Kierownik zadania nr 2:

Adaptacja i sadzenie roślin do siedlisk naturalnych

Dr inż. Agnieszka Szczurowska

doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa;
specjalność ekologia stosowana 

Zainteresowania naukowe: 

ekologia glonów i ekosystemów torfowiskowych,  ochrona przyrody, restytucja zagrożonych gatunków flory torfowisk

 
Zadania w projekcie:
 
  • Opracowanie merytoryczne metod adaptacji roślin objętych projektem;
  • Planowanie, organizowanie, koordynowanie oraz prowadzenie poszczególnych prac w ramach zadania 2;
  • Nadzór nad przygotowaniem i wyposażeniem miejsca do aklimatyzacji roślin oraz zapewnienie sadzonkom odpowiednich warunków siedliskowych podczas aklimatyzacji;
  • Planowanie, organizowanie i nadzór transportu sadzonek z miejsca namnażania do stacji aklimatyzacyjnej oraz do miejsc docelowego wysadzania roślin;
  • Koordynowanie prac pracowników technicznych zatrudnionych przy transporcie sadzonek, do obsługi inspektów, w których będą aklimatyzowane rośliny oraz pracowników zatrudnionych do wysadzania roślin w miejscach docelowych;
  • Koordynowanie działań zatrudnionych ekspertów ds. reintrodukcji w Puszczy Knyszyńskiej;
  • Kontrola przebiegu całego procesu adaptacyjnego roślin we wszystkich terminach prowadzenia prac;
  • Planowanie, koordynowanie i nadzór przy każdorazowym sadzeniu roślin na stanowiska naturalne;
  • Promowanie i upowszechnianie informacji na temat przebiegu oraz wyników prowadzenia działań w zadaniu 2 (udział w konferencjach naukowych, publikowanie wyników badań w czasopismach naukowych, uaktualnianie danych dotyczących zadania 2 na stronie internetowej).
  • Przygotowywanie sprawozdań częściowych oraz sprawozdania końcowego z wykonania zadania 2.
 

Kontakt:  Katedra Fizjologii Roślin, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
tel: 0-81 445 60 09 ; e-mail: