Centralne Laboratorium Badawcze

Misja

Współpraca z jednostkami Uczelni i otoczeniem gospodarczym w prowadzeniu badań naukowych, wdrożeniowych i bieżącego monitoringu w oparciu o infrastrukturę badawczą.

Wizja

Centralne Laboratorium Badawcze jest jednostką usługowo-badawczą. Oferuje usługi analityczne oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu wykorzystania nowoczesnej aparatury. Służy wsparciem kadrowym, metodologicznym, projektowym i analizą danych w celu budowania uczelnianego ekosystemu badawczego oraz przyspieszenia prac badawczych realizowanych przez pracowników Uczelni i otoczenie biznesowe.

Centralne Laboratorium Badawcze posiada ponad 50-letnią historię. W ramach rozwoju i dostosowania do bieżących potrzeb Uczelni i środowiska gospodarczego było wielokrotnie reorganizowane. Wiązało się to również ze zmianą jego nazwy, jak i lokalizacji.

Centralne Laboratorium Aparaturowe

W dniu 20 lutego 1969 roku, decyzją JM Rektora Uczelni – prof. dr hab. Ewalda Sasimowskiego, powołane zostało Centralne Laboratorium Aparaturowe. Pierwszym kierownikiem i organizatorem laboratorium był Pan prof. dr hab. Janusz Wierciński. W pierwszej fazie działalności Laboratorium, jako jednostka międzywydziałowa, zlokalizowane było w gmachu Zootechniki. Mimo trudności w nabywaniu specjalistycznych urządzeń, Laboratorium dysponowało dużym potencjałem badawczym zwłaszcza w zakresie analiz chromatograficznych.

Single Image Single Image

W latach 1973 – 1976 niewysokie sumy dewizowe przyznawane Uczelni na zakupy aparaturowe z krajów Europy Zachodniej były niemal w całości przeznaczane na zakup specjalistycznych urządzeń analitycznych. Kilka z nich było wówczas pierwszymi i jedynymi w lubelskim ośrodku naukowym, np. spektrofotometr absorpcji atomowej, analizator aminokwasów czy analizator białka.

W latach ’80, mimo ograniczenia możliwości zakupu aparatury analitycznej jedynie do krajów socjalistycznych, Laboratorium sukcesywnie rozwijało swój warsztat badawczy. Pracownicy laboratorium zaangażowani byli osobiście w większość napraw serwisowych posiadanych urządzeń.

Single Image Single Image Single Image

Od lat ’90 nastąpił intensywny rozwój Laboratorium. Sukcesywnie poszerzano bazę aparaturową, wymieniając również wyeksploatowane urządzenia. W tym okresie Centralne Laboratorium Aparaturowe ulokowane było w 10 pomieszczeniach Collegium Zootechnicum, 4 pomieszczeniach gmachu Collegium Veterinarium oraz 3 pomieszczeniach Hali Wegetacyjnej. W tym okresie Laboratorium dokonało ponad półtora miliona rejestrowanych oznaczeń w ciągu 294 tys. godzin.
Od 1 października 2004 roku nowym kierownikiem Laboratorium został dr Radosław Kowalski.

Single Image

Laboratorium obok pracy badawczej prowadzi również kształcenie kadry naukowej, jak i studentów, m.in. w zakresie analizy instrumentalnej. Prowadzi ćwiczenia dla studentów oddziału Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a także studentów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS.

Centralne Laboratorium Agroekologiczne

W dniu 13 marca 2009 roku Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Prof. dr hab. Marian Wesołowski podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu „Wyposażenie Centralnego Laboratorium Agroekologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”. Celem projektu było stworzenie i udostępnianie przedsiębiorcom oraz instytucjom naukowo-badawczym profesjonalnej infrastruktury do prowadzenia certyfikowanych prac badawczych i pomiarowych.

Centralne Laboratorium Agroekologiczne powstało w oparciu o pracowników oraz infrastrukturę Centralnego Laboratorium Aparaturowego. Na nową lokalizację CLA wybrany został Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.

W dniu 15 kwietnia 2009 roku Centralne Laboratorium Agroekologiczne zostało objęte system zarządzania jakością wg PN-EN 9001:2001. Laboratorium wykonuje akredytowane usługi badawcze stosując System Kontroli Jakości powiązany z Dobrą Praktyką Laboratoryjną (GMP), który zgodny jest z wdrożoną normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 zarządzania jakością w laboratoriach badawczych.

Jako kierownicy Centralnego Laboratorium Agroekologicznego obowiązki pełnili: dr Radosław Kowalski, dr Grażyna Kowalska, mgr Robert Zakrzewski, dr Michał Rudaś.

Centralne Laboratorium Badawcze

W roku 2018 w związku z dostosowaniem Uczelni do wymogów stawianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reorganizacją objęte zostało również Centralne Laboratorium Agroekologiczne. Z dniem 1 grudnia 2018 roku, decyzją JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka, utworzone zostało Centralne Laboratorium Badawcze. Działalność Laboratorium prowadzona będzie w oparciu o specjalistów, aparaturę i procedury badawcze stosowane dotychczas w Centralnym Laboratorium Agroekologicznym. W ramach podjętych działań zmieniono również siedzibę Laboratorium, które obecnie mieści się w nowoczesnych pomieszczeniach laboratoryjnych zlokalizowanych w Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii UP na ulicy Głęboka 28, 20-612 Lublin. Reorganizację i obowiązki kierownika Laboratorium powierzono dr inż. Tomaszowi Czerneckiemu.