Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory Rektora i członków wybieralnych organów kolegialnych Uczelni na kadencję 2024-2028

 • Skład Komisji Wyborczej Uczelni 2024-2028

  PRZEWODNICZĄCY:
  dr hab. Piotr Listos, prof. uczelni

  ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:
  dr hab. inż. Renata Różyło, prof. uczelni

  SEKRETARZ:
  dr hab. Monika Greguła-Kania

  CZŁONKOWIE:
  prof. dr hab. Leszek Rachoń
  prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak
  dr hab. Dariusz Stasiak, prof. uczelni
  dr hab. Jacek Rechulicz
  dr Anna Skic
  mgr Monika Siek
  lek. wet. Katarzyna Głodkowska
  Kamila Stokłosińska

 • Akty prawne

  Regulamin wyborczy określający zasady organizacji wyborów oraz tryb powoływania rektora i członków wybieralnych organów kolegialnych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na kadencję 2024-2028 – wprowadzony Uchwałą Senatu 11/2023-2024 z dnia 15.12.2023

 • Komunikaty

  Komunikat 1 – zebranie pracowników inżynieryjno-technicznych, naukowo-technicznych, Biblioteki oraz Wydawnictwa (wybór uzupełniającego przedstawiciela Senatu)

  Komunikat 2 – zebranie pracowników inżynieryjno-technicznych, naukowo-technicznych, Biblioteki oraz Wydawnictwa (dowód tożsamości)

  Komunikat 3 – terminarz zebrań wyborczych

  Komunikat 4 — zebrania wyborcze na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki w celu wyboru elektorów do Kolegium Elektorów Uczelni

  Komunikat 5 — zebrania wyborcze na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w celu wyboru elektorów do Kolegium Elektorów Uczelni

  Komunikat 6 — zebrania wyborcze na Wydziale Biologii Środowiskowej w celu wyboru elektorów do Kolegium Elektorów Uczelni

  Komunikat 7 — zebrania wyborcze na Wydziale Agrobioinżynierii w celu wyboru elektorów do Kolegium Elektorów Uczelni

  Komunikat 8 — zebrania wyborcze na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w celu wyboru elektorów do Kolegium Elektorów Uczelni

  Komunikat 9 — zebrania wyborcze na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii w celu wyboru elektorów do Kolegium Elektorów Uczelni

  Komunikat 10 — zebrania wyborcze na Wydziale Inżynierii Produkcji w celu wyboru elektorów do Kolegium Elektorów Uczelni

  Komunikat 11 — zebrania wyborcze pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych w celu wyboru elektorów do Kolegium Elektorów Uczelni

  Komunikat 12 — zebrania wyborcze pracowników inżynieryjno-technicznych zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych, biblioteki i wydawnictwa w celu wyboru elektorów do Kolegium Elektorów Uczelni

  Komunikat 13 — zebrania wyborcze pracowników administracji w celu wyboru elektorów do Kolegium Elektorów Uczelni

  Komunikat 14 — zebrania wyborcze pracowników obsługi w celu wyboru elektorów do Kolegium Elektorów Uczelni

  Komunikat 15 — zebrania wyborcze pracowników niebędących nauczycielami (inżynieryjno-technicznych) wszystkich wydziałów w celu wyboru elektorów do Kolegium Elektorów Uczelni

  Komunikat 16 — zebranie wyborcze studentów z Wydziałów: Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Medycyny Weterynaryjnej, Biologii Środowiskowej

  Komunikat 17 — zebranie wyborcze studentów z Wydziałów: Nauk o Żywności i Biotechnologii, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Agrobioinżynierii, Inżynierii Produkcji

  Komunikat 18 – podział mandatów

  Komunikat 19 — szczegółowy harmonogram zebrań wyborczych w dniu 16 lutego 2024 r. w grupie pracowników niebędących nauczycielami (inżynieryjno-technicznych) na poszczególnych wydziałach

  Komunikat 20 — dokumenty wymagane na spotkaniach wyborczych

  Komunikat 21  — zebranie Kolegium Elektorów Uczelni

  Komunikat 22 — Przewodniczący Kolegium Elektorów Uczelni

  Komunikat 23 — kandydaci do zaopiniowania przez Senat

  Komunikat 24 — kandydat na Rektora do zaopiniowania przez Senat

  Komunikat 25 — spotkanie kandydata na Rektora ze społecznością akademicką

  Komunikat 26 — wybory Rektora UP w Lublinie

  Komunikat 27 — wybór Rektora

 • Ogłoszenia

  Komunikat Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w sprawie ogłoszenia godzin wolnych od zajęć

  Komunikat Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w sprawie ogłoszenia godzin wolnych od zajęć na Wydziale Nauk o Żywności i Bioechnologii

  Komunikat Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w sprawie ogłoszenia godzin wolnych od zajęć w związku z zebraniem Kolegium Elektorów Uczelni

  Komunikat Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w sprawie ogłoszenia godzin wolnych od zajęć (11.04.2024)

  Komunikat Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w sprawie ogłoszenia godzin wolnych od zajęć (17.04.2024)

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (.pdf)

  1. Administratorem Państwa danych jest: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z siedzibą przy ul. Akademickiej 13, 20-950 Lublin.
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie przez Administratora Danych Osobowych: jest mgr Anna Buchlińska-Brzozowska. Z inspektorem można kontaktować się: lub tel. 81 445-60-12.
  3. Cel i podstawy prawne przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. I lit. c) RODO tj. wypełnienia prawnego spoczywającego na Administratorze w związku z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 POZ. 85) oraz ustawy z dnia 18 października r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 poz. 430), a także na podstawie Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   1.  przeprowadzenia wyborów na funkcję rektora/do Senatu/Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Lublinie ,w tym w szczególności do określenia posiadania przez Panią/Pana czynnego oraz biernego prawa wyborczego, a w przypadku wyboru kandydata na członka Senatu Uczelni — w celu wykonywania przez niego obowiązków, związanych z objętą funkcją;
   2. archiwizacji.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo sprzeciwu, zaż4dania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorc7-ego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu podanego w pkt. 3, w przypadku niepodania danych osobowych nie będą Państwo mogli kandydować.
  2. Dane udostępnione Państwa nie będą:
  • podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim,
  • podlegały profilowaniu,
  • przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: realizacji czynności, o których mowa w pkt. 3 oraz obowiązków wynikających z prawa.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w tym członków Uczelnianej Komisji Wyborczej.
  * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 1 19 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.).

Wybory do Senatu oraz do Rad Dyscyplin na kadencję 2024-2028

 • Ogłoszenia

  Komunikat Rektora — godziny rektorskie w związku z wyborami w czerwcu 2024 r.

Komunikaty Wyborcze

KOMUNIKAT 1– Terminarz zebrań wyborczych
KOMUNIKAT 2 – Zebrania wyborcze na Wydziale Agrobioinżynierii
KOMUNIKAT 3 – Zebrania wyborcze na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
KOMUNIKAT 4 – Zebrania wyborcze na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
KOMUNIKAT 5 – Zebrania wyborcze na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
KOMUNIKAT 6 – Zebrania wyborcze na Biologii Środowiskowej
KOMUNIKAT 7 – Zebrania wyborcze na Wydziale Inżynierii Produkcji
KOMUNIKAT 8 – Zebrania wyborcze na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii
KOMUNIKAT 9 – Dokumenty wymagane na spotkaniach wyborczych
KOMUNIKAT 10 – Komunikat dotyczący BIP (aktualizacja 09.03.2020)
KOMUNIKAT 11 – czas pracy Biur Wyborczych
KOMUNIKAT 12 – podział mandatów
KOMUNIKAT 13 – Zebranie wyborcze pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych
KOMUNIKAT 14 – Zebranie wyborcze pracowników inżynieryjno-technicznych zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych, Bibliotece oraz Wydawnictwie (Kolegium Elektorów)
KOMUNIKAT 15 – Zabranie wyborcze pracowników administracji (Kolegium Elektorów)
KOMUNIKAT 16 – Zebranie wyborcze pracowników obsługi
KOMUNIKAT 17 – Zebranie wyborcze doktorantów
KOMUNIKAT 18 – Zebranie wyborcze pracowników inżynieryjno-technicznych zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych, Bibliotece oraz Wydawnictwie (Senat)
KOMUNIKAT 19 – Zabranie wyborcze pracowników administracji (Senat)
KOMUNIKAT 20 – Zmiana terminów części Wyborów
KOMUNIKAT 21 – Zmiana terminów zebrań wyborczych
KOMUNIKAT 22 – Informacje o komunikatach wyborczych
KOMUNIKAT 23 – Wznowienie procesu wyborczego
KOMUNIKAT 24 – Zebranie wyborcze na Wydziale Inżynierii Produkcji
KOMUNIKAT 25 – Zebranie wyborcze na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii
KOMUNIKAT 26 – Zebranie wyborcze pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych
KOMUNIKAT 27 – Zebranie wyborcze pracowników inżynieryjno-technicznych zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych, Bibliotece oraz Wydawnictwie
KOMUNIKAT 28 – Zabranie wyborcze pracowników administracji
KOMUNIKAT 29 – Zebranie wyborcze pracowników obsługi
KOMUNIKAT 30 – Zebranie wyborcze doktorantów
KOMUNIKAT 31 – Zebranie wyborcze studentów WIP i WNoŻiB
KOMUNIKAT 32 – Zasady bezpieczeństwa spotkań wyborczych 
KOMUNIKAT 33 – Terminarz czynności wyborczych
KOMUNIKAT 34 – Zebranie Kolegium Elektorów
KOMUNIKAT 35 – Zabranie wyborcze pracowników administracji i obsługi (Senat)
KOMUNIKAT 36 – Zebranie wyborcze pracowników inżynieryjno-technicznych, naukowo-technicznych, Biblioteki oraz Wydawnictwa (Senat)
KOMUNIKAT 37 – Zebranie kolegium Elektorów Uczelni
KOMUNIKAT 38 – Przewodniczący Kolegium Elektorów Uczelni
KOMUNIKAT 39 – Zgłoszeni Kandydaci
KOMUNIKAT 40 – Kandydaci do zaopiniowania przez Senat
KOMUNIKAT 41 – Spotkanie Kandydatów ze społecznością akademicką Uczelni
KOMUNIKAT 42 -Program oraz warunki debaty wyborczej Kandydatów na Rektora UP
KOMUNIKAT 43 Wybory Rektora UP w Lublinie na kadencję 2020-2024
KOMUNIKAT 44 Organizacja elektorów podczas wyborów 6 lipca
KOMUNIKAT 45 – Wynik wyborów dokonanych w dniu 6 lipca 2020 r.
KOMUNIKAT 46– Uzupełniające zebranie wyborcze na Wydziale Agrobioinżynierii w grupie profesorów i profesorów Uczelni

Lista Kolegium Elektorów Uczelni na Kadencję 2020 – 2024

Kolegium Elektorów Uczelni

Oświadczenia

Oświadczenie Kandydata na Rektora UP w Lublinie wraz z wyrażeniem zgody na kandydowanie

Ogłoszenia

KOMUNIKAT JM REKTORA Godziny Rektorskie
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Akty prawne

Uchwała 29/2019-2020 z dnia 19.12.2019 w sprawie powołania Komisji Wyborczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dla przeprowadzenia wyborów na kadencję 2020-2024
Bierne prawo wyborcze w wyborach do Senatu – Art. 29. ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz.1668 z późn. zm.)
Bierne prawo wyborcze w wyborach Kolegium Elektrow Uczelni – Art. 25. ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz.1668 z późn. zm.)
Regulamin wyborczy określający zasady organizacji wyborów oraz tryb powoływania rektora i członków wybieralnych organów kolegialnych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na kadencję 2020-2024

Ogłoszenia

KOMUNIKAT – godziny Rektorskie w związku z wyborami
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Skład Komisji Wyborczej Uczelni 2020-2024

PRZEWODNICZĄCY:
prof. dr hab. Andrzej Junkuszew

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:
dr hab. Leszek Rachoń, prof. uczelni

SEKRETARZ:
dr hab. Dariusz Stasiak, prof. uczelni

CZŁONKOWIE:
prof. dr hab. Krzysztof Gołacki
prof. dr hab. Jadwiga Jaworska-Adamu
dr hab. Ewa Król, prof. uczelni
dr hab. Jacek  Rechulicz
dr Piotr Stanek
mgr Jacek Pałyszka
mgr Wioletta Piwowarska
Monika Szymczuk

 • Skład Komisji Wyborczej Uczelni 2016-2020

  PRZEWODNICZĄCY:

  prof. dr hab. Irena Kiecana

  ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

  prof. dr hab. Wanda Kociuba

  SEKRETARZ:

  mgr Grażyna Gregorczyk

  CZŁONKOWIE:

  prof. dr hab. Dariusz Dziki

  prof. dr hab. Ryszard Bobowiec

  prof. dr hab. Antoni Brodacki

  prof. dr hab. Ewa Solarska

  dr Piotr Baryła

  mgr Aleksandra Łoś

  Marcin Letkiewicz

 • Powołanie Komisji Wyborczej Uczelni 2016-2020

  Dla przeprowadzenia wyborów na kadencję 2016-2020 uchwałą Senatu nr 16/2015-2016 z dnia 27 listopada 2015 r. powołana została Komisja Wyborcza Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w składzie:

  1) prof. dr hab. Wanda Kociuba – przedstawiciel nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Agrobioinżynierii,

  2) prof. dr hab. Ryszard Bobowiec  – przedstawiciel nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej,

  3) prof. dr hab. Antoni Brodacki – przedstawiciel nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt,

  4) prof. dr hab. Irena Kiecana – przedstawiciel nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,

  5) prof. dr hab. Dariusz Dziki – przedstawiciel nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Inżynierii Produkcji,

  6) prof. dr hab. Ewa Solarska – przedstawiciel nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Nauk o  Żywności i Biotechnologii,

  7) dr Piotr Baryła – przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich,

  8) mgr Grażyna Gregorczyk – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,

  9) mgr Aleksandra Łoś  – przedstawiciel doktorantów,

  10) Marcin Letkiewicz – przedstawiciel studentów.

Komunikaty Komisji Wyborczej Uczelni

Komunikat 1

Komunikat 2

Komunikat 3

 • Komunikat 4

   K  O  M  U  N  I  K  A  T
   Nr 4/2016
  KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI

  Studenci

  z uwagi na dużą liczebność grup i ogłoszone godziny rektorskie oraz dla sprawnego przeprowadzenia wyborów

  proszeni są o przybycie pół godziny przed rozpoczęciem zebrania wyborczego,

  celem podpisania listy i pobrania kart do głosowania

 • Komunikat 10

  K  O  M  U  N  I  K  A  T
  Nr 10/2016
  KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI

  Komisja Wyborcza Uczelni informuje,
  że  w wyniku wyborów
  dokonanych w dniu 5 kwietnia 2016 r.
  Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  na kadencję 2016 – 2020
  został
  Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

  PRZEWODNICZĄCA
  KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI 
  Prof. dr hab. Irena Kiecana

 • Komunikat 11

  K  O  M  U  N  I  K  A  T
  Nr 11/2016
  KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI

  Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że  w dniu 13 kwietnia br,

  o godzinie 1200 w Sali Senatu

  u. Akademicka 13 (budynek Rektoratu)
  odbędzie się zebranie członków Kolegium Elektorów Uczelni z grupy studentów i doktorantów w celu zaopiniowania przedstawionych przez Rektora-elekta kandydatów
  na prorektora ds. studenckich i dydaktyki.

  PRZEWODNICZĄCA
  KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI 
  Prof. dr hab. Irena Kiecana

 • Komunikat 12

  K  O  M  U  N  I  K  A  T
  Nr 12/2016
  KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI

  Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że  w dniu 19 kwietnia br,
  o godzinie 1100 w Sali Senatu
  ul. Akademicka 13 (budynek Rektoratu)
  odbędzie się zebranie członków Kolegium Elektorów Uczelni z grupy studentów i doktorantów w celu wyrażenia zgody na kandydaturę
  dr hab. Bartosza Sołowieja
  na Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki.

  PRZEWODNICZĄCA
  KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI
  Prof. dr hab. Irena Kiecana

Komunikat 13

 • Komunikat 14

  K  O  M  U  N  I  K  A  T
  Nr 14/2016
  KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI

  Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że  w dniu 26 kwietnia br,
  o godzinie 1200 w Sali Senatu
  ul. Akademicka 13 (budynek Rektoratu)
  odbędzie się spotkanie członków Kolegium Elektorów Uczelni
  z grupy studentów i doktorantów w sprawie kandydatury
  na Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki.

  PRZEWODNICZĄCA
  KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI 
  Prof. dr hab. Irena Kiecana

 • Komunikat 15

  K  O  M  U  N  I  K  A  T
  Nr 15/2016
  KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI

  Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że  w dniu 28 kwietnia br,
  o godzinie 1200 w Sali Senatu
  ul. Akademicka 13 (budynek Rektoratu)
  odbędzie się spotkanie członków Kolegium Elektorów Uczelni
  z grupy studentów i doktorantów
  w sprawie wyrażenia zgody na kandydaturę
  na Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki

  PRZEWODNICZĄCA
  KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI
  Prof. dr hab. Irena Kiecana

 • Komunikat 16

  K  O  M  U  N  I  K  A  T
  Nr 16/2016
  KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI

  Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że  w dniu 4 maja br.,
  o godzinie 1100 w Sali Senatu
  ul. Akademicka 13 (budynek Rektoratu)
  odbędzie się spotkanie członków Kolegium Elektorów Uczelni
  z grupy studentów i doktorantów
  w sprawie wyrażenia zgody na kandydaturę
  prof. dr hab. Haliny Buczkowskiej
  na Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki.

  PRZEWODNICZĄCA
  KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI
  Prof. dr hab. Irena Kiecana

 • Komunikat 17

  K  O  M  U  N  I  K  A  T
  Nr 17/2016
  KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI

  Komisja Wyborcza Uczelni
  informuje, że
  w dniu 12 maja br. o godz. 1100 w Centrum Kongresowym
  (budynek Agro II, ul. Akademicka 15)
  odbędą się wybory Prorektorów
  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  na kadencję 2016-2020

  Kandydatami na Prorektorów są:

  Prof. dr  hab. Zbigniew Grądzki – Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej

  Prof. dr hab. Eugeniusz Grela – Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni

  Prof. dr hab. Halina Buczkowska – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki

  Elektorzy proszeni są o przybycie o godzinie 1030  celem podpisania listy obecności. Elektorzy powinni legitymować się otrzymanym mandatem wraz z dowodem tożsamości.

  PRZEWODNICZĄCA
  KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI
  Prof. dr hab. Irena Kiecana

 • Komunikat 18

  K  O  M  U  N  I  K  A  T
  Nr 18/2016
  KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI

  Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że  w wyniku wyborów
  dokonanych dnia 12 maja br.,
  Prorektorami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  na kadencję 2016 – 2020
  zostali:

  Prof. dr hab. Halina Buczkowska – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki

  Prof. dr  hab. Zbigniew Grądzki – Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej

  Prof. dr hab. Eugeniusz Grela – Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni

  PRZEWODNICZĄCA
  KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI 
  Prof. dr hab. Irena Kiecana

 • Komunikat 19

  K O M U N I K A T
  Nr 19/2016
  KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI

  Komisja Wyborcza Uczelni
  informuje, że
  w dniu 14 czerwca 2016 r. o godz. 1000
  w Sali Konferencyjnej, ul. Akademicka 15
  odbędą się
  wybory przedstawiciela do Senatu
  spośród pracowników naukowo-technicznych
  i inżynieryjno-technicznych
  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  na kadencję 2016 – 2020

  PRZEWODNICZĄCA
  KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI
  Prof. dr hab. Irena Kiecana

Wzory protokołów

Protokół Komisji Mandatowej

Protokół Komisji Skrutacyjnej