ZESZYT 389
Anna Nowak
Konkurencyjność rolnictwa Polski Wschodniej
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 389, Lublin 2017, ss. 200

ZESZYT 388
Agata Wawrzyniak
Analiza porównawcza oligodendrocytów w wybranych obszarach mózgowia u norki amerykańskiej (Neovison vison), lisa rudego (Vulpes vulpes), konia domowego (Equus caballus) i bydła domowego (Bos taurus)
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 388, Lublin 2017, ss. 122

ZESZYT 387
Agnieszka Najda
Zmienność ontogenetyczna mięty (Mentha species) czynnikiem warunkującym zawartość składników bioaktywnych w surowcu
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 387, Lublin 2017, ss. 179

ZESZYT 386
Artur Kraszkiewicz
Wpływ właściwości fizycznych i chemicznych biopaliw pochodzenia roślinnego na emisję produktów spalania i efektywność energetyczną
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 386, Lublin 2016, ss. 188

ZESZYT 385
Sławomir Ligęza
Zmienność współczesnych mad puławskiego odcinka Wisły
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 385, Lublin 2016, ss. 131

ZESZYT 384
Marek Boryga
Parametryzacja trajektorii manipulatorów z wykorzystaniem wielomianów wyższych stopni
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 384, Lublin 2016, ss. 183

ZESZYT 383
Zbigniew Jarosz
Wpływ żywienia krzemem na plonowanie oraz skład chemiczny ogórka (Cucumis sativus L.) i pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) w szklarniowej uprawie bezglebowej

Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 383, Lublin 2014, ss. 121

ZESZYT 382
Edyta Górska-Drabik
Występowanie Acrobasis advenella (Zinck.) (Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae) na aronii czarnoowocowej w Polsce i jego biochemiczne powiązania z roślinami żywicielskimi
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 382, Lublin 2013, ss. 121

ZESZYT 381
Katarzyna Golan
Interactions between host plants and Coccus hesperidum L. (Hemiptera; Sternorrhyncha; Coccidae)
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 381, Lublin 2013, ss. 122

ZESZYT 380
Marzena Sylwia Brodowska
Nawożenie mineralne jako czynnik determinujący wpływ siarki na plonowanie, skład chemiczny i jakość roślin uprawnych
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 380, Lublin 2013, ss. 159

ZESZYT 379
Katarzyna Dzida
Plon oraz wartość biologiczna ziela tymianku pospolitego (Thymus vulgaris L.) i cząbru ogrodowego (Satureia hortensis L.) w zależności od żywienia azotem i potasem
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 379, Lublin 2013, ss. 122

ZESZYT 378
Bożena Kiczorowska
Wpływ naświetlania promieniami podczerwonymi nasion bobiku (Vicia faba L.) i łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius) na ich wartość odżywczą i efektywność w odchowie kurcząt brojlerów
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 378, Lublin 2013, ss. 121

ZESZYT 377
Magdalena Krauze
Możliwość wykorzystania wybranych wskaźników enzymatycznych do oceny reakcji indyczek rzeźnych na stres niwelowany dodatkiem L-karnityny lub choliny
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 377, Lublin 2013, ss. 103

ZESZYT 376
Agnieszka Jamiołkowska
Preparaty biotechniczne i biologiczne w ochronie papryki słodkiej (Capsicum annuum L.) przed grzybami chorobotwórczymi i indukowaniu reakcji obronnych roślin
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 376, Lublin 2013, ss. 117

ZESZYT 375
Mirosława Chwil
Struktura nektarników kwiatowych i wartość pszczelarska wybranych gatunków roślin z podrodziny Prunoideae (Rosaceae)
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 375, Lublin 2013, ss. 108

ZESZYT 374
Katarzyna Strzelec
Stężenie kortyzolu w ślinie jako wskaźnik reakcji stresowej koni badanych podczas różnych sposobów użytkowania

Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 374, Lublin 2013, ss. 87

ZESZYT 373
Zbigniew Kobus
Modelowanie ekstrakcji ultradźwiękowej w układzie ciecz-ciało stałe
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 373, Lublin 2013, ss. 100

ZESZYT 373
Krzysztof Olszewski
Biologia, użytkowość oraz oporność na Varroa destructor rodzin pszczelich utrzymywanych na plastrach o małych komórkach
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 372, Lublin 2013, ss. 148

ZESZYT 371
Mirosław Wojciech Karpiński
Charakterystyka populacji saren (Capreolus capreolus) z wybranych łowisk leśnych i polnych Wyżyny Lubelskiej z wykorzystaniem parametrów morfometrycznych i genetycznych
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 371, Lublin 2013, ss. 95

ZESZYT 370
Katarzyna Ognik
Możliwość wykorzystania naturalnych antyoksydantów w żywieniu drobiu rzeźnego jako inhibitorów lipoperoksydacji
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 370, Lublin 2013, ss. 147

ZESZYT 369
Andrzej Jakubczak
Optymalizacja oceny wartości użytkowej i hodowlanej lisów pospolitych (Vulpes vulpes L.) z uwzględnieniem charakterystyki genetycznej opartej na markerach molekularnych
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 369, Lublin 2013, ss. 117

ZESZYT 368
Grzegorz Borsuk
Zróżnicowanie morfometryczne, genetyczne, epigenetyczne i biochemiczne Varroa destructor opornych oraz wrażliwych na tau-fluwalinat
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 368, Lublin 2013, ss. 80

ZESZYT 367
Barbara Skwaryło-Bednarz

Wpływ czynników środowiska i odmiany na wielkość i jakość plonu nasion rzepaku ozimego uprawianego na Dolnym Śląsku
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 367, Lublin 2013, ss. 100

ZESZYT 366
Marzena Masierowska
Floral display and reproductive system in brown mustard Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. and white mustard Sinapis alba L., Brassicaceae
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 366, Lublin 2012, ss. 124

ZESZYT 365
Iwona Taszkun

Wybrane parametry systemowej odpowiedzi immunologicznej u psów z atopowym zapaleniem skóry
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 365, Lublin 2012, ss. 122

ZESZYT 364
Marek Szmigielski
Wpływ obróbki termicznej na wybrane wskaźniki jakości nasion soi i ich przetworów
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 364, Lublin 2012, ss. 72

ZESZYT 363
Krzysztof Tomczuk
Charakterystyka inwazji Anoplocephala perfoliatau koni z uwzględnieniem aspektów molekularnych i proteomicznych
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 363, Lublin 2012, ss. 110

ZESZYT 362
Anna Kasprzyk
Przydatność technologiczna i kulinarna mięsa mieszańców pochodzących z krzyżowania dzika (Sus scrofa scrofa) z wybranymi rasami hodowlanymi świń
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 362, Lublin 2012, ss. 78

ZESZYT 361
Monika Budzyńska
Behawioralne i fizjologiczne mechanizmy reakcji koni arabskich na bodźce stresowe
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 361, Lublin 2012, ss. 76

ZESZYT 360
Elżbieta Patkowska
Bioróżnorodność mikroorganizmów zasiedlających soję, Glycine max (L.) Merrill, oraz podatność roślin różnych odmian na porażenie przez grzyby, ze szczególnym uwzględnieniem Phomopsis sojae Lehman
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 360, Lublin 2012, ss. 196

ZESZYT 359
Małgorzata Maria Kwiecień
Wpływ formy i poziomu miedzi i żelaza w paszy na wyniki odchowu oraz wybrane wskaźniki metaboliczne
kurcząt brojlerów

Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 359, Lublin 2012, ss. 113

ZESZYT 358
Dariusz M. Stasiak
Wpływ kawitacji na właściwości składników żywności
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 358, Lublin 2012, ss. 93

ZESZYT 357
Iwona Rozempolska-Rucińska
Progowe cechy wylęgowe w doskonaleniu kur nieśnych
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 357, Lublin 2011, ss. 68

ZESZYT 356
Grzegorz Łysiak
Deformacje bielma ziarniaka pszenicy w wyniku spadku wilgotności
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 356, Lublin 2011, ss. 87

ZESZYT 355
Izabela Polkowska
Badanie wpływu patogennej flory bakteryjnej w chorobach przyzębia na stan narządów wewnętrznych psów
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 355, Lublin 2011, ss. 56

ZESZYT 354
Leszek Guz
Immunogenność szczepów z rodzaju Aeromonas. Doświadczalne szczepionki przeciwko MAI/MAS karpi
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 354, Lublin 2011, ss. 121

ZESZYT 353
Jacek Pranagal
Stan fizyczny wybranych gleb pyłowych Lubelszczyzny
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 353, Lublin 2011, ss. 129

ZESZYT 352
Iwona Janczarek
Obiektywizacja metod oceny skoków luzem młodych ogierów półkrwi
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 352, Lublin 2011, ss. 150

ZESZYT 351
Bożena Denisow
Pollen production of selected ruderal plant species in the Lublin area
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 351, Lublin 2011, ss. 86

