Wypożyczalnie

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 08:00 – 18:00 


Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych odbywa się na podstawie ważnej elektronicznej legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej.
 
Zamawianie:
 • Aby wypożyczyć książkę z Biblioteki Głównej trzeba najpierw ustalić jej lokalizację, do tego służy elektroniczny Katalog Biblioteki
 • Jeżeli opis w polu lokalizacja zawiera informację “księgozbiór studencki” książka jest przeznaczona do wypożyczenia na okres 6 miesiecy.
 • Jeżeli przy znalezionej pozycji w polu lokalizacja znajdzie się informacja “Magazyn BG” studenci mogą ją wypożyczyć na jeden miesiąc.
 • Czas oczekiwania na realizację rewersu wynosi około 30 min. Książki zamówione elektronicznie poza godzinami otwarcia Biblioteki można odbierać następnego dnia od godz. 8.30.
 • Książki zamówione z magazynu przechowywane są w Wypożyczalni 2 dni.

Kto ma prawo do wypożyczeń?
 • studenci i doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 • pracownicy i emerytowani pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 • nauczyciele akademiccy innych uczelni Lublina – na podstawie porozumienia pomiędzy uczelniami,
 • pracownicy merytoryczni lubelskich instytucji naukowych – na podstawie porozumienia pomiędzy instytucją, naukową i Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.
Ile książek i na jaki okres można wypożyczyć?
 • pracownicy UP – 30 vol. na 12 miesięcy wydawnictwa zagraniczne, na 6 miesięcy wydawnictwa polskie,
 • doktoranci UP – 10 vol. na 1 miesiąc,
 • studenci UP –  10 vol. na 6 miesięcy,
 • pracownicy naukowi innych lubelskich uczelni – 10 vol. na 1 miesiąc.
Przedłużanie terminu zwrotu książek:
 • W razie potrzeby czytelnik może samodzielnie przedłużyć czas wypożyczenia książki (2 razy).
Zwrot książek:
 • Zwrot wypożyczonych książek odbywa się w Wypożyczalni w budynku Biblioteki Głównej, w określonym czasie można też skorzystać z wrzutni w godzinach otwarcia AGRO II.
 • Za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych ksiażek naliczane są kary pieniężne. Kwotę kary naliczy system komputerowy za każdy dzień zwłoki. Wpłaty grzywny dokonuje się w Wypożyczalni.
 • W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiego samego lub nowszego wydania.
Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
 • wydawnictw ciągłych z wyjątkiem zeszytów monograficznych,
 • książek z księgozbiorów podręcznych,
 • zbiorów specjalnych.

Poświadczenie zatrudnienia

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek: 8:00 – 15:00


ul. Akademicka 15
parter, pokój nr 6
tel.: 81 445-62-40, faks: 81 445-62-28

e-mail:

,

mgr inż. Katarzyna Stafińska –

mgr Bartłomiej Boćkowski – 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wchodzi w skład Oddziału Wypożyczalni i Magazynów. Jest to specjalistyczna jednostka, której usługi skierowane są do indywidualnego odbiorcy. Prawo do korzystania z jej usług przysługuje: pracownikom (w tym także pracownikom emerytowanym), doktorantom, a także studentom Uniwersytetu Przyrodniczego.

Jej głównym zadaniem jest sprowadzanie materiałów bibliotecznych z bibliotek krajowych oraz udostępnianie własnych zbiorów innym bibliotekom. Przez materiały biblioteczne należy rozumieć literaturę polską i obcą w postaci wydawnictw zwartych oraz artykułów, niezbędnych w celach dydaktycznych lub naukowych związanych z profilem Uczelni. Wypożyczalnia międzybiblioteczna nie sprowadza prac doktorskich, wydawnictw ciągłych, rękopisów, norm, zbiorów specjalnych oraz innych wydawnictw przeznaczonych do korzystania na miejscu w bibliotece.

Warunkiem korzystania z usług wypożyczalni międzybibliotecznej jest złożenie zamówienia w postaci pisma o charakterze urzędowym dostarczonego bezpośrednio do jednostki lub w postaci maila przesłanego na adres: Powiadomienie o realizacji zamówienia lub uściślenia np. danych bibliograficznych odbywa się drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Pismo o charakterze urzędowym powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zamawiającej (e-mail, numer telefonu do katedry lub telefon prywatny),
 • datę i miejsce złożenia pisma,
 • dokładne dane bibliograficzne zamawianych pozycji,
 • własnoręczny podpis osoby zamawiającej,
 • pieczątkę katedry, z której składane jest zamówienie,
 • adnotacje: Ewentualne koszty związane ze sprowadzeniem kserokopii lub skanu zostaną pokryte przez Katedrę.

Pismo w postaci maila powinno zawierać:

 • dokładne dane bibliograficzne zamawianych pozycji, nazwę katedry w której pracuje osoba zamawiająca oraz dane kontaktowe: imię nazwisko, numer telefonu do katedry lub telefon prywatny.

Wzór pisma do pobrania i samodzielnego wypełnienia:

Okres oczekiwania na realizację zamówienia zależny jest od biblioteki wypożyczającej. W przypadku książek jest to od 1 do 3 tygodni, w przypadku artykułów od 1 do 2 tygodni. Po otrzymaniu materiałów bibliotecznych pracownicy wypożyczalni międzybibliotecznej informują osobę zamawiającą o warunkach korzystania z nich oraz o terminie zwrotu.

Wydawnictwa zwarte najczęściej udostępniane są na okres od 2 do 4 tygodni. Istnieje możliwość przedłużenia terminu wypożyczenia na prośbę zamawiającego. Zamówione książki użytkownik zobowiązany jest odebrać i oddać do wypożyczalni międzybibliotecznej. W wyjątkowych sytuacjach, na wniosek instytucji wypożyczających, niektóre ze zbiorów bibliotecznych mogą być udostępniane tylko i wyłącznie na miejscu w bibliotece macierzystej osoby zamawiającej. 

Artykuły w postaci skanów przesyłane są na adres e-mail zamawiającego. Po odbiór kserokopii podobnie jak w przypadku książek należy zgłosić się osobiście. Skany i kserokopie nie podlegają zwrotowi. Użytkownik korzystający z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej ponosi odpowiedzialność za udostępnione książki. Przetrzymanie ich będzie skutkować straceniem prawa do możliwości złożenia kolejnych zamówień.