Projekt pt.; „Pokazowe mini-gospodarstwo ekologiczne jako wzorzec wartości zdrowego życia dla dzieci i młodzieży szkolnej” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, numer umowy 119/2020/D/OP

Kierownik: Prof. dr hab. dr h.c. multi Zygmunt Litwińczuk, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Koordynator: Mgr inż. Anna Wiśniewska, asystent w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Wartość projektu: 23 723,98 PLN
Wartość dofinansowania: 23 723,98 PLN 
Okres realizacji projektu: 24.07.2020 – 29.09.2020.

O projekcie: 

Podstawowym celem projektu było utworzenie pokazowego mini-gospodarstwa rolnego prezentowanego jako wzorzec wartości proekologicznych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia edukacyjne miały za zadanie kształtowanie postaw prośrodowiskowych, kultury dbałości o naturę, a w szczególności wskazywały drogę do podejmowania decyzji konsumenckich, które będą słuszne z zasadami ochrony zasobów przyrodniczych. Podkreślano również związek między dbałością o środowisko a zdrowym stylem życia.

W wydzielonej części Ośrodka Jeździeckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zostały ustawione zagrody dla zwierząt gospodarskich, co umożliwiło uczestnikom projektu bezpośredni kontakt z nimi. Ważna była też możliwość obserwacji ich behawioru w warunkach codziennego bytowania. Ponadto, przy każdej zagrodzie została usytuowana tablica z najważniejszymi informacjami o danym gatunku zwierząt. W ramach projektu prowadzono również zajęcia edukacyjne z zakresu upowszechniania zasad dobrej praktyki rolniczej oraz metod i celów ekologicznej produkcji rolniczej, która jest w pełni bezpieczna dla środowiska. Szczególny nacisk położono na omówienie ekologicznych metod chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, w tym głównie bydła mlecznego i kóz mlecznych. Kolejnym ważnym aspektem edukacji było uwzględnienie wpływu użytkowania koni roboczych na redukcję hałasu, emisji spalin oraz zużycia paliwa w trakcie prac rolniczych. Dla porównania, uczestnikom zajęć przedstawiono metody stosowane przez koncerny, czy gospodarstwa nastawione na intensywną produkcję rolną oraz ich obecny i przyszły wpływ na środowisko życia. Nauczanie wzbogacono przygotowaniem stosownych materiałów edukacyjnych oraz broszur informacyjnych z zakresu tematu projektu.

Wakacyjny cykl edukacyjny zakończony był konkursem wiedzy ekologicznej dla dzieci i młodzieży. Projekt jest kontynuowany w formie stacjonarnych zajęć dla szkół i przedszkoli pod hasłem „Uniwersytet dla środowiska – nie tylko w wakacje”