Projekty i fundusze

 • Rekrutacja menadżerów badań

  7.07.,2022 r.

  Ruszyła jesienna edycja szkolenia „V4 Training for Research Project Managers”, które odbędzie się 12, 13 i 14 października 2022 w Brukseli.

  Wydarzenie organizowane jest wraz z Czeskim Biurem Łącznikowym ds. Edukacji i Nauki (CZELO), Narodowym Biurem Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech (NRDIO) oraz Słowackim Biurem Łącznikowym ds. Badań i Rozwoju (SLORD).

  Liczba uczestników to  35 osób z krajów Grupy Wyszehradzkiej i krajów stowarzyszonych w IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices), w tym 7 uczestników z Polski.

  Więcej informacji na naszej stronie internetowej, a FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY „V4 Training for Research Project Managers

  Formularz należy wypełnić do 19 lipca. Ponadto niezbędne jest przesłanie CV na adres polsca@polsca.pan.pl.

 • Ogłoszenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie naboru kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki

  1.07.2022 r.

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. poz. 943), Minister Edukacji i Nauki ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki, z siedzibą w Krakowie.

  Kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki mogą zgłaszać:

  1. uczelnie, które na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.) wstąpiły w ogół praw i obowiązków jej podstawowych jednostek organizacyjnych, które posiadały kategorię naukową A+ albo A– mogą zgłosić dwóch kandydatów w dziedzinie nauki, do której należą dyscypliny naukowe, w których prowadzą działalność naukową,
  2. podmioty, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4–6, 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), posiadające kategorię naukową A+ albo A, mogą zgłosić dwóch kandydatów w dziedzinie nauki, do której należą dyscypliny naukowe, w których prowadzą działalność naukową,
  3. organizacje reprezentujące środowisko naukowe, mogą zgłosić dwóch kandydatów.

  Klasyfikację dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, reprezentowanych przez członków Rady Narodowego Centrum Nauki, zwanej dalej „Radą”, określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin artystycznych (Dz. U. poz. 1818).

  Członkiem Rady może być osoba, która:

  1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
  2. korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  4. nie pozostaje w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia włącznie z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin, o których mowa w ustawie o Narodowym Centrum Nauki;
  5. nie pozostaje z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin w takim stosunku prawnym, który może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki, o których mowa w ustawie o Narodowym Centrum Nauki.

  Zadania Rady określone są w art. 18 ustawy o Narodowym Centrum Nauki.

  Szczegółowe informacje pod linkiem Nabór kandydatów NCN

  Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

 • Rekrutacja uzupełniająca – Program PROM doktoranci i pracownicy naukowi

  20.06.2022 r.

  Rekrutacja uzupełniająca – Program PROM doktoranci i pracownicy naukowi

  W związku z przedłużeniem realizacji projektu „PROM – Międzynarodowa Wymiana Stypendialna Doktorantów i Kadry Akademickiej finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach Programu PROM Dział Nauki uruchomił rekrutację uzupełniającą kandydatów do projektu.

  Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym i potrwa do momentu zrekrutowania wszystkich uczestników.

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych doktorantów z UP w Lublinie i zagranicy oraz  pracowników naukowych, w tym pochodzących spoza UE, do składania wniosków na stypendia wyjazdowe/przyjazdowe.

  Celem programu jest wymiana stypendialna adresowana do doktorantów i młodej kadry akademickiej. Program umożliwia wzięcie udziału w krótkoterminowych wyjazdach zagranicznych (trwających od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji
  i kwalifikacji naukowych.

  Łącznie w Projekcie mamy 13 wolnych miejsc na odbycie mobilności przeznaczonych dla
  11 doktorantów (10K i 1M) oraz 2 pracowników naukowych (1K i 1 M), w tym:

  Termin realizacji mobilności: 01.07.2022 – 28.02.2023 r.

  Każdy z kandydatów do Projektu wybiera tylko jeden  główny typ działania, który będzie realizował  w ramach projektu.

