• Wydział: Agrobioinżynierii
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Studia Inżynieria ekologiczna mają charakter interdyscyplinarny i kompleksowy, stanowiąc odpowiedź na wymogi związane z ekologizacją gospodarki oraz potrzebą wdrażania ekoinnowacji. Studia przygotują absolwentów do działalności mającej na celu poprawę jakości środowiska, zachowanie bioróżnorodności i zrównoważony rozwój.

  Biorąc  pod  uwagę  współczesne wyzwania  związane  z wyczerpywaniem zasobów, rosnącą  antropopresją oraz zmianami klimatycznymi, wiedza i umiejętności uzyskane na kierunku Inżynieria ekologiczna przyczynią się do łagodzenia lub rozwiązania tych istotnych problemów cywilizacyjnych.

  Absolwenci uzyskają wiedzę z obszaru nauk rolniczych,przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych, niezbędną do podejmowania zadań o charakterze multidyscyplinarnym i rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania, oceny, odnowy, ochrony i wzbogacania ekosystemów. Wiedza oparta na najnowszych osiągnięciach nauki polskiej i światowej, praktyczne umiejętności oraz ukształtowana w toku studiów wrażliwość i odpowiedzialność społeczna za środowisko zapewnią absolwentowi studiów konkurencyjność na rynku pracy.

  Stawiamy na praktykę:

  • praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe,
  • zajęcia terenowe i praktyczne,
  • samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć,
  • staże i praktyki zagraniczne,
  • możliwość rozwijania pasji oraz zainteresowań w kołach naukowych.
 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

  – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

  – Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, matematyka, chemia, fizyka, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  ekologia, hydrologia i gospodarka wodna, inżynieria ochrony atmosfery, gospodarka odpadami, podstawy geodezji i kartografii, biochemia zagrożeń, degradacja i rekultywacja gruntów, odnawialne źródła energii, planowanie przestrzenne, gospodarka o obiegu zamkniętym, waloryzacja i wycena zasobów środowiska, monitoring środowiska i oceny oddziaływania na środowisko, planowanie systemów technicznych, zanieczyszczenia biologiczne w środowisku, zagrożenia sanitarne w środowisku, ekotoksykologia, kształtowanie i rewitalizacja środowiska, kompensacje przyrodnicze, zagrożenia i katastrofy środowiskowe, globalne zmiany w środowisku

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwenci kierunku Inżynieria ekologiczna posiadają przygotowanie m.in. do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, podjęcia pracy w administracji rządowej i samorządowej, na uczelniach, w instytutach naukowych, badawczych, w parkach narodowych i krajobrazowych, w instytucjach konsultingowych oraz kontroli i oceny stanu środowiska, organizacjach pozarządowych, w doradztwie na obszarach wiejskich oraz w przedsiębiorstwach działających w obszarze kształtowania i ochrony środowiska, specjalizujących się między innymi w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zarządzaniu agroekosystemami, utylizacji i wykorzystania odpadów.

  Wszechstronne wykształcenie absolwentów kierunku Inżynieria ekologiczna zapewni im zatrudnienie w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. Absolwenci kierunku Inżynieria ekologiczna są potencjalnymi kandydatami do pracy w wiodących i nowatorskich instytucjach, urzędach i przedsiębiorstwach, jak np.: IUNG-PIB, Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Miejskie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Miejskie Przedsiębiorstwa Zieleni, jak również w wielu innych przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działalności.

  Zdobyte interdyscyplinarne wykształcenie umożliwia absolwentowi elastyczne dostosowanie się do wymagań rynku. Absolwent będzie mógł kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na pokrewnych kierunkach.

 • Dodatkowe informacje o kierunku