Journal Citation Reports (JCR)

Journal Citation Reports (JCR)

jest to interdyscyplinarna baza tworzona w Filadelfijskim Instytucie Informacji Naukowej – obecnie będącego częścią Thomson Reuters, która stanowi podstawowe i wszechstronne narzędzie oceny wartości merytorycznej czasopism (zawiera wykaz najczęściej cytowanych i recenzowanych czasopism naukowych na świecie oraz różnorodne statystyki wykorzystania ich przez światową społeczność naukową).

W bazie JCR można sprawdzić m.in. tytuły czasopism:
– najbardziej popularnych w danej dziedzinie,
– mających największe oddziaływanie na daną dziedzinę,
– publikujących najwięcej artykułów z danej dziedziny.

Aktualizowana raz w roku baza pokazuje powiązania pomiędzy cytującymi i cytowanymi czasopismami za pomocą kilku wskaźników, z których najczęściej wykorzystywane to:
– Impact Factor (wskaźnik oddziaływania, wpływu) – średnia cytowań przypadająca na jeden artykuł z danego czasopisma na przestrzeni ostatnich dwóch lat,
– Immediacy Index (wskaźnik szybkości oddziaływania) – średnia liczba cytowań artykułów z danego czasopisma uzyskiwana w roku jego opublikowania.