  Stypendium uzyskane w ramach programu jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia wypadkowego, opłat wizowych i kosztów związanych z utrzymaniem na miejscu (wyżywienie
  i zakwaterowanie).

  Do rozliczenia stypendium należy przedstawić: certyfikat wraz z opisem efektów kształcenia podpisany przez przedstawiciela instytucji przyjmującej, formularz rozliczenia finansowego, raport merytoryczny z odbytej mobilności, a także wypełnić ankietę on-line. Wzory dokumentów oraz link i kod dostępu do ankiety uczestnicy otrzymają od koordynatora projektu w UPL.

  Każdy uczestnik może wyjechać w ramach danej edycji programu tylko jeden raz.

  Zgodnie z Zasadami rekrutacji kwalifikację kandydatów przeprowadzi specjalnie powołana komisja kwalifikacyjna. Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji drogą elektroniczną (e-mail).

  W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba miejsc, które powstały w wyniku rezygnacji, planuje się utworzenie listy rezerwowej.

  Dokumenty, które należy złożyć na etapie rekrutacji w ramach realizowanego projektu
  w Programie PROM:

  • Zaświadczenie potwierdzające status doktoranta lub zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie – wg wzoru instytucji wysyłającej.
  • Certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

  Ww. komplet dokumentów należy złożyć najlepiej osobiście do Działu Nauki – Biuro Projektów i Funduszy – pokój nr 473, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin.

  W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:
  Aleksandra Jezierska, tel.: 81 445 66 78, adres e-mail: aleksandra.jezierska@up.lublin.pl

 • Program Doktorat Wdrożeniowy uruchomiony!

  1.05.2022 r.

  Miło nam poinformować, że Minister Edukacji i Nauki komunikatem z dnia 29.04.2022 otworzył tegoroczną, szóstą już edycję Doktoratu Wdrożeniowego.

  W tym roku wnioski można składać w ramach trzech poniższych modułów:
  – „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową,
  – „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji oraz technologii kwantowych w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem;
  – „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

  Szczegółowe informacje niezbędne do uzupełnienia wniosków znajdziecie Państwo w opublikowanym komunikacie: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki 

  Harmonogram rekrutacji Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy na rok akademicki 2022

  W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Działu Nauki Katarzyną Dziki-Michalską
  e-mail: katarzyna.michalska@up.lublin.pl
  tel. 081 445 69 70

 • XIII edycja programu Lider – otwarcie naboru

  1.04.2022 r.

  Celem Programu LIDER jest wsparcie rozwoju kadry naukowej w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców zmierzających do podnoszenia kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych (o charakterze badań aplikacyjnych i rozwojowych), których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

  Kierownik na etapie aplikowania musi wykazać się osiągnięciami rozwojowymi (patenty, wdrożenia) bądź publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych.

  Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badan i Rozwoju.

  Harmonogram konkursu:
  Data ogłoszenia konkursu: 29.03.2022 r.
  Rozpoczęcie naboru wniosków: 23.05.2022 r.
  Zakończenie naboru wniosków: 30.06.2022 r. do godz. 16:15

  Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI. Logowanie do systemu LSI możliwe jest po wejściu na stronę internetową podaną w ogłoszeniu o konkursie.

  Niezbędne informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xiii

  Osoba do kontaktu:
  Mgr Izabela Czaja-Banasiak
  Tel. 081 445 69 68
  e-mail: izabela.czaja@up.lublin.pl

 • Konkurs ekologiczny na szczeblu UE - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do udziału

  24.03.2022 r.

  Szanowni Państwo,

  zachęcamy do zapoznania się z listem Dyrektor Departamentu Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności, która zachęca do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Komisję Europejską dotyczącego wyłonienia najbardziej innowacyjnych i zrównoważonych podmiotów z ekologicznego łańcucha wartości.

  List Departamentu Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności

  Formularze zgłoszeniowe zostaną udostępnione 25 marca 2022 r.

