Centralne Laboratorium Badawcze

Centralne Laboratorium Badawcze Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zorganizowane jest w pięć pracowni.

 • Pracownia Analizy Podstawowych Składników Odżywczych

  W ramach pracowni wykonywane są badania m.in. produktów spożywczych takich jak mięso i przetwory mięsne, zboża, przetwory owocowe i warzywne, ryby i przetwory rybne.

  Wykonuje się m.in.:

  • Analizę podstawowego składu mięsa,
  • Analizę składu podstawowego zbóż i nasion oleistych,
  • Oznaczanie zawartości azotanów i azotynów, chlorków, fosforanów,
  • Oznaczanie kwasowości ogólnej, lotnej, pH
  • Oznaczanie błonnika pokarmowego (TDF) (rozpuszczalny, nierozpuszczalny oraz suma)
  • Oznaczanie popiołu
  • Oznaczanie tłuszczu
  • Oznaczanie wilgotności/suchej masy
  • Oznaczanie włókna surowego
  • Oznaczanie zawartości azotu i białka
  • Oznaczanie zawartości cukrów ogółem
  • Szacowanie wartości kalorycznej
  • Oznaczanie uwalniania metali w przewodzie pokarmowym (K, Fe, Zn, Mg) z wykorzystaniem aparatury do uwalniania substancji czynnych z produktów farmaceutycznych (zgodnie z wytycznymi prawa farmaceutycznego)
  • Oznaczanie właściwości przeciwutleniających z kationorodnikiem ABTS i rodnikiem DPPH

  Pracownia wyposażona jest w sprzęt: analizator białka, analizator tłuszczu, analizator włókna surowego, analizator błonnika pokarmowego, liofilizatory, analizatory w bliskiej podczerwieni, analizator w przepływie, chromatograf jonowy, systemy miareczkowania potencjometryczego, TOC, knduktometr, pH-metr, piece muflowe, wytrząsarka termostatowa

 • Pracownia Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej

  W ramach pracowni wykonywane są badania m.in. produktów spożywczych jak np. owoce, warzywa, soki owocowe, świeże zioła, suszone zioła, mięsa i przetworów mięsnych, pasz, wyrobów czekoladowych, buraków cukrowych oraz wody i gleby.

  Wykonuje się m.in.:

  • Analizę aminokwasów wolnych i związanych
  • Oznaczanie amin biogennych
  • Analizę cukrów
  • Oznaczanie flawonoidów, glukozynolanów, oraz chlorofilu
  • Oznaczanie zawartości związków fenolowych
  • Oznaczanie zawartości kwasów walerianowych
  • Oznaczanie zawartości o-dihydroksyfenoli (suma w przeliczeniu na kwas kawowy)
  • Oznaczanie zawartości likopenu
  • Oznaczanie zawartości sacharozy i skrobi
  • Oznaczanie zawartości kwasów walerianowych
  • Oznaczanie zawartości pestycydów
  • Oznaczanie zawartości mikotoksyn
  • Oznaczanie zawartości witaminy C
  • Oznaczanie zawartości teobrominy
  • Oznaczanie zawartości WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne)
  • Oznaczanie zawartości fosforu

  Pracownia wyposażona jest w sprzęt: analizatory aminokwasów, chromatografy cieczowe z detektorami: UV/VIS, RID, PDA, MS/MS, ultrawirówka, ekstraktor, polarymetr kołowy, łaźnia ultradźwiękowa, wyparki, wytrząsarka, homogenizator, pH-metr, spektrofotometr UV-VIS

 • Pracownia Chromatografii Gazowej

  W ramach pracowni wykonywane są badania m.in. produktów spożywczych, mięsa i przetworów mięsnych, ryb i przetworów rybnych, tłuszczów, olejów, mydeł, wyrobów cukierniczych, zbóż i produktów zbożowych, ziół, przypraw i innych surowców roślinnych.

  Wykonuje się m.in.:

  • Oznaczanie kwasów tłuszczowych
  • Oznaczanie olejków eterycznych
  • Oznaczanie alkoholi
  • Oznaczanie nikotyny w e-liquidach
  • Oznaczanie profili związków lotnych, budujących aromat produktu spożywczego
  • Oznaczanie kwasów tłuszczowych związanych z ścianą komórkową
  • Wykrywanie zafałszowań produktów spożywczych

  Pracownia wyposażona jest w sprzęt: chromatografy gazowe z detektorami: MS/MS, ECD, FID, aparty Derynga

 • Pracownia Spektrometrii (ASA, AES)

  W ramach pracowni wykonywane są badania m.in próbek gleb, skał, materiału pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, paszach, osadach, wodach, produktów spożywczych takich jak: mięso i przetwory mięsne, owoce i warzywa oraz w przemyśle chemicznym: katalizatory, tworzywa sztuczne, materiały budowlane.

  Wykonuje się m.in.:

  • Analizę pierwiastkową materiałów stałych, ciekłych, organicznych, nieorganicznych oraz nierozdrobnionych prób. Zakres analizowanych pierwiastków od Berylu do Uranu (ok. 83 pierwiastki),
  • Oznaczanie śladów i mikrośladów pierwiastków jak np.: Sód (Na), Potas (K), Magnez (Mg), Wapń (Ca), Cynk (Zn), Kadm (Cd), Mangan (Mn), Żelazo (Fe), Kobalt (Co), Nikiel (Ni), Miedź (Cu), Ołów (Pb), Arsen (As), Selen (Se),
  • Oznaczanie Hg techniką zimnych par
  • Oznaczanie węgla organicznego (OWO), Oznaczanie węgla rozpuszczalnego (RWO)

  oraz

  • Mineralizacja badanych próbek

  Pracownia wyposażona jest w sprzęt: ASA z atomizacją płomieniową i elektrotermiczną, analizator rtęci, ICP-MS, XRF – fluorescencja rentgenowska, spektrofluorymetr, mineralizator, dejonizator wody

 • Pracownia Mikroskopii Optycznej i Elektronowej

  W ramach pracowni wykonywane są analizy w materiałach organicznych i nieorganicznych w skali od nanometrycznej do mikrometrycznej, próbkach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

  Wykonuje się m.in.:

  • mikroskopowanie z wykorzystaniem mikroskopu optycznego
  • mikroskopowanie z wykorzystaniem mikroskopu fluorescencyjnego, który umożliwia m.in. wykrywanie tłuszczów, węglowodanów, kwasów nukleinowych czy jonów metali
  • analizy z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM, ang. scanning electron microscope) w rozdzielczości 3nm i pod powiększeniem od 5 do 500000x
  • analizy w wykorzystaniem rentgenowskiej spektoskopii energodyspersyjnej (EDS), będącej rodzajem mikroanalizy rentgenowskiej umożliwiającej analizę składu chemicznego obserwowanej powierzchni próbki
  • obserwacje z wykorzystaniem transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM, ang. transmission electron microscope)
  • preparatykę obiektów (w tym preparaty stałe) i badania preparatów biologicznych
  • wykonywanie mikroskopowych zdjęć cyfrowych i ich obróbkę z wykorzystaniem oprogramowania do analizy obrazu pozwalającego na określeniu liczebności obiektów, ich wielkości, powierzchni, kątów

  Pracownia wyposażona jest w sprzęt: mikroskopy optyczne, mikroskop fluorescencyjny, skaningowy mikroskop elektronowy (SEM), transmisyjny mikroskop elektronowy (TEM), ultramikrotom, napylarka sputronowa, suszarka w punkcie krytycznym, spektrometr rentgenowski EDS