III Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „ŚRODOWISKO-ROŚLINA-ZWIERZĘ-PRODUKT”
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 21.04.2022r.

 

W dniu 21 kwietnia 2022 r. odbyło się III Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych organizowane w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie pod hasłem „ŚRODOWISKO-ROŚLINA-ZWIERZĘ-PRODUKT”. Konferencję przeprowadzono w formie on-line.

Oficjalnego otwarcia obrad dokonał Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. Uczestników oraz gości powitali również Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr. hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Pełnomocnik Rektora ds. studenckich kół naukowych, prof. dr hab. Marek Babicz. Wykład inauguracyjny pt.: „Alweokokoza – nieznana inwazja  z lasu”, który wzbudził żywe zainteresowanie wśród słuchaczy, wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk z Katedry Parazytologii i Chorób Ryb, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Podczas obrad można było zapoznać się z pracami naukowymi z wielu obszarów nauk przyrodniczych, przygotowanych i zaprezentowanych przez 246 studentów z 21. ośrodków akademickich, w tym z 3. zagranicznych: Al-Furat Al-Awsat Technical University, Babylon, Iraq, Mendel University in Brno, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Cartaxo, Portugal oraz 18. krajowych: Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Politechnika Białostocka, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Politechnika Świętokrzyska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

W ramach III Międzynarodowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych przedstawiono 159 prac naukowych w formie prezentacji i 40 w formie posterów w siedmiu sekcjach tematycznych, których koordynatorami byli: dr inż. Adam Gawryluk – Sekcja Agrobioinżynierii, dr hab. Marta Wójcik, profesor uczelni – Sekcja Medycyny Weterynaryjnej, prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek i dr hab. Witold Chabuz, profesor uczelni – Sekcja Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, dr Karolina Pitura i dr hab. Katarzyna Dzida, profesor uczelni – Sekcja Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, dr inż. Marek Domin – Sekcja Inżynierii Produkcji, dr Urszula Szymanowska, dr Małgorzata Sierocka – Sekcja Nauk o Żywności i Biotechnologii, dr hab. Monika Tarkowska-Kukuryk, profesor uczelni i dr Wojciech Płaska – Sekcja Biologii Środowiskowej.

Prezentacje i postery oceniały komisje konkursowe, w tym oddzielne komisje tworzyli przedstawiciele Towarzystw Naukowych, które podjęły decyzje o przyznaniu nagród i licznych wyróżnień.

Wszystkie prace prezentowane w ramach III Międzynarodowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych wydano w formie e-książki streszczeń: III-MIEDZYNARODOWE-SYMPOZJUM-STUDENCKICH-KOL-NAUKOWYCH-2.pdf (up.lublin.pl)

Nadesłano 94 rozdziały monografii, które obecnie są poddawane procesowi redakcyjnemu i po pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (20 pkt. wg wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN).

III Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych pozwoliło na prezentację aktywności badawczej młodych naukowców, jak też na upowszechnienie nauki poprzez wymianę poglądów, doświadczeń i praktycznej wiedzy na temat aktualnych wyzwań naukowych Polsce i na świecie.

Wydarzenie Patronatem honorowym objęli: Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Patronat medialny objęły: Telewizja Polska S.A. Oddział w Lublinie – TVP3 Lublin, Polskie Radio Lublin, Dziennik Wschodni.

Tegoroczną edycję III Międzynarodowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych wsparły towarzystwa naukowe: Polskie Towarzystwo Agronomiczne, Oddział w Lublinie; Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Oddział w Lublinie; Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych, Oddział w Lublinie; Polskie Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Oddział w Lublinie; Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Oddział w Lublinie; Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Koło w Lublinie; Polskie Towarzystwo Zoologów.

Komitet Naukowy III Międzynarodowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych utworzyli: dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni – przewodnicząca (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), dr hab. Halina Lipińska, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), prof. dr hab. Brygida Ślaska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), dr hab. Monika Tarkowska-Kukuryk, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), dr hab. Dariusz Góral, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), dr hab. Olena Shcherbak (Państwowa Akademia Weterynaryjna w Charkowie), dr hab. Oleksandr Tsereniuk (Instytut Zootechniczny w Charkowie), dr Natalya Shkavro (Instytut Nauk o Zwierzętach Narodowej Akademii Nauk Rolniczych w Charkowie).

Komitet Organizacyjny pracował w składzie: prof. dr hab. Marek Babicz – przewodniczący, dr inż. Kinga Kropiwiec-Domańska, dr inż. Adam Gawryluk, dr hab. Marta Wójcik, prof. uczelni, dr hab. Witold Chabuz, prof. uczelni, dr Karolina Pitura, dr inż. Marek Domin, dr Urszula Szymanowska, dr Wojciech Płaska, mgr Iwona Joć, mgr inż. Dorota Szewczuk, mgr inż. Magdalena Łukasik, mgr Karolina Kwapisz, mgr. Agnieszka Wasilak, inż. Monika Szymczuk, inż. Michał Arciszewski.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Marek Babicz

fot. Maciej Niedziółka/DKiWA