Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji

 • UP
 • Rekrutacja
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji
 • Wydział: Inżynierii Produkcji
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Program studiów na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji zapewnia gruntowne przygotowanie do kreatywnego rozwiązywania zadań i różnych problemów produkcyjnych związanych z zapewnieniem jakości i bezpieczeństwem procesów produkcyjnych.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

  – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

  – Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: chemia, fizyka, informatyka, matematyka.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  chemia, fizyka, informatyka, matematyka

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  • Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie,
  • Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa oraz skutki zagrożeń,
  • Procesy w zarządzaniu jakością,
  • Kontrola i audyt,
  • Bezpieczeństwo techniczne,
  • Zagrożenia biologiczne i ekologiczne,
  • Bezpieczeństwo w eksploatacji maszyn,
  • Bezpieczeństwo funkcjonalne.
 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent będzie m.in. umiał monitorować stan i warunki bezpieczeństwa, zaprojektować, wdrożyć i doskonalić system zarządzania jakością i bezpieczeństwem, dobrać odpowiednie metody i wykonać studium zagrożeń i zdolności operacyjnych procesu przemysłowego, posługiwać się metodami oceny ryzyka oraz przeprowadzić analizę ryzyka, określić prawdopodobieństwo uszkodzeń układów i systemów, zaproponować funkcję bezpieczeństwa i wyznaczyć poziom nienaruszalności bezpieczeństwa czy też określić strefy zagrożenia wybuchem.

  Typowe miejsca i stanowiska pracy:
  – przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe,
  – biura projektowe i biura inżynierskie,
  – instytucje badawcze,
  – firmy doradcze z zakresu bezpieczeństwa i jakości produkcji,
  – administracja i jednostki gospodarcze w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz zdolności organizacyjne i zarządcze,
  – pion utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach,
  – inżynier jakości,
  – inżynier bezpieczeństwa przemysłowego.

Sprawdź Niezbędnik Kandydata i zarejestruj się teraz!