Regulamin Zarządzania Prawami Autorskimi i Prawami Własności Przemysłowej

Regulamin Zarządzania Prawami Autorskimi i Prawami Własności Przemysłowej oraz Zasady Komercjalizacji Dóbr Niematerialnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wprowadzony został uchwałą Senatu UP w Lublinie Nr 32/2014-2015 z dnia 27 lutego 2015 r.

 

*Tekst ujednolicony – tylko do użytku wewnętrznego!