Informacja naukowa

Godziny otwarcia
poniedziałek – piątek: 8:00 – 17:00

Działalność Oddziału Informacji Naukowej:

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
– świadczenie usług z zakresu informacji naukowej, baz danych oraz wybranych ogólnodostępnych źródeł informacji
– udostępnianie informacji o Bibliotece Głównej, jej zasobach i usługach
– obsługa użytkowników w Informatorium
– przygotowywanie dokumentów do oceny Jednostek Uczelni oraz innych

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOGRAFICZNO-BIBLIOMETRYCZNA
– dokumentowanie dorobku piśmienniczego pracowników Uczelni w Bazie Publikacji Pracowników UP
– tworzenie analiz bibliometrycznych dla pracowników przed awansem oraz dla władz uczelni o dorobku naukowym jednostki
– wykonywanie raportów cytowań publikacji naukowych z bazy Web of Science Core Collection
– wprowadzanie danych o publikacjach do Polskiej Bibliografii Naukowej dla celów oceny parametrycznej jednostki
– tworzenie i współtworzenie bibliograficzno-informacyjnych baz danych

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA
– prowadzenie szkoleń: „Metodyka wyszukiwania źródeł informacji naukowej” dla studentów w ramach zajęć seminaryjnych
– prowadzenie szkoleń z zakresu bibliometrii i wolnych licencji dla pracowników naukowych
– przygotowanie i organizacja szkoleń dla społeczności akademickiej,
– prowadzenie indywidualnych szkoleń dla studentów, doktorantów i pracowników
– prowadzenie indywidualnych szkoleń w j. angielskim dla studentów obcojęzycznych
– uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, samokształcenie

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ELEKTRONICZNYMI
– organizowanie i administrowanie zasobami elektronicznymi biblioteki – bibliograficznymi i pełnotekstowymi bazami danych
– monitorowanie wykorzystywania baz danych
– organizacja i przeprowadzanie testów baz
– utrzymywanie kontaktów z branżowymi firmami zewnętrznymi

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA i POPULARNONAUKOWA
– współorganizowanie i współuczestniczenie w działalności promocyjnej Biblioteki Głównej, m.in. w organizacji wystaw, oprowadzaniu wycieczek
– uczestnictwo w wydarzeniach popularnonaukowych, jak Lubelski Festiwal Nauki

WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI UCZELNI
– współpraca z Wydawnictwem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
– współpraca z Działem Promocji i Wymiany Międzynarodowej w zakresie działalności promocyjnej Biblioteki Głównej
– współpraca z Uczelnianym Centrum Informatyki w zakresie tworzenia strony internetowej
– współpraca z Wydziałami w zakresie dorobku naukowego pracowników, oceny parametrycznej oraz innych bieżących zadań
– współpraca z pracownikami naukowymi w zakresie szkoleń z metodyki wyszukiwania informacji naukowej

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TWORZENIEM I PROWADZENIEM REPOZYTORIUM INSTYTUCJONALNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
– wprowadzanie danych do Repozytorium
– upowszechnienie zdigitalizowanego dorobku naukowego pracowników Uczelni
– gromadzenie, redagowanie i udostępnianie materiałów o charakterze naukowym w myśl ruchu Open Access oraz zapewnienie otwartego dostępu do publikacji naukowych.
– deponowania materiałów oraz pomoc deponującym użytkownikom, współpraca ze społecznością akademicką
– promowanie i realizacja Polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
– weryfikowanie zmian w zakresie prawa autorskiego, licencji CC dotyczącego sposobu udostępniania prac