Dnia 1 października 2017 r. rozpoczęto realizację projektu pt. „Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych „nr POIS.02.04.00-00-0008/17, Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1.a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk.

Termin realizacji projektu : 01.10.2017 r. – 30.09.2020 r.
Łączna wartość projektu: 780 065,40 PLN
Dofinansowanie UE: 663 055,59 PLN

Projekt ma na celu podjęcie działań zmierzających do ochrony różnorodności biologicznej siedlisk podmokłych we wschodniej Polsce (Poleski Park Narodowy i Puszcza Knyszyńska) przez zachowanie, wspomaganie i odtwarzanie populacji rzadkich i zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodzaju Salicaceae. Projekt zakłada zabezpieczenie zasobów genowych dwóch gatunków reliktowych: wierzby lapońskiej Salix lapponum i wierzby borówkolistnej S. myrtilloides poprzez ich namnażanie ex situ, a w kolejnym etapie ich przywracanie na stanowiska naturalne przez reintrodukcję lub zasilanie populacji.

Efektem ekologicznym projektu ma być powstanie w wyniku reintrodukcji oraz zasilania istniejących populacji przynajmniej:

 • w przypadku wierzby lapońskiej 2 nowych populacji liczących po 200 (±15%) osobników, w przypadku wierzby borówkolistnej 2 populacji liczących po 200 osobników (±15%) na terenie Poleskiego Parku Narodowego.
 • w przypadku wierzby lapońskiej 2 nowych populacji liczących po 200 (±15%) osobników oraz uzupełnienie jednej populacji, w przypadku wierzby borówkolistnej 2 populacji liczących po 200 osobników (±15%) na terenie Puszczy Knyszyńskiej.
 • Rozpoczęcie realizacji projektu

  Dnia 1 października 2017 r. rozpoczęto realizację projektu pt. „Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych” nr POIS.02.04.00-00-0008/17, Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1.a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk.

  Termin realizacji projektu:
  01.10.2017 r. – 30.09.2020 r.

  Łączna wartość projektu: 780 065,40

  Projekt ma na celu podjęcie działań zmierzających do ochrony różnorodności biologicznej siedlisk podmokłych we wschodniej Polsce (Poleski Park Narodowy i Puszcza Knyszyńska) przez zachowanie, wspomaganie i odtwarzanie populacji rzadkich i zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodzaju Salicaceae. Projekt zakłada zabezpieczenie zasobów genowych dwóch gatunków reliktowych: wierzby lapońskiej Salix lapponum i wierzby borówkolistnej S. myrtilloides poprzez ich namnażanie ex situ, a w kolejnym etapie ich przywracanie na stanowiska naturalne przez reintrodukcję lub zasilanie populacji.

 • Zakończenie realizacji projektu

  Projekt pt. „Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych” został zakończony 31.12.2020 r. (przedłużenie o 3 miesiące wprowadzono aneksem nr POIS.02.04.00-00-0008/17-02 z dnia 30.09.2020 r.)

  Osiągnięte wartości projektu:

  Łączna wartość projektu: 728 774,95 PLN

  Dofinansowanie UE: 616 576,75 PLN

  Przeprowadzono działania ochrony czynnej dwóch gatunków roślin – wierzby lapońskiej  i wierzby borówkolistnej, obejmujący uprawę czystych kultur tkankowych, aklimatyzację roślin, ich wysiedlenie na stanowiska naturalne oraz regularny monitoring.

  W efekcie podjętych działań reintrodukcji powstały nowe, liczące po kilkaset osobników, populacje wierzby lapońskiej i wierzby borówkolistnej na torfowiskach Poleskiego Parku Narodowego oraz na terenie Puszczy Knyszyńskiej. Zasilono również obecnie istniejące we wschodniej Polsce populacje wierzb reliktowych, zróżnicowanymi genetycznie osobnikami, powstałymi w procesie mikrorozmnażania.

  Zakładany efekt ekologiczny został osiągnięty. W wyniku działań prowadzonych w projekcie powstało:

  – w sumie 6 populacji wierzby lapońskiej, w tym 4 populacje liczące w dniu zakończenia projektu co najmniej 200 osobników (±15%): w tym dwie populacje na terenie Poleskiego Parku Narodowego i dwie na terenie Puszczy Knyszyńskiej.

  – w sumie 5 populacji wierzby borówkolistnej, w tym 4 populacje liczące w dniu zakończenia projektu co najmniej 200 osobników (±15%): w tym w tym trzy populacje na terenie Poleskiego Parku Narodowego i jedna na terenie Puszczy Knyszyńskiej.

Dr hab. Magdalena Pogorzelec

Kierownik (koordynator) merytoryczny projektu.
Dr hab. w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne; doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa, specjalność ekologia stosowana. Zainteresowania naukowe: ekologia roślin i ekosystemów mokradłowych, ochrona przyrody, genetyka populacyjna, restytucja zagrożonych gatunków flory torfowisk.

Więcej >>

Dr inż. Marzena Parzymies

Kierownik zadania nr 1: Uzyskiwanie roślin potomnych przeznaczonych do sadzenia i jako matecznik. Doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa; specjalność rośliny ozdobne. Zainteresowania naukowe: mikrorozmnażanie i biotechnologia roślin, rośliny ozdobne, architektura krajobrazu, florystyka

Więcej >>

Dr inż. Agnieszka Szczurowska

Kierownik zadania nr 2: Adaptacja i sadzenie roślin do siedlisk naturalnych , doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa; specjalność ekologia stosowana. Zainteresowania naukowe: ekologia glonów i ekosystemów torfowiskowych, ochrona przyrody, restytucja zagrożonych gatunków flory torfowisk

Więcej >>

Dr hab. Artur Serafin

Kierownik zadania badawczego nr 3: Monitoring siedliskowy w stanowiskach nowych populacji. Doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa; specjalność ekologia stosowana. Zainteresowania naukowe: hydrobiologia i hydrochemia, produktywność ekosystemów wodnych, specyfikacja siedliskowa ekosystemów mokradłowych…

Więcej >>

Dr inż. Barbara Banach-Albińska

Kierownik zadania badawczego nr 4. Monitoring nowopowstałych populacji. Doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa. Specjalność ekologia stosowana. Zainteresowania naukowe: ekologia roślin, ekologii ekosystemów mokradłowych, ochrona przyrody, restytucja zagrożonych gatunków flory torfowisk

Więcej >>

Subarktyczno-borealne, rzadkie i objęte prawną ochroną w Polsce, gatunki reliktowe Salix lapponumS. myrtilloides, występują w Polsce w nielicznych stanowiskach znajdujących się na granicy ich zasięgu geograficznego lub poza nim. Ze względu na specyficzne warunki siedliskowe jakie preferują (ekosystemy torfowiskowe) oraz na fakt, że od lat 1950. stale spada liczba stanowisk populacji tych gatunków i ich liczebność na terenie naszego kraju, gatunki te są szczególnie zagrożone ekstynkcją. Wg Kaźmierczakowa i in. [2014: Polska Czerwona Księga Roślin] ostatnie stanowiska niżowe wierzby lapońskiej w Polsce znajdują się na Polesiu Lubelskim oraz w Puszczy Knyszyńskiej.
 
 
W ostatnich latach zanotowano zubożenie populacji w większości stanowisk na Polesiu Lubelskim o około 80%. Również w przypadku wierzby borówkolistnej stanowiska znajdujące się na terenie wschodniej Polski są jednymi z niewielu potwierdzonych obecnie w kraju. W ostatnich latach pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prowadzili kompleksowe badania dotyczące biologii i ekologii tych gatunków, których wyniki wskazują na potrzebę prowadzenia działań ochrony czynnej dla zachowania ich populacji na terenie Polesia Lubelskiego.
 
 
Potwierdzono występowanie 5 stanowisk (6 lokalizacji) S. lapponum na badanym terenie: na torfowisku nad jeziorem Bikcze (najliczniejsza populacja – 301 osobników), na torfowisku nad jeziorem Moszne (79), na torfowisku nad jeziorem Karaśne – dwie lokalizacje (w sumie 31 osobników), na torfowisku nad jeziorem Długie (14) oraz na torfowisku nad jeziorem Lubowierek (6). We wszystkich stanowiskach odnotowano również spadek liczebności populacji od lat 50. XX w., w stosunku do danych dostępnych w literaturze. Z 35 lokalizacji S. lapponum, 18 populacji uznano za podległe całkowitej ekstynkcji, a 11 nie potwierdzono w opisywanych wcześniej stanowiskach. W większości stanowisk populacji, które uznane zostały za zanikłe, nie zaobserwowano znacznych zmian w warunkach siedliskowych. Zmiany habitatowe zauważono w 4 stanowiskach, a ich przyczyną mogła być sukcesja drzew i krzewów, a w przypadku dwóch stanowisk odnotowano znaczne zmiany w warunkach hydrologicznych (antropopresja).
 
 
Najliczniejsza populacja Salix lapponum na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim funkcjonuje na torfowisku nad jeziorem Bikcze. W latach 2000-2004 notowano tam występowanie ok. 5000 osobników tego gatunku. Z przeprowadzonych w latach 2010-2014 badań wynika, że liczebność populacji zmniejszyła się w przeciągu 10 lat o ponad 90%. Alarmujący jest także fakt, że pozostałe cztery mniejsze populacje nie funkcjonują w pełni prawidłowo, co przejawia się w widocznym podczas czteroletnich obserwacji braku kwitnienia lub nieodpowiednich proporcjach w strukturze płciowej populacji. Taki stan rzeczy jest prawdopodobnie wynikiem zachodzących od dawna procesów wewnątrzpopulacyjnych, indukowanych izolacją i zmianami w siedliskach badanego gatunku.
 
 
W przypadku wierzby borówkolistnej potwierdzono tylko jedno stanowisko w PPN, na torfowisku nad jeziorem Moszne, gdzie populacja jest stosunkowo liczna (ok. 230 osobników). Pozostałe stanowiska znane zarówno z regionu, jak i z samego PPN (źródła mówią o 14 stanowiskach na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim) już nie istnieją, co potwierdza waloryzacja stanowisk przeprowadzona w latach 2010-2014, poza stanowiskiem nad jeziorem Bikcze (gdzie odnotowano jednopłciową formę populacji, 99 osobników) oraz na śródleśnym, zarastającym roślinnością drzewiastą i trzciną pospolitą torfowisku Dekowina (120 osobników), w Sobiborskim Parku Krajobrazowym.
 
 
W województwie podlaskim wierzba lapońska współcześnie występuje na pojedynczych stanowiskach w Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej, w 3 stanowiskach w Kotlinie Biebrzańskiej i kilku lokalizacjach na Pojezierzu Suwalskim. Ocenę stanu populacji przedmiotowego przeprowadzono w 2009 r. w ramach projektu Ochrona czynna zagrożonych stanowisk wierzby lapońskiej Salix lapponum L. w województwie podlaskim, realizowanego przez Towarzystwo Ochrony Siedlisk ProHabitat i pracowników Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska Politechniki Białostockiej. Stwierdzono drastyczne obniżenie się liczebności wierzby lapońskiej w rezerwacie Stare Biele. Z opisywanej w roku 2004 kępy na Starych Bielach liczącej 59 pędów zachowało się jedynie kilkanaście rozproszonych osobników, w bardzo słabej kondycji.
 

 
W Puszczy Knyszyńskiej Salix lapponum występuje zaledwie na jednym potwierdzonym stanowisku w rezerwacie przyrody Stare Biele. Trwałość pozostałych jest bardzo zagrożona. Wierzba lapońska, jako gatunek niskopienny i umiarkowanie światłożądny, ustępuje głównie z powodu odwodnienia torfowisk i ekspansji konkurencyjnych gatunków drzew i krzewów. Przykładowo, gatunek ten odnaleziono w latach 90. XX wieku w rezerwacie przyrody Jezioro Wiejki, ale w 2002 rekonesans terenowy nie potwierdził już jego występowania.
Współczesne stanowiska wierzby borówkolistnej w Puszczy Knyszyńskiej nie są znane. Jedynie Sokołowski [1995, Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody; Tom 14: 3-84] podał informację o jednym stanowisku tego gatunku w rezerwacie przyrody Woronicza.
 
 
Wspomniane badania prowadzone we wschodniej Polsce pozwoliły również na określenie najbardziej efektywnej metody ochrony tych gatunków jaką jest reintrodukcja oraz zasilanie istniejących populacji osobnikami pochodzącymi z hodowli ex situ. Ustalono również jakie parametry czynników abiotycznych i biocenotycznych w siedliskach są najbardziej optymalne dla prawidłowego funkcjonowania populacji tych gatunków oraz wytypowano stanowiska, które ze względu na optymalne i stabilne warunki siedliskowe można nimi powtórnie zasiedlić.
 
Foto: Magdalena Pogorzelec
Galeria zdjęć
Zobacz

Zapraszamy do obejrzenia filmu:

scenariusz: Praca zbiorowa Zespołu Projektowego
reżyseria: Magdalena Pogorzelec
realizacja: Maciej Niedziółka

1. Pogorzelec M., Nowosielski J. 2006. The Salix lapponum L. (downy willow) among-population genetic diversity in Polesie Lubelskie Region. Ann.UMCS Sect.B, 61(4): 99-106

2. Pogorzelec M. 2008. Influence of chosen environmental abiotic factors on Salix lapponum L. populations functioning in Polesie Lubelskie Region. Polish J. of Environ. Stud.17(4): 139-144

3. Pogorzelec M. 2008. The downy willow (Salix lapponum L.) population on the peat bog near Bikcze Lake (Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland). Acta Agrobotanica,61 (1): 91-97 Pogorzelec M. 2009. The downy willow (Salix lapponum L.) as a component of different phytocoenosis in Poleski National Park. Acta Agrobotanica,62 (1): 107-116

4. Pogorzelec M. 2010. Salix lapponum L. (Downy willow) in stands under anthropopressure in the Łęczna-Włodawa Lakeland. Acta Agrobotanica, 63 (1): 47-53

5. Pogorzelec M., Bronowicka-Mielniczuk U., Banach B., Szczurowska A., Serafin A. 2014. Relict boreal willows (Salix lapponum and Salix myrtilloides) as an element of phytocoenoses overgrowing the water bodies in Eastern Poland. Applied Ecology and Environmental Research 12(2): 441-456.

6. Pogorzelec M., Głębocka K., Hawrylak-Nowak B., Parzymies M. 2014. Reproduction and diversity of the endangered Salix lapponum L. populations in Eastern Poland. Turkish Journal of Botany 38 (6): 1239-1247

7. Pogorzelec M., Banach-Albińska B., Serafin A., Szczurowska A. 2014. Population resources of an endangered species Salix lapponum L. in Polesie Lubelskie Region (Eastern Poland). Acta Agrobotanica, 67 (4):81–86

8. Serafin A., Pogorzelec M., Banach B., Szczurowska A., Mielniczuk J.. 2015. Physico-chemical groundwater conditions at Salix lapponum stands in Eastern Poland. Dendrobiology 73, 65–74

9. Serafin A., Pogorzelec M., Banach B., Mielniczuk J. 2015. Habitat conditions of the endangered species Salix myrtilloides in Eastern Poland. Dendrobiology 73, 55–64

10. Pogorzelec M., Głębocka K., Hawrylak-Nowak B., Bronowicka-Mielniczuk U. 2015. Assessment of chosen reproductive cycle processes and genetic diversity of Salix myrtilloides L. in wetlands of Polesie Lubelskie: the prospects of its survival in the region. Polish Journal of Ecology 63: 291–303

11. Pogorzelec M., Parzymies M., Bronowicka-Mielniczuk U., Banach B., Serafin A. 2015. Pollen viability and tissue culture initiation of Salix lapponum, an endangered species in Poland. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 14(6):151-161

12. Pogorzelec M., Serafin A., Banach-Albińska B., Szczurowska A., Parzymies M., Bronowicka-Mielniczuk U. 2016. Pollen viability of an endangered species in Poland – Salix myrtilloides L. Acta Agrobotanica 69(4):1679

13. Głębocka K., Pogorzelec M. 2017. Genetic diversity of the Salix lapponum L. population intended as a source of material for reintroduction. Dendrobiology 78: 136-145

14. Kmieć K., Pogorzelec M., Hawrylak-Nowak B., Banach-Albińska B. 2018. Salix lapponum L. vs. phytophagous insects –an assessment of the risks and the reaction of plants. Dendrobiology 79: 131-139

15. Serafin A., Pogorzelec M., Bronowicka-Mielniczuk U. 2019. Hierarchization of abiotic environmental properties –methodical study for research on the ecology of plants in peat bog habitats. Appl. Ecol. Environ. Res. 17 (2):.4081-4096

16. Pogorzelec M., Banach-Albińska B., Szczurowska A., Parzymies M. 2019. THE EXPERIMENTAL REINTRODUCTION OF Salix lapponum L (DOWNY WILLOW) – SHORT-TERM RESULTS OF THE STUDIES. BIALIC CONGRESS INTERNATIONAL BIOLOGICAL, AGRICULTURAL & LIFE SCIENCE CONGRESS Organized by Trakya University, Lwów 7-8.11.2019, str 173 (poster)

17. Zalewska E.D., Pogorzelec M., Król D., Serafin A. 2019. Fungi inhabiting the aboveground organs of downy willow (Salix lapponum L.) and swamp willow (Salix myrtilloides L.). Acta Mycologica 54(2):1134. DOI: 10.5586/am.1134. (20 pkt)

18. Pogorzelec M., Bronowicka-Mielniczuk U., Serafin A., Parzymies M. 2020. The importance of habitat selection for the reintroduction of the endangered Salix lapponum L. in eastern Poland. Journal for Nature Conservation 54: 125785, online, https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125785

Magdalena Pogorzelec on ResearchGate
Zobacz
Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza umieszczonego na stronie internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: .

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

 • Klauzula informacyjna, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego

  Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko  2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).

  Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w szczególności w celu realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

   Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku1:

  1. z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO2), wynikającego z następujących przepisów prawa3:
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
  • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służącychdo przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,
  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
  • zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
  1. z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  2. z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Minister może przetwarzać różne rodzaje danych4, w tym przede wszystkim:

   1)   dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON,

   2)   dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,

   3)   dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,

   4)   dane o charakterze finansowym, w tym szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego),

   Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności: od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

   Odbiorcami danych osobowych mogą być:

  • podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących i Wdrażających,
  • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020,
  • podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni5.

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 – z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

   ‒         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

   ‒         prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),

   ‒         prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) – jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,

   ‒         prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),

   ‒         prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) – jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

   ‒         prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) – w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

  W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (Instytucji Zarządzającej POIiŚ) jest możliwy:

   Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1 Należy wybrać jedną lub kilka podstaw.

  2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

  (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, s.1-88).

  3 Należy wskazać jeden lub kilka przepisów prawa – możliwe jest ich przywołanie w zakresie ograniczonym na potrzeby konkretnej klauzuli.

  4 Informacje podawane w przypadku wykonywania obowiązku informacyjnego na podstawie art. 14 RODO.

    5 O ile dotyczy.

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie informuje, że:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
  2. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).
  3. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w szczególności w celu realizacji projektu zgodnie z umową
  o dofinansowanie projektu.
  4. Kontakt do inspektora kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (Instytucji Zarządzającej POIiŚ) jest możliwy: pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, pod adresem poczty elektronicznej:
  5. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, email:,
  6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji (w tym rekrutacji, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości) projektu POIS.02.04.00-00-0008/17„Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych
  z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych” art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań i okres wynikający z przepisów prawa.
  7. Państwa dane będą ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Uniwersytet.
  8. Państwa dane mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom na podstawie umów powierzenia danych oraz podmiotom na podstawie przepisów prawa.
  9. Państwa dane w zakresie stanowiącym informację publiczną mogą być również ujawnione każdej zainteresowanej osobie, która wystąpi do Uniwersytetu z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.
  10. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych.
  11. Posiadają Państwo prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy uzasadnione jest, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 17, 18 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  12. W przypadkach, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  13. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  14. Zakres Państwa danych przetwarzanych przez Uniwersytet może wynikać z przepisu prawa lub może być dobrowolny, ale niezbędny do realizacji zadań.

  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETARGÓW

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/38 z 04.05.2016, str. 1), dalej “RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
  1a. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie lub telefonicznie 81-445-60-12, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ” POIS.02.04.00-00-0008/17” „Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych”
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej “ustawa Pzp”;
  5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  7. Posiada Pani/Pan: o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  8. Nie przysługuje Pani/Panu: o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  Klauzula informacyjna przy wykorzystaniu wizerunku

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „administratorem”) jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin (zwana dalej również „UP w Lublinie”), reprezentowana przez JM Rektora.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który nadzoruje prawidłowość przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym przez administratora można się skontaktować pod adresem pocztowym UP w Lublinie(z adnotacją skierowania sprawy do IOD) lub za pośrednictwem adresu
  e-mail:
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykorzystania Pani/Pana wizerunku w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez UP w Lublinie (w gazetkach i tablicach, na stronie internetowej i portalach społecznościowych UP w Lublinie) w zakresie działalności promocyjnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa lub do wycofania zgody.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:– wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,– osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,– podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie informuje, że:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko  2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
  2. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).
  3. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w szczególności w celu realizacji projektu zgodnie z umową
   o dofinansowanie projektu.
  4.  Kontakt do inspektora kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (Instytucji Zarządzającej POIiŚ) jest możliwy: pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, pod adresem poczty elektronicznej: 
  5. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, email:,
  6.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji (w tym rekrutacji, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości) projektu POIS.02.04.00-00-0008/17„Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych
   z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych” art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań i okres wynikający z przepisów prawa.
  7. Państwa dane będą ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Uniwersytet.
  8. Państwa dane mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom na podstawie umów powierzenia danych oraz podmiotom na podstawie przepisów prawa.
  9. Państwa dane w zakresie stanowiącym informację publiczną mogą być również ujawnione każdej zainteresowanej osobie, która wystąpi do Uniwersytetu z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.
  10. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych.
  11. Posiadają Państwo prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy uzasadnione jest, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 17, 18 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  12. W przypadkach, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  13. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  14. Zakres Państwa danych przetwarzanych przez Uniwersytet może wynikać z przepisu prawa lub może być dobrowolny, ale niezbędny do realizacji zadań.
 • KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETARGÓW

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/38 z 04.05.2016, str. 1), dalej “RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko  2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

  1a. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).

  1. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie  lub telefonicznie 81-445-60-12, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ” POIS.02.04.00-00-0008/17” „Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych”
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej “ustawa Pzp”;
  4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  6. Posiada Pani/Pan: o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  7. Nie przysługuje Pani/Panu: o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Klauzula informacyjna przy wykorzystaniu wizerunku

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, iż:

  1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „administratorem”) jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin (zwana dalej również „UP w Lublinie”), reprezentowana przez JM Rektora.

  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który nadzoruje prawidłowość przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym przez administratora można się skontaktować pod adresem pocztowym UP w  Lublinie(z adnotacją skierowania sprawy do IOD) lub za pośrednictwem adresu
  e-mail: 

  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykorzystania Pani/Pana wizerunku w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez UP w Lublinie (w gazetkach i tablicach, na stronie internetowej i portalach społecznościowych UP w Lublinie) w zakresie działalności promocyjnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa lub do wycofania zgody.

  5.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:– wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,– osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,– podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  7.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8.  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

  9. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

   

   

 • Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku pracownika

  ……………………………………………………….

  (imię i nazwisko )

   

  Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* w celu wykorzystania mojego wizerunku w materiałach publikowanych przez UP w Lublinie (w gazetkach i tablicach, na stronie internetowej i portalach społecznościowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) w zakresie działalności promocyjnej.

   

  ……………………………………

  (podpis pracownika)

  *niepotrzebne skreślić

   

  ………………………………….                                                                               …………………………

  (imię i nazwisko pracownika)                                                                    (miejscowość, data)

 • Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Cofam zgodę na przetwarzanie przez ………………………………………………………………………..

  (nazwa pracodawcy)

  z siedzibą w …………………………. jako administratora moich danych osobowych w postaci mojego wizerunku (zdjęcia), wyrażoną dnia …………………………. roku.

  ………………………………….

  data i podpis pracownika

Z przykrością zawiadamiamy, że ze względu na sytuację epidemiczną w naszym kraju jesteśmy zmuszeni odwołać planowaną na 4-6 czerwca 2020 r. konferencję podsumowującą działania prowadzone w projekcie.


 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA DO POBRANIA
Zobacz