• Wydział: Inżynierii Produkcji
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów – studia stacjonarne), 4 lata (8 semestrów – studia niestacjonarne)
 • Opis kierunku


  Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) to nowoczesny, praktyczny kierunek studiów o charakterze inżynieryjno-technicznym, przygotowujący absolwentów w zakresie wykorzystania wiedzy oraz procesów inżynierskich do wprowadzenia i monitoringu funkcjonowania mechanizmów regeneracyjnego systemu gospodarczego.

  Gospodarka o obiegu zamkniętym (circular economy) jest koncepcją rynkową, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce jak najdłużej, a powstające nieuchronnie odpady, powinny być traktowane jako surowce wtórne. Jest to zatem regeneracyjny system gospodarczy, w którym minimalizuje się zużycie surowców i wielkość odpadów oraz emisję i utraty energii poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów produkcyjnych. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania. Jednocześnie, ten rodzaj gospodarki ma na celu zwiększenie innowacyjności przedsiębiorców oraz podniesienie ich konkurencyjności w stosunku do podmiotów zagranicznych. Pozwoli to zwiększyć zyski wytwórcom, racjonalniej gospodarować zmniejszającymi się zasobami surowców naturalnych oraz przyczynić się do ochrony środowiska.

  Treści kształcenia na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego obejmują zagadnienia z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych i przyrodniczych, a przede wszystkim z zakresu dyscyplin: inżynieria mechaniczna oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

   – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

  – laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane

  w kwalifikacji

  poziom podstawowy

  poziom rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  technologie informacyjne, termodynamika, materiałoznawstwo, mechanika płynów, gospodarka odpadami, odnawialne źródła energii, najlepsze dostępne technologie, odzysk i ocena właściwości odpadów, technologia oczyszczania ścieków, ocena oddziaływania na środowisko, biopaliwa, recykling odpadów, technologie oczyszczania gazów.

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent ma wiedzę i umiejętności praktyczne m. in. w zakresie: efektywności produkcji przemysłowej, minimalizacji wytwarzania odpadów, odnawialnych źródeł energii, gospodarowania surowcami naturalnymi, projektowania instalacji wodno-ściekowych, gospodarowania odpadami, wykorzystywania odpowiednich technologii recyklingowych oraz technik neutralizacji zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego, ochrony i monitorowania środowiska przyrodniczego.

  Absolwent ma przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub podjęcia pracy w różnego typu instytucjach: w administracji rządowej i samorządowej, na uczelniach, w instytutach naukowych i badawczych, w zakładach gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją systemów: zaopatrzenia w wodę i ciepło, oczyszczania ścieków, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów, czy produkcji energii (w tym z odnawialnych źródeł).