Szkoła Doktorska Uniwersytetu PRzyrodniczego w Lublinie

O nas

Szkoła Doktorska
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
szansą na realizowanie pasji naukowych

Interdyscyplinarne i specjalistyczne kształcenie – doktorat z przyszłością

Kształcenie doktorantów realizowane jest w ogólnoakademickiej, wielodyscyplinowej Szkole Doktorskiej. Oferujemy unikalne połączenie interdyscyplinarności z zaawansowanym kształceniem specjalistycznym. Kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie obejmuje ścieżkę wspólną dla wszystkich doktorantów oraz ścieżkę specjalistyczną dla poszczególnych dziedzin i dyscyplin. Wspólna ścieżka kształcenia pozwala na integrację społeczności akademickiej, na wymianę doświadczeń naukowych, interdyscyplinarne postrzeganie problemów badawczych. Wartością dodaną, wynikającą ze wspólnego kształcenia jest jego otwarta formuła umożliwiająca doktorantom ciągły rozwój naukowy, a ponadto pozwalająca na ewolucję Szkoły Doktorskiej zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami kształcenia kolejnych roczników.

Ścieżka specjalistycznego kształcenia

Ścieżka specjalistycznego kształcenia doktorantów odbywa się w porozumieniu z promotorami, jest ukierunkowana na realizację indywidulanych planów badawczych w Instytutach, Katedrach, a także na udział doktorantów w seminariach i praktykach zawodowych. Specjalistyczne kształcenie doktoranci zdobywają dzięki uczestnictwu w kursach, krajowych i zagranicznych stażach naukowych oraz w praktykach zawodowych.

Umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej jest jednym z naszych priorytetowych działań

Szkoła doktorska jest przygotowana do rekrutacji doktorantów angielskojęzycznych. Promotorzy doktorantów oraz nauczyciele akademiccy zaangażowani w kształcenie w szkole doktorskiej wykazują wysoki stopień mobilności naukowej, dzięki której otwierają ścieżkę do współpracy międzynarodowej naszym doktorantom, są zaangażowani w realizację projektów międzynarodowych, uczestniczą w sympozjach i konferencjach międzynarodowych. Ponadto publikują wyniki badań w prestiżowych czasopismach z listy JCR. Szkoła Doktorska aktywizuje doktorantów m.in. do realizacji staży zagranicznych i udziału w konferencjach międzynarodowych, jednocześnie wspierając finansowo powyższe działania, umożliwia wyjazdy w ramach różnych programów wymiany międzynarodowej, organizuje szkolenia prowadzone przez naukowców z zagranicy, w ramach programu kształcenia zaprasza profesorów wizytujących.

Perspektywy i kariera

Kształcenie w Szkole Doktorskiej ukierunkowane jest przede wszystkim na potrzeby praktyki oraz we współpracy z praktyką, co jest realizowane w ramach projektów wdrożeniowych. Innym i równie ważnym celem kształcenia doktorantów w naszej Szkole Doktorskiej jest dbałość o odbudowę kadry naukowej, przekazanie warsztatu naukowego młodszemu pokoleniu naukowców, niedopuszczenie do powstania luki pokoleniowej, bowiem corocznie wielu zasłużonych profesorów odchodzi na emeryturę.