• Wydział: Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: licencjackie
 • Czas trwania: 6 semestrów (3 lata) – stacjonarne
 • Opis kierunku


  Kryminalistyka w biogospodarce
  to kierunek, którego absolwent będzie posiadał zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk podstawowych, ważną z punktu widzenia kryminalistyki. 

  Absolwent uzyska zaawansowaną wiedzę na temat zagrożeń biologicznych dla ludzi, zwierząt i roślin oraz pozna różnorodne techniki ich monitorowania i diagnozowania, postępowanie w przypadku ataku bioterrorystycznego. Będzie posiadał wiedzę i pozna proces przygotowania zwierząt do pracy w służbach mundurowych, zasady szkolenia i egzaminowania zwierząt do pracy w służbach mundurowych, jak też funkcjonowanie zakładu karnego oraz znaczenie utrzymania pszczół w zakładach penitencjarnych i ich wykorzystanie w resocjalizacji osadzonych.

  W zaawansowanym stopniu pozna obowiązujące przepisy prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie ochrony zwierząt, chowu i hodowli zwierząt, regulacje w obrocie zwierzętami i z ich udziałem, podstawy wydawania ekspertyz i opinii oraz odpowiedzialność karną biegłego.

  Wybrane ćwiczenia terenowe będą realizowane na strzelnicy, podczas których studenci zapoznają się z elementami oddawania strzałów oraz penetracji pocisków przeszkód o zróżnicowanym charakterze, w tym również rykoszetowania pocisków. 

  Część zajęć będzie realizowana przez pracowników Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Lublinie.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

   – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

  – laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane

  w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

   

  botanika z palinologią i diatomologią, chemia ogólna analityczna, genetyka, BHP z ergonomią, techniki mikroskopowe i histologiczne, anatomia zwierząt, metody spektroskopowe i chromatograficzne w ekspertyzie sądowej / chemia sądowa, biologia molekularna, fizjologia i patofizjologia zwierząt, podstawy bioinformatyki.

  Zdecydowaną większość modułów w planie studiów stanowią przedmioty kierunkowe, w tym:

  trychologia / morfologiczna analiza włosów, metody spektroskopowe i chromatograficzne w ekspertyzie sądowej / chemia sądowa, zagrożenia mikrobiologiczne, entomologia sądowa / bezkręgowce w diagnostyce sądowej, przepisy prawne w ochronie zwierząt / regulacje w obrocie zwierzętami, biochemia i analiza płynów ustrojowych, serologiczne ślady zwierząt, genetyka konserwatorska / enetyka populacji, materiał biologiczny w kryminalistyce / materiał odzwierzęcy w kryminalistyce, przestępczość w hodowli koni, przygotowanie zwierząt do służb mundurowych / metodyka szkolenia zwierząt, fenotypowanie komponentów roślinnych, toksykologia sądowa z alkohologią, przestępczość w chowie i hodowli zwierząt, badania gleb w postępowaniu sądowym, diagnostyka molekularna w kryminalistyce, zafałszowania środków żywienia zwierząt, wprowadzenie do biostatystyki, zagrożenia bioterrorystyczne, identyfikacja GMO, ekspertyza sądowa / przygotowanie opinii sądowych, przestępczość przeciwko gatunkom chronionym /handel chronionymi gatunkami, oszustwa żywnościowe, kryminalistyczne profilowanie DNA, resocjalizacja przez pracę z pszczołami, analizy filogenetyczne, traseologia / balistyka i rany postrzałowe.

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

   

  Absolwent jest przygotowany do pracy w: laboratoriach kryminalistycznych policji; laboratoriach specjalistycznych wojska; laboratoriach genetycznych; laboratoriach diagnostyki środowiska; organach ścigania; jako biegli sądowi (po uzyskaniu uprawnień) w zakresie badań materiału biologicznego i prób środowiskowych; w firmach świadczących usługi eksperckie i opiniotwórcze w zakresie diagnostyki kryminalistycznej materiału biologicznego.

  Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach pokrewnych związanych z kryminalistyką i naukami sądowymi w zakresie biologii i genetyki. Istnieje możliwość  kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku Kryminologia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.