Od roku akademickiego 2022/2023 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza na pięć nowych kierunków studiów I stopnia: inżynieria ekologiczna, gospodarka obiegu zamkniętego, kryminalistyka w biogospodarce, technika rolnicza i agrotronika, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji.

  • Inżynieria ekologiczna (Wydział Agrobioinżynierii):

Absolwent będzie przygotowany do działalności mającej na celu poprawę jakości środowiska, zachowanie bioróżnorodności i zrównoważony rozwój. Uzyska wiedzę z obszaru nauk rolniczych, przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych, niezbędną do rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania, oceny, odnowy, ochrony i wzbogacania ekosystemów. [więcej informacji o kierunku]

  • Gospodarka obiegu zamkniętego (Wydział Inżynierii Produkcji):

Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności praktyczne m. in. w zakresie: efektywności produkcji przemysłowej, minimalizacji wytwarzania odpadów, odnawialnych źródeł energii, gospodarowania surowcami naturalnymi, projektowania instalacji wodno-ściekowych, gospodarowania odpadami, wykorzystywania odpowiednich technologii recyklingowych oraz technik neutralizacji zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego, ochrony i monitorowania środowiska przyrodniczego. [więcej informacji o kierunku]

  • Kryminalistyka w biogospodarce (Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki):

Kierunek powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie na usługi w zakresie diagnostyki kryminalistycznej zwierząt, związanej m.in. z nieprawidłowościami przy produkcji żywności, kłusownictwem, handlem dzikimi zwierzętami i gatunkami zagrożonymi oraz fałszerstwami (np. pasze, substancje pochodzenia zwierzęcego występujących w lekach medycyny azjatyckiej). Absolwent jest przygotowany do pracy m.in. w: laboratoriach kryminalistycznych policji; laboratoriach specjalistycznych wojska; laboratoriach genetycznych czy diagnostyki środowiska; organach ścigania; jako biegły sądowy (po uzyskaniu uprawnień) w zakresie badań materiału biologicznego i prób środowiskowych. Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku Kryminologia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. [więcej informacji o kierunku]

  • Technika rolnicza i agrotronika (Wydział Inżynierii Produkcji):

Kierunek studiów o charakterze inżynieryjno-technicznym, przygotowujący absolwentów w zakresie wykorzystania wiedzy oraz procesów inżynierskich do dynamicznie rozwijających się działów gospodarki jakimi są: produkcja rolnicza, obsługa techniczna maszyn i urządzeń rolniczych, serwis i punkty dystrybucji maszyn oraz wdrażanie rolnictwa precyzyjnego. Treści kształcenia na kierunku technika rolnicza i agrotronika obejmują zagadnienia z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych i przyrodniczych, a przede wszystkim z zakresu dyscyplin: inżynieria mechaniczna oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. [więcej informacji o kierunku]

  • Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji (Wydział Inżynierii Produkcji):

Program studiów zapewnia gruntowne przygotowanie do kreatywnego rozwiązywania zadań i różnych problemów produkcyjnych związanych z zapewnieniem jakości i bezpieczeństwem procesów produkcyjnych. Absolwent będzie m.in. umiał monitorować stan i warunki bezpieczeństwa, zaprojektować, wdrożyć i doskonalić system zarządzania jakością i bezpieczeństwem, dobrać odpowiednie metody i wykonać studium zagrożeń i zdolności operacyjnych procesu przemysłowego, posługiwać się metodami oceny ryzyka oraz przeprowadzić analizę ryzyka, określić prawdopodobieństwo uszkodzeń układów i systemów, zaproponować funkcję bezpieczeństwa i wyznaczyć poziom nienaruszalności bezpieczeństwa czy też określić strefy zagrożenia wybuchem. [więcej informacji o kierunku]

W tegorocznej rekrutacji w ofercie edukacyjnej jest ponad 50 kierunków studiów, w tym kilkanaście z nich to kierunki unikatowe, które można studiować tylko w Lublinie, tylko na naszym Uniwersytecie.
Koniec rekrutacji na studia: 11 lipca 2022r.