Kierownik (koordynator) merytoryczny projektu

Dr hab. Magdalena Pogorzelec

 

dr hab. w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne, 
doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa,
specjalność ekologia stosowana 

 

Zainteresowania naukowe:

ekologia roślin i ekosystemów mokradłowych, ochrona przyrody, genetyka populacyjna, restytucja zagrożonych gatunków flory torfowisk

Zadania w projekcie:
 • planowanie, organizowanie oraz koordynowanie wszystkich zadań merytorycznych,
 • ustalanie celów i działań poszczególnych zadań,
 • wybór metodologii i monitorowanie przebiegu prac każdego zadania,
 • nadzór nad wykonaniem harmonogramu i terminowością prowadzonych działań,
 • prezentowanie wyników prowadzonych działań oraz kontrola stopnia zgodności z założonymi celami,
 • zapewnianie prawidłowego przepływu informacji między pozostałymi pracownikami, koordynowanie współpracy kierowników zadań merytorycznych,
 • wybór i nadzorowanie prac ekspertów zatrudnionych w poszczególnych zadaniach,
 • promowanie i upowszechnianie informacji na temat przebiegu oraz wyników prowadzenia poszczególnych działań w projekcie (projektowanie i uaktualnianie strony internetowej, broszur oraz plakatów informacyjnych, udział w konferencjach naukowych, publikowanie wyników badań w czasopismach naukowych i popularnonaukowych).
 • Koordynacja organizacji konferencji naukowej podsumowującej realizację projektu, dedykowanej służbom ochrony przyrody, organizacjom pozarządowym oraz jednostkom naukowym, które podejmują podobne działania w całym kraju.
 • Kontakt i współpraca z Instytucją Wdrażającą oraz instytucjami tj. RDOŚ, GDOŚ, Park Narodowy.
 • przygotowywanie merytorycznych sprawozdań częściowych oraz sprawozdania końcowego.

 

Kontakt:  Katedra Hydrobiologii  Ochrony Ekosystemów, ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin

tel.: 0-81 461 00 61, wew. 308;
e-mail: