Studenckie Koło Naukowe „Biologii, Hodowli i Użytkowania Drobiu”

Studenckie Koło Naukowe Biologii, Hodowli i Użytkowania Drobiu zarejestrowano 29 października 2020 r. Opiekunem naukowym jest dr inż. Kamil Drabik, zaś Koło ma siedzibę w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej.

Głównymi celami SKN Biologii, Hodowli i Użytkowania Drobiu jest pogłębianie wiedzy z zakresu szeroko pojętego drobiarstwa oraz próby rozwiązania problemów związanych z produkcją zwierzęcą. Cele te realizowane są poprzez udział członków Koła zarówno w pracach fermowych, jak i laboratoryjnych, publikację wyników badań w czasopismach naukowych, czy popularnonaukowych oraz udział w konferencjach i wydarzeniach popularyzujących naukę.

SKN działa pod patronatem Krajowej Rady Drobiarstwa i zrzesza studentów z 4 wydziałów i 8 kierunków studiów (Zootechnika, Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności, Behawiorystyka Zwierząt, Pielęgnacja Zwierząt i Animaloterapia, Bioinżynieria, Weterynaria, Biotechnologia). Takie zróżnicowanie pozwala na tworzenie w obrębie SKN interdyscyplinarnych zespołów i realizację zadań zgodnie z zasadami tutoringu.

W zakres działalności wchodzą prace fermowe w Stacji Dydaktyczno-Badawczej Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman, prace laboratoryjne w inkubatorni oraz pracowni oceny jakości jaj Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, a także prezentowanie uzyskanych wyników na konferencjach i publikowanie ich w czasopismach naukowych. W dorobku członków SKN znajdują się prace w czasopismach z listy JCR, jak również w czasopismach nie indeksowanych (26), rozdziały monografii (78), artykuły popularnonaukowe (32) i doniesienia konferencyjne (85). W 2021 roku SKN zostało beneficjentem projektu  pt. „Wzbogacenie środowiska jako element poprawy dobrostanu przepiórki japońskiej” w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” (Nr SKN/SP/496740/2021; kwota 54 912 zł), uzyskało także dofinansowanie w 2 konkursach wewnętrznych (2020 r. – Wpływ różnych metod przechowalnictwa białka jaj kurzego na jego cechy jakościowe, technologiczne oraz aktywność lizozymu; 2022 r. – Analiza anatomopatologicznych zmian rozwojowych zarodków kurzych). Członkowie SKN BHiUD (wcześniej Sekcji Hodowli Drobiu SKN Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki) za swoją działalność uzyskali w sumie ponad 115 różnych stypendiów, w tym JM Rektora dla Najlepszych Studentów za osiągnięcia naukowe, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin, a także 7 stypendiów Ministra Edukacji i Nauki.

Tematyka podejmowanych prac badawczych obejmuje m.in. ocenę jakość jaj konsumpcyjnych w czasie ich przechowywania, czynniki modyfikujące aktywność lizozymu w jajach kurzych, alternatywne metody dezynfekcji jaj wylęgowych, analizę składu chemicznego jaj z różnych systemów chowu, analizę skorup jaj kurzych i przepiórczych w zależności od ich barwy, ocenę wyników produkcyjnych ptaków różnych gatunków i typów użytkowych, stabilność surowca jajczarskiego podczas przechowywania w aspekcie zawartości substancji bioaktywnych. Analizie podlegała też możliwość pozyskania piskląt z jaj dwużółtkowych oraz wpływ obecności wad skorupy jaj na ich jakość w kontekście zarówno jakości konsumpcyjnej, jak i wylęgowej. Oceniano preferencje konsumentów surowców drobiarskich na Lubelszczyźnie. Ciekawym aspektem badań są obserwacje bahawioru drobiu, analiza podatności ptaków na stres, czy zmiany zachowania w zależności od struktury płci w stadzie.

W ramach popularyzacji wiedzy drobiarskiej SKN BHiUD organizuje pokazy i warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i średnich, ale także np. podczas Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu, czy Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Członkowie SKN BHiUD uczestniczą w wielu kursach i szkoleniach, zaś współpraca z innymi ośrodkami naukowymi, ale także przedsiębiorstwami związanymi z branżą drobiarską, pozwala im na realizację staży (laboratoryjnych i fermowych), a także praktyk zawodowych.

SKN Biologii, Hodowli i Użytkowania Drobiu działa pod patronatem Krajowej Rady Drobiarstwa, Izby Gospodarczej w Warszawie.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu: przez fanpage na Facebooku, mail: , telefonicznie: 81 445 67 39 lub osobiście: Collegium Zootechnicum (Rektorat) pok. 208.