Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Genetyki Zwierząt

Początki Międzywydziałowego SKN Genetyki Zwierząt sięgają końca lat ‘90 kiedy pierwszym opiekunem naukowym Sekcji Genetyki Zwierząt była prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska. Następnie prowadzenie ówczesnej Sekcji Genetyki Zwierząt zostało przekazane w 2007 r. dr Brygidzie Ślaskiej. Zadania realizowane w Sekcji dotyczyły przede wszystkim genetyki zwierząt hodowlanych ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt futerkowych oraz powiązania odnotowanych polimorfizmów genetycznych z ich wartością użytkową. W kolejnych latach członkowie Sekcji Genetyki Zwierząt podejmowali zadania badawcze z zakresu analizy DNA mitochondrialnego (mtDNA) u różnych gatunków zwierząt.

Od 2020 r. współopiekunem Sekcji Genetyki Zwierząt wraz z prof. dr hab. Brygidą Ślaską była mgr Angelika Tkaczyk-Wlizło. Natomiast w czerwcu 2023 r. członkowie Sekcji wraz z współopiekunami podjęli jednogłośną decyzję o zaprzestaniu działalności Sekcji Genetyki Zwierząt SKN „Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki”. Jednocześnie na wniosek członków-założycieli oraz opiekunów naukowych, po pozytywnym rozpatrzeniu przez Prorektor ds. studenckich i dydaktyki, dr hab. Urszulę Kosior-Korzecką, prof. uczelni, w dniu 18.07.2023 r. zarejestrowano Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Genetyki Zwierząt (MSKN GZ). Opiekunami naukowymi MSKN GZ zostali dr Angelika Tkaczyk-Wlizło oraz
dr Krzysztof Kowal.

Tematyka naukowa prowadzanych badań w Zespole obejmuje szeroki zakres analiz molekularnych u różnych gatunków zwierząt tj. pies domowy, świnia domowa czy też mysz domowa. Ponadto bardzo ważnym nurtem badawczym są realizowane zagadnienia z zakresu onkogenomiki mitochondrialnej zwierząt towarzyszących.

Działalność w MSKN GZ dotyczy trzech głównych filarów:

  • praktyki laboratoryjnej – umożliwiającej poznanie i zgłębienie zróżnicowanych metod i technik z zakresu biologii molekularnej stosowanych w diagnostyce genetycznej zwierząt;
  • wykonywania analiz in silico – pozwalających zdobyć umiejętności z zakresu badań bioinformatycznych oraz doświadczenie w interpretacji uzyskanych wyników;
  • warsztat pisania tekstów naukowych – rozwijania umiejętności tworzenia doniesień naukowych, pisania monografii oraz artykułów naukowych.

Członkowie Koła MSKN GZ biorą aktywnie udział w licznych konferencjach naukowych, prezentując wyniki przeprowadzonych analiz laboratoryjnych oraz bioinformatycznych, zarówno w postaci referatów, posterów oraz artykułów naukowych.

Ponadto jako społeczność akademicka, Międzywydziałowe SKN Genetyki Zwierząt, aktywnie uczestniczy w wydarzeniach popularyzujących naukę tj. Lubelski Festiwal Nauki czy też organizacja warsztatów edukacyjnych dla uczniów liceum.

Członkowie MSKN GZ to grupa ludzi oddanych nauce, pracowitych, których ciekawość motywuje do podejmowania wciąż nowych zagadnień badawczych. Jeśli chcesz do nas dołączyć napisz wiadomość lub przyjdź! Międzywydziałowe SKN Genetyki Zwierząt działała przy Zakładzie Genetyki Ogólnej i Molekularnej w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na ul. Akademicka 13.

 

„Scientific research is one of the most exciting and rewarding of occupations.”
Frederick Sanger*

*Twórca enzmatycznej metody sekwencjonowania DNA; dwukrotny zdobywca Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.

 

Kontakt do współopiekunów MSKN GZ:

dr Angelika Tkaczyk-Wlizło;
dr Krzysztof Kowal;