Kierownik kursu: prof. dr hab. Małgorzata Kwiecień

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r.  poz. 391 z późń. zm.). Celem kursu jest przygotowanie pracodawców, pracowników, osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia, do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników. 

Kurs obejmuje 48 godzin (40 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 8 godzin przygotowanie pedagogiczne).  Program kurs posiada akceptację Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Celem kursu jest przygotowanie pracodawców, pracowników, osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia, do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników poprzez umożliwienie im zdobycia: wiedzy z zakresu prawnych uwarunkowań kształcenia zawodowego w zakładzie pracy/zakładzie rzemieślniczym, zasad i warunków odbywania przygotowania zawodowego oraz monitorowania przebiegu przygotowania zawodowego młodocianego; podstawowej wiedzy z dziedziny psychologii i pedagogiki, umiejętności wspierania rozwoju uczniów, indywidualizowania procesu nauczania i podejmowania współpracy z nauczycielami i rodzicami; umiejętności metodycznych niezbędnych do efektywnego prowadzenia zajęć edukacyjnych, praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników, rozbudzania ich zainteresowań pracą w zawodzie, właściwego doboru metod kształcenia, a także oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, młodocianych i słuchaczy; uwrażliwienia uczestników na specyficzne cechy edukacji zawodowej poprzez przygotowanie ich do odpowiedzialnego działania pedagogicznego, inspirowanie do wszechstronnej aktywności edukacyjnej i zawodowej oraz rozwijania umiejętności kluczowych i uczenia się przez całe życie.