O Bibliotece

BG UP powstała w 1955 r. Gromadzi literaturę polską i obcą związaną z profilem prac naukowych i dydaktycznych prowadzonych przez pracowników uczelni. Tematycznie księgozbiór obejmuje szeroko pojęte nauki rolnicze, ogrodnictwo, zootechnikę, medycynę weterynaryjną, technologię żywności, agrobiznes, technikę rolniczą, maszynoznawstwo przemysłu spożywczego oraz biologię, biotechnologię, ochronę środowiska, a także (wybiórczo) medycynę, matematykę, fizykę, chemię i podstawy techniki.

W latach 1995-2020 Biblioteka użytkowała zintegrowany system biblioteczny VTLS/Virtua, a w 2020 r. wdrożono system Koha. Dzięki temu każdy może skorzystać z katalogu komputerowego z dowolnego miejsca na świecie.

Od 2012 roku Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego mieści się w nowym budynku i jest Regionalnym Ośrodkiem Rolniczej Informacji Naukowej. W nowym miejscu Użytkownicy mają otwarty dostęp do zasobów Biblioteki. Na drugim i trzecim piętrze znajdują się książki i czasopisma (z zasobem archiwalnym) najczęściej wykorzystywane przez naszych użytkowników. Czytelnicy, bez konieczności wypełniania rewersów, sami wybierają z półek potrzebne im woluminy z których mogą korzystać na miejscu. 

Wypożyczać do domu mogą: pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego. Księgozbiór liczy ok. 390 000 woluminów książek, czasopism i zbiorów specjalnych. Biblioteka Główna poprzez udział w licznych konsorcjach bibliotek naukowych, organizuje dostęp do pełnych tekstów kilkudziesięciu tysięcy tytułów książek i czasopism, z komputerów podłączonych do serwerów Uniwersytetu Przyrodniczego.

 

Misja Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest jednostką ogólnouczelnianą zaspokajającą potrzeby pracowników i studentów Uczelni w zakresie dostępu do zasobów naukowych i dydaktycznych. Tworzy przestrzeń wiedzy zebranej i dostępnej w kolekcjach dotyczących nauk przyrodniczych i im pokrewnych.  Zachowując charakter biblioteki publicznej, jest miejscem przyjaznym dla użytkowników, którzy pragną korzystać z jej zasobów. 

Swoją misję Biblioteka realizuje poprzez:
 
 • Gromadzenie zbiorów w postaci drukowanej i elektronicznej zgodnie z profilem naukowym i programem dydaktycznym Uczelni oraz ich ochronę;
 • Organizowanie wielokierunkowego dostępu do zasobów biblioteki oraz źródeł informacji zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej;
 • Dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników;
 • Popularyzowanie działań biblioteczno-informacyjnych w środowisku uczelnianym;
 • Rozwijanie umiejętności czytelników w zakresie poszukiwania i selektywnego wykorzystania zasobów informacyjnych, poprzez wykorzystanie najnowszych technologii;
 • Dokumentowanie dorobku naukowego pracowników Uczelni;
 • Prowadzenie działalności badawczej z zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa;
 • Permanentne podwyższanie umiejętności zawodowych swoich pracowników oraz pogłębianie motywacji do pracy (kursy, szkolenia, konferencje);
 • Kreowanie dobrego wizerunku Biblioteki w środowisku akademickim oraz stałą współpracę z innymi bibliotekami w kraju i na świecie;
 • Utrzymywanie kontaktów ze stowarzyszeniami bibliotekarskimi i księgarskimi w kraju.
Misja biblioteki jest zgodna ze strategią rozwoju Uczelni, która zmierza do rozszerzenia i podniesienia swojej oferty edukacyjnej wprowadzając nowe kierunki studiów i dąży do stworzenia nowego modelu edukacyjno-badawczego w rolniczym szkolnictwie wyższym z uwzględnieniem transferu wiedzy. Dlatego Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego mająca dodatkowe miano Regionalnego Ośrodka Rolniczej Informacji Naukowej czyni przygotowania do inicjowania szeroko pojętej współpracy środowiskowej w zakresie promowania nauki i jej upowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności wiejskiej. 
DYREKTOR

dr inż. Paulina Studzińska-Jaksim
Bibliotekarz naukowy
e-mail:

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Bartłomiej Boćkowski
kustosz

e-mail:

SEKRETARIAT

tel./fax: 81 445-62-28
e-mail:

referent mgr Justyna Kanar, e-mail:

specjalista mgr Aneta Kuś, e-mail:

Oddział Udostępniania i Przechowywania Księgozbioru

koordynator: mgr Adriana Sobczak-Frynas, kustosz

tel. 81-445-62-43, 81-445-62-22
e-mail:

Wypożyczalnia

tel. 81 445-62-25

e-mail:

Magazyny

tel.: 81 445-62-22; 81 445-62-43

mgr Justyna Kamińska, starszy bibliotekarz
e-mail:
mgr inż. Radosław Kowalik, starszy bibliotekarz
e-mail:
mgr Bożena Persona, kustosz
mgr inż. Justyna Sadura, młodszy bibliotekarz
e-mail:
mgr inż. Katarzyna Stafińska, kustosz
e-mail:
mgr Krystyna Węcławska, kustosz
Zdzisława Zań, bibliotekarz
e-mail:

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

tel. 81 445-62-40

e-mail:

mgr inż. Katarzyna Stafińska, kustosz

mgr Bartłomiej Boćkowski, kustosz
e-mail:

mgr Marek Niewiadomy, bibliotekarz
e-mail:

Oddział Informacji Naukowej 

koordynator: mgr Anna Starek, starszy bibliotekarz

tel. 81-445-62-48
e-mail:

e-mail:

mgr inż. Anna Gawryluk, kustosz tel. 81-445-62-27
e-mail:
mgr inż. Weronika Kowalska,  bibliotekarz tel. 81-445-62-27
e-mail:
mgr Ewa Kustra, młodszy bibliotekarz tel. 81-445-60-82
e-mail:
mgr inż. Dagmara Mischlich, starszy bibliotekarz tel. 81-445-62-27
e-mail:
mgr Paweł Opiłowski, starszy bibliotekarz tel. 81-445-60-82
e- mail:
mgr Justyna Wojdyła, starszy bibliotekarz tel. 81-445-62-27
e-mail:
dr Iwona Zakrzewska, bibliotekarz tel. 81-445-62-48
e-mail:

Oddział Wolnego Dostępu do Zbiorów

koordynator: mgr inż. Agnieszka Szymczak, kustosz

tel. 81-445-62-46, 81-445-62-46
e-mail:

II piętro tel. 81 445-62-44
III piętro tel. 81 445-62-47
e-mail:

inż. Monika Gierej, młodszy bibliotekarz
e-mail:
mgr Diana Brodziak, młodszy bibliotekarz
e-mail:
mgr inż. Marzena Kopińska, starszy bibliotekarz
e-mail:
mgr inż. Małgorzata Nowak, kustosz
e-mail:
mgr inż. Magdalena Piech, starszy bibliotekarz
e-mail:
mgr Ewa Stępień, starszy bibliotekarz
e-mail:
mgr inż. Renata Więch, bibliotekarz
e-mail:

Oddział Gromadzenia, Opracowywania i Automatyzacji

koordynator: mgr Monika Żuraw, kustosz
tel. 81-445-62-26
e-mail:

mgr Anna Drozd-Małaj, kustosz, tel. 81-445-62-24 (Automatyzacja)
e-mail:
mgr inż. Małgorzata Gawęda,  bibliotekarz, tel. 81-445-62-23 (Wydawnictwa Zwarte)
e-mail:
mgr Renata Lewińska, kustosz, tel. 81-445-62-23 (Wydawnictwa Zwarte)
e-mail:
mgr Monika Mroczek, starszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-26 (Wydawnictwa Ciągłe)
e-mail:
mgr Monika Nowogrodzka, kustosz, tel. 81-445-62-23 (Wydawnictwa Zwarte)
e-mail:
mgr Andrzej Padziński, bibliotekarz naukowy, tel. 81-445-62-24 (Automatyzacja)
e-mail:
mgr inż. Bartłomiej Pawłowski, starszy specjalista, tel. 81-445-62-24 (Automatyzacja)
e-mail:
mgr Agnieszka Penar, kustosz, tel. 81-445-62-26 (Wydawnictwa Ciągłe)
e-mail:

 • 2016

  • zakup dostępu do bazy BioOne
  • powstanie “Strefy chill-out” na tarasie Biblioteki
  • przekazanie dla Biblioteki Głównej kolekcji książek i czasopism Dominika Bourlet z Berlina z zakresu hipologii
 • 2015

  • jubileusz 60-lecia Biblioteki Głównej UP
  • październik – Międzynarodowa konferencja naukowa „Herbaria i zielarstwo”
  • przeprowadzenie ankiety pt: “Badanie potrzeb użytkowników Biblioteki Głównej UP”
  • zainicjowanie cyklu wykładów otwartych „Fascynujący świat roślin”
 • 2014

  • utworzenie stanowiska do obsługi użytkowników z dysfunkcjami narządu ruchu i wzroku wyposażonego w komputer z oprogramowaniem dla osób niewidomych i słabowidzących oraz urządzenie do powiększania obrazu, a także specjalny sprzęt wielofunkcyjny przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo składający się ze skanera, drukarki i kserokopiarki
  • maj – zmiana interfejsu do katalogu z iPortal na Chamo
  • 9-10 maj –„Dzień otwartych drzwi w Bibliotece – Biblioteka dla wszystkich” – współudział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich organizowanych z okazji 10. rocznicy wejścia Polski do UE
  • 30 maja – W ramach „Nocy Uniwersytetów”, imprezy zorganizowanej w Lublinie po raz pierwszy, zaprezentowano 14 projektów przygotowanych w BG UP pod hasłem „Biblioteka dla każdego”. 
 • 2013

  • zakup elektronicznej wersji Polskich Norm – aplikacja „Systemu Zarządzania Normami”
  • organizacja w dniu 3 czerwca spotkania naukowego skierowanego do środowiska lubelskiego na temat: „Informacja naukowa dla redaktorów, pracowników naukowych i bibliotekarzy” 
  • organizacja w dniach 16-18 maja „Konferencji dyrektorów bibliotek akademickich o profilu rolniczym”, w której udział wzięli przedstawiciele z pięciu ośrodków akademickich (Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Poznań, Wrocław)
  • wystawa zagranicznych książek naukowych z zakresu szeroko rozumianych nauk rolniczych i dziedzin pokrewnych zorganizowana we współpracy z firmą ABE-IPS w dniach 24-25kwiecień. Prezentację kierowano do pracowników naukowych, którzy mieli okazję zapoznać się z ofertą wydawniczą oraz wybrać publikacje przydatne do prowadzenia badań, wybrane książki zostały zakupione przez Bibliotekę
 • 2012

  • 1 marca nowym dyrektorem wyłonionym w konkursie został dr Marian Butkiewicz
  • wprowadzenie zmian organizacyjnych związane z planowaną przeprowadzką do nowego budynku i koniecznością dostosowania Biblioteki do pracy w nowych warunkach związanych z otwarciem dla czytelników dużej części zbiorów – ponad 50 tys. woluminów – w tzw. wolnym dostępie
  • 15 czerwiec – uroczyste oddanie do użytku nowego budynku Biblioteki
  • lipiec – sierpień – przeprowadzka Biblioteki
  • wrzesień – otwarcie Biblioteki, do dyspozycji czytelników przeznaczono cztery kondygnacje, na których znajdują się: Wypożyczalnia, Oddział Informacji Naukowej wraz z salą komputerową oraz dwa piętra Czytelni z wydzielonymi zbiorami w wolnym dostępie, na ostatniej kondygnacji mieszczą się pracownie wewnętrzne i sala konferencyjna, w sumie 4.300m2 powierzchni użytkowej
 • 2011

  • 3 marca – uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod nowym budynkiem Biblioteki. Promocja biblioteki i jej zbiorów poprzez udział w VIII Festiwalu Nauki organizowanym przez UP pod hasłem „Nauka w służbie przyrody” w dniach 17-23 września, w następnych latach Biblioteka systematycznie bierze udział w kolejnych edycja Festiwalu Nauki
 • 2001-2010

  2001 – organizacja środowiskowego spotkania bibliotekarzy katalogujących w języku haseł przedmiotowych KABA poświęconego szczegółowym zagadnieniom metodyki tematowania zbiorów z dziedziny rolnictwa i nauk pokrewnych

  2002 – udział Biblioteki we współtworzeniu Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT

  2003 – organizacja we współpracy z Ośrodkiem Języka i Kartoteki Wzorcowej KABA Centrum NUKAT ogólnopolskich warsztatów na temat katalogowania przedmiotowego dokumentów z zakresu nauk biologicznych, medycyny i rolnictwa
  – zmiana stosowanego oprogramowania VTLS na Virtuę

  2004 – pierwszy zakup książek elektronicznych na CD-ROM 

  2005 – uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia Biblioteki 
   
   

  2007 – opracowanie pierwszego wirtualnego podręcznika z zakresu przysposobienia bibliotecznego dla studentów pierwszych lat

  2008 – zakup dostępu on-line do bazy bibliograficzno-bibliometrycznej Science Citation Index Expanded zawierającej, min. informacje o cytowaniach w artykułach z około 6 tys. czasopism naukowych
  wdrożenie programu VPN pozwalającego pracownikom, doktorantom i studentom UP na dostęp do licencjonowanych źródeł elektronicznych z komputerów domowych 

  2009 – uruchomienie anglojęzycznej wersji katalogu komputerowego

  2010 – sierpień – rozpoczęcie budowy nowego gmachu Biblioteki Głównej – Regionalnego Ośrodka Rolniczej Informacji Naukowej, przedsięwzięcie dofinansowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
  – rozpoczęcie przygotowania zbiorów do przeprowadzki planowanej na lipiec 2012 roku

 • 1980-2000

  1980 – z okazji 30-lecia działalności służby informacji naukowo-technicznej w Polsce organizacja we współpracy z Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej międzynarodowej sesji naukowej pt. „ Informacja naukowa w rolnictwie” 

  1982 – przystąpienie do współpracy z Centralną Biblioteką Rolniczą nad budową Systemu Informacji o Gospodarce Żywnościowej SIGŻ, najpopularniejszej wśród studentów polskiej bazy rolniczej.

  1984 – podjęcie współpracy w tworzeniu Międzynarodowego Systemu Informacji Rolniczej AGRIS

   

  1987 – powołanie filii Biblioteki w Instytucie Techniki Rolno-Spożywczej na Felinie. Filia działała 19 lat, powodem jej zamknięcia w maju 2006 roku było ograniczenie liczby etatów w Bibliotece.

  1989 – utworzenie filii na Wydziale Ogrodniczym przy ul. Leszczyńskiego 58. Biblioteka działała bardzo prężnie przez 24 lata, w 2013 roku decyzją władz Uczelni została zlikwidowana.

  1991 – 1 października dyrektorem została mgr inż. Marta Kęsik, obowiązki dyrektora pełniła ponad 20 lat, na emeryturę przeszła 29 lutego 2012 roku
  – początek komputeryzacji Biblioteki – zakup Systemu Obsługi Biblioteki SOB, programu służącego do obsługi wybranych procesów bibliotecznych

  1992 – zakup w wersji elektronicznej bazy bibliograficznej CAB – najważniejszej światowej bazy z zakresu szeroko pojętych nauk rolniczych

  1993 – podpisanie przez rektorów czterech lubelskich uczelni porozumienia o wspólnej komputeryzacji bibliotek akademickich

  1994 – rozpoczęcie współpracy przy tworzeniu Krajowego Systemu Informacyjnego o Badaniach dla Potrzeb Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej SIBROL zawierającego informacje o tematach i wynikach badań z zakresu rolnictwa i nauk pokrewnych oraz o placówkach i pracownikach naukowych.

  1995 – zakup, wraz z innymi bibliotekami lubelskich uczelni zintegrowanego systemu bibliotecznego Virginia Tech Library System – VTLS

  1996 – rozpoczęcie pracy w systemie VTLS – retrokonwersja zbiorów bibliotecznych
  – uruchomienie katalogu komputerowego
  – pierwsza strona domowa Biblioteki

  1997 – podpisanie przez rektora uczelni prof. Mariana Wesołowskiego Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Bibliotek Wdrażających i Użytkujących System VTLS
  – reorganizacja wynikająca z konieczności dostosowania struktury Biblioteki do nowych potrzeb związanych z kompleksową komputeryzacją procesów bibliotecznych 

  1998 – wdrożenia modułu udostępniania VTLS

  2000 – dostęp on-line do elektronicznych wersji pełnych tekstów artykułów z kilku tysięcy czasopism naukowych – przystąpienie Biblioteki do pierwszego polskiego konsorcjum Springer Link udostępniającego czasopisma elektroniczne
  – sieciowy dostęp do baz danych
  – rozpoczęcie szkoleń dla doktorantów w zakresie wykorzystania elektronicznych źródeł informacji

 • 1970-1979

   

  1973 – 1 października na stanowisko dyrektora powołano dr Edwarda Maruszaka, z funkcji odwołany został 4 października 1979 r.
  – ukazał się pierwszy numer serwisu „Ekspres Informacyjny” zawierający dane o zawartości zagranicznych czasopism naukowych otrzymywanych przez Bibliotekę. W 1988 zrezygnowano z wydawania serwisu
  – przejęcie księgozbioru Biblioteki Instytutu Mechanizacji Rolnictwa i powołanie filii przy ul. Głębokiej. Filia, z powodu braków kadrowych, została zlikwidowana w 2003 roku.

   

  1974 – utworzenie we współpracy z PAN Ogólnopolskiego Informatorium Rolniczego Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej i Ośrodka Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN, w 1977 roku na wniosek PAN Informatorium rozwiązano.
  – zmiana struktury organizacyjnej wynikająca z dynamicznego rozwoju Biblioteki: powiększenia zbiorów, znacznego wzrostu liczby czytelników, intensyfikacji działalności informacyjnej

  1976 – rozpoczęcie wydawania serwisu „Dokumentacja Prac Naukowych Zakończonych w 1990 r. w Akademii Rolniczej w Lublinie”, który w formie powielonego maszynopisu rozpowszechniano wśród instytutów i katedr Uczelni oraz rozsyłano do bibliotek uczelni rolniczych w Polsce. Serwis ukazywał się do 1986 roku.

  – utworzenie filii Biblioteki Głównej w Instytucie Zastosowań Matematyki. W 1992 roku zmienione zostały zasady funkcjonowania filii, za księgozbiór odpowiedzialna pozostaje Biblioteka, natomiast obsada personelu leży w gestii Instytutu. Obecnie jest to jedyna filia funkcjonująca w strukturze Biblioteki.

  1979 – w październiku funkcję dyrektora objął mgr Artur Iskrzycki, sprawował ją do przejścia na emeryturę w czerwcu 1991 r.
  – włączenie Biblioteki do Planu Ogólnopolskiej Specjalizacji Zbiorów i Materiałów Bibliotecznych z obowiązkiem gromadzenia i udostępniania zbiorów w wybranych pięciu grupach dziedzinowo-tematycznych dotyczących rolnictwa

 • 1955-1969

  1955 – powołanie Biblioteki Wyższej Szkoły Rolniczej na mocy zarządzenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego z dn. 19 sierpnia 1955 ustalającego organizację i zakres działania nowo powstałej jednostki Uczelni