  Dodatkowe informacje znajdą Państwo w odnośniku poniżej.

  Nagrody Ekologiczne UE

   

 • Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabory w dwóch konkursach: OPUS 23 oraz PRELUDIUM 21

  15.03.2022 r.

  OPUS 23 jest to konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. W konkursie OPUS 23 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych: z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych; bez udziału partnerów zagranicznych; we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych.

  Budżet konkursu wynosi 400 mln zł.
  Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
  Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 czerwca 2022 r. do godziny 16:00.
  Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie NCN dot. konkursu OPUS 23.

  PRELUDIUM 21 jest to konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

  Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.
  Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
  Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 czerwca 2022 r. do godziny 16:00.
  Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie NCN dot. konkursu PRELUDIUM 21.

  Uwaga: wysłanie wniosku przez Centrum Nauki nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy gotowy wniosek zostanie udostępniony pracownikom Biura Projektów i Funduszy w systemie ZSUN/OSF do dnia 8.06.2022 r.

  Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Dziki-Michalska,
  e-mail: katarzyna.michalska@up.lublin.pl, tel.: 081 445 69-70

 • Przypominamy o możliwości składania w systemie ZSUN/OSF wniosków na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową.

  15.03.2022 r.

  W procesie składania wniosków obowiązują dwa tryby (dla realizacji inwestycji związanych z działalnością naukową):

  • w trybie normalnym wnioski należy złożyć do 31.07.2022 do godz.23:59 (jest to data przewidywana – może ulec zmianie)
  • w trybie szczególnym/losowym wnioski można składać cały rok  

  W procesie składania wniosków obowiązują następujące terminy (dla realizacji inwestycji związanych z kształceniem):

  • w trybie normalnym do 30.04.2022 godz.23:59
  • w trybie szczególnym/losowym cały rok
  • wnioski w programach wieloletnich należy składać do 30.09.2022 godz.23:59

  Szczegółowych informacji na temat naboru udziela Paweł Litwińczuk
  e-mail: pawel.litwinczuk@up.lublin.pl, tel.: 081 445 65 99

 • Przyrodniczy MIT - bezpłatne studia podyplomowe dla kadry kierowniczej administracyjnej

  7.02.2022 r.

  Szanowni Państwo,

  w związku z realizowanym projektem pt.: „Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0”  (nr wewnętrzny projektu: CN/POWER/7/2019)  współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, informujemy o prowadzonej rekrutacji na studia podyplomowe dla kadry kierowniczej administracyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  Nabór prowadzony jest na: 
  studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

  Ilość miejsc:
   3 osoby

  Wymagania: 3 osoby z kadry kierowniczej administracyjnej

  Okres realizacji: 2022/2023

  Działanie jest realizowane w ramach Zadania 7 – Kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej oraz kompetencje dydaktyczne nauczycieli.

  Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się w Regulaminie.

  FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE BĘDĄ PRZYJMOWANE DO 18 LUTEGO 2022 R. DO GODZ. 12.00.

  Można je dostarczyć w wersji elektronicznej przesyłając kolorowy skan na maila: anna.krawczyk@up.lublin.pl, a następnie przekazać pocztą wewnętrzną w formie papierowej.

  Załączniki:

  1) REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA KADRY DYDAKTYCZNEJ, KIEROWNICZEJ I ADMINISTRACYJNEJ w projekcie „Przyrodniczy MIT – program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie do wyzwań nauki 2.0” do zadania nr 5 „Program Rozwoju Kompetencji studentów i pracowników naukowo- dydaktycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej”   oraz zadania nr 7 – „Kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej oraz kompetencje dydaktyczne nauczycieli” (POBIERZ).
  2) Załącznik nr 1b – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – KADRA KIEROWNICZA I ADMINISTRACYJNA (POBIERZ).
  3) Załącznik nr 3 – KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (POBIERZ).
  4) Załącznik nr 4 – ARKUSZ SAMOOCENY KOMPETENCJI (POBIERZ).

  Dodatkowych informacji udziela pracownik Centrum Nauki:

  Anna Krawczyk, e-mail: anna.krawczyk@up.lublin.pl; tel. 81 445 66 61.

  Zachęcamy do udziału w projekcie!

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zachęca do składania wniosków o dotację na projektu B+R

  3.02.2022 r.

  Fundusz może udzielić dotacji do 100% wartości kosztów kwalifikowanych m.in. na realizację poniższych przedsięwzięć:

  • polegających na wsparciu przyjaznych środowisku technologii i innowacji,
  • związanych z edukacją ekologiczną,
  • z zakresu ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ścisłą ochroną,
  • z zakresu leczenia i rehabilitacji zwierząt dziko żyjących,

  Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 10 000 zł, natomiast maksymalna to 50 000 zł. Nabór wniosków trwa do 28.02.2022 roku.

  WAŻNE!

  Prowadzone prace badawczo-rozwojowe muszą zakończyć się stworzeniem nowych rozwiązań lub wprowadzeniem znaczących ulepszeń do istniejących rozwiązań ukierunkowanych na poprawę stanu środowiska naturalnego i gospodarki wodnej.

  Wszystkie niezbędne informacje dotyczące rodzaju finansowanych przez WFOŚiGW przedsięwzięć znajdują się na stronie: https://www.wfos.lublin.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-na-zadania-dotacyjne-z-zakresu-br-w-roku-2022.html

  W celu aplikowania o wsparcie należy wypełnić i osobiście dostarczyć wniosek oraz wszystkie niezbędne dokumenty do siedziby WFOŚiGW w Lublinie
  (adres: ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin).

  W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Centrum Nauki, Biura Projektów i Funduszy:
  Katarzyna Dziki-Michalska – tel. 81 445 69 70, e-mail: katarzyna.michalska@up.lublin.pl

 • Konkurs MINIATURA 6 otwarty!

  1.02.2022 r.

  Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 6, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

  O środki może ubiegać się badacz, który posiada w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe oraz, który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r.

  Budżet konkursu to aż 20 mln złotych.
  Nabór wniosków w konkursie trwa od 1.02.2022 r. do godziny 16:00 dnia 31.07.2022 r.
  Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.
  Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6

  Uwaga: wysłanie wniosku przez Centrum Nauki nastąpi wyłącznie w sytuacji,
  gdy gotowy wniosek zostanie udostępniony pracownikom Biura Projektów i Funduszy
  w systemie ZSUN/OSF do dnia 22.07.2022 r.

  Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Dziki-Michalska,
  e-mail: katarzyna.michalska@up.lublin.pl, tel.: 081 445 69-70

 • Informacje o Instytucji

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otrzymuje środki finansowe na naukę, z przeznaczeniem na finansowanie strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

  Zasady działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju określa ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 96, poz. 616)

  Do zadań Centrum należy m.in.:

  1) współfinansowanie przedsięwzięć prowadzonych przez podmiot posiadający zdolność do zastosowania wyników projektu w praktyce,
  2) wspieranie pozyskiwania przez jednostki naukowe środków na działalność badawczo-rozwojową pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa,
  3) wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki,
  4) inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
  5) inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań stosowanych,
  6) udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych;
  7) upowszechnianie w środowisku naukowym i gospodarczym informacji o planowanych i ogłaszanych konkursach na wykonanie projektów finansowanych przez Centrum;
  8) popularyzowanie efektów zrealizowanych zadań;
  9) realizacja innych zadań zlecanych przez Ministra, przy zapewnieniu środków finansowych na te cele.


  Oferta konkursowa NCBiR

  PROGRAMY STRATEGICZNE

  Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych to wysokobudżetowe programy wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski. Podstawą do ich przygotowania jest Krajowy Program Badań, ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r., który określa strategiczne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych. W oparciu o wskazane w dokumencie kierunki Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  przygotowuje projekty programów strategicznych, a następnie przedstawia je ministrowi właściwemu ds. nauki do zatwierdzenia.

