banner
banner
banner
Menu

Projekt dot. roślin reliktowych

KOMITET ORGANIZACYJNY

« wstecz

 

PRZEWODNICZĄCA: dr hab. Magdalena Pogorzelec (magdalena.pogorzelec@up.lublin.pl)

SEKRETARZ: dr inż. Barbara Banach-Albińska (barbara.banach@up.lublin.pl)

dr inż. Agnieszka Szczurowska (agnieszka.szczurowska@up.lublin.pl)

dr inż. Marzena Parzymies (marzena.parzymies@up.lublin.pl)

dr hab. Artur Serafin (artur.serafin@up.lublin.pl)

dr Michał Niedźwiecki (michal.niedzwiecki@up.lublin.pl)

« wstecz

Dnia 1 października 2017 r. rozpoczęto realizację projektu pt. „Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych „nr POIS.02.04.00-00-0008/17, Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1.a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych  gatunków i siedlisk.

 

Termin realizacji projektu : 01.10.2017 r. – 30.09.2020 r.

Łączna wartość projektu: 780  065,40
Dofinansowanie UE: 663 055,59
 

Projekt ma na celu podjęcie działań zmierzających do ochrony różnorodności biologicznej siedlisk podmokłych we wschodniej Polsce (Poleski Park Narodowy i Puszcza Knyszyńska) przez zachowanie, wspomaganie i odtwarzanie populacji rzadkich i zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodzaju Salicaceae. Projekt zakłada zabezpieczenie zasobów genowych dwóch gatunków reliktowych: wierzby lapońskiej Salix lapponum i wierzby borówkolistnej S. myrtilloides poprzez ich namnażanie ex situ, a w kolejnym etapie ich przywracanie na stanowiska naturalne przez reintrodukcję lub zasilanie populacji.