  1956 – 25 sierpnia na kierownika Biblioteki została powołana mgr Zofia Wiślińska , od 1 czerwca 1969 r. – dyrektor Biblioteki Głównej WSR, funkcję dyrektora pełniła do przejścia na emeryturę w 1973 r.
  przydzielenie Bibliotece tymczasowego lokalu przy ul. Spokojnej (dawniej 22 Lipca)

  1957 – pierwszy zakup zagranicznej literatury naukowej z tzw. drugiego obszaru płatniczego, czyli z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych

  1958 – utworzenie filii Biblioteki na Wydziale Weterynaryjnym przy ul. Akademickiej poprzez włączenie do zbiorów Biblioteki Głównej 2 tys. książek i 140 tytułów czasopism stanowiących księgozbiór istniejącej wcześniej Biblioteki Wydziału Weterynaryjnego. Filia została zamknięta w 2012 roku w związku z przeprowadzką Biblioteki Głównej do własnego budynku mieszczącego się w bezpośrednim sąsiedztwie dotychczasowej siedziby biblioteki filialnej.

  1959 – styczeń – przekazanie na potrzeby Biblioteki budynku przy Al. Racławickich 9, początkowo 12 pomieszczeń, a w 1960 r. kolejnych trzech, w sumie 595 m2 powierzchni

  1962 – ukazał się pierwszy numer „Wykazu Nabytków” informujący czytelników o nowych wydawnictwach dostępnych w Bibliotece, od 1997 roku zamieszczany raz w miesiącu na stronie internetowej Biblioteki

   
   

  1963 – zatwierdzenie przez Ministra Szkolnictwa Wyższego nowej struktury organizacyjnej, w bezoddziałowej dotychczas jednostce utworzono cztery oddziały: Oddz. Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów; Oddz. Opracowania Zbiorów; Oddz. Udostępniania, Magazynów i Konserwacji; Oddz. Informacji Naukowej.

  1964 – organizacja 3. Zjazdu Przedstawicieli Bibliotek Wyższych Szkół Rolniczych w Polsce poświęconego zagadnieniom informacji rolniczej w Polsce. Materiały zjazdowe pod redakcją Z. Wiślińskiej i T. Bis, ukazały się jako odrębna publikacja pt. „Zagadnienia informacji rolniczej w Polsce”. ukazał się pierwszy tom „Bibliografii Publikacji Pracowników Naukowych” rejestrującej dorobek naukowy pracowników Uczelni. Od 1999 roku bibliografia dostępna jest na stronie internetowej Biblioteki oraz Uczelni

  1968 – przeprowadzka do nowego gmachu przy ul. Radziszewskiego 11 (dawniej Nowotki) przeznaczonego dla bibliotek lubelskich uczelni państwowych, Bibliotece WSR przydzielono do wyłącznej dyspozycji 1.280 m2, czytelnie: Czasopism i Matematyczno-Przyrodnicza użytkowano wspólnie z pozostałymi bibliotekami.

W skład Rady Bibliotecznej, będącej organem opiniodawczym Rektora, wchodzą przedstawiciele Wydziałów, Biblioteki oraz reprezentant studentów:

Członkowie Rady :

1) przedstawiciele nauczycieli akademickich:
a) Wydział Agrobioinżynierii – dr hab. Danuta Sugier, prof. uczelni,
b) Wydział Medycyny Weterynaryjnej – dr hab. Waldemar Paszkiewicz, prof. uczelni,
c) Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – dr hab. Mirosław Karpiński, prof. uczelni,
d) Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – dr Karolina Pitura,
e) Wydział Inżynierii Produkcji – dr hab. inż. Zbigniew Stropek, prof. uczelni,
f) Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – dr Marzena Pabich,
g) Wydział Biologii Środowiskowej – dr hab. Robert Stryjecki;
2) Dyrektor Biblioteki Głównej UP w Lublinie – dr Paulina Studzińska-Jaksim;
3) Zastępca Biblioteki Głównej UP w Lublinie – mgr Bartłomiej Boćkowski;
4) Przedstawiciele pracowników Biblioteki Głównej UP w Lublinie:
a) mgr Anna Starek,
b) mgr Agnieszka Szymczak;
5) przedstawiciel studentów – Michalina Kwiatkowska;
6) przedstawiciel doktorantów- mgr inż. Magdalena Cieplak.

