Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Sprawdź naszą ofertę

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Sprawdź naszą ofertę

Nazwa kierunku

Typ studiów

Czas trwania

Rodzaj studiów

Agrobiznes inżynierskie

3,5 roku

stacjonarne

Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana

licencjackie 3 lata stacjonarne
Analityka środowiskowa i przemysłowa inżynierskie

3,5 roku

4 lata

stacjonarne

niestacjonarne

Analityka weterynaryjna

licencjackie 3 lata stacjonarne
Architektura krajobrazu inżynierskie 3,5 roku stacjonarne
Behawiorystyka zwierząt inżynierskie 3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

inżynierskie

3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy inżynierskie 3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

inżynierskie 3,5 roku stacjonarne
Bioinżynieria inżynierskie 3,5 roku stacjonarne
Biokosmetologia inżynierskie 3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne
Biologia licencjackie 3 lata
3,5 roku
stacjonarne
niestacjonarne
Biotechnologia inżynierskie 3,5 roku stacjonarne
Dietetyka licencjackie 3 lata
3,5 roku
stacjonarne
niestacjonarne
Ekoenergetyka inżynierskie 3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne
Ekologia miasta
inżynierskie 3,5 roku stacjonarne
Ekonomia licencjackie 3 lata stacjonarne
Ekorehabilitacja inżynierskie 3,5 roku stacjonarne
Enologia i cydrownictwo

inżynierskie

3,5 roku stacjonarne
Gastronomia i sztuka kulinarna inżynierskie 3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne
Geodezja i kartografia inżynierskie 3,5 roku
3,5 roku
stacjonarne
niestacjonarne
Gospodarka przestrzenna inżynierskie 3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne
Hipologia i jeździectwo

inżynierskie

3,5 roku stacjonarne
Inżynieria chemiczna i procesowa inżynierskie 3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne
Inżynieria rolnicza i leśna inżynierskie 3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne
Inżynieria środowiska inżynierskie 3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne
Leśnictwo inżynierskie 3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne
Ochrona środowiska inżynierskie 3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne
Ogrodnictwo inżynierskie 3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne
Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia inżynierskie 3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne
Pszczelarstwo w agroekosystemach

inżynierskie

3,5 roku stacjonarne
Rolnictwo inżynierskie 3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne
Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne

inżynierskie

3,5 roku stacjonarne
Technologia biosurowców i biomateriałów

inżynierskie

3,5 roku stacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka

inżynierskie

3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne
Transport i logistyka inżynierskie 3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne
Turystyka i rekreacja licencjackie 3 lata stacjonarne
niestacjonarne
Weterynaria jednolite magisterskie

5,5 roku

stacjonarne
niestacjonarne

Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

inżynierskie

3,5 roku stacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji inżynierskie 3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne
Zarządzanie zasobami Ziemi inżynierskie 3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne
Zielarstwo i fitoprodukty inżynierskie 3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne
Zootechnika inżynierskie 3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne

Harmonogram rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na rok akademicki 2022/2023 zostanie zamieszczony w 2022 roku.

ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA NASZEJ STRONY!

 

 

 

 

 1. Poznaj ofertę dydaktyczną www.up.lublin.pl/rekrutacja
 2. Załóż konto w IRK. Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą jeżeli kandydat:
  • założy konto, wprowadzi wszystkie niezbędne dane osobowe i adresowe,
  • wgra zdjęcie do systemu IRK (zdjęcie wgrywa każdy kandydat)
  • dokona wyboru kierunku/kierunków studiów (nie ma ograniczenia)
  • uzupełni dane o wykształceniu
  • wpisze wyniki z matury (studia I stopnia i jednolite magisterskie) lub uzupełni dane w zakładce dyplom (II stopień),
  • wniesie opłatę rekrutacyjną na wygenerowane w IRK indywidualne konto za wybrane kierunki i formy studiów oraz uzyska potwierdzenie o wpływie opłaty na konto bankowe UP w Lublinie,
  • wypełni zakładkę deklaracje.

  Kandydaci nie składają żadnych dokumentów do czasu ogłoszenia wyników.

 3. Kandydat otrzymuje informację o wynikach postępowania kwalifikacyjnego o statusie zakwalifikowany lub niezakwalifikowany na swoje indywidualne konto w systemie IRK oraz na adres e-mail.
 4. Złóż dokumenty. W wyznaczonym terminie tylko kandydaci zakwalifikowani na studia są zobowiązani do złożenia wymaganych dokumentów. Brak dopełnienia tych formalności spowoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych.

  lub

 5. Czekaj na zwolnione miejsca. Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani na studia stanowią grupę rezerwową i będą kwalifikowani na podstawie listy rankingowej na zwolnione miejsca w ramach kierunku, na który dokonali rejestracji. Kwalifikacja odbywa się automatycznie w systemie. Informację o zakwalifikowaniu kandydat otrzyma na swoim indywidualnym koncie.
 6. Gratulacje! Status przyjęty! Kandydaci, którzy złożą w wyznaczonym terminie komplet wymaganych dokumentów otrzymają status przyjęty.

Wykaz wymaganych dokumentów dla kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie

Komplet dokumentów za wyjątkiem 2 egz. umowy – jeśli dotyczy (pkt 9) – oraz orzeczenia lekarskiego (pkt 10) należy dostarczyć osobiście (jeżeli okoliczności związane z epidemią pozwolą) do sekretariatu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub przesłać listem poleconym na adres Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Dokumenty mogą być dostarczone  do sekretariatów także przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie kandydata do złożenia dokumentów (jeżeli okoliczności związane z epidemią pozwolą).

Dokumenty wymienione w punktach 9 i 10 należy złożyć obowiązkowo w dziekanacie w pierwszym tygodniu zajęć.

 

 1. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia. Kandydat jest zobowiązany do wgrania zdjęcia zgodnie z wymaganiami określonymi w IRK (zakładka zdjęcie).
 2. Kserokopia świadectwa dojrzałości albo kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z zaświadczeniem  o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów poświadczona przez uczelnię. Oryginał świadectwa tylko do wglądu. Kserokopia aneksu do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego. Oryginał aneksu do świadectwa tylko do wglądu.
 3. Dotyczy tylko laureatów i finalistów olimpiad korzystających ze zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego: oryginał dyplomu/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub laureata konkursu. W czasie rejestracji olimpijczycy mają obowiązek zaznaczyć opcję olimpijczyk i dołączyć w IRK scan dokumentu poświadczającego uprawnienia.
 4. Dotyczy tylko kandydatów ze „starą maturą”: kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej poświadczona przez uczelnię. Oryginał świadectwa tylko do wglądu.
 5. Jeśli kandydat szkołę średnią ukończył za granicą: kserokopia świadectwa uzyskanego za granicą (wraz z legalizacją lub apostille), poświadczona przez uczelnię, do którego należy dołączyć tłumaczenie na język polski i zaświadczenie/decyzję administracyjną wydaną przez kuratora oświaty, jeżeli jest wymagana nostryfikacja (oryginał do wglądu).
 6. Wniosek o wydanie studenckiej legitymacji elektronicznej wydrukowany z systemu. Opłatę za legitymację w wysokości 22 zł należy wnieść na konto wygenerowane w IRK (to samo, co dla opłaty rekrutacyjnej za studia) po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia i przed złożeniem dokumentów do wydziałowej komisji rekrutacyjnej. W zakładce opłaty w IRK znajduje się druk przelewu z numerem konta.
 7. Deklaracja wyboru języka obcego i przedmiotów do wyboru (wydruk z systemu).
 8. Kandydaci, którzy ubiegają   się o przyjęcie na kierunek hipologia i jeździectwo, aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.
 9.  Kandydaci na studia niestacjonarne oraz cudzoziemcy studiujący za odpłatnością: umowa zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej określająca warunki odpłatności  za studia lub usługi edukacyjne. Umowę należy wydrukować z systemu IRK po otrzymaniu informacji  o przyjęciu na studia i wpisaniu na listę studentów (status przyjęty – student). Kandydat składa  2 egzemplarze podpisanej umowy w dziekanacie w pierwszym tygodniu zajęć.
 10. Kandydat po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia drukuje skierowanie do lekarza medycyny pracy z systemu IRK (zakładka wydruki). Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć do dziekanatu w pierwszym tygodniu zajęć. Kandydaci na kierunek: ekonomia, turystyka i rekreacja, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne, architektura krajobrazu nie mają obowiązku składania orzeczenia lekarskiego.
 11. Cudzoziemcy – kserokopia dowodu ubezpieczenia np. polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (oryginał do wglądu) albo oświadczenie pisemne o przystąpieniu  do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia od 1 października danego roku akademickiego. Oświadczenie, że cudzoziemiec  został poinformowany o konieczności posiadania ubezpieczenia w całym okresie kształcenia w UP w Lublinie.
 12. Cudzoziemcy – zgoda rodziców/opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej do podjęcia studiów w UP w Lublinie, do pobrania: Zgoda rodziców na podjęcie studiów.
 13. Cudzoziemcy – kserokopia ważnej Karty Polaka/Karty Pobytu (oryginał do wglądu).
 14. Cudzoziemcy – kserokopia dokumentu poświadczającego polskie pochodzenie, jeżeli kandydat posiada taki dokument (oryginał do wglądu).
 15. Cudzoziemcy – kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego/języka angielskiego (oryginał do wglądu).

Lublin, 3 marca 2021 r.

Zarządzenie 37/2021 z dnia 30.03.2021 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

 

Uchwała 36/2020-2021 z dnia 26.03.2021 w sprawie zasad odpłatności za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

 

Warunki preferencyjne dla laureatów i finalistów polegają na: przyjmowaniu na studia kandydatów, którzy zdawali na maturze przedmioty wymagane w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek studiów bez względu na wynik,posiadaniu dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającym uzyskaną przez kandydata na studia lokatę w eliminacjach centralnych oraz status (laureat lub finalista).

Z określonych uprawnień mogą korzystać laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów tylko jeden raz – w roku uzyskania matury, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty.

podstawa prawna
Zobacz

 

 Badania lekarskie dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2021-2022

1. Kandydat przyjęty na studia drukuje skierowanie do lekarza medycyny pracy  z systemu IRK (zakładka wydruki).

2. Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć obowiązkowo do dziekanatu w pierwszym tygodniu zajęć. 

Kandydaci na kierunek: ekonomia, turystyka i rekreacja, architektura krajobrazu, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne nie mają obowiązku składania orzeczenia lekarskiego.

Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego    stopnia w UP w Lublinie i kontynuują studia na tym samym kierunku są zwolnieni z obowiązku składania orzeczenia lekarskiego.

I. Badania lekarskie dla kandydatów na studia wykonują bezpłatnie Poradnie Medycyny Pracy w  Lublinie:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno –Lecznicze w Lublinie

a) Filia nr 1 ul. Nałęczowska 27 codziennie w dni robocze w godzinach od              1000–  1600;  tel. 81-533-00-34

b) Filia nr 2 – ul. Nowy Świat 38 codziennie w dni robocze w godzinach  od               900 – 1400; tel. 81-534-07-41 w miesiącach lipiec i sierpień pacjenci są  przyjmowani w godzinach: 8.00 – 14.00

Kandydaci kierowani na badania lekarskie powinny posiadać:

 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • skierowanie wystawione przez uczelnię
 • kartę informacyjną ze szpitala lub poradni specjalistycznych jeżeli kandydat korzystał z takiego leczenia
 • jeżeli kandydat posiada dodatkowe wyniki badań należy je zabrać ze sobą
 • jeżeli kandydat nosi okulary należy zabrać je ze sobą

II. Badania lekarskie dla kandydatów na studia z innych województw wykonywane są bezpłatnie przez Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (Poradnie Medycyny Pracy).

III. Kandydaci z innych województw (również spoza Lublina) mogą wykonać także badania bezpłatnie w Lublinie w w/w placówkach (należy posiadać skierowanie z uczelni i dowód tożsamości).

 

Sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
Kierunki studiów: agrobiznes, agroleśnictwo, bioinżynieria, ekonomia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, rolnictwo, turystyka i rekreacja, zarządzanie zasobami Ziemi

adres:  AGRO, II sala 105, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin                   
e-mail:  rekrutacja.wa@up.lublin.pl    
tel. (81) 445-68-43

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ 
Kierunki studiów: analityka weterynaryjna, weterynaria    

AGRO II sala 106 ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin       
e-mail: rekrutacja.wet@up.lublin.pl 
tel. (81) 445-66-27 

WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI
Kierunki studiów: aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, bezpieczeństwo i higiena pracy, hipologia i jeździectwo,  pszczelarstwo w agroekosystemach, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, zootechnika

AGRO II sala 102 ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
tel. (81) 445- 65 – 01
e-mail: rekrutacja.wbhz@up.lublin.pl

WYDZIAŁ OGRODNICTWA i ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Kierunki studiów: architektura krajobrazu, doradztwo ogrodnicze, enologia i cydrownictwo, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, ogrodnictwo, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne, zielarstwo i fitoprodukty

AGRO II sala 105 ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
tel. (81) 445 – 60 – 95
e-mail: rekrutacja.ogr@up.lublin.pl

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI
Kierunki studiów: ekoenergetyka, geodezja i kartografia, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria przemysłu spożywczego, inżynieria rolnicza i leśna, inżynieria środowiska, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

AGRO II sala 103 ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
tel. (81) 445 – 61- 04
e-mail: rekrutacja.wip@up.lublin.pl

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII
Kierunki studiów: biotechnologia, dietetyka, gastronomia i sztuka kulinarna, technologia żywności i żywienie człowieka

AGRO II sala 104 ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
tel. (81) 445 – 68 – 61
e-mail: rekrutacja.nozib@up.lublin.pl

WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ
Kierunki studiów: biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, biokosmetologia, biologia, ekorehabilitacja, ochrona środowiska, zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

AGRO II sala 102 ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
tel. (81) 445 – 60 – 61
tel. kom. 724 153 524 (tylko do godz. 17:00, pon-piątek)
e-mail: rekrutacja.wbs@up.lublin.pl

 

W ocenie konkursowej w zależności od kierunku studiów stosowane są następujące mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 1. KIERUNEK: ANALITYKA ŚRODOWISKOWA I PRZEMYSŁOWA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

 poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

  2. KIERUNEK: AGROBIZNES – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

 poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia,chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

3. KIERUNEK:  AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I AGROTURYSTYKA KWALIFIKOWANA – profil praktyczny

 

Kandydat powinien posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

2,0

4,0

4. KIERUNEK:  ANALITYKA WETERYNARYJNAprofil ogólnoakademicki

 

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

biologia

1,0

2,0

Jeden przedmiot

do wyboru

chemia albo fizyka

i astronomia,

1,0

2,0

 

5. KIERUNEK: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

2,0

4,0

6. KIERUNEK: BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

2,0

4,0

 7. KIERUNEK: BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

2,0

4,0

 8. KIERUNEK: BIOINŻYNIERIA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

2,0

4,0

9.  KIERUNEK: BIOKOSMETOLOGIA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

2,0

4,0

  10. KIERUNEK: BIOLOGIA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

2,0

4,0

 11. KIERUNEK: BIOTECHNOLOGIA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka

2,0

4,0

  12. KIERUNEK: BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

2,0

4,0

 13. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia

2,0

4,0

 14. KIERUNEK: DIETETYKA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

2,0

4,0

  15. KIERUNEK: EKOLOGIA MIASTA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, historia, historia sztuki

2,0

4,0

 16. KIERUNEK: EKONOMIA – profil praktyczny

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia

2,0

4,0

 17. KIERUNEK: EKOENERGETYKA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

 

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

2,0

4,0

 

chemia, biologia

1,3

2,0

 18. KIERUNEK: EKOREHABILITACJA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka, geografia

2,0

4,0

19.  KIERUNEK: ENOLOGIA I CYDROWNICTWO – profil praktyczny

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

2,0

4,0

  20 .KIERUNEK: GASTRONOMIA I SZTUKA KULINARNA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

2,0

4,0

 21. KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA – profil praktyczny

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

 

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

2,0

4,0

 

chemia, biologia

1,3

2,0

 22. KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

  23.KIERUNEK: HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO – profil ogólnoakademicki.

 

Kandydat powinien posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

2,0

4,0

 24. KIERUNEK: INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

2,0

4,0

  25. KIERUNEK: INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

2,0

4,0

 26. KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

  27. KIERUNEK: LEŚNICTWO – profil praktyczny

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

  28. KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

 29. KIERUNEK: OGRODNICTWO – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

2,0

4,0

30. KIERUNEK: PIELĘGNACJA ZWIERZĄT I ANIMALOTERAPIA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

2,0

4,0

 31. KIERUNEK: PSZCZELARSTWO W AGROEKOSYSTEMACH – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

2,0

4,0

 32. KIERUNEK: ROLNICTWO – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom 

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

  33. KIERUNEK: SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROŚLINNE – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

2,0

4,0

34. KIERUNEK: TECHNOLOGIA BIOSUROWCÓW I BIOMATERIAŁÓW – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

2,0

4,0

 35. KIERUNEK: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

2,0

4,0

  36.KIERUNEK: TRANSPORT I LOGISTYKA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

2,0

4,0

 37. KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

38. KIERUNEK: WETERYNARIA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmioty

obowiązkowe

biologia

 

 

1,0

 

 

2,0

 

 

Jeden przedmiot do wyboru

chemia, matematyka albo fizyka i astronomia do wyboru przez kandydata 

 

1,0

 

 

2,0

 

  39. KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU- profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

2,0

4,0

 40. KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

2,0

4,0

 41. KIERUNEK: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ZIEMI – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

42. KIERUNEK: ZIELARSTWO I FITOPRODUKTY – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

2,0

4,0

 43. KIERUNEK: ZOOTECHNIKA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane

w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

2,0

4,0

Wynik kwalifikacji kandydata to suma iloczynów punktów procentowych przyjętych do kwalifikacji  przedmiotów i odpowiednich mnożników.

                2

Wynik = ∑  ( liczba punktów procentowych x  mnożnik) 

 

Uchwała 35/2020-2021 z dnia 26.03.2021 w sprawie określenia liczby miejsc na pierwszym roku na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na rok akademicki 2021-2022

 

AGROBIZNES 30
ANALITYKA ŚRODOWISKOWA I PRZEMYSŁOWA 30
BIOINŻYNIERIA 30
EKONOMIA 60
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 30
LEŚNICTWO 90
ROLNICTWO 30
TECHNOLOGIA BIOSUROWCÓW I BIOMATERIAŁÓW 30
TURYSTYKA I REKREACJA 60
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ZIEMI 30
WETERYNARIA 150
ANALITYKA WETERYNARYJNA 30
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I AGROTURYSTYKA KWALIFIKOWANA 30
BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT 90
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 30
BEZPIECZEŃSTWO i CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI 30
HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO 30
PIELĘGNACJA ZWIERZĄT I ANIMALOTERAPIA 60
PSZCZELARSTWO W AGROEKOSYSTEMACH 30
ZOOTECHNIKA 30
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 30
EKOLOGIA MIASTA 30
ENOLOGIA I CYDROWNICTWO 30
OGRODNICTWO 30
SZTUKA OGRODOWA i ARANŻACJE ROŚLINNE 30
ZIELARSTWO I FITOPRODUKTY 30
EKOENERGETYKA 30
GEODEZJA I KARTOGRAFIA 60
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA 30
INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA 30
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 30
TRANSPORT I LOGISTYKA 90
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 60
BIOTECHNOLOGIA 60
DIETETYKA 120
GASTRONOMIA I SZTUKA KULINARNA 60
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA 60
BIOLOGIA 30
BIOKOSMETOLOGIA 60
BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 30
EKOREHABILITACJA 30
OCHRONA ŚRODOWISKA 30
ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU 30