ZESZYT 350
Zbigniew Wasąg
Sprawność technicznej modernizacji wybranych gospodarstw rodzinnych korzystających z funduszy Unii Europejskiej

Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 350, Lublin 2011, ss. 108

ZESZYT 349
Anna Chmielowiec-Korzeniowska
Badanie efektywności biofiltracji powietrza w tuczarni oraz wpływ procesu na zdrowie i tempo wzrostu świń
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 349, Lublin 2011, ss. 113

ZESZYT 348
Brygida Ślaska
Genomika strukturalna jenota (Nyctereutes procyonoides procyonoides)
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 348, Lublin 2010, ss. 107

ZESZYT 347
Halina Lipińska
Ocena utrzymywania się Poa pratensis L.,Phleum pratense L. i Lolium perenne L. w runi na glebie torfowo-murszowej w zależności od poziomu wody gruntowej
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 347, Lublin 2010, ss. 76

ZESZYT 346
Radosław Piotr Radzki
Antyosteopeniczne efekty alfa-ketoglutaranu i ipriflawonu u owariektomizowanych i orchidektomizowanych szczurów
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 346, Lublin 2010, ss. 146

ZESZYT 345
Robert Gruszecki
Czynniki modyfikujące wzrost roślin oraz wielkość i jakość plonu pietruszki korzeniowej Petroselinum crispum (Mill.) Nym. w uprawie na zbiór wczesny
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 345, Lublin 2010, ss. 85

ZESZYT 344
Andrzej Junkuszew
Wzrost i wartość rzeźna jagniąt pochodzących ze stada zakażonego wirusem maedi-visna
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 344, Lublin 2010, ss. 82

ZESZYT 343
Andrzej Sałata
Wpływ zabiegów agrotechnicznych na plon i wartość biologiczną karczocha zwyczajnego(Cynara scolymus L.)

Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 343, Lublin 2010, ss. 112

ZESZYT 342
Paweł Szot
Wpływ regulatorów wzrostu na jakość i trwałość pozbiorczą pędów kwiatowych tulipana

Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 342, Lublin 2010, ss. 77

ZESZYT 341
Jolanta Stanisława Molas
Pobieranie niklu przez rośliny kapusty (Brassica oleracea L.) i jego fitotoksyczność w zależności od formy chemicznej dodanej do podłoża
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 341, Lublin 2010, ss. 142

ZESZYT 340
Dariusz Góral
Analiza wykorzystania metody impingement we fluidyzacyjnym zamrażaniu owoców i warzyw
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 340, Lublin 2010, ss. 68

ZESZYT 339
Halina Pawlak
Ergonomiczna ocena stanowisk pracy w przemyśle rolno-spożywczym
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 339, Lublin 2009, ss. 104

ZESZYT 338
Marek Babicz
Polimorfizm wybranych genów potencjalnie związanych z użytkowością rozpłodową świń rasy puławskiej
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 338, Lublin 2009, ss. 77

ZESZYT 337
Mariusz Florek
Wpływ wybranych czynników na wartość rzeźną cieląt, właściwości fizykochemiczne mięsa i jego wartość odżywczą
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 337, Lublin 2009, ss. 107

ZESZYT 336
Cezary Kwiatkowski
Studia nad plonowaniem jęczmienia jarego nagoziarnistego i oplewionego w płodozmianie i monokulturze
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 336, Lublin 2009, ss. 117

ZESZYT 335
Jacek Wawrzosek
Modelowanie statystyczne zużycia paliwa i emisji spalin w silnikach ciągnikowych zasilanych biopaliwem
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 335, Lublin 2009, ss. 149

ZESZYT 334
Jerzy Lechowski
Ocena efektywności dodatku kwasu askorbinowego do paszy na cechy reprodukcyjne młodych loszek i knurów inseminacyjnych oraz właściwości fizyczne i chemiczne mięsa tuczników
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 334, Lublin 2009, ss. 79

ZESZYT 333
Eugenia Czernyszewicz
Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa owoców w aspekcie preferencji konsumentów
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 333, Lublin 2008, ss. 254

ZESZYT 332
Renata Klebaniuk
Efektywność stosowania preparatu glukogennego w dawkach pokarmowych zawierających zboża o różnej podatności skrobi na rozkład w żwaczu u wysoko wydajnych krów mlecznych
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 332, Lublin 2008, ss. 116

ZESZYT 331
Marek Sapuła
Wpływ pobudliwości nerwowej koni małopolskich na ich cechy użytkowe
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 331, Lublin 2008, ss. 78

ZESZYT 330
Anna Czech
Współdziałanie fitazy mikrobiologicznej z enzymami hydrolizującymi frakcje polisacharydów nieskrobiowych, kalcytriolem oraz kwasem mrówkowym i jego solą potasową w żywieniu świń
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 330, Lublin 2008, ss. 104.