  Program strategiczny składa się z projektów służących rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych, naukowych lub społecznych. Konkursy na realizację projektów mają charakter top-down, co oznacza, że wnioskodawcy powinni w pełni uwzględnić określone w ogłoszeniu konkursowym wymagania. Realizacja programów strategicznych przyczynia się do konsolidacji najlepszych zespołów badawczych i integracji środowisk naukowych i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju kraju.

  Rodzaje Programów Strategicznych:

  1. INFOSTRATEG – Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne.
  2. GOSPOSTRATEG – Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków.
  3. TECHMATSTRATEG – Nowoczesne technologie materiałowe.
  4. BIOSTRATEG – Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo.
  5. STRATEGMED – Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych.
  6. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii.
  7. Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej.
  8. Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnejenergochłonności budynków.
  9. Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach.
  10. Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej.

  Aktualne konkursy – Programy Strategiczne:


  PROGRAMY KRAJOWE

  Zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest wspieranie tworzenia nowoczesnych rozwiązań i technologii zwiększających innowacyjność, a tym samym konkurencyjność polskiej gospodarki. Działalność Centrum ma służyć wzmocnieniu współpracy między polskim biznesem oraz przyczyniać się do komercjalizacji efektów badań naukowych z korzyścią dla polskiej gospodarki. Cele te NCBR realizuje poprzez opracowywanie programów wsparcia badań stosowanych i prac B+R, finansowanie komercjalizacji i transferu wyników do gospodarki, a także wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej. Centrum realizując swoje zadania podejmuje również współpracę z innymi podmiotami tworząc wspólne przedsięwzięcia i programy sektorowe. Centrum kontynuuje także prace związane z monitorowaniem projektów zleconych przez MNiSW.

  Rodzaje Programów Krajowych:

  1. Wspólne przedsięwzięcia (Blue Gas, CuBR, GEKON, RID).
  2. Programy sektorowe (INNOLOT, INNOMED).
  3. BRIdge.
  4. BroTech.
  5. CyberSecIdent.
  6. DEMONSTRATOR+ Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej.
  7. GO_GLOBAL.PL.
  8. GRAF-TECH.
  9. Inicjatywa technologiczna I.
  10. IniTech.
  11. Innotech.
  12. Innowacje Społeczne.
  13. KadTech.
  14. Kreator Innowacyjności.
  15. Lider.
  16. Panda 2.
  17. Patent Plus.
  18. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy III etap.
  19. Program Badań Stosowanych.
  20. Projekty Badawcze Rozwojowe.
  21. Projekty Celowe.
  22. SPIN-TECH.
  23. TANGO.

  Aktualne konkursy – Programy krajowe:


  W celu wsparcia formalno-merytorycznego prosimy o kontakt z Zespołem ds. Projektów i Funduszy – pok. 463 – tel. 81 445 65 99 lub 81 445 69 70.


 • GOSPOSTRATEG

  Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG

  Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

 • PRELUDIUM

  Jest to konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

  Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych edycji konkursu można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki – www.ncn.gov.pl

  Na pytania odpowie pracownik Biura Projektów i Funduszy
  mgr inż. Katarzyna Dziki-Michalska
  e-mail: katarzyna.michalska@up.lublin.pl
  tel. 81 445 69 70

   

 • MINIATURA

  Do konkursu przyjmowane są wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.

  Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych edycji konkursu można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki – www.ncn.gov.pl

  Na pytania odpowie pracownik Biura Projektów i Funduszy
  mgr inż. Katarzyna Dziki-Michalska
  e-mail: katarzyna.michalska@up.lublin.pl
  tel. 81 445 69 70

 • SONATA BIS

  Konkurs obejmuje wnioski na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

  W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

  Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych edycji konkursu można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki – www.ncn.gov.pl

  Na pytania odpowie pracownik Biura Projektów i Funduszy
  mgr inż. Katarzyna Dziki-Michalska
  e-mail: katarzyna.michalska@up.lublin.pl
  tel. 81 445 69 70

 • MAESTRO

  Konkurs obejmuje projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

  W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

  Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych edycji konkursu można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki – www.ncn.gov.pl

  Na pytania odpowie pracownik Biura Projektów i Funduszy
  mgr inż. Katarzyna Dziki-Michalska
  e-mail: katarzyna.michalska@up.lublin.pl
  tel. 81 445 69 70

 • PRELUDIUM BIS

  Konkurs PRELUDIUM BIS skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS może obejmować środki na badania w wysokości co najwyżej 300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

  Konkurs PRELUDIUM BIS wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

  Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych edycji konkursu można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki – www.ncn.gov.pl

  Na pytania odpowie pracownik Biura Projektów i Funduszy
  mgr inż. Katarzyna Dziki-Michalska
  e-mail: katarzyna.michalska@up.lublin.pl
  tel. 81 445 69 70

 • SONATA

  Konkurs SONATA na projekty badawcze, przeznaczony jest dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

  Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych edycji konkursu można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki – www.ncn.gov.pl

  Na pytania odpowie pracownik Biura Projektów i Funduszy
  mgr inż. Katarzyna Dziki-Michalska
  e-mail: katarzyna.michalska@up.lublin.pl
  tel. 81 445 69 70

 • SONATINA

  Celem konkursu SONATINA jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

  Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

  Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych edycji konkursu można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki – www.ncn.gov.pl

  Na pytania odpowie pracownik Biura Projektów i Funduszy
  mgr inż. Katarzyna Dziki-Michalska
  e-mail: katarzyna.michalska@up.lublin.pl
  tel. 81 445 69 70

 • Doktorat Wdrożeniowy

  Program Ministerstwa Edukacji i Nauki Doktorat Wdrożeniowy wzbudza w środowisku akademickim coraz większe zainteresowanie. Flagowy program Ministerstwa pozwala realizować się doktorantom dwojako – poprzez pracę naukową i kształcenie w Szkole Doktorskiej oraz opracowanie i realizację wdrożenia we współpracy z Przedsiębiorstwem.

  Kto może złożyć wniosek?

  Wnioskodawcami w programie mogą być uczelnie akademickie lub instytuty prowadzące szkołę doktorską (instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium RP).

  Kto może wziąć udział?

  Można zgłosić do udziału w programie osobę z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, przyjętą do szkoły doktorskiej. Dodatkowo kandydat do programu musi być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę.

  Informacje oraz komunikaty dotyczące programu:

  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/projekt-doktorat-wdrozeniowy

 • Doskonała Nauka

  Przedmiot programu:

  Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

  Program składa się z modułów:

  „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;

  „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.

  Więcej informacji: https://programy.nauka.gov.pl/doskonala_nauka/

 • Regionalna Inicjatywa Doskonałości

  1.1 Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów zawierających strategię rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej obejmujące cele programu, których realizacja ma służyć intensywnemu rozwojowi wyróżniających się w regionie uczelni.

   1.2. Wykaz grup dyscyplin naukowych lub artystycznych albo dziedzin nauki lub sztuki, w których nie wyodrębnia się dyscyplin, zwanych dalej „grupami dyscyplin”, w ramach grup nauk w poszczególnych regionach określa załącznik nr 1 do ogłoszenia.

  1.3. Uczelnia składająca wniosek w konkursie wskazuje jedną lub więcej dyscyplin w wybranej grupie dyscyplin, w obrębie których zamierza rozwijać swój potencjał badawczy.

   

  Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-na-realizacje-projektow-w-ramach-programu-regionalna-inicjatywa-doskonalosci

 • Społeczna Odpowiedzialność Nauki

  Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

  Program składa się z modułów:

   „Popularyzacja nauki i promocja sportu” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:

  – popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,

  – organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej,

  – organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,

  – organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki,

  – popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym.

  „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej.

  Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

  – którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;

  – który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;

  – którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich realizacji projektu.

   Budżet:

  Wysokość środków finansowych w ramach modułu:

  „Popularyzacja nauki i promocja sportu” – wynosi od 20 000 zł do 1 000 000 zł,

  „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – wynosi od 20 000 zł do 250 000 zł

  – przy czym nie może ona przekraczać 90% kosztów realizacji projektu.

  Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki

 • Nauka dla społeczeństwa

  Podstawowe zasady programu:

  Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

  Program obejmuje finansowanie projektów w trzech obszarach:

  1. „Doskonałość naukowa” – służący wspieraniu projektów mających na celu:
   a) podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności przez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podejmowanie pionierskich prac badawczych w tym zakresie,
   b) umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć,
   c) wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej,
   d) podnoszenie jakości dydaktyki akademickiej,
   e) kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces zmian projakościowych,
   f) identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki,
   g) kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki;
  2. „Nauka dla innowacyjności” – służący wspieraniu projektów mających na celu:
   a) poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym,
   b) wspieranie procesów innowacyjności oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także know-how związanego z tymi wynikami, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji,
   c) upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;
  3. „Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość” – służący wspieraniu projektów mających na celu:
   a) rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie i promowanie innowacyjnych badań humanistycznych,
   b) rozwój i promowanie badań interdyscyplinarnych w obszarze humanistyki,
   c) wykorzystanie humanistyki do rozwoju innych obszarów nauki, a także kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa,
   d) badanie oraz promowanie idei polskości w historii, kulturze i myśli politycznej,
   e) prowadzenie badań w zakresie tożsamości narodowej (kulturowej) na rzecz trwałości polskiej tradycji narodowej,
   f) badanie oraz promowanie polskich tradycji regionalnych i narodowych oraz postaw patriotycznych,
   g) badanie oraz popularyzacja regionalnych i narodowych źródeł kultury polskiej (w tym literatury, sztuki, muzyki i myśli filozoficznej) w kraju i za granicą,
   h) prowadzenie badań nad polskim muzealnictwem i miejscami pamięci narodowej w kraju i za granicą.

  Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

  1. którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;
  2. którego koszt realizacji wynosi co najmniej 100 000 zł, jednak nie więcej niż 2 000 000 zł;
  3. który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
  4. którego koszty pośrednie nie przekraczają 15% kosztów bezpośrednich realizacji projektu;
  5. który realizuje co najmniej jeden cel, o którym mowa powyżej;
  6. który wpisuje się w co najmniej jeden obszar, o którym mowa powyżej;
  7. który wskazuje konkretne i weryfikowalne rezultaty;
  8. który posiada merytoryczne uzasadnienie dla jego realizacji.

  Więcej informacji: https://programy.nauka.gov.pl/nauka-dla-spoleczenstwa/

 • Polska metrologia

  Podstawowe zasady programu:

  1. Przedmiotem programu jest wspieranie prowadzenia przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, we współpracy z Prezesem Głównego Urzędu Miar, zwanego dalej „GUM”, badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarach związanych z metrologią.
  2. W ramach programu przewidziane jest wspieranie realizacji projektów służących podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych, wzmocnieniu kapitału intelektualnego, zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach, rozwojowi nowoczesnych technologii, stymulowaniu rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także rozwoju technologii cyfrowych.

   

  Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

  • którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;
  • którego koszt realizacji wynosi nie więcej niż 1 mln złotych;
  • który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
  • którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich realizacji projektu;
  • który uzyskał pozytywną opinię Prezesa GUM w zakresie celowości i użyteczności dla rozwoju metrologii krajowej i polskiej gospodarki;
  • który będzie realizowany we współpracy z Prezesem GUM w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • który zakłada osiągnięcie konkretnych i weryfikowalnych rezultatów;
  • który posiada merytoryczne uzasadnienie dla jego realizacji.

  W celu udziału w programie może zostać utworzone konsorcjum działające na podstawie umowy o współpracy, w skład którego wchodzą dwa albo więcej podmiotów, o których mowa w ust. 1, z których jeden jest liderem konsorcjum i składa wniosek.

   

  Więcej informacji: https://programy.nauka.gov.pl/polska-metrologia/

 • Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

 • CEEPUS

 • KATAMARAN - Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia

 • Program PROM

 • Promocja Zagraniczna

 • Profesura Gościnna NAWA

 • SPINAKER – Intensywne międzynarodowe programy kształcenia

 • STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

 • Welcome to Poland

 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

  Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
  • wspieranie wybitnych uczonych i zespołów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki,
  • wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji odkryć oraz wynalazków naukowych. 

  Zasady przyznawania wsparcia przez Fundację:
  • główna dewiza FNP: „wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi”,
  • wsparcie bezpośrednie – kierowane do uczonych i grup badawczych,
  • tryb konkursu – wszystkie subwencje, nagrody i stypendia przyznawane są na zasadach konkursu,
  • metoda peer-review – ocena osiągnięć uczestników konkursów Fundacji przez naukowców,
  • doskonałość naukowa – najważniejsze kryterium decydujące o przyznaniu wsparcia,
  • zasada „trudnego pieniądza” – wysoka selektywność w udzielaniu wsparcia we wszystkich programach, ścisłe procedury rozliczania przyznanych środków.

  Fundacja nie przyznaje subwencji na:
  • realizację zadań statutowych i uzupełnianie budżetu placówek naukowych,
  • dofinansowanie studiów wyższych, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych,
  • organizowanie seminariów, konferencji, szkół letnich i studenckich wypraw naukowych,
  • dofinansowanie udziału w kursach i wyjazdach szkoleniowych,
  • publikowanie wyników badań, materiałów konferencyjnych i dofinansowanie czasopism (z wyjątkiem publikacji w systemie Open Access, których finansowanie dostępne jest w ramach niektórych programów),
  • uzupełnianie zasobów bibliotecznych i muzealnych,
  • zakupy wyposażenia o charakterze typowo dydaktycznym.

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dofinansowuje przedsięwzięcia w ramach następujących dziedzin:

  • ochrona wód i gospodarka wodna,
  • ochrona powietrza,
  • gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
  • ochrona przyrody,
  • edukacja ekologiczna,
  • zapobieganie oraz likwidacja poważnych awarii i ich skutków,
  • monitoring środowiska.

  Z pomocy finansowej Funduszu mogą korzystać: jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie, publiczne szkoły wyższe oraz osoby fizyczne.

  Fundusz stosuje następujące formy pomocy finansowej:

  • preferencyjne pożyczki (o niskim oprocentowaniu, z możliwością częściowego umorzenia kapitału),
  • dotacje, w tym dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych,
  • przekazywanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

  Źródło: https://www.wfos.lublin.pl

Szanowni Państwo, prosimy aby wszystkie wzory zamieszczonych druków wypełnić komputerowo.
Informujemy, że dokumenty wypełnione odręcznie nie będą przyjmowane.

 

 • UMOWY

  Wszystkie umowy zlecenia zawierane z osobami nie będącymi pracownikami UP w Lublinie muszą być zgłoszone do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Przekroczenie tego terminu powoduje poważne naruszenie przepisów o ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym. W związku z powyższym należy zgłosić się do Kwestury (pok. 158) w terminie 5-ciu dni od zawarcia umowy  w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

 • PLAN ZARZĄDZANIA DANYMI BADAWCZYMI

  Szanowni Państwo,

  Aktualizacja: od 1.01.2022 r. we wszystkich wnioskach konkursowych Narodowego Centrum Nauki nie ma możliwości uzupełnienia planu zarządzania danymi używaną do tej pory formatką. Plan zarządzania danymi musi zostać opracowany przez kierownika projektu samodzielnie w kontekście planowanych działań badawczych.

  Formatki do wglądu udostępnia Centrum Nauki.