Moduły programowe kierunku BHP

Studia stacjonarne

1 stopień

 

BH_S1_01_Matematyka

BH_S1_02_Fizyka techniczna

BH_S1_03_Ochrona własności intelektualnej

BH_S1_04_Geometria i grafika

BH_S1_05_Prawo

BH_S1_06_Informatyka

BH_S1_07_Propedeutyka w BHP

BH_S1_08_Ekonomia

BH_S1_09_Socjologia

BH_S1_10_Psychologia

BH_S1_11_Wychowanie fizyczne 1 – sala

BH_S1_12_Wychowanie fizyczne 1 – basen

BH_S1_13_Pomoc przedmedyczna

BH_S1_14_Pomoc w naglych wypadkach

BH_S1_15_język obcy 1_angielski

BH_S1_16_Język obcy 1_francuski

BH_S1_17_Język obcy 1_niemiecki

BH_S1_18_Język obcy 1_rosyjski

BH_S1_19_Techniki wytwarzania

BH_S1_20_Probabilistyka

BH_S1_21_Nowoczesne Techniki Kształcenia

BH_S1_22_Ergonomia

BH_S1_23_Materiałoznawstwo

BH_S1_24_Urządzenia i technologie w przemysle spożywczym

BH_S1_25_Fizjologia pracy i higieny przemysłowej

BH_S1_26_Wyklad monograficzny

BH_S1_27_Prawna ochrona pracy

BH_S1_28_Wychowanie fizyczne 2 – sala

BH_S1_29_Wychowanie fizyczne 2 – basen

BH_S1_30_Jezyk obcy 2_angielski

BH_S1_31_Jezyk obcy 2_francuski

BH_S1_32_Jezyk obcy 2_niemiecki

BH_S1_33_Jezyk obcy 2_rosyjski

BH_S1_34_chemia i technologia chemiczna

BH_S1_35_Zarzadzanie

BH_S1_36_Podstawy BHP

BH_S1_37_Zagrozenia w srodowisku pracy

BH_S1_38_BHP w lesnictwie

BH_S1_39_BHP w lowiectwie

BH_S1_40_Bezpieczenstwo i higiena zywienia ludzi i zwierzat

BH_S1_41_Bezpieczenstwo srodków zywienia ludzi i zwierzat

BH_S1_42_Towaroznawstwo i bezpieczenstwo zywnosci

BH_S1_43_Jakosc i bezpieczenstwo zywnosci

BH_S1_44_Technologie produkcji zwierzęcej

BH_S1_45_Systemy produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego

BH_S1_46_Jezyk obcy 3_angielski

BH_S1_47_Jezyk obcy 3_francuski

BH_S1_48_Jezyk obcy 3_niemiecki

BH_S1_49_Jezyk obcy 3_rosyjski

BH_S1_50_Automatyzacja i robotyzacja produkcji

BH_S1_51_Analiza i ocena zagrożeń

BH_S1_52_Organizacja_zadania_i_metody_pracy_służby_bhp

BH_S1_53_Wymagania BHP obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy

BH_S1_54_Bhp w rolnictwie i przetwórstwie r-s

BH_S1_55_Biologiczne czynniki zagrozenia zawodowego

BH_S1_56_PDW5_BHP i organizacja stanowisk przy monitorach ekranowych

BH_S1_57_PDW5_Organizacja pracy biurowej

BH_S1_58_Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń

BH_S1_59_Bezpieczeństwo w użytkowaniu i utrzymaniu maszyn i urządzeń

BH_S1_60_Systemy kontroli jakosci

BH_S1_61_Ocena ryzyka zawodowego

BH_S1_62_Postepowanie powypadkowe

BH_S1_63_Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo

BH_S1_64_Bezpieczenstwo prowadzenia procesow eksploatacyjnych w transporcie

BH_S1_65_Genetyczne podstawy zachowania ludzi

BH_S1_66_Zagrozenia chemiczne w środowisku pracy

BH_S1_67_Srodki ochrony indywidualnej

BH_S1_68_Praktyka zawodowa-urzędy nadzoru (1)

BH_S1_69_Praktyka zawodowa-urzędy nadzoru (2)

BH_S1_70_Techniki informatyczne w BHP

BH_S1_71_Badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych

BH_S1_72_Ochrona środowiska

BH_S1_73_Bezpieczeństwo techniczne

BH_S1_74_Ratownictwo i zasady ewakuacji

BH_S1_75_PDW7_Podstawy bezpieczeństwa przemysłowego

BH_S1_76_PDW7_Process control engineering

BH_S1_77_Bezpieczenstwo stosowania pestycydow w rolnictwie

BH_S1_78_Pestycydy w nowoczesnym rolnictwie

BH_S1_79_PDW9_Profilaktyka i diagnostyka lab okresowych bad prac

BH_S1_80_PDW9_Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym pracowników

BH_S1_81_Prevention of civilization diseases of employees

BH_S1_82_Prevention and periodic examinations

BH_S1_83_Seminarium 1

BH_S1_84_Seminarium 1

BH_S1_85_Audit w BHP

BH_S1_86_Ksenobiotyki

BH_S1_87_Etyka zawodowa

BH_S1_88_Aplikacje i bazy danych w bhp

BH_S1_89_Choroby odzwierzęce i zasady postępowania ze zwierzetami

BH_S1_90_BHP PRZY OBSŁUDZE ZWIERZAT

BH_S1_91_Szkolenia pracowników…

BH_S1_92_Ustawiczne kształcenie dorosłych…

BH_S1_93_PDW12_Zagrożenia podczas magazynowania i dystrybucji paliw i środków smarnych

BH_S1_94_Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością

BH_S1_95_Seminarium 2

BH_S1_96_Seminarium 2

BH_S1_97_Projekt inzynierski i egzamin dyplomowy

 

 

2 stopień

 

BH_S2_01_Matematyczne_wspomaganie

BH_S2_02_Podstawy ekologii i zarządzania środowiskiem

BH_S2_03_MONITOROWANIE SRODOWISKA PRACY

BH_S2_04_Komputerowe wspomaganie…

BH_S2_05_Materialne środowisko pracy

BH_S2_06_Bezpieczeństwo w transporcie

BH_S2_07_angielski C1

BH_S2_08_niemiecki C1

BH_S2_09_rosyjski C1

BH_S2_10_francuski C1

BH_S2_11_PDW_Komunikacja Medialna

BH_S2_12_PDW_Komunikacja Społeczna

BH_S2_13_PDW_BHP w gastronomii

BH_S2_14_PDW_BHP produkcji i dystrybucji żywności

BH_S2_15_Problemy toksykologiczne w środowisku pracy

BH_S2_16_Toksokinetyka i toksykometria środowiska pracy

BH_S2_17_Propedeutyka

BH_S2_18_Różnorodnosc biologiczna

BH_S2_19_Zagrozenia cywilizacyjne

BH_S2_20_Projektowanie ergonomiczne

BH_S2_21_Podstawy projektowania przestrzeni roboczej

BH_S2_22_Ergonomic design

BH_S2_23_Basics of work space designing

BH_S2_24_Systemy eksperckie

BH_S2_25_Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

BH_S2_26_Zarzadzanie jakoscia i bezpieczestwem i higiena pracy

BH_S2_27_Wspolczesne problemy bezpieczenstwa

BH_S2_28_Bezpieczeństwo procesowe

BH_S2_29_Process safety engineering

BH_S2_30_Bezpieczne zagospodarowanie odpadów

BH_S2_32_Obszary wiejskie po akcesji z UE

BH_S2_33_Programy pomocowe na wsi i w rolnictwie

BH_S2_34_Seminarium 1

BH_S2_35_Seminarium 1

BH_S2_36_Metody szkolenia w obszarze

BH_S2_37_Ekonomika z zakresu bezpieczeństwa technicznego i BHP

BH_S2_38_Kierowanie i dowodzenie

BH_S2_39_Bezpieczenstwo i higiena robot

BH_S2_40_Rola organów nadzoru bezpieczeństwa

BH_S2_41_Coaching

BH_S2_42_Savoir-vivre w biznesie

BH_S2_43_Savoir-vivre zawodowy

BH_S2_44_Przedsiębiorczość

BH_S2_45_Seminarium 2

BH_S2_46_Seminarium 2

BH_S2_47_Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

 

 

Studia niestacjonarne

1 stopień

 

BH_N1_01_Jezyk obcy 1_angielski

BH_N1_02_Jezyk obcy 1_francuski

BH_N1_03_Jezyk obcy 1_niemiecki

BH_N1_04_Jezyk obcy 1_rosyjski

BH_N1_05_Matematyka

BH_N1_06_Fizyka_techniczna

BH_N1_07_Ochrona własności intelektualnej

BH_N1_08_Geometria i grafika

BH_N1_10_ Informatyka

BH_N1_11_Propedeutyka w BHP

BH_N1_12_Pomoc przedmedyczna

BH_N1_13_Pomoc w naglych wypadkach

BH_N1_14_Socjologia

BH_N1_15_Psychologia

BH_N1_16_jezyk obcy 2_angielski

BH_N1_17_Jezyk obcy 2_francuski

BH_N1_18_Jezyk obcy 2_niemiecki

BH_N1_19_Jezyk obcy 2_rosyjski

BH_N1_20_Techniki wytwarzania

BH_N1_21_Probabilistyka

BH_N1_22_Nowoczesne Techniki Kształcenia

BH_N1_23_Ergonomia

BH_N1_24_Materiałoznawstwo

BH_N1_25_Urządzenia i technologie w przemysle spożywczym

BH_N1_26_Prawna ochrona pracy

BH_N1_27_Fizjologia pracy i higieny przemysłowej

BH_N1_28_Wyklad monograficzny

BH_N1_29_Jezyk obcy 3_angielski

BH_N1_30_Jezyk obcy 3_francuski

BH_N1_31_Jezyk obcy 3_niemiecki

BH_N1_32_jezyk obcy 3_rosyjski

BH_N1_33_chemia i technologia chemiczna

BH_N1_34_Podstawy BHP

BH_N1_35_Zagrożenia w środowisku pracy

BH_N1_36 BHP w lesnictwie

BH_N1_37_BHP w lowiectwie

BH_N1_38_Ekonomia

BH_N1_39_jezyk obcy 4_angielski

BH_N1_40_Jezyk obcy 4_francuski

BH_N1_41_Jezyk obcy 4_niemiecki

BH_N1_42_Jezyk obcy 4_rosyjski

BH_N1_43_Automatyzacja i robotyzacja produkcji

BH_N1_44_Genetyczne podstawy zachowania ludzi

BH_N1_45_Organizacja_zadania_i_metody_pracy_służby_bhp

BH_N1_46_Wymagania BHP obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy

BH_N1_47_Biologiczne czynniki zagrozenia zawodowego

BH_N1_48_Zarządzanie

BH_N1_49_Bezpieczenstwo i higiena zywienia ludzi i zwierzat

BH_N1_50_Bezpieczenstwo srodkow zywienia ludzi i zwierzat

BH_N1_51_Towaroznawstwo i bezpieczenstwo zywnosci

BH_N1_52_Jakosc i bezpieczenstwo zywnosci

BH_N1_53_Systemy kontroli jakosci

BH_N1_54_Analiza i ocena zagrozen

BH_N1_55_Ocena ryzyka zawodowego

BH_N1_56_Postepowanie powypadkowe

BH_N1_57_Bezpieczenstwo prowadzenia procesow eksploatacyjnych w transporcie

BH_N1_58_Ratownictwo_i_zasady_ewakuacji

BH_N1_59_Zagrozenia chemiczne w środowisku pracy

BH_N1_60_PDW4_Technologie_produkcji_zwierzęcej

BH_N1_61_PDW4_Systemy_produkcji_żywności_pochodzenia_zwierzęcego

BH_N1_62_Praktyka zawodowa-w zakładach pracy

BH_N1_63_Praktyka zawodowa-urzędy nadzoru

BH_N1_64_Techniki informatyczne w BHP

BH_N1_65_ Badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych

BH_N1_66_Ochrona środowiska

BH_N1_67_Bezpieczeństwo techniczne

BH_N1_68_Srodki ochrony indywidualnej

BH_N1_69_PDW5_Podstawy bezpieczeństwa przemysłowego

BH_N1_70_PDW5_Process control engineering

BH_N1_71_PDW6_BHP i organizacja stanowisk przy monitorach ekranowych

BH_N1_72_PDW6_Organizacja pracy biurowej

BH_N1_73_PDW7_Profilaktyka i diagnostyka lab okresowych bad prac

BH_N1_74_PDW7_Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym

BH_N1_75_PDW7_Prevention of civilization diseases of employees

BH_N1_76_PDW7_Prevention and periodic examinations of employees

BH_N1_77_Ksenobiotyki

BH_N1_78_Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo

BH_N1_79_BHP w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym

BH_N1_80_Aplikacje i bazy danych w bhp

BH_N1_81_Bezpieczenstwo eksploatacji maszyn i urządzen

BH_N1_82_Bezpieczenstwo w uzytkowaniu i utrzymaniu maszyn i urzadzeń

BH_N1_83_Bezpieczeństwo stosowania pestycydów w rolnictwie

BH_N1_84_Pestycydy w nowoczesnym rolnictwie

BH_N1_85_Choroby odzwierzece i zasady postepowania ze zwierzetami

BH_N1_86_BHP PRZY OBSŁUDZE ZWIERZAT

BH_N1_87_Seminarium 1

BH_N1_88_Seminarium 1

BH_N1_89_Etyka zawodowa

BH_N1_90_Audit w BHP

BH_N1_91_Szkolenia pracowników…

BH_N1_92_Ustawiczne kształcenie dorosłych…

BH_N1_93_PDW12_Zagrożenia podczas magazynowania i dystrybucji paliw i środków smarnych

BH_N1_94_Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością

BH_N1_95_Seminarium 2

BH_N1_96_Seminarium 2

BH_N1_97_Projekt inżynierski i egazmin dyplomowy

 

 

2 stopień

 

BH_N2_01_Matemetyczne wspomaganie

BH_N2_02_Podstawy_ekologii_i_zarzadzania_środowiskiem

BH_N2_03_Komputerowe wspomaganie słuzby bhp

BH_N2_04_Monitorowanie srodowiska pracy

BH_N2_05_Materialne srodowisko pracy

BH_N2_06_Bezpieczeństwo w transporcie

BH_N2_07_angielski C1

BH_N2_08_niemiecki C1

BH_N2_09_rosyjski C1

BH_N2_10_francuski C1

BH_N2_11_PDW_h_1_Komunikacja Medialna

BH_N2_12_PDW_h_1_Komunikacja Społeczna

BH_N2_13_BHP w gastronomii

BH_N2_14_BHP w produkcji i dystrybucji zywnosci

BH_N2_15_Problemy toksykologiczne w srodowisku pracy

BH_N2_16_Toksokinetyka i toksykometria srodowiska pracy

BH_N2_18_Różnorodnosc biologiczna

BH_N2_19_Zagrozenia cywilizacyjne

BH_N2_20_Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem i higieną pracy

BH_N2_21_PDW3_Projektowanie ergonomiczne

BH_N2_22_PDW3_Podstawy projektowania przestrzeni roboczej

BH_N2_23_PDW3_Ergonomic_design

BH_N2_24_PDW3_Basics of work space designing

BH_N2_25_Systemy eksperckie

BH_N2_26_Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

BH_N2_27_Wspolczesne problemy bezpieczenstwa

BH_N2_28_Bezpieczeństwo procesowe

BH_N2_29_Process safety engineering

BH_N2_30_Bezpieczne zagospodarowanie odpadow rolniczych i komunalnych

BH_N2_32_Obszary wiejskie po akcesji z UE

BH_N2_33_Programy pomocowe na wsi i w rolnictwie

BH_N2_35_Ekonomika za zakresu bezpieczenstwa technicznego i bhp

BH_N2_36_Kierowaniedowodzenie i techniki operacyjne

BH_N2_37_Bezpieczenstwo i higiena robot

BH_N2_38_Rola organów nadzoru bezpieczeństwa

BH_N2_39_Przedsiębiorczość

BH_N2_40_Seminarium 1

BH_N2_41_Seminarium 1

BH_N2_42_Coaching

BH_N2_43_Savoir-vivre w biznesie

BH_N2_44_Savoir-vivre zawodowy

BH_N2_45_Seminarium 2

BH_N2_46_Seminarium 2

BH_N2_47_Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

 

Data Aktualizacji: 20.03.2024