ZESZYT 329
Wojciech Łopuszyński
Wartość diagnostyczna i prognostyczna wybranych parametrów histologicznych oraz wskaźników proliferacji i apoptozy w nowotworach gruczołu sutkowego suk
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 329, Lublin 2008, ss. 146

ZESZYT 328
Urszula Kosior-Korzecka
Zmiany hormonalne oraz ekspresja mRNA receptorów leptynowych w komórkach przysadki owiec z indukowanymi ACTH torbielami jajnikowymi
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 328, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Lublin 2008, ss. 100

ZESZYT 327
Izabela Krakowska
Ekspresja receptorów estrogenowych α i β w neuronach tworu hipokampa podczas procesu neurogenezy oraz u dojrzałych płciowo samic królików
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 327, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Lublin 2008, ss. 100

ZESZYT 326
Dariusz Dziki
Analiza wpływu wstępnego zgniatania ziarna zbóż na rozdrabnianie udarowe
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 326,Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2008, ss. 96

ZESZYT 325
Bożena Gładyszewska
Metoda badania wybranych mechanicznych właściwości cienkowarstwowych materiałów biologicznych
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 325, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2007, ss. 87

ZESZYT 324
Magdalena Gantner
Źródła odporności wybranych odmian leszczyny wielkowocowej (Corylus L.) na wielkopąkowca leszczynowego (Phytoptus avellanae Nal.) i zdobniczkę leszczynową (Myzocallis coryli Goetze)
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 324, Wydział Ogrodniczy, Lublin 2007, ss. 106

ZESZYT 323
Renata Urban-Chmiel
Wpływ stresu transportowego na stopień podatności bydła i owiec na oddziaływanie leukotoksyny Mannheimia haemolytica
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 323, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Lublin 2007, ss. 89

ZESZYT 322
Jan Zwolak
Rola środków trwałych w rolnictwie polskim w latach 1990-2004
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 322, Wydział Rolniczy, Lublin 2007, ss. 188

ZESZYT 321
Joanna Bogusława Barłowska
Wartość odżywcza i przydatność technologiczna mleka krów 7 ras użytkowanych w Polsce
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 321,Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Lublin 2007, ss. 112

ZESZYT 320
Mariusz Gagoś
Organizacja molekularna amfoterycyny B w modelowych układach o znaczeniu biologicznym
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 320,Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2007, ss. 104

ZESZYT 319
Ewa Rożek
Czynniki i cechy kształtujące jakość owoców pomidora oraz ich przydatność do mrożenia
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 319, Wydział Ogrodniczy, Lublin 2007, ss. 92

ZESZYT 318
Izabela Kuna-Broniowska
Modelowanie i analiza statystyczna wyników doświadczeń czynnikowych z inżynierii rolniczej z uwzględnieniem kontroli i kombinacji pozornych
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 318, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2007, ss. 141

ZESZYT 317
Andrzej Demetraki-Paleolog
Wrotki (Rotifera) planktonowe rzek zachodniej Lubelszczyzny
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 317, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Lublin 2007, ss. 124

ZESZYT 316
Roman Prażak
Studia nad mieszańcami Aegilops z Triticum
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 316, Wydział Rolniczy, Lublin 2007, ss. 83

ZESZYT 315
Jacek Skwarcz
Optymalizacyjny system ekspertowy doboru środków technicznych dla producentów zbóż
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 315,Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2007, ss. 76

ZESZYT 314
Marzena Błażewicz-Woźniak
Wpływ czynników agrotechnicznych na wzrost
i plonowanie kopru włoskiego (Foeniculum vulgare var. azoricumMill.)
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 314, Wydział Ogrodniczy, Lublin 2006, ss. 134

ZESZYT 313
Krzysztof Lutnicki
Zaburzenia równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej a system ochronny błony śluzowej żołądka szczurów
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 313, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Lublin 2006, ss. 103

ZESZYT 312
Jarosław Kamieniak
Analiza stopnia pobudliwości nerwowej polskich koni czystej krwi arabskiej z uwzględnieniem dotychczasowych kojarzeń
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 312, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Lublin 2006, ss. 81

ZESZYT 311
Jerzy Grudziński
Systemy informacyjne w odnowie ciągników i maszyn rolniczych
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 311, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2006, ss. 68

ZESZYT 310
Kazimierz Wrotkowski
Bilans cieplny organizmu zwierzęcia jako podstawowe kryterium wyboru systemu utrzymywania trzody chlewnej
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 310, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2006, ss. 90

ZESZYT 309
Jose Luis Valverde Piedra
Rola żółci i enzymów trawiennych trzustki w regulacji wydzielania soku trzustkowego u świń
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 309, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Lublin 2006, ss. 92

ZESZYT 308
Andrzej Tarkowski
Wartość pokarmowa i użyteczność paszowa sidy (Sida hermaphrodita Rusby)
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 308, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Lublin 2006, ss. 81

ZESZYT 307
Renata Nurzyńska-Wierdak
Plon oraz skład chemiczny liści rokietty i kalarepy w zależności od nawożenia azotowo-potasowego
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 307, Wydział Ogrodniczy, Lublin 2006, ss. 89

ZESZYT 306
Magdalena Pyrz
Transfer kadmu, ołowiu, cynku, miedzi i magnezu z organizmu matki do organizmu potomstwa poprzez zdrowy i chorobowo zmieniony gruczoł mlekowy owiec
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 306, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Lublin 2006, ss. 90

ZESZYT 305
Anna Szymanowska
Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania produkcji koźlęciny wysokiej jakości
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 305, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Lublin 2006, ss. 66

ZESZYT 304
Kazimierz Zawiślak
Przetwarzanie ziarna kukurydzy na cele paszowe
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 304, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2006, ss. 96

ZESZYT 303
Bożena Nowakowicz-Dębek
Gazowe zanieczyszczenia powietrza w środowisku fermy zwierząt futerkowych i ich wpływ na wybrane wskaźniki fizjologiczne i wyniki produkcyjne lisów polarnych
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 303, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Lublin 2006, ss. 79

ZESZYT 302
Janusz Bowszys
Doskonalenie technologii suszenia i przechowywania w cylindrycznych silosach zbożowych
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 302, Wydział Inżynierii Produkcji, zeszyt 302, ss. 103

ZESZYT 301
Marek Szczubiał
Badania nad statusem oksydacyjno-antyoksydacyjnym u swiń w okresie okołoporodowym w aspekcie syndromu MMA
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 301, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Lublin 2005, ss. 82

ZESZYT 300
Edmund Lorencowicz
Wyposażenie techniczne i formy mechanizacji małych gospodarstw rolnych
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 300, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2005, ss. 108

ZESZYT 299
Grzegorz Zięba
Wykorzystanie zmienności genetycznej spożycia paszy w selekcji kur nieśnych
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 299, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Lublin 2005, ss. 64

ZESZYT 298
Andrzej Wacław Marciniak
Projektowanie systemu reprezentacji wiedzy
o rolniczym procesie produkcyjnym

Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 298, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2005, ss. 90

ZESZYT 297
Rafał Nadulski
Metodyczne aspekty badań mechanicznych właściwości tekstury jabłek
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 297, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2005, ss. 102

ZESZYT 296
Iwona Puzio
Wpływ dodatku fitazy, cholekalcyferonu i kalcitriolu na procesy wzrostowe organizmu kurcząt brojlerów
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 296, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Lublin 2005, ss. 112

ZESZYT 295
Marian Panasiewicz
Analiza procesów hydrotermicznych i ich wykorzystanie w modyfikowaniu cech fizyczno-technologicznych owsa
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 295, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2005, ss. 115

ZESZYT 294
Ireneusz Balicki
Badania nad rozpoznawaniem i leczeniem przewlekłego powierzchownego zapalenia rogówki u psów
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 294, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Lublin 2005, ss. 80

ZESZYT 293
Andrzej Kornacki
Modelowanie procesu omłotu i separacji ziarna w wielobębnowym zespole młócąco-wydzielającym
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 293, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2005, ss. 51.

ZESZYT 292
Agnieszka Izabela Baruk
Personnel marketing and creating a firm’s image
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 292, Wydział Rolniczy, Lublin 2005, ss. 252

ZESZYT 291
Tadeusz Głuski
System kształtowania mikroklimatu w budynkach dla bydła

Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 291, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2005, ss. 60.

ZESZYT 290
Marcin Bartłomiej Arciszewski
Noradrenergiczne i cholinergiczne unerwienie tarczycy u owcy oraz lokalizacja i kodowanie chemiczne neuronów ją zaopatrujących
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 290, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Lublin 2004, ss. 63