ROK AKADEMICKI (01.10-30.06.)

Czytelnia

Poniedziałek – piątek : 08:00 – 18:00
Sobota: 09:00-14:00

Wypożyczalnia

Poniedziałek – piątek : 08:00 – 18:00
Sobota: 09:00-14:00

Informatorium

Poniedziałek – piątek : 08:00 -17:00
Sobota: 09:00-14:00

 

WAKACJE (01.07-30.09.)

Poniedziałek – piątek : 08:00 – 15:00
Sobota: nieczynne

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI

Społeczna Odpowiedzialność Nauki (SON) to program finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Program ma na celu wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki (oraz innych jednostek organizacyjnych, działających na rzecz upowszechniania tejże) w realizacji projektów, których celem jest popularyzacja nauki oraz które związane są z utrzymaniem cennych zasobów bibliotecznych.
Jednym z dwóch modułów programu jest “Wsparcie dla bibliotek naukowych”, w ramach którego wspierana jest realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, jak również ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Zadanie realizowane w latach 2020/2022 w ramach umowy SONB/SP/466975/2020

Tytuł projektu (inwestycji): Konserwacja i badanie zielnika Johanna Friedricha Zeidlera z XVIII wieku.
Termin rozpoczęcia realizacji projektu (inwestycji): 2020-10-01
Termin zakończenia realizacji projektu (inwestycji): 2022-09-30
Wartość projektu: 31 400,00 zł.

W ramach projektu wykonano konserwacje i badanie zielnika Johanna Friedricha Zeidlera z XVIII wieku. Zielnik pochodzi z 1751 r. i został wykonany na zamówienie rodziny Schaffgotschów. Na 312 kartach autor umieścił okazy botaniczne, dodatkowo na końcu tomu znajduje się wykaz gatunków występujących w zielniku.

Zielnik Zeidlera należy do unikatowych obiektów w skali ogólnopolskiej, jako jeden z nielicznych zachowanych zbiorów botanicznych z XVIII wieku. W ramach ochrony obiektu przed dalszym zniszczeniem oraz zgłębienia jego sposobu wykonania, przeprowadzono badania analityczne oraz pełną konserwacja obiektu.

Podjęte w ramach projektu działania zapewnią ochronę obiektu przed dalszymi zniszczeniami, spowolnienie procesów degradacyjnych i wzmocnienie strukturalne. Ponadto badania obiektu pod kątem pestycydów wskażą ewentualne zagrożenia dotyczące przechowywania i użytkowania obiektu w przyszłości. Po konserwacji obiekt został umieszczony w pudle z materiałów bezkwasowych co zapewni dalszą ochronę obiektu będącego dziedzictwem kulturowym.

Program badań analitycznych i prac konserwatorskich:

1. Dokumentacja opisowa i fotograficzna obiektu przed konserwacją, w tym fotografie specjalistyczne (UV, IR, światło przechodzące).
2. Wykonanie badań specjalistycznych: – identyfikacja atramentów, pigmentów (MaXRF, HPLC-ESI-MS/MS, metody mikrochemiczne)
– identyfikacja potencjalnie występujących pestycydów (GC/MS SPME, MaXRF SEM)
– identyfikacja potencjalnie aktywnych pleśni (GC/MS SPME)
– identyfikacja włókien papieru
– identyfikacja spoiw (GC/MS)
– identyfikacja zaprawy metodą mikrokrystaloskopową
– badanie pH odczynu papieru kart, tektury okładek oraz wybranych okazów botanicznych
3. Zabezpieczenie luźnych fragmentów okazów botanicznych.
4. Oddzielenie bloku od oprawy, ewentualne oddzielenie pierwszej składki bloku lub nasunięcie jej na zwięzy.
Konserwacja bloku:
5. Czyszczenie na sucho papieru kart z brudu, kurzu i śladów po owadach.
6. Próby osłabienia zacieków na wybranych kartach.
7. Miejscowa konsolidacja pigmentów na wybranych okazach botanicznych.
8. Stabilizacja wżerów atramentowych.
9. Lokalne prostowanie zagnieceń papieru przy narożnikach kart.
10. Podklejenie przedarć i uzupełnienie ubytków papieru kart.
11. Montaż odspajających się fragmentów okazów botanicznych.
12. Montaż wybranych luźnych fragmentów okazów botanicznych.
13. Oczyszczenie i uelastycznienie końcówek zwięzów.
14. Ewentualne doszycie pierwszej składki do bloku.
15. Ewentualna wymiana lub oczyszczenie płócienek na grzbiecie.
16. Stabilizacja kształtu grzbietu.
17. Naklejenie nowych płócienek między zwięzami.
Konserwacja oprawy:
18. Czyszczenie na sucho elementów oprawy: papieru oklejkowego oraz papieru klajstrowego na grzbiecie.
19. Próby oddzielenia papieru klajstrowego od grzbietu oprawy.
20. Konsolidacja tektur oryginalnych okładek, uzupełnienie ubytków tektury.
21. Ewentualne prostowanie okładek pod obciążeniem.
22. Uzupełnienie papieru oklejkowego.
23. Ewentualne ponowne oklejenie okładek papierem oklejkowym (jeśli był oddzielany).
24. Połączenie oprawy z blokiem zgodnie z oryginalną techniką oprawy.
Po wykonaniu konserwacji obiektu:
25. Umieszczenie obiektu i załączników rzeczowych w pudle ochronnym z materiałów bezkwasowych.
26. Uzupełnienie dokumentacji opisowej i fotograficznej po konserwacji.

Galeria

Wystawa „Prof.dr hab. Ewald Sasimowski (1923-2012) zootechnik hipolog”

Wystawa „Prof.dr hab. Ewald Sasimowski (1923-2012) zootechnik hipolog”

Zobacz więcej
Wystawa „Prof. dr hab. Gabriel Brzęk (1908-2002). Hydrobiolog. Historyk zoologii polskiej“.

Wystawa „Prof. dr hab. Gabriel Brzęk (1908-2002). Hydrobiolog. Historyk zoologii polskiej“.

Zobacz więcej
Wystawa poświęcona prof. dr. hab. Bohdanowi Dobrzańskiemu

Wystawa poświęcona prof. dr. hab. Bohdanowi Dobrzańskiemu

Zobacz więcej
Biblioteka w kwiatach

Biblioteka w kwiatach

Zobacz więcej
Tydzień Bibliotek, SKN Ogrodników

Tydzień Bibliotek, SKN Ogrodników

Zobacz więcej
Obchody 50-lecia Biblioteki, styczeń 2006 r.

Obchody 50-lecia Biblioteki, styczeń 2006 r.

Zobacz więcej
Budynek Biblioteki Głównej UP Lublin

Budynek Biblioteki Głównej UP Lublin

Zobacz więcej
Biblioteka – wystawa zagranicznych książek naukowych

Biblioteka – wystawa zagranicznych książek naukowych

Zobacz więcej
Otwarcie nowego gmachu Biblioteki Głównej UP

Otwarcie nowego gmachu Biblioteki Głównej UP

Zobacz więcej
Model 3d – Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej – Biblioteka Gł.

Model 3d – Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej – Biblioteka Gł.

Zobacz więcej
Wmurowanie kamienia węgielnego – Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej – Biblioteka Główna        UP

Wmurowanie kamienia węgielnego – Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej – Biblioteka Główna UP

Zobacz więcej
Biblioteka Główna 
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ul. Akademicka 15
20-950 Lublin
Sekretariat tel./fax: (48-81) 445-62-28
e-mail: