Kierownik  zadania badawczego nr 4:

Monitoring nowopowstałych populacji.

 

Dr inż. Barbara Banach-Albińska


Doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa.
Specjalność ekologia stosowana.

Zainteresowania naukowe:

ekologia roślin, ekologii ekosystemów mokradłowych, ochrona przyrody, restytucja zagrożonych gatunków flory torfowisk

Zadania w projekcie:
 
  • Prowadzenie monitoringu w poszczególnych nowopowstałych populacjach Salix lapponum i Salix myrtilloides: prowadzenie pomiarów biometrycznych roślin, monitoringu oblotu owadów,  kwitnienia i owocowania roślin.
  • Planowanie, organizowanie, koordynowanie oraz prowadzenie poszczególnych prac w ramach przyjętego harmonogramu zadań monitoringowych oraz kontrola prawidłowości realizacji zadań.
  • Współpraca, nadzór i kontrola badań terenowych prowadzonych przez zatrudnionych ekspertów. Analiza i synteza otrzymanych wyników.
  • Promowanie i upowszechnianie informacji na temat przebiegu oraz wyników prowadzenia działań w zadaniu 4
  • Wykonanie sprawozdań częściowych, rocznych i sprawozdania końcowego z zadania badawczego nr 4.
Kontakt: 

Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, tel.: 0-81 4456955,
e-mail: