalności finansowej i komisji rewizyjnej. Po przeprowadzeniu dyskusji udzielono w głosowaniu absolutorium władzom PTIR. W kolejnym punkcie przedstawione zostały sprawozdania z działalności poszczególnych oddziałów. Następnie przeprowadzono wybory Prezesa oraz Członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Prezesem został ponownie prof. Rudolf Michałek. W skład zarządu weszli: prof. Józef Szlachta – wiceprezes, prof. Maciej Kuboń – skarbnik, dr hab. Dariusz Kwaśniewski – sekretarz oraz trzej członkowie: prof. Dariusz Choszcz, dr hab. Artur Kraszkiewicz i prof. Jacek Przybył. Do Komisji Rewizyjnej wybrano prof. Sławomira Kurpaskę (przewodniczący) oraz dr hab. Szymona Głowackiego i dr hab. Przemysława Niewiadomskiego. W Sądzie Koleżeńskim przewodniczącą została dr hab. Urszula Malaga-Toboła a członkami prof. Edmund Lorencowicz oraz dr hab. Karol Durczok.

Po zakończonych wyborach prof. Maciej Kuboń omówił politykę wydawniczą Towarzystwa. Zwrócił szczególną uwagę na dynamiczny rozwój czasopisma Agricultural Engineering. Podkreślił jak bardzo istotne jest cytowanie artykułów z AE w publikacjach zagranicznych.

W zebraniu uczestniczyła delegacja z naszego oddziału – łącznie 13 osób. Lubelski oddział jest najliczniejszy w Polsce – 66 członków i ważny w działalności Towarzystwa. Świadczy o tym także fakt, że dwaj nasi członkowie zostali wybrani do władz PTIR – dr hab. Artur Kraszkiewicz (członek Zarządu Głównego) i prof. Edmund Lorencowicz (Sąd Koleżeński).

Dotychczasowy, ponad trzydziestoletni okres działalności PTIR pokazuje, że aktywne funkcjonowanie tego rodzaju towarzystw jest istotnym elementem scalania środowiska naukowego i inicjowania wielu ważnych działań wpływających m.in. na rozwój instytutów i uczelni.

 • W dniu 17 listopada 2023 roku odbyło się Walne Zebranie oddziału PTIR w Lublinie, któremu przewodniczył dr hab. Grzegorz Zając. W trakcie spotkania przedstawiono sprawozdania z działalności oraz finansowe PTIR Oddział w Lublinie za lata 2020-2023. Na zebraniu tym udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, a następnie ogłoszono wybory prezesa oddziału PTIR w Lublinie, którym pozostał prof. Edmund Lorencowicz oraz wybory członów Zarządu. Ponadto odbyły się wybory delegatów na IX Walny Zjazd PTIR w Krakowie, którymi zostali: Edmund Lorencowicz, Artur Kraszkiewicz, Renata Różyło, Joanna Szyszlak-Bargłowicz, Sybilla Nazarewicz, Stanisław Parafiniuk, Małgorzata Bzowska-Bakalarz, Grzegorz Zając, Magdalena Kachel-Górecka, Artur Przywara, Tomasz Guz, Mariusz Szymanek i Anna Pecyna. Na zakończenie prezes oddziału podziękował wszystkim obecnym członkom za przybycie.
 • Reprezentacja lubelskiego oddziału PTIR uczestniczyła w IV Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Środowisko–Roślina–Zwierzę– Produkt”. Wydarzenie odbyło się w dniu 20 kwietnia 2023 r. W roli Członków Komisji Konkursowej wystąpili: dr hab. inż. Dariusz Goral, prof. uczelni, dr hab. inż. Jacek Mazur, prof. uczelni, dr hab. inż. Joanna Szyszlak-Bargłowicz, prof. uczelni. Wyróżnienie otrzymali uczestnicy Koła Naukowego Inżynierii Polimerów CARBON działające na Politechnice Lubelskiej (Joanna Tomasik, Miłosz Wrotniak, Aleksandra Pszczoła, Damian Szopiński) pt. „Właściwości fizykomechaniczne biodegradowalnych materiałów polimerowych stosowanych w ogrodnictwie”.
 • Oddział PTIR w Lublinie objął patronatem naukowym IV Dyskusyjne Warsztaty  “Jak usprawnić badania opryskiwaczy w realiach zaktualizowanych wymagań?” , które odbyły się  we Wrocławiu (25.01.2023)
 • Spotkanie Członków PTiR i studentów z przedstawicielem firmy Agrointelli Robotti (26.10.2022)
 • Udział w organizacji Sympozjum “Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture”, XI International Scientific Symposium FMPMSA, Bari, Włochy, czerwiec 2022
 • Spotkanie Członków PTIR i studentów z przedstawicielem firmy Horsch – Akademia Horsch (25.05.2022)
 • Uczestnictwo Członków Zarządu Lubelskiego Oddziału PTIR w Komisji Konkursowej Oceniającej prezentacje w sekcji inżynierii produkcji na III Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych dnia 21.04.2022 roku. Komisja Konkursowa Polskiego Towarzystwo Inżynierii Rolniczej w składzie: prof. dr hab. Sławomir Kocira, dr hab. Renata Różyło, prof. uczelni oraz dr hab. Joanna Szyszlak-Bargłowicz, prof. uczelni postanowiła nagrodzić Panią Angelikę Krzysztof ze studenckiego koła Agroekolog działającego na Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, za referat pt.: „Wpływ uprawy ekologicznej na natężenie erozji wodnej”. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://up.lublin.pl/blog/sprawozdanie-z-iii-miedzynarodowego-sympozjum-studenckich-kol-naukowych-srodowisko-roslina-zwierze-produkt/
 • Uczestnictwo Członków Zarządu Lubelskiego Oddziału PTIR w Komisji Konkursowej Oceniającej prezentacje na Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych oraz Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów organizowanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie pod wspólnym hasłem „ŚRODOWISKO-ROŚLINA-ZWIERZĘ-PRODUKT”, które odbyły się 15 kwietnia 2021 r. (https://up.lublin.pl/blog/miedzynarodowe-sympozjum-studenckich-kol-naukowych-oraz-ogolnopolska-konferencja-doktorantow/)

Fot. Artur Przywara, Ignacy Niedziółka
Oprac. Renata Różyło, Artur Kraszkiewicz, Joanna Szyszlak-Bargłowicz, Edmund Lorencowicz