Moduły programowe kierunku BHP

Studia stacjonarne 1 stopnia

 

BH_S1_01_Matematyka

BH_S1_02_Fizyka techniczna

BH_S1_04_Geometria i grafika

BH_S1_07_Propedeutyka w BHP

BH_S1_09_Socjologia

BH_S1_10_Psychologia

BH_S1_11_Wychowanie fizyczne 1 – sala

BH_S1_12_Wychowanie fizyczne 1 – basen

BH_S1_13_Pomoc przedmedyczna

BH_S1_14_Pomoc w naglych wypadkach

BH_S1_15_Język obcy 1_angielski

BH_S1_16_Język obcy 1_francuski

BH_S1_17_Język obcy 1_niemiecki

BH_S1_18_Język obcy 1_rosyjski

BH_S1_19_Techniki wytwarzania

BH_S1_20_Probabilistyka

BH_S1_22_Ergonomia

BH_S1_23_Materiałoznawstwo

BH_S1_24_Urzadzenia i technologie w przemysle spozywczym

BH_S1_28_Wychowanie fizyczne 2 – sala

BH_S1_29_Wychowanie fizyczne 2 – basen

BH_S1_30_Jezyk obcy 2_angielski

BH_S1_31_Jezyk obcy 2_francuski

BH_S1_32_Jezyk obcy 2_niemiecki

BH_S1_33_Jezyk obcy 2_rosyjski

BH_S1_36_Zarzadzanie

BH_S1_37_Podstawy BHP

BH_S1_38_Zagrozenia w srodowisku pracy

BH_S1_39_.BHP w lesnictwie

BH_S1_40_BHP w lowiectwie

BH_S1_41_Bezpieczenstwo i higiena zywienia ludzi i zwierzat

BH_S1_42_Bezpieczenstwo srodków zywienia ludzi i zwierzat

BH_S1_43_Towaroznawstwo i bezpieczenstwo zywnosci

BH_S1_44_Jakosc i bezpieczenstwo zywnosci

BH_S1_45_Technologie produkcji zwierzecej

BH_S1_46_Systemy produkcji zywności pochodzenia zwierzecego

BH_S1_47_Jezyk obcy 3_angielski

BH_S1_48_Jezyk obcy 3_francuski

BH_S1_49_Jezyk obcy 3_niemiecki

BH_S1_50_Jezyk obcy 3_rosyjski

BH_S1_51_Automatyzacja i robotyzacja produkcji

BH_S1_52_Analiza i ocena zagrozen

BH_S1_53_Organizacja, zadania i metody pracy sluzby bhp

BH_S1_54_Wymagania bhp obiektow budowlanych pomieszczen pracy

BH_S1_55_BHP w rolnictwie i przetworstwie rolno-spożywczym

BH_S1_56_Biologiczne czynniki zagrozenia zawodowego

BH_S1_57_BHP i organizacja stanowisk przy monitorach ekranowych

BH_S1_58_Organizacja pracy biurowej

BH_S1_59_Bezpieczenstwo eksploatacji maszyn i urzadzen

BH_S1_60_Bezpieczenstwo w uzytkowaniu i utrzymaniu maszyn i urzadzen

BH_S1_61_Systemy kontroli jakosci

BH_S1_62_Ocena ryzyka zawodowego

BH_S1_63_Postepowanie powypadkowe

BH_S1_65_Bezpieczenstwo prowadzenia procesow eksploatacyjnych w transporcie

BH_S1_67_Zagrozenia chemiczne

BH_S1_68_Srodki ochrony indywidualnej

BH_S1_71_Technologie informatyczne w BHP

BH_S1_72_Badania wypadkow przy pracy i chorob zawodowych

BH_S1_73_Ochrona srodowiska

BH_S1_74_Bezpieczenstwo techniczne

BH_S1_75_Ratownictwo i zasady ewakuacji

BH_S1_76_Podstawy bezpiecz. przemyslowego

BH_S1_77_Basis of Industrial Safety

BH_S1_78_Bezpieczenstwo stosowania pestycydow w rolnictwie

BH_S1_79_Pestycydy w nowoczesnym rolnictwie

BH_S1_80_Profilaktyka i diagnostyka laboratoryjna okresowych badan pracownikow

BH_S1_81_Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym

BH_S1_82_Prevention of civilization diseases of employees

BH_S1_83_Prevention and periodic examinations of employees in context of laboratory diagnosticsi

BH_S1_84_Seminarium 1

BH_S1_85_Seminarium 1

BH_S1_86_Audit w BHP

BH_S1_87_Ksenobiotyki

BH_S1_88_Etyka zawodowa

BH_S1_89_Aplikacje i bazy danych w bhp

BH_S1_90_Choroby odzwierzece i zasady postępowania ze zwierzetami

BH_S1_91_BHP przy obsłudze zwierzat i bioasekuracja

BH_S1_92_Szkolenie pracownikow w zakresie.

BH_S1_93_Ustawiczne ksztalcenie doroslych

BH_S1_95_Audytor wewnętrzny systemow zarzadzania jakoscia

BH_S1_96_Seminarium 2

BH_S1_97_Seminarium 2

BH_S1_98_Projekt inzynierski i egazmin dyplomowy

 

Studia niestacjonarne 1 stopnia

 

BH_N1_01_Jezyk obcy 1_angielski

BH_N1_02_Jezyk obcy 1_francuski

BH_N1_03_Jezyk obcy 1_niemiecki

BH_N1_04_Jezyk obcy 1_rosyjski

BH_N1_05_Matematyka

BH_N1_5_Towaroznawstwo i bezpieczenstwo zywnosci

BH_N1_06_Fizyka_techniczna

BH_N1_08_Geometria i grafika

BH_N1_11_Propedeutyka w BHP

BH_N1_12_Pomoc przedmedyczna

BH_N1_13_Pomoc w naglych wypadkach

BH_N1_14_Socjologia

BH_N1_15_Psychologia

BH_N1_16_jezyk obcy 2_angielski

BH_N1_17_Jezyk obcy 2_francuski

BH_N1_18_Jezyk obcy 2_niemiecki

BH_N1_19_Jezyk obcy 2_rosyjski

BH_N1_21_Probalistyka

BH_N1_23_Ergonomia

BH_N1_25_Urzadzenia i technologie w przemysle spozywczym

BH_N1_29_Jezyk obcy 3_angielski

BH_N1_30_Jezyk obcy 3_francuski

BH_N1_31_Jezyk obcy 3_niemiecki

BH_N1_32_jezyk obcy 3_rosyjski BH_N1_34_Podstawy BHP

BH_N1_35_Zagrozenia w srodowisku pracy

BH_N1_36 BHP w lesnictwie

BH_N1_37_BHP w lowiectwie

BH_N1_39_jezyk obcy 4_angielski

BH_N1_40_Jezyk obcy 4_francuski

BH_N1_41_Jezyk obcy 4_niemiecki

BH_N1_42_Jezyk obcy 4_rosyjski

BH_N1_43_Automatyzacja i robotyzacja produkcji

BH_N1_44_Genetyczne podstawy zachowania ludzi

BH_N1_45_Organizacja, zadania i metody sluzby bhp

BH_N1_46_Wymagania bhp obiktow budowlanych i pomieszczen pracy

BH_N1_47_Biologiczne czynniki zagrozenia zawodowego

BH_N1_48_Zarzadzanie

BH_N1_49_Bezpieczenstwo i higiena zywienia ludzi i zwierzat

BH_N1_50_Bezpieczenstwo srodkow zywienia ludzi i zwierzat

BH_N1_52_Jakosc i bezpieczenstwo zywnosci

BH_N1_53_Systemy kontroli jakosci

BH_N1_54_Analiza i ocena zagrozen

BH_N1_55_Ocena ryzyka zawodowego

BH_N1_56_Postepowanie powypadkowe

BH_N1_57_Bezpieczenstwo prowadzenia procesow eksploatacyjnych w transporcie

BH_N1_59_Zagrozenia chemiczne

BH_N1_60_Technologie produkcji zwierzecej

BH_N1_61_Systemy produkcji zywności pochodzenia zwierzecego

BH_N1_64_Technologie informatyczne w BHP

BH_N1_65_Badania wypadkow przy pracy i chorob zawodowych

BH_N1_66_Ochrona srodowiska

BH_N1_67_Bezpieczenstwo techniczne

BH_N1_68_Srodki ochrony indywidualnej

BH_N1_69_Podstawy bezpiecz. przemyslowego

BH_N1_70_Basis of Industrial safety

BH_N1_71_BHP i organizacja stanowisk przy monitorach ekranowych

BH_N1_72_Organizacja pracy biurowej

BH_N1_73_Profilaktyka i diagnostyka laboratoryjna okresowych badań pracownikow

BH_N1_74_Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym_.Bis-Wencel

BH_N1_75_Prevention of civilization diseases of employees

BH_N1_75_Ratownictwo_i_zasady_ewakuacji

BH_N1_76_Prevention and periodic examinations of employees in context of laboratory diagnostic

BH_N1_77_Ksenobiotyki

BH_N1_80_Aplikacje i bazy danych w bhp

BH_N1_81_Bezpieczenstwo eksploatacji maszyn i urządzen

BH_N1_82_Bezpieczenstwo w uzytkowaniu i utrzymaniu maszyn i urzadzeń

BH_N1_83_Bezpieczeństwo stosowania pestycydów w rolnictwie_Gawęda

BH_N1_84_Pestycydy w nowoczesnym rolnictwie

BH_N1_85_Choroby odzwierzece i zasady postepowania ze zwierzetami

BH_N1_86_BHP przy obsłudze zwierzat i bioasekuracja

BH_N1_87_Seminarium 1

BH_N1_88_Seminarium 1

BH_N1_89_Etyka zawodowa

BH_N1_90_Audit w BHP

BH_N1_91_Szkolenie pracownikow w zakresie

BH_N1_92_Ustawiczne kształcenie doroslych

BH_N1_93_Audytor wewnetrzny

BH_N1_94_Audytor wewnetrzny systemow zarzadzania jakoscia

BH_N1_95_Seminarium 2

BH_N1_96_Seminarium 2

BH_N1_97_Projekt inżynierski i egazmin dyplomowy

 

Studia stacjonarne 2 stopnia

 

BH_S2_01_Matemetyczne wspomaganie

BH_S2_05_Materialne srodowisko pracy

BH_S2_06_Bezpieczenstwo w transporcie

BH_S2_13_BHP w gastronomii

BH_S2_14_BHP w produkcji i dystrybucji żywnosci

BH_S2_15_Problemy toksykologiczne w srodowisku pracy

BH_S2_16_Toksokinetyka i toksykometria srodowiska pracy

BH_S2_18_Roznorodnosc biologiczna

BH_S2_19_Zagrozenia cywilizacyjne

BH_S2_20_Projektowanie ergonomiczne

BH_S2_21_Podstawy projektowania przestrzeni roboczej

BH_S2_22_Ergonomic design

BH_S2_23_Basics of work space designing

BH_S2_24_Systemy eksperckie

BH_S2_26_Zarzadzanie jakoscia i bezpieczestwem i higiena pracy

BH_S2_27_Wspolczesne problemy bezpieczenstwa

BH_S2_28_Bezpieczenstwo procesowe

BH_S2_29_Process safety engineering

BH_S2_30_Bezpieczne zagospodarowanie odpadów

BH_S2_34_Seminarium 1

BH_S2_35_Seminarium 1

BH_S2_36_Metody szkolenia

BH_S2_37_Ekonomika za zakresu bezpieczenstwa technicznego i bhp

BH_S2_39_Bezpieczenstwo i higiena robot

BH_S2_42_Savoir-vivre w biznesie

BH_S2_43_Savoir-vivre zawodowy

BH_S2_44_Przedsiebiorczosc

BH_S2_45_Seminarium 2

BH_S2_46_Seminarium 2

BH_S2_47_Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

 

Studia niestacjonarne 2 stopnia

 

BH_N2_01_Matemetyczne wspomaganie

BH_N2_03_Komputerowe wspomaganie słuzby bhp

BH_N2_05_Materialne srodowisko pracy

BH_N2_06_Bezpieczenstwo w transporcie

BH_N2_13_BHP w gastronomii

BH_N2_14_BHP w produkcji i dystrybucji zywnosci

BH_N2_15_Problemy toksykologiczne w srodowisku pracy

BH_N2_16_Toksokinetyka i toksykometria srodowiska pracy

BH_N2_18_Roznorodność biologiczna

BH_N2_19_Zagrozenia cywilizacyjne

BH_N2_20_Zarzadzanie jakoscia i bezpieczenstwem i higiena pracy

BH_N2_21_Projektowanie ergonomiczne

BH_N2_22_Podstawy projektowania przestrzeni roboczej

BH_N2_23_Ergonomic_design

BH_N2_24_Basics of work space designing

BH_N2_25_Systemy eksperckie

BH_N2_27_Wspolczesne problemy bezpieczenstwa

BH_N2_28_Bezpieczenstwo procesowe

BH_N2_29_Process safety engineering

BH_N2_30_Bezpieczne zagospodarowanie odpadow rolniczych i komunalnych

BH_N2_35_Ekonomika za zakresu bezpieczenstwa technicznego i bhp

BH_N2_37_Bezpieczenstwo i higiena robot

BH_N2_39_Przedsiebiorczosc

BH_N2_40_Seminarium 1

BH_N2_41_Seminarium 1

BH_N2_43_Savoir-vivre w biznesie

BH_N2_44_Savoir-vivre zawodowy

BH_N2_45_Seminarium 2

BH_N2_46_Seminarium 2

BH_N2_47_Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy