Centralne Laboratorium Badawcze

Pracownie i zakres badań

 • Pracownia Analizy Podstawowych Składników Odżywczych

  W ramach pracowni wykonywane są badania m.in. produktów spożywczych takich jak mięso i przetwory mięsne, zboża, przetwory owocowe i warzywne, ryby i przetwory rybne

  Wykonuje się m.in.:

  • Analizę podstawowego składu mięsa (Spektromertia transmisyjna w bliskiej podczerwieni NIR),
  • Analizę składu podstawowego zbóż i nasion oleistych (Spektrometria Transmisyjna w bliskiej podczerwieni NIR),
  • Oznaczanie zawartości azotanów i azotynów, chlorków, fosforanów,
  • Oznaczanie kwasowości ogólnej, lotnej, pH,
  • Oznaczanie błonnika pokarmowego (TDF) (rozpuszczalny, nierozpuszczalny oraz suma) (Metoda enzymatyczna wagowa),
  • Oznaczanie popiołu (Metoda wagowa)
  • Oznaczanie tłuszczu (Metoda Soxhleta),
  • Oznaczanie wilgotności/suchej masy (Metoda wagowa),
  • Oznaczanie włókna surowego (Metoda wagowa),
  • Oznaczanie zawartości azotu i białka (Metoda Kjeldahla),
  • Oznaczanie zawartości cukrów ogółem (Metoda Luffa-Schoorla),
  • Szacowanie wartości kalorycznej (Metoda przeliczeniowa),
  • Oznaczanie uwalniania metali w przewodzie pokarmowym (K, Fe, Zn, Mg) z wykorzystaniem aparatury do uwalniania substancji czynnych z produktów farmaceutycznych (zgodnie z wytycznymi prawa farmaceutycznego),
  • Oznaczanie właściwości przeciwutleniających z kationorodnikiem ABTS i rodnikiem DPPH

  Pracownia wyposażona jest w sprzęt: analizator białka, analizator tłuszczu, analizator włókna surowego, analizator błonnika pokarmowego, liofilizatory, analizatory w bliskiej podczerwieni, analizator w przepływie, chromatograf jonowy, systemy miareczkowania potencjometryczego, TOC, knduktometr, pH-metr, piece muflowe, wytrząsarka termostatowa

 • Pracownia Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej

  W ramach pracowni wykonywane są badania m.in. produktów spożywczych jak np. owoce, warzywa, soki owocowe, świeże zioła, suszone zioła, mięsa i przetworów mięsnych, pasz, wyrobów czekoladowych, buraków cukrowych oraz wody i gleby

  Wykonuje się m.in.:

  • Analizę aminokwasów wolnych i związanych (Metoda HPLC),
  • Oznaczanie amin biogennych (Metoda chromatografii jonowymiennej),
  • Analizę cukrów (Metoda HPLC),
  • Oznaczanie flawonoidów (Metoda spektrofotometryczna), glukozynolanów (Metoda HPLC), oraz chlorofilu (Metoda spektrofotometryczna),
  • Oznaczanie zawartości związków fenolowych (Metoda spektrofotometrycza),
  • Oznaczanie zawartości kwasów walerianowych (Metoda HPLC),
  • Oznaczanie zawartości o-dihydroksyfenoli (suma w przeliczeniu na kwas kawowy) (Metoda spektrofotometryczna),
  • Oznaczanie zawartości likopenu (Metoda spektrofotometryczna),
  • Oznaczanie zawartości sacharozy i skrobi (Metoda polarometryczna),
  • Oznaczanie zawartości kwasów walerianowych (Metoda HPLC),
  • Oznaczanie zawartości pestycydów (Metoda LC-MS/MS),
  • Oznaczanie zawartości mikotoksyn (Metoda LC-MS/MS),
  • Oznaczanie zawartości witaminy C (Metoda HPLC),
  • Oznaczanie zawartości teobrominy (Metoda HPLC),
  • Oznaczanie zawartości WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) (Metoda HPLC-FLD),
  • Oznaczanie zawartości fosforu (Metoda spektrofotometryczna)

  Pracownia wyposażona jest w sprzęt: analizatory aminokwasów, chromatografy cieczowe z detektorami: UV/VIS, RID, PDA, MS/MS, ultrawirówka, ekstraktor, polarymetr kołowy, łaźnia ultradźwiękowa, wyparki, wytrząsarka, homogenizator, pH-metr, spektrofotometr UV-VIS

 • Pracownia Chromatografii Gazowej

  W ramach pracowni wykonywane są badania m.in. produktów spożywczych, mięsa i przetworów mięsnych, ryb i przetworów rybnych, tłuszczów, olejów, mydeł, wyrobów cukierniczych, zbóż i produktów zbożowych, ziół, przypraw i innych surowców roślinnych

  Wykonuje się m.in.:

  • Oznaczanie kwasów tłuszczowych (Metoda GC/FID),
  • Oznaczanie olejków eterycznych (Metoda GC/MS),
  • Oznaczanie alkoholi
  • Oznaczanie nikotyny w e-liquidach (Metoda GC/FID),
  • Oznaczanie profili związków lotnych, budujących aromat produktu spożywczego,
  • Wykrywanie zafałszowań produktów spożywczych

  Pracownia wyposażona jest w sprzęt: chromatografy gazowe z detektorami: MS/MS, ECD, FID, aparty Derynga

 • Pracownia Spektrometrii (ASA, AES)

  W ramach pracowni wykonywane są badania m.in próbek gleb, skał, materiału pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, paszach, osadach, wodach, produktów spożywczych takich jak: mięso i przetwory mięsne, owoce i warzywa oraz w przemyśle chemicznym: katalizatory, tworzywa sztuczne, materiały budowlane

  Wykonuje się m.in.:

  • Analizę pierwiastkową materiałów stałych, ciekłych, organicznych, nieorganicznych oraz nierozdrobnionych prób. Zakres analizowanych pierwiastków od Berylu do Uranu (ok. 83 pierwiastki),
  • Oznaczanie śladów i mikrośladów pierwiastków jak np.: Sód (Na), Potas (K), Magnez (Mg), Wapń (Ca), Cynk (Zn), Kadm (Cd), Mangan (Mn), Żelazo (Fe), Kobalt (Co), Nikiel (Ni), Miedź (Cu), Ołów (Pb), Arsen (As), Selen (Se), (Metoda FAAS, ICP-MS),
  • Oznaczanie Hg techniką zimnych par
  • Oznaczanie węgla organicznego (OWO), Oznaczanie węgla rozpuszczalnego (RWO) (Metoda spektrometrii w IR)

  oraz

  • Mineralizacja badanych próbek

  Pracownia wyposażona jest w sprzęt: ASA z atomizacją płomieniową i elektrotermiczną, analizator rtęci, ICP-MS, XRF – fluorescencja rentgenowska, spektrofluorymetr, mineralizator, dejonizator wody

 • Pracownia Mikroskopii Optycznej i Elektronowej

  W ramach pracowni wykonywane są analizy w materiałach organicznych i nieorganicznych w skali od nanometrycznej do mikrometrycznej, próbkach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

  Wykonuje się m.in.:

  • mikroskopowanie z wykorzystaniem mikroskopu optycznego,
  • mikroskopowanie z wykorzystaniem mikroskopu fluorescencyjnego, który umożliwia m.in. wykrywanie tłuszczów, węglowodanów, kwasów nukleinowych czy jonów metali,
  • analizy z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM, ang. scanning electron microscope) w rozdzielczości 3nm i pod powiększeniem od 5 do 500000x,
  • analizy w wykorzystaniem rentgenowskiej spektoskopii energodyspersyjnej (EDS), będącej rodzajem mikroanalizy rentgenowskiej umożliwiającej analizę składu chemicznego obserwowanej powierzchni próbki,
  • obserwacje z wykorzystaniem transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM, ang. transmission electron microscope),
  • preparatykę obiektów (w tym preparaty stałe) i badania preparatów biologicznych,
  • wykonywanie mikroskopowych zdjęć cyfrowych i ich obróbkę z wykorzystaniem oprogramowania do analizy obrazu pozwalającego na określeniu liczebności obiektów, ich wielkości, powierzchni, kątów

  Pracownia wyposażona jest w sprzęt: mikroskopy optyczne, mikroskop fluorescencyjny, skaningowy mikroskop elektronowy (SEM), transmisyjny mikroskop elektronowy (TEM), ultramikrotom, napylarka sputronowa, suszarka w punkcie krytycznym, spektrometr rentgenowski EDS