współpraca z biznesem

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Oferta naukowo-badawcza

Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii
Tel. 81 445 65 13, 81 445 66 95
renata.klebaniuk@up.lublin.pl
 • Bilansowanie dawek pokarmowych i mieszanek paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich
 • Analiza podstawowa i wycena wartości pokarmowej pasz (w tym kiszonek) i mieszanek paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt
 • Analiza podstawowa i wycena wartości pokarmowej żywności
 • Oznaczanie składu kwasów tłuszczowych w paszach i produktach zwierzęcych (chromatografia gazowa)
 • Oznaczanie frakcji włókna, tj. NDF, ADF, ADL
 • Oznaczanie wskaźników hematologicznych i biochemicznych krwi zwierząt
 • Oznaczanie poziomu immunoglobulin w wybranych materiałach biologicznych
 • Projektowanie premiksów mineralno-witaminowych dla wszystkich gatunków zwierząt
Katedra Etologii i Dobrostanu Zwierząt
Tel. 81 445 67 35, 81 445 60 23
e-mail: etologia@up.lublin.pl
 • Ekspertyzy z zakresu oceny poziomu dobrostanu zwierząt
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji warunków utrzymania i użytkowania zwierząt gospodarskich i towarzyszących człowiekowi
 • Ekspertyzy (ocena i doradztwo) w zakresie temperamentu i reaktywności zwierząt
 • Doradztwo w zakresie kształtowania prawidłowych relacji na płaszczyźnie człowiek – zwierzę (w różnych formach użytkowania)
 • Doradztwo w zakresie wyboru psów do dogoterapii wraz z ich dobrostanem
 • Doradztwo i konsultacje w zakresie profilaktyki subklinicznych zapaleń gruczołu mlekowego przeżuwaczy oraz higieny doju i postępowania z mlekiem
 • Badanie wpływu zmian zachodzących w biotopach na funkcjonowanie populacji zwierząt dzikich
 • Hodowla fermowa jeleniowatych
 • Wpływ czynników środowiskowych na jakość osobniczą zwierzyny i dziczyzny (mięsa)
 • Wykorzystanie nowoczesnych technik diagnostyczno-badawczych
 • Rentgenologia, ultrasonografia w hodowli zwierząt dzikich
 • Genetyczne uwarunkowania niektórych chorób u psów i kotów
 • Badania behawioralne i ocena behawioru u psów
 • Doradztwo w zakresie hodowli i użytkowania psów
Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa
Tel. 81 445 66 56, 81 445 60 57
e-mail: katedra.zoologii@up.lublin.pl
 • Faunistyczna ocena stanu ekologicznego ekosystemów wodnych(stawów, jezior, rzek, torfowisk) i lądowych (łąki, pola, lasy),
 • Operaty ochrony fauny parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000,
 • Bioindykacja środowiska przyrodniczego,
 • Identyfikacja i analiza zagrożeń dla bezpieczeństwa statków powietrznych powodowanych przez ptaki w otoczeniu lotnisk,
 • Diagnostyka entomologiczna szkodników upraw roślin ogrodniczych, sadowniczych i rolniczych oraz makrofauna glebowa,
 • Diagnostyka i doradztwo w zakresie szkodników magazynów i przechowalni,
 • Inwentaryzacja i waloryzacja fauny z wielu istotnych grup bezkręgowców i kręgowców,
 • Biologia i ekologia wybranych gatunków zwierząt chronionych i zagrożonych wyginięciem,
 • Introdukcja zwierząt zagrożonych i ginących,
 • Ekspertyzy w zakresie łowiectwa, hodowli zwierząt łownych i restytucji zwierząt,
 • Szacowanie szkód w uprawach rolnych i leśnych,
 • Zwierzęta jako wektory drobnoustrojów chorobotwórczych i pasożytów.
Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności
Tel. 81 445 60 54, 81 445 67 25
 • Ocena umięsninia i otłuszczenia bydła rzeźnego /USG/
 • Ocena kondycji bydła mlecznego i rzeźnego w aspekcie prawidłowości żywienia
 • Analiza efektywności chowu bydła i produkcji mleka z uwzględnieniem struktury kosztów
 • Konsultacje i doradztwo w zakresie wdrażania programów ochrony zasobów genetycznych rodzimych ras bydła
 • Ocena dobrostanu w stadach bydła mlecznego i mięsnego
 • Doradztwo w zakresie zarządzania stadem bydła mlecznego i mięsnego
 • Doradztwo w zakresie produkcji mleka w gospodarstwach ekologicznych
 • Laparoskopowa diagnostyka jajników małych przeżuwaczy
 • Inseminacja owiec i kóz (dopochwowa i domaciczna)
 • Ocena umięśnienia i otłuszczenia małych przeżuwaczy (USG)
 • Analiza molekularna materiału biologicznego
 • Produkcja materiału hodowlanego następujących ras owiec: polska owca nizinna odmiany uhruskiej, linia syntetyczna BCP, linia syntetyczna SCP
 • Produkcja materiału hodowlanego następujących ras kóz: saaneńska, biała uszlachetniona, burska, świniarka
 • Produkcja żywca rzeźnego różnych kategorii wagowych (jagnięta i koźlęta)
Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
Tel. 81 445 67 77
 • Doradztwo fachowe i konsulting programów hodowlanych oraz metod gospodarki pasiecznej
 • Ocena użytkowości pszczół, badania behawioru, w tym uwarunkowania genetyczne, ocena przydatności pokarmów i suplementów wykorzystywanych w żywieniu pszczół, badania biologii rozrodu pszczół w tym doskonalenie technik sztucznej inseminacji, określanie genetycznego uwarunkowania wybranych cech, badania z zakresu proteomiki pszczół
 • Badania nad wykorzystaniem pszczół, jako bioindykatora stanu środowiska i zwierzęcia modelowego w badaniach genetycznych i biochemicznych
 • Ocena jakości jaj
 • Identyfikacja gatunkowa i osobnicza metodami molekularnymi i morfometrycznymi
 • Ocena warunków bytowych zwierząt
 • Konsultowanie i opiniowanie programów hodowlanych, w tym utrzymania rezerw genetycznych
Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska
Tel. 81 445 69 85, fax 81 533 35 49
e-mail: justyna.martyna@up.lublin.pl
e-mail: agata.drabik@up.lublin.pl
 • Hematologiczna i biochemiczna analiza krwi zwierząt pod kątem profilu narządowego (m.in.: konie, krowy, owce, świnie, psy, koty)
 • Oznaczanie grup krwi u ludzi i zwierząt (badania naukowe)
 • Badanie mikrobiologiczne mleka krów w kierunku mastitis
 • Diagnostyka mikrobiologiczna (antybiogramy)
 • Badanie skuteczności działania preparatów dezynfekujących
 • Mikrobiologiczne badanie pasz zgodnie z normą PN-R-64791
 • Mikrobiologiczne badanie stanu sanitarnohigienicznego pomieszczeń
 • Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza w budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach inwentarskich
 • Pomiary lotnych związków organicznych oraz amoniaku z wykorzystaniem detektorów gazu w powietrzu
 • Biotechnologia w oczyszczaniu powietrza, biofiltracja
 • Doradztwo w zakresie warunków utrzymania ptaków dziko-żyjących, w okresie ich leczenia i rehabilitacji
 • Doradztwo, ekspertyzy i oceny oddziaływania obiektów hodowlanych na środowisko
 • Doradztwo w zakresie sytemu zarządzania środowiskiem w świetle normy ISO 14001
 • Doradztwo i wykonanie raportów w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza – program ATMOTER EK 100W Operat FB
 • Wykonywanie opinii, ekspertyz, sporządzanie raportów w zakresie prowadzonej tematyki badawczej
Katedra Hodowli i Użytkowania Koni
Tel. 81 445 60 72, 81 445 60 98, fax 81 533 35 49, 81 533 37 52
e-mail: khiuk@up.lublin.pl
 • Opinie, ekspertyzy na temat hodowli i użytkowania koni, w szczególności jeździectwa, użytkowania zaprzęgowego i hipoterapii
 • Doradztwo naukowe w zakresie hodowli koni i jeździectwa
 • Na stronie www.konie.up.lublin.pl dostępny jest opracowany w Katedrze program komputerowy oceny i obiektywizacji wyników sędziowania konkursów ujeżdżenia – doradztwo przy jego wykorzystywaniu/wdrożeniu
 • Ocena szybkości uczenia się koni za pomocą testu
 • Ocena tętna i kortyzolu w ślinie jako wskaźników pobudliwości koni
 • Ocena zaawansowania treningowego koni sportowych i wyścigowych za pomocą wskaźników tętna
 • ocena pokroju i ruchu koni pod kątem przydatności do różnych rodzajów użytkowania
 • Doradztwo/szkolenia w zakresie opracowanego w Katedrze nowego systemu identyfikacji koni
Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów
Tel. centr./fax 81 461 00 61, w. 304
e-mail: hydrobiologia@up.lublin.pl
e-mail: tadeusz.chmielewski@up.lublin.pl
 • Ocena (diagnoza) stanu ekologicznego stawów, jezior, rzek, torfowisk\Analiza właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych wód i osadów dennych
 • Określenie przyczyn degradacji ekosystemów wodnych
 • Opracowanie rybackiego zagospodarowania wód, w tym operaty rybackie
 • Operaty ochrony ekosystemów wodnych
 • Ocena oddziaływania inwestycji na ekosystemy wodne
 • Ocena pracy złóż biologicznie czynnych w oczyszczalniach ścieków na podstawie wybranych grup mikroorganizmów
 • Opracowanie sposobów renaturalizacji ekosystemów wodnych (m.in. ograniczenia zakwitów glonów planktonowych w zbiornikach retencyjnych)
 • Plany ochrony parków narodowych, obszarów Natura 2000, parków krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody
 • Inwentaryzacje przyrodnicze gmin
 • Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko (OOS) na obszarach Natura 2000
 • Studia i projekty krajobrazowe
 • Projekty renaturyzacji rzek i obszarów wodno-torfowiskowych
 • Projekty rewaloryzacji miejskich i wiejskich terenów zieleni oraz rewitalizacji przestrzeni publicznych
 • Studia widokowe i plany krajobrazu
 • Strategie zrównoważonego rozwoju
 • Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Prognozy skutków wpływu strategii rozwoju oraz ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze
 • Materiały dydaktyczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych
Tel. 81 445 68 56
e-mail: anna.litwinczuk@up.lublin.pl
 • Ocena towaroznawcza (z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury) mleka różnych gatunków zwierząt
 • Ocena towaroznawcza (z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury) mięsa różnych gatunków zwierząt, w